سیستم اطلاعات سهام‌داران


حسابداری - حسابرسی

بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، زیان های احتمالی

فصل شانزدهم : بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، زیان های احتمالی

این فصل می خواهد درخصوص بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام و هدف حسابرسان از حسابرسی آن ها و همچنین روش های چگونگی دستیابی به هدف حسابرسان صحبت کند . بیشتر منابع مالی شرکت معمولاً از طریق بدهی های بهره دار و صدور سهام سرمایه تأمین می شود . تحصیل و بازپرداخت سرمایه را چرخه تأمین مالی می گویند . این چرخه تأمین مالی شامل روش های صدور مجوز و ثبت و اجرای معاملاتی است که به اوراق قرضه و وام های بانکی و پرداخت سود مربوطه می شود .

بدهی های بهره دار :

معمولاً شرکت ها وام می گیرند . شرکت هایی که از نظر وضع مالی مناسب ترند ، معمولاً برابر اسناد پرداختنی وام می گیرند ولی شرکت هایی که از نظر وضع مالی در سطح پایین تری هستند جز با دادن وثیقه نمی توانند وام بگیرند . مدرک رسمی ایجاد اوراق قرضه را قرارداد انتشار اوراق قرضه می گویند . اعتبار دهندگانی که برای شرکت تأمین اعتبار می کنند یک سری محدودیت ها برای آن ها تعیین می کنند. به عنوان مثال : شرکت ها نمی توانند سود اعلام کنند مگر آنکه سرمایه آن ها از یک مبلغ معینی بیشتر باشد .

هدف حسابرسان ازحسابرسی بدهی های بهره دار:

1-کفایت سیستم کنترل داخلی بدهی های بهره دار

2- اعتبار بدهی های بهره دار ثبت شده

3- ثبت دفاتر بدهی های بهره دار

4- درستی ارزشیابی بدهی های بهره دار

5- چگونگی ثبت بدهی های بهره دار در دفاتر مالی

سیستم کنترل داخلی بدهی های بهره دار:

مجوز هیأت مدیره اجازه ی ایجاد بدهی و سرآغاز سیستم مؤثرکنترل داخلی بدهی های سیستم اطلاعات سهام‌داران بهره دار می باشد . در شرکت ها استقراض باید به تصویب هیأت مدیره برسد . مجوز هیأت مدیره بر 3 اساس زیر می باشد : 1- تعیین نوع بانک 2- تعیین نوع وثیقه 3-استفاده از امین .

کاربرگ های حسابرسی :

نسخه ای از قرارداد انتشار اوراق قرضه باید در پرونده دائمی حسابرسان نگه داری شود و تجزیه و تحلیل اسناد پرداختنی و صرف و کسر اوراق قرضه ، در پرونده جاری یا دائمی بایگانی شود .

برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار:

این برنامه حسابرسی تمایزی بین آزمون محتوا و سیستم کنترل داخلی می باشد . حسابرسان شرح نوشته و نمودگر سیستم و پرسشنامه کنترل داخلی را تهیه و در این پرسشنامه سوالاتی از این قبیل که آیا هیأت مدیره ، بانکی را برای تأمین اعتبار مشخص کرده است؟ عنوان می شود .

روش های حسابرسی بدهی های بهره دار:

1- صورت تجزیه و تحلیل حساب های بدهی های بهره دار ، بهره و صرف یا کسر اوراق بهادار را از صاحب کار دریافت کنید .

2- نسخ (ته سوش) اسناد پرداختنی و مدارک پشتوانه آن ها را رسیدگی کنید .

3- تأییدیه بدهی های بهره دار را از اعتبار دهندگان و یا اشخاص ثالث مناسب ، دریافت کنید .

4- مدارک پشتوانه معاملات استقراضی و بازپرداخت آن ها را سند رسی کنید .

5- معقول بودن کلی بدهی های بهره دار و هزینه بهره آن ها را با روش های تحلیلی ، تعیین کنید .

6- محاسبات مربوط به هزینه بهره ، بهره پرداختنی و استهلاک کسر یا صرف اوراق بهادار را دوباره امتحان کنید .

7- رعایت شدن یا نشدن مفاد قرارداد انتشار اوراق بهادار را تعیین کنید .

8- مجوز انتشار بدهی های بهره دار را با صورت جلسات هیأت مدیره ردیابی کنید .

9- اسناد پرداختنی تسویه یا تمدید شده پس از تاریخ ترازنامه را بررسی کنید .

10- برای یافتن اسناد پرداختنی در وجه اشخاص وابسته ، جستجو کنید .

11- چگونگی ارائه بدهی های بهره دار و دیگر حساب های مرتبط را در صورت های مالی و کفایت افشای مربوط به آن را ارزیابی کنید .

زمان رسیدگی بدهی های بهره دار:

حسابرسان ترجیح می دهند این حساب را در پایان سال مالی مورد رسیدگی قرار دهند .

منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه :

شامل سرمایه سهام و سود و زیان انباشته می باشد . سرمایه سهام با انتشار سهام زیاد می شود و سود و زیان انباشته با اعلام سود افزایش و یا پرداخت سود کاهش می یابد .

هدف حسابرسان از رسیدگی به حقوق صاحبان سهام :

1-کفایت سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سهام

2- اعتبار حقوق ثبت شده صاحبان سرمایه

3- ثبت دفاتر بودن تمامی معاملات حقوق صاحبان سرمایه

4- صحت محاسبات ریاضی جداول پشتوانه حقوق صاحبان سرمایه و انطباق آن ها با حساب های دفتر کل

5- درستی ارزشیابی حقوق صاحبان سهام

6- کفایت افشاء و چگونگی ارائه ی حقوق صاحبان سهام .

سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه :

برای استقرار یک سیستم کنترل داخلی در مورد حقوق صاحبان سهام ، سه عنصر اصلی زیر باید وجود داشته باشد :

1- وجود مجوزهای هیأت مدیره

2- تفکیک وظایف اجرایی

3- حفظ و نگهداری مدارک مناسب

کنترل معاملات سرمایه توسط هیأت مدیره :

تمامی تغییرات سرمایه باید رسماً به تصویب هیأت مدیره برسد . هیأت مدیره باید مقاماتی را انتخاب کنند که :

1- مجازندگواهینامه سهام را امضاء کنند .

2- مدارک سهام را نگهداری کنند .

