ارکان اصلی copy trading


Identifying and Prioritizing the Barriers and Solutions of Sports Laws in Iran

The