3- گواهی سهام استفاده نشده را دراختیار داشته باشند .

4- چک های سود سهام را امضاء کنند .

دفترگواهینامه سهام :

اگر شرکت از خدمات نماینده مستقل ثبت سهام و کارگزار انتقال سهام استفاده نکند ، هیأت مدیره معمولاً این وظایف را به مدیریت مالی شرکت واگذار می کند .

دفترثبت سهام :

دفتر ثبت سهام ، مدرک جداگانه ای برای هر سهام دار فراهم می آورد . به این شکل که تعیین تعداد سهام متعلق برای هریک از سهامداران در یک نگاه ، میسر می شود . از این مدرک می توان برای تهیه لیست چک های سود سهام استفاده کرد .

سیستم کنترل داخلی سود سهام :

ماهیت سیستم کنترل داخلی پرداخت سود سهام ، به این بستگی دارد که شرکت برای انجام دادن این وظیفه از خدمات نماینده مستقلی جهت پرداخت سود استفاده می کند یا خود ، راساً به این کار اقدام می کند . البته از دیدگاه سیستم کنترل داخلی استفاده از نماینده مستقل به شدت توصیه می شود . زیرا احتمال تقلب در توزیع سود سهام یا بروز اشتباه در ارتباط با آن کاسته می شود .

کاربرگ های حسابرسی حقوق صاحبان سهام :

حسابرسان علاوه بر تهیه کاربرگ اصلی حساب های حقوق صاحبان سهام ، صورت تجزیه و تحلیل هر یک از حساب های حقوق صاحبان سهام را برای پرونده های دائمی تهیه می کنند .

برنامه حسابرسی سهام سرمایه :

روش های زیر از جمله روش های متداول برای بازبینی سهام سرمایه در بسیاری از کارهای حسابرسی است :

1- شناختی ازسیستم کنترل داخلی مربوط به معاملات سهام سرمایه کسب کنید .

2- مواد مربوط به سهام سرمایه را در شرکت نامه ، اساس نامه و صورتجلسات هیأت مدیره بررسی کنید .

دراولین گام حسابرسی ، حسابرسان باید نسخه ای از شرکت نامه ، اساس نامه و صورت جلسات هیأت مدیره و مجامع را برای ضبط در پرونده دایمی دریافت و آن ها را به دقت مطالعه کنند با این کارحسابرسان می توانند ، تصمیم گیری نمایند .

3- صورت تجزیه و تحلیل حساب های سرمایه را ازصاحب کار دریافت کنید یا خود تهیه کنید .

شامل ارزیابی ماهیت تمام تغییرات رخ داده و سند رسی اسناد و مدارک آن تغییرات است . حسابرسان باید حساب سهام خزانه را نیز تجزیه و تحلیل و تعداد سهام خزانه را مشخص کنند . درهنگام حسابرسی سهام باید صورت جلسات هیأت مدیره را بررسی کنند تا مطمئن شوند که :

· تحصیل یا انتشار مجدد سهام خزانه با تصویب هیأت مدیره بوده

· قیمت های خرید ویا فروش این سهام براساس آیتم های تعیین شده توسط هیأت مدیره بوده است .

4- وجوه نقد حاصل از تمام سهام منتشره شده را رسیدگی کنید .

روش تجزیه و تحلیل حساب های سهام سرمایه ، برای روشن شدن وضع تمام وجوه نقد حاصل از انتشار سهام و خرج کردن آن است . وجوه حاصل باید توسط بانک ردیابی شود . درمواردی ممکن است به جای وجه نقد بابت انتشار و سهام ، دارایی های غیرنقدی دریافت شود . در این صورت معامله باید از همه لحاظ به دقت بررسی شود .

5- تأییدیه نماینده مستقل ثبت سهام و کارگزار در انتقال سهام را برای تمام سهام در دست سهامداران دریافت کنید .

درخواست تأییدیه توسط صاحب کار نوشته می شود و توسط حسابرس تحویل پست می گردد و پاسخ هم برای حسابرسان ارسال می شود ، نه صاحب کار.

6- در مورد شرکتی که نماینده مستقل ثبت سهام یا کارگزار انتقال سهام ندارد ، مدارک و حساب های سهام داران را با دفتر مغایرت گیری کنید .

اگر شرکتی راساً امور ثبت و انتقال سهام را انجام می دهد حسابرسان باید از روش های رسیدگی دریافت تأییدهایی از خارج از شرکت استفاده کنند . مانند :

· حساب دهی درمورد تعداد گواهینامه سهام

· رسیدگی به گواهینامه های باطل شده

· مغایرت گیری بین دفاتر ثبت سهام و گواهینامه های سهام یا دفترکل .

7- رعایت شدن یا نشدن مفاد طرح های اختیار خرید سهام ، محدودیت های تحصیلی و امتیازات ویژه سهام سرمایه را تعیین کنید .

حق اختیار خرید سهام شرکت به خاطر انگیزه به روسا و کارکنان است که از سهام سرمایه تصویب شده اما منتشر نشده به آن اختصاص داده می شود .

سود (زیان) انباشته و سود سهام : حساب ها را در بر می گیرد و هر ساله تهیه و در پرونده دایمی بایگانی می شوند که دارای 2 مرحله است :

· تجزیه و تحلیل سود ( زیان ) انباشته و هرگونه تخصیص از محل آن باید سابقه تاریخی این حساب ها را در برمی گیرد و هر ساله تهیه و در پرونده دایمی بایگانی می شود .

· بررسی روش های توزیع سود سهام ، چه نقدی و چه سهمی .

حسابرسان برای رسیدگی به سود سهام نقدی معمولاً اقدامات زیررا انجام می دهند :

Ø تاریخ و مبلغ سود سهام تصویبی را تعیین کنید .

Ø مبالغ پرداختی را بازبینی کنید .

Ø مبلغ هرگونه سود سهام ممتاز عقب افتاده را تعیین کنید .

Ø چگونگی برخورد با چک های سود سهام مطالبه نشده را بررسی کنید .

این یادداشت ها شواهدی است برای وجود مجوز پرداخت سود سهام ، سودی که اعلام شده و پرداخت نشده باشد سیستم اطلاعات سهام‌داران باید جزء بدهی ها در ترازنامه نشان داده شود .

زمان رسیدگی حقوق صاحبان سهام :

درطول سال ثبت های مربوط به حساب های سهام سرمایه ، صرف سهام و سود (زیان) انباشته در طول سال اندک است پس برای حسابرسان بهتر است رسیدگی به این حساب ها در یک مرحله و پس از پایان سال مالی انجام شود .

ارائه حقوق صاحبان سرمایه در صورت های مالی :

اطلاعاتی که درحقوق سیستم اطلاعات سهام‌داران صاحبان سهام در ترازنامه افشاء می شوند ، عبارتند از: عنوان هر سرفصل ، نرخ سود سهام ، در صورت مشخص بودن ، تقدم پرداخت سود سهام ، شرایط تبدیل و مطالبه تعهدات سهامداران ، تعداد سهام تصویب شده ، صادر شده و موجود در خزانه ، هرگونه سود سهام عقب افتاده و سهام ذخیره برای اختیار خرید سهام یا برای تبدیل .

نکته قابل اهمیت درچگونگی ارائه ی سود (زیان) انباشته در ترازنامه که باید به آن توجه کرد ، هر گونه محدودیتی است که برای استفاده از آن وجود دارد . مانند توافقنامه ی بانک ها ، صاحبان اوراق قرضه و.

حسابرسی مؤسسات فردی و شرکت های تضامنی :

متداول ترین دلیلی که واحدهای تجاری کوچک برای حسابرسی دارند ، ضرورت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به بانک است . تا بتوانند وام و اعتبار دریافت کنند . چون بانک به خاطر تصمیم گیری درست از شرکت ها می خواهد که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه دهند .

روش های رسیدگی به حساب های شرکاء :

یکی از مهمترین مدرک زیر بنایی شرکت های تضامنی ، شرکت نامه (قرارداد مشارکت شرکا) است حسابرسان باید مطمئن شوند که توزیع سود خالص با مفاد مربوط به تقسیم سود در شرکت نامه مطابقت داشته باشد و مواقعی بعضی از شرکت ها بدون داشتن شرکت نامه مدون مشغول به فعالیت هستند . حسابرسان دراین شرکت ها باید مطمئن شوند که سود شرکت ، مطابق با تفاهم شرکا بین آن ها تقسیم می شود . تداخل معاملات مؤسسه با معاملات شخصی صاحب کار از بارزترین دشواری های رسیدگی به مؤسسات فردی است که حسابرسان را ناگریز می سازد تا ارزش ویژه دارایی های صاحب مؤسسه را از سرمایه مؤسسه تفکیک کنند .

افشای بدهی و زیان های احتمالی :

زیان احتمالی ، زیانی است محتمل ، ناشی از رویدادهای گذشته که وجود و مبلغ آن را رویدادهای آتی مشخص می کند . هسته مرکزی مفهوم زیان احتمالی ، ابهام است ، ابهام هم درمورد مبلغ زیان و هم نسبت به این که ، در واقع ، زیانی رخ داده است . بیشتر زیان های احتمالی می تواند بدهی های احتمالی خوانده شود .

مشکلات حسابرسی زیان احتمالی :

Ø حسابرس باید وجود زیان احتمالی را ثابت کند .

Ø حسابرسان باید احتمال وقوع زیان را ارزیابی کنند .

شروط ثبت زیان های احتمالی در دفاتر :

Ø اطلاعات موجود قبل از انتشار صورت های مالی محتمل بودن اینکه زیانی قبل از ترازنامه واقع شده را نشان دهد .

Ø مبلغ زیان بتواند به طور معقول برآورد شود .

چند روش متداول زیان های احتمالی که مستلزم افشاء درصورت های مالی می باشد :

· دعاوی حقوقی : متداول ترین زیان احتمالی که در صورت های مالی دیده می شود ، ناشی از دعاوی طرح شده یا در شرف طرح است . دعاوی در صورتی باید افشاء شوند که :

اولاً : طرح دعوا محتمل باشد .

ثانیاً : احتمال منطقی وقوع زیان وجود داشته باشد .

· تعیین بدهی قطعی بابت مالیات بر درآمد : اختلاف نظرهای پرداخت کننده مالیات و اداره مالیات می تواند بدهی های احتمالی به وجود آورد ، که تسویه بدهی مالیاتی را سال ها به تأخیر بیندازد .

· پشت نویس اسناد و سایر گونه های ضمانت : پشت نویسی اسناد در واحدهای کوچک متداول است و همچنین هنگامی که یک شخص در چندین شرکت سهیم است .

· حساب های دریافتی فروخته یا واگذار شده با حق رجوع : در مواردی که حساب های دریافتی با حق رجوع فروخته یا واگذار می شود شرکت به خریدار تضمین وصول می دهد و مجوز مربوطه باید در صورت جلسات هیأت مدیره ملاحظه شده باشد .

· تعهدات: گونه ای دیگر از بدهی های احتمالی است . مانند : تعهدات خرید موجودی کالا و مواد ، تعهدات فروش کالا به قیمت مشخص ویژگی خاص اینگونه از تعهدات (تعهد : قراردادی برای انجام معامله در آینده با شرایط خاص ) است .

· احتمالی های مربوط به مخاطرات عمومی : احتمالی های مخاطرات عمومی معرف زیانی هستند که مربوط به آینده است . مانند : اعتصاب کارکنان یا خریداران کالا ، افزایش قیمت مواد اولیه و خطر رخ دادن سوانح طبیعی . احتمالی های مربوط به مخاطرات عمومی نباید درصورت های مالی افشاء شود ، چون باعث سردرگمی سرمایه گذاران می شود . وقایعی که ممکن است به زیان بیانجامد هنوز رخ نداده است .

روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :

1- صورتجلسات هیأت مدیره تا تاریخ تکمیل رسیدگی ها را بررسی کنید .

2- درخواست تأییدیه ای حاوی درخواست پاسخ (دعاوی طرح شده درشرف طرح زیان های احتمالی دعاوی احتمالی ) را برای وکیل حقوقی ارسال کنید .

3- درخواست تأییدیه استاندارد بانک را برای تمام بانک هایی ارسال کنید که صاحب کار در طول سال مورد رسیدگی ، با آن بانک ها معامله داشته است . تأییدیه استاندارد اطلاعات مربوط به هرگونه بدهی احتمالی صاحب کار را از بانک درخواست می کند .

4- مکاتبات با مؤسسات مالی ، اعتباری را به منظور یافتن شواهدی برای وجود پشت نویسی اسناد ، تضمین پرداخت بدهی دیگران یا فروش یا واگذاری حساب های دریافتی ، بررسی کنید .

5- تأییدیه مدیران صاحب کار را مبتنی بر ثبت دفاتر بودن و افشای تمام بدهی های شناخته شده شرکت ، دریافت کنید .

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable

شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس (براساس آخرین قوانین سال 1400)

امروزه از مؤثرترین روش های تامین مالی شرکت ها، جذب و استفاده از اندوخته های خرد و کوچک سطوح مختلف جامعه و تبدیل آن به منابع مورد نیاز جهت تأمین سرمایه طرح های بزرگ و حتی تأسیس شرکت هاست. به فرآیند پذیرش شرکت ها و عرضه سهام آنها در بورس و فرابورس عرضه و پذیرش گویند.

مشاور عرضه و پذیرش کیست؟

شرکت مشاور عرضه و پذیرش شخصیتی حقوقی و نهاد تحت نظارت است که براساس ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، رابط اصلی بین متقاضی پذیرش و بورس یا فرابورس میباشد.

شرکت سبدگردان برلیان به عنوان اولین نهاد مالی دارای مجوز عرضه و پذیرش در استان اصفهان ، آمادگی ارائه کلیه خدمات مرتبط با این حوزه را به متقاضیان عزیز میباشد.

بورس چیست؟

در اقتصاد بورس را بازاری میدانند که فرآیند قیمت گذاری و معاملات انواع اوراق بهادار در آن انجام میشود.

فرابورس چیست و چه تفاوتی با بورس دارد؟

فرابورس نیز همانند بورس بازاری است که در آن سهام شرکت ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری شده و معامله میشوند با این تفاوت که شرکت های پذیرش شده در فرابورس فرآیند عرضه و پذیرش آسان تری را نسبت به فرآیند عرضه و پذیرش شرکت ها در بورس پشت سر میگذارند.

انواع بازارهای زیر مجموعه بورس تهران و فرابورس

به طور خلاصه در کلیه بازار های بورس ، بازار های اول ، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس سهام شرکت ها مورد پذیرش قرار گرفته و معامله میشوند. همچنین کلیه شرکت هایی که بنا به شرایط خاص ، قابل پذیرش در هیچ کدام از بازار های فوق نباشند ، میتوانند در بازار پایه فرابورس به نقل و انتقال سهام خود بپردازند.

شرایط عمومی پذیرش

شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد

شرکت باید سهامی عام باشد

حسابرس شرکت از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد

اکثریت سهامداران شرکت با پذیرش شرکت درفرابورس ایران موافق باشند

سهام شرکت با نام باشد

محدودیت موثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد

شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد

به منظور انجام فرآیند پذیرش و عرضه سهام ، با مشاوران پذیرش عضو بورس و فرابورس و دارای مجوز از سازمان قرارداد منعقد شده باشد.

آخرین صورت های مالی مطابق مقررات قانونی ، استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه شده باشد

گزارش حسابرس برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش در خصوص صورت های مالی آن عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد

دعاوی دارای اثر با اهمیت ، له یا علیه شرکت درصورت وجود افشا شده باشد

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر نباشند.

شرایط اختصاصی پذیرش در بازار های اول و دوم بورس

سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده شرکت از . میلیارد ریال کمتر نباشد

تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران در نظر گرفته نشده باشد.

حداقل …… . درصد از سهام ثبت شده این شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل …… .نفر باشد.

۲۰ ٪ سرمایه ثبت شده-۱۰۰۰

۱۵ ٪ سرمایه ثبت شده – ۷۵۰

۱۰ ٪ سرمایه ثبت شده – ۲۵۰

حداقل باید …… سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد . همچنین از مدث مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن حداقل شش ماه سپری شده باشد.

در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.

در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.

در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.

در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری . فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

حداقل در دو دوره

در دو دوره مالی منتهی به پذیرش

در یک دوره مالی منتهی به پذیرش

زیان انباشته نداشته باشد.

بر اساس آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده ، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها ، حداقل …… باشد.

اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراجع ذیصلاح تدوین شده باشد.

سود عملیاتی شرکت در … . دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد.

گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس ، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها،‌سود، زیان، بدهی ها و تعهدات متقاضی نباشد.

دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت ، دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی وجود نداشته باشد.

به تایید حسابرس ، از سیستم اطلاعات حسابداری‌( از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده ) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس ( از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء ) برخوردار باشد.

چنانچه تاسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی موظف است علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یادشده را نیز رعایت کند.

هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری ، نسبت به بیش از ۵۰ ٪ سهام متعلق به سهامداران عمده ، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیات پذیرش خواهد بود.

شرایط اختصاصی پذیرش در بازار های مختلف فرابورس

بازار شرکت های کوچک و متوسط ( SME )

بهای اسمی آن تماما پرداخت شده باشد

در صورت وجود سهام تعهدی نیز امکان پذیرش وجود دارد

شناور بودن حداقل 10درصد و دارا بودن حداقل 200 سهامدار

شناور بودن حداقل 5 درصد

حسب تشخیص هیات پذیرش SMEs

حداقل 2 سال از بهره‌برداری

حداقل یک سال از تاسیس

امکان پذیرش شرکت، در بدو تاسیس وجود دارد

سرمایه ثبت شده/ حقوق صاحبان سهام

سرمایه ثبت شده حداقل 10میلیارد ریال

سرمایه ثبت شده حداقل یک ‌میلیارد ریال

حقوق صاحبان سهام حداقل یک‌میلیارد ریال و حداکثر 500 میلیارد ریال

برنامه عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول ماده 141 داشته باشد

چشم‌انداز روشن از سودآوری

آخرین گزارش حسابرس

مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.

مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.

مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.

سیستم اطلاعات حسابداری

فاقد ضعف با اهمیت

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها

دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی

حسابرس معتمد سازمان بورس

در اولین مجمع عمومی پس از درج می‌تواند حسابرس معتمد انتخاب کند

پذیرش در بورس چه مزایایی برای شرکت های متقاضی(ناشر) دارد؟

برخورداری از معافیت های مالیاتی ، کاهش هزینه ها و رشد سود شرکت

افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه شرکت

سهولت در تامین مالی شرکت ها از طریق ابزار های نوین تامین مالی

تسهیل در نقل و انتقال مالکیت

کشف قیمت و ارزش بازار شرکت

افزایش اعتبار در راستای بازاریابی برندینگ شرکت

افزایش آگاهی از برند شرکت

تسهیل در وثیقه گذاری سهام شرکت

ارزیابی کیفی عملکرد مدیران شرکت

امکان بهرمندی از مشارکت عموم مردم و سرمایه های خرد در توسعه کسب و کار

کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت های صنعت به جهت افزایش اعتبار برند

کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت های صنعت به دلیل بهینه سازی تامین مالی

افزایش قدرت چانه زنی

ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق واگذاری سهام

مزیت های کلی برای اقتصاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی:

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور وابسته به رشد و توسعه شرکت ها و بخش های خرد زیرمجموعه آن میباشد. از جمله پارامتر های تحقق رشد و توسعه شرکت ها ، بحث سرمایه گذاری های خرد و کلان در راستای ایجاد و پیگیری طرح های تحقیق و توسعه شرکتی است. اولین مزیت عرضه و پذیرش شرکت ها در بورس برای اقتصاد ، تسهیل تامین مالی شرکت ها از طریق مشارکت سرمایه ای ، به جای تامین مالی از طریق اوراق بدهی است. در نگاه دوم ، استفاده از ظرفیت های موجود و پذیرش شرکت ها در بورس ، در کنار اعمال سیاست های کنترلی بر روی سایر بازار ها باعث میشود تا نقدینگی موجود در اقتصاد کنترل شده و تماما به سمت تولید رهنمود شود. این عامل خود نه تنها از فعالیت های سفته بازانه در بازار هایی نظیر خودرو ، طلا و دلار جلوگیری کرده که باعث کنترل تورم و رشد توسعه هر بیشتر اقتصاد کشور نیز میشود.

راهنمای پذیرش و عرضه سهام شرکت ها در بورس

• ناشر اوراق بهادار باید فرم درخواست پذیرش (قابل دسترسی در سایت فرابورس) را به همراه مدارک مورد نیاز از طریق مشاور پذیرش در سامانه پذیرش بارگذاری کند.

• پس از انجام بررسی های مقدماتی، ناشر باید سایر مدارک درخواستی فرابورس را به منظور تکمیل اطلاعات شرکت به فرابورس ایران ارائه کند.

• بورس و فرابورس گزارش کارشناسی خود حاوی اظهار نظر در خصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش را حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک به انظمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می کند.

• پس از ارسال گزارش و مستندات مربوطه هیئت پذیرش نظر کتبی خود را مبنی بر تایید و یا رد پذیرش از طریق بورس و فرابورس به متقاضی اعلام میکند.

• در صورتی که درخواست متقاضی پذیرش برای بار اول رد گردد ، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از سه ماه و با انجام تمامی مراحل ، امکان پذیر خواهد بود.

امروزه از مؤثرترین روش های تامین مالی جذب و استفاده از اندوخته های خرد و کوچک سطوح مختلف جامعه و تبدیل آن به منابع مورد نیاز جهت تأمین سرمایه طرح های بزرگ و حتی تأسیس شرکت هاست. در همین راستا برلیان با فراهم آوردن خدمات عرضه و پذیرش سهام برای شرکت های متقاضی ، ایشان را در نیل به این هدف یاری می رساند. شرکت ها و کارخانجات با توجه به تفاوت هایی از جمله اندازه شرکت ، دارایی ها ، تعداد سهامداران و . در یکی از بازارهای زیر مجموعه بورس تهران یا فرابورس مورد قرار میگیرند.

سیستم اطلاعات سهام‌داران


ســــمیـکـو

 • صفحه اصلی |
 • پیام مدیرعامل |
 • درباره سمیکو
  • معرفی شرکت
  • خط مشی کیفیت
  • نمودار سازمانی
  • هیأت مدیره
  • مدیران
  • صورت های مالی
  • صورت های مالی شرکت های تابعه
  • روند تغییرات سرمایه
  • مجامع
  • شرکت‌های تابعه
   • ستاره سفيران آينده
   • پيشگامان خوراك تابان
   • تجارت الكترونيك خودرو تابان تاخت
   • شرکت فناوری سایپا ارتباط (FASA)
   • پيشگامان ستاره تابان
   • تجارت الكترونيك خودرو تابان
   • پاكيزه مهر آبی
   • شرکت خودرو سازی سایپا
   • سرمایه گذاری رنا
   • سایپا دیزل
   • راهنمای ورود به سامانه سهامداران
   • کانال باشگاه سهامداران سمیکو
   • انتقادات و پیشنهادات باشگاه سهامداران
   • اتاق فکر و ایده اعضاء باشگاه
   • تحلیل بنیادی
   • بازدهی سبد سرمایه‌گذاری جاری
   • ارزش خالص دارائی‌ها (NAV)
   • اخبار و تحلیل بازار سهام - گزارش روز
   • اخبار و تحلیل بازار سهام - گزارش هفتگی سهام
   • اخبار و تحلیل بازار سهام - گزارش ماهانه سهام
   • نشانی و اطلاعات تماس
   • سامانه پیام کوتاه - SMS
   • پاسخ پرسشهای متداول
   • انتقادات، پیشنهادات و پرسش ها


   سایپا


   شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا

   1ـ تا چه زمان سهامداران باید 4 درصد سهم خود را به حساب شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا واریز کنند؟

   مادام تا زمانی که در عضویت سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان می باشند .


   2 ـ آیا می توان برای انصراف از سهام به شخص دیگری وکالت داد ؟

   بله ، با وکالت رسمی و محضری امکان پذیر می باشد .


   3 ـ آیا امکان انتقال سهام به طور مستقیم ( فروش توسط یکی از شاغلین و خرید توسط یکی دیگر از شاغلین گروه خودروسازی سایپا) وجود دارد؟ چه اقداماتی باید انجام داد؟
   در صورت بازگشایی پنجره نقل و انتقال با مراجعه طرفین به اداره سهام شرکت سمیکو با در نظر گرفتن ضوابط امکان پذیر می باشد .


   آیا وجوهی که از سهامدار دریافت می شود بلافاصله تبدیل به سهام می شود ؟

   خیر ، این وجوه در افزایش سرمایه پس از اخذ مجوزات لازم از مراجعه ذیصلاح و تعیین میزان افزایش سرمایه ، به نسبت سهام هر شخص تبدیل به سهم می شود .

   شرکت سمیکو در چه زمینه هایی سیستم اطلاعات سهام‌داران تا کنون سرمایه گذاری کرده است؟

   سرمایه گذاری های انجام شده به شرح یادداشت های توضیحی صورت های مالی ، افشا شده است .

   برنامه سمیکو برای شرکت های زیر مجموعه اش چیست؟

   هدف شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، ارتقای سطح کیفیت و گستره خدمات و محصولات است که بر اساس آن مقرر شد تمامی شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا نسبت به بالا بردن کیفیت و گستره بازار محصولات و خدمات خود اقدام کنند . در قدم بعدی ، سعی خواهد شد تا پروژه های اجرایی و بازارهای هدف شرکت های زیر مجموعه سمیکو به خارج از گروه سایپا گسترش یابد تا زمینه سودآوری بیشتری برای این شرکت ها فراهم شود .
   در قدم بعدی طبق این اصل لازم است تا عملیات یکپارچه سازی سیستم ها در شرکتهای تابعه ، هماهنگ با شرکت مادر ( شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا) صورت گیرد .
   البته در صورتی که از اصلاح ساختار شرکت های زیر مجموعه نتیجه مطلوبی که مد نظر است حاصل نشده و یا در صورتی که این نتایج مطلوب و مورد تایید نباشد قطعا در قدم بعدی در مورد ادامه فعالیت های شرکت های زیر مجموعه تجدید نظر خواهد شد .


   برنامه های آتی سمیکو در زمینه سرمایه گذاری چیست؟

   توسعه توانمندیها و شایستگی های سرمایه انسانی گروه سمیکو

   نفوذ در بازارهای داخل گروه سایپا :

   حوزه خدمات : از قبیل تامین لیفتراک، صرافی، تولید لباس کار پرسنل، خدمات مشاوره و آموزش، شستشوی لباس کار پرسنل و .

   حوزه تامین و تولید: ساخت پالت، سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی ، تامین قطعات و .

   نفوذ در بازارهای خارج از گروه سایپا :

   بهره برداری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه کسب و کارهای فناورانه و دانش پایه

   اصلاح ساختار سرمایه گذاری ( تنوع بخشی، نسبت های هلدینگ )

   بهینه نمودن ترکیب پرتفوی جاری در راستای افزایش بازدهی

   برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت فکری کلیه ذینفعان شرکت سمیکو (سهامداران، کارکنان، جامعه، شرکتهای گروه)

   تقویت کانال های ارتباطی با سهامداران و سایر ذینفعان

   ایجاد بستر های یکپارچه اطلاعاتی با هدف مدیریت اطلاعات بهنگام جهت مدیریت کسب و کار

   بازنگری در فرآیندها به ویژه نظام های شایستگی و مدیریت عملکرد


   8 ـ سهامداران چگونه می توانند از تعداد سهام خود اطلاع کسب کنند؟

   سهامداران می توانند با ورود به سایت www.semico.ir در قسمت مربوط به سامانه سهامداران با وارد کردن کد سهامداری و کد ملی خود از میزان دقیق تعداد سهام خود اطلاع کسب کنند .


   9 ـ در صورتیکه سهامداری شاکی داشته باشد آیا امکان توقیف سهامش وجود دارد؟

   با دستور قضایی این امکان وجود دارد .


   10 ـ آیا واریز وجوهی که از حقوق سهامداران کسر می شود و واریز وجه کارفرما هر ماه و در زمان مشخصی به حساب سمیکو واریز می شود؟

   در صورتیکه شرکت های گروه واریز را به موقع انجام دهند این وجوه در هر ماه به حساب سمیکو واریز شده و به حساب هر یک از سهامداران منظور می گردد . البته برخی از شرکت های متبوع با وجود کسر وجوه از حقوق سهامدار ، مبلغ حاصله و چک مربوطه را با تاخیر چندین ماهه به سمیکو ارائه می نمایند .


   11ـ آیا در زمان انصراف با شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سمیکو) تمامی وجه سهامداران پرداخت می شود؟

   در صورتیکه سهامدار مورد نظر همچنان در گروه حضور داشته باشد سهم 3 درصدی کارفرما و سهامی که از این محل به سهم تبدیل شده به عنوان سهام فرد باقی می ماند و فرد مورد نظر همچنان سهامدار شرکت است اما در صورتیکه از گروه خودروسازی خارج شده و تسویه کند ، وجه 3 درصد کارفرما با ارایه نامه مکتوب از شرکت متبوع مبنی بر عدم محدودیت در تسویه حساب ، به سهامدار پرداخت می گردد .

   12ـ چه مدارکی برای دریافت وجه سهام فروخته شده و واریز آن به حساب سهامدار نیاز است؟

   طی آخرین نقل و انتقال انجام شده بین سهامداران ، خرید و فروش ؛ وجوه حاصل از آن توسط سهامداران صورت پذیرفت .

   13 ـ سمیکو با وجوهی که هر ماه از سهامداران و شرکت های گروه خودروسازی سایپا واریز می شود چه اقداماتی را انجام می دهد؟

   سرمایه گذاری های انجام شده به شرح یادداشت های توضیحی صورت های مالی ، افشا شده است .


   14 ـ کسی که از سهامداری در سمیکو انصراف داده است ، آیا امکان برگشت دوباره وجود دارد ؟ آیا سهامدار میتواند پول های اخذ شده بابت فروش سهام را بصورت یکجا به شرکت سمیکو برگرداند ؟

   در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد .

   15- چرا سهام سمیکو وارد بورس یا فرابورس نمیشود ؟

   پذیرش هر شرکتی در بازار سرمایه مستلزم طی نمودن مراحلی است که در مورد شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا اولین گام تبدیل شدن شرکت از سهامی خاص به سهامی عام میباشد که پس از تحقق این امر مراحل بعدی انجام خواهد شد. مدیریت سیستم اطلاعات سهام‌داران شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه مورخ 1400/04/02 مبنی بر رفع محدودیت ها و انجام اقدامات لازم جهت ورود به یکی از بازار های سرمایه ، تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا در اسرع وقت این مهم را به نتیجه برساند.

   16 ـ عضو سهام سمیکو میباشم ولی کد سهامداری ندارم . چطور میتوانم کد سهام را دریافت کنم ؟

   شما می توانید با مراجعه به سامانه سهامداران در تارنمای سمیکو و انتخاب گزینه مربوطه نسبت به دریافت کد سهامداری اقدام نمایید .

   17 ـ آیا میتوان کد سهامداری را تغییر داد ؟

   امکان تغییر کد سهامداری میسر نمیباشد .

   18 ـ در صورت فراموشی رمز ورود به سامانه سهامداران چگونه میتوان وارد سیستم شد ؟

   در قسمت سامانه سهامداران بر روی فراموشی رمز عبور کلیک فرمائید .

   19 ـ چرا پیامک های اطلاع رسانی شرکت سمیکو را دریافت نمی­کنم ؟ سیستم اطلاعات سهام‌داران

   از طریق تماس با واحد سهام از صحت شماره موبایل ثبت شده خودتان در سیستم سهامداری سمیکو اطمینان حاصل فرمائید .

   20 ـ در صورت تغییر اطلاعات شناسنامه ای روش احراز هویت مجدد چگونه خواهد بود ؟

   احراز هویت با ارسال تصویر مدارک شناسنامه ای و درخواست کتبی توسط شخص سهامدار از طریق فاکس امکان پذیر خواهد بود .

   21 ـ آیا این امکان وجود دارد که NAV سهام کارکنان به صورت ماهانه در سایت سمیکو نمایش داده شود ؟

   NAV شرکت بصورت ماهیانه محاسبه و از طریق سایت شرکت در اختیار سهامداران قرار گیرد.

   22 ـ با توجه به اینکه 13 درصد سهام شرکت سایپا مربوط به سمیکو است ، چطور با افزایش سرمایه 4 برابری خساپا هنوز سرمایه سمیکو تغییری نکرده است ؟

   تغییر در قیمت و افزایش سرمایه شرکت سایپا الزاما باعث تغییر در سرمایه شرکت سمیکو نخواهد شد و تحقق افزایش سرمایه این شرکت نیازمند شناسایی سود از محل فروش سرمایه گذاری های بلند مدت (سهام سایپا و گروه صنعتی رنا) می باشد که هنوز در وثیقه شرکت سایپا میباشند و در صورت فروش، سود حاصله ابتدا باید در صورت سود و زیان پایان سال آورده شود و بعد از تصویب مجمع عمومی سالیانه به سود انباشته منتقل گردیده و بعد از اخذ مجوز از سازمان بورس، افزایش سرمایه انجام گیرد که این امر بابت صورتهای مالی سال 1398 اتفاق افتاده و در حال اجرا میباشد.

   مزید اطلاع اینکه افزایش قیمت سهام سایپا موجب افزایش ارزش ذاتی ( NAV ) شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا میگردد که در تاریخ 1399/03/31 برابر 12،840 ریال بوده است.

   شایان ذکر است که 13 درصد سهام سایپا متعلق به شرکتهای پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (9.93درصد) و تجارت الکترونیک خودرو تابان (2.97 درصد) بوده که به ترتیب 73 درصد و 80 درصد سهام شرکتهای مذکور متعلق به شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا میباشد و این امر در محاسبه ارزش ذاتی سمیکو باید در نظر گرفته شود.

   فردا، آخرین فرصت اصلاح اطلاعات جاماندگان سود سال ۹۹ سهام عدالت در سامانه سجام

   فردا، آخرین فرصت اصلاح اطلاعات جاماندگان سود سال ۹۹ سهام عدالت در سامانه سجام

   تهران- ایرنا- جاماندگان دریافت سود سهام عدالت فقط برای امروز و فردا (۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه) وقت خواهند داشت تا اطلاعات خود را در سامانه سجام اصلاح و تکمیل کنند و از روز شنبه (۳۱ اردیبهشت ماه) واریز سود سال ۹۸ و ۹۹ به حساب آنها انجام خواهد شد.

   به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بعد از پیگیری مشمولان سهام عدالت برای زمان واریز سود سهام عدالت، «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز این سود در تاریخ ۲۱ اسفند ماه خبر داد که در همان زمان هم «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تایید صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: سود سهام عدالت در تاریخ اعلام شده به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

   سود سهام عدالت ۹۹ در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ و نیز در زمان اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به حساب بیش از ۴۳ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت که سجامی بودند یا شماره شبای بانکی آنها از طریق سامانه سهام عدالت در اختیار شرکت سپرده گذاری قرار گرفته بود، به صورت یکجا واریز شد که مبالغ واریز شده حاکی از افزایش ۳ برابری سود این سهام نسبت به سال ۹۸ بود.

   طبق واریزی های انجام شده برای کسانی که دارای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت هستند مبلغی معادل پنج میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۹۹ ریال سود، افراد دارای پرتفوی ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، پنج میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۴۴ ریال و دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی رقمی معادل ۱۰ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۸۷۱ ریال سود پرداخت شد.

   همچنین در این میان برخی از سهامداران وجود داشتند که تحت تاثیر فروش بخشی از پرتفوی خود اعدادی کمتر از رقم اعلام شده را دریافت کردند.

   به محض اعلام وزیر اقتصادی و دارایی در زمینه تکمیل پرداخت سود سهام عدالت، برخی از سهامداران نسبت به نحوه واریز این سود معترض و با تماس به خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بودند که با وجود عدم فروش سهام خود در بازار اما سودی به حساب آنها واریز نشده است.

   گفتنی است، براساس آمار اعلام شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی، سود سهام عدالت برای بیش از دو میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت پرداخت نشده که علت اصلی آن مربوط به عدم ارائه شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت بود.

   چنین اتفاقی منجر به اعتراض گسترده مشمولان سهام عدالت شد که تحت تاثیر چنین اتفاقی پیگیری‌های زیادی از سوی مسوولان حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام شد و طی چند روز گذشته «محمود حسنلو»، مدیر فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به نخستین زمان واریز سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: مشمولان این سهام تا ۳۰ اردیبهشت ماه می توانند مشخصات خود را در سایت ارسال کنند و سود آنها در ۳۱ اردیبهشت ماه واریز خواهد شد.

   با توجه به مطرح شدن چنین صحبتی از سوی مدیر فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، جاماندگان دریافت سود سهام عدالت فقط برای امروز و فردا وقت خواهند داشت تا اطلاعات خود را در سامانه سجام اصلاح و تکمیل کنند و از روز شنبه (۳۱ اردیبهشت ماه) واریز سود سال ۹۸ و ۹۹ به حساب آنها انجام خواهد شد.

   استعلام سهام با کد ملی

   استعلام سهام با کد ملی

   هر یک از کاربران بازار بورس برای دریافت اطلاعات حساب کاربری خود در این بازار به سامانه های فعال در زمینه خدمات غیر حضوری شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه می کنند. یکی از این خدمات گرفتن استعلام سهام با کد ملی در سامانه ذینفعان بازار سرمایه می باشد که کاربران به راحتی می توانند وضعیت تعداد دارایی سهام های خود را در این سامانه تنها با داشتن کد ملی مشاهده کنند.

   برای مشاوره نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی

   برای مشاوره نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی

   عناوین اصلی این مقاله

   با توجه به اینکه سامانه ها و اپلیکیشن های زیادی برای ارائه خدمات غیر حضوری در بازار سرمایه و سهام تهیه و ارائه شده اند اما در واقع هریک از این سامانه ها و یا اپلیکیشن ها جهت کاربردی خاص در این بازار طراحی شده اند. از سامانه هایی که به طور رسمی برای بررسی وضعیت سبد دارایی هریک از کد های معاملاتی در بازار بورس است سامانه ذینفعان بازار سرمایه می باشد.

   در این سامانه سبد دارایی افراد فعال در بازارا سرمایه یکپارچه قابل مشاهده هستند. در این سامانه می توان تنها با استفاده از کد ملی وضعیت تعداد دارایی تمام سهم های موجود در سبد دارایی را یکجا مشاهده نمود. در ادامه این مطلب در رابطه با امکان پذیر بودن گرفتن استعلام سهام های خود تنها با کد ملی، نحوه ورود به سامانه مرتبط با این مورد و نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی پرداخته شده است.

   استعلام سهام با کد ملی امکان پذیر است؟

   بسیاری از سرمایه گذاران بازار بورس فعال در پی دسترسی هرچه آسان تر به اطلاعات و وضعیت سهام های خود در این بازار به صورت غیر حضوری می باشند. برای برخی سوال پیش می آید که اطلاعات مورد نیاز برای دسترسی به وضعیت دارایی های خود در بازار سرمایه چی می باشد؟ تنها داشتن کد ملی برای استعلام وضعیت تعداد دارایی در بازار سرمایه کافی است. بله هر کاربر به راحتی می تواند با استفاده از کد ملی خود اقدام به استعلام دارایی با کد ملی نموده و استعلام دارایی خود در این بازار را دریافت کند و یا اینکه با کم ترین زحمت تعداد سهام های خود را با استفاده از کد ملی مشاهده کند.

   سامانه ذینفعان بازار سرمایه با خدمات غیر حضوری که ارتباط مستقیم با شرکت سپرده گذاری مرکزی ارتباط دارد ارائه می دهد به کاربران اجازه استعلام سهام های موجد در سبد دارایی آنان در بازار بورس را نیز داده است.

   نحوه ورود به سایت استعلام سهام با کد ملی

   برای دسترسی به سایت استعلام سهام با کد ملی افراد می بایست وارد سامانه ذینفعان بازار سرمایه شوند. پیش از هر چیز می بایست توجه داشته باشند که این سامانه تنها در دسترس اشخاصی قرار خواهد گرفت که در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شده باشند.

   پس از اطمینان از این مورد می بایست در این سامانه گزینه ثبت نام را انتخاب و تنها با ثبت شماره ملی و تعیین یک گذر واژه برای خود بتوانند وارد این سامانه شوند. در ادامه نحوه ورود به این سایت برای مشاهده وضعیت تعداد دارایی آورده شده است.

   کاربران برای ورود به سایت جهت مشاهده وضعیت تعداد دارایی سهام با کد ملی می بایست آدرس اینترنتی به نشانی ddn.csdiran.ir/login را در مروگر خود جستجو نمایند.

   نحوه گرفتن استعلام تعداد سهام با کد ملی

   افراد پس از انتخاب لینک ورود به سامانه ذینفعان بازار سرمایه صفحه زیرا مشاهده می کنند.

   نحوه گرفتن استعلام تعداد سهام با کد ملی

   سرمایه گذران در این صفحه با وارد نمودن کد ملی و رمز عبور به راحتی می توانند وارد پرتال ذینفعان بازار سرمایه خود شوند و وضعیت سبد داریی خود را که نظیر تعداد سهام ها می باشد را مشاهده نمایند.

   نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی

   کاربران برای گرفتن استعلام سهام با کد ملی پس از ورود به سامانه ذینفعان بازار سرمایه می بایست از خدمات این سامانه خدمت مورد نظر خود را در این سامانه انتخاب نمایند. برای مشاهده وضعیت تعداد دارایی سهام های خود مراحل زیر را طی کنید.

   پس از ورود به سامانه ذینفعان بازار سرمایه کاربران می بایست در صفحه اصلی سامانه قسمت دارا را انتخاب نمایند.

   ورود به سایت استعلام تعداد سهام با کد ملی

   با ورود به قسمت دارا کاربران به راحتی می توانند تعداد سهام های موجود در سبد دارایی خود را مشاهده نمایند.

   برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد استعلام سهام با کد ملی در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مشاهده وضعیت تعداد دارایی سهام پاسخ دهند .

   سوالات متداول

   1- ✔️آیا امکان گرفتن استعلام سهام با کد ملی می باشد؟

   ✔️بله، تنها با کد ملی نیز می توان استعدام سهام را گرفت که در متن مقاله بیان شده است.

   2- ✔️برای دریافت استعلام سهام با کد ملی ثبت نام در سجام الزامی است؟

   ✔️بله، پیش از اقدام به گرفتن استعلام سهام با کد ملی می بایست در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت صورت گرفته باشد که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده است.

   3- ✔️کاربران برای استعلام سهام با کد ملی نیاز به مراجعه حضوری ندارند؟

   ✔️خیر، کاربران به راحتی می توانند به صورت غیر حضوری وضعیت تعداد دارایی سهام های خود را با کد ملی به صورت اینترنتی دریافت نمایند که نحوه آن در متن مقاله آورده شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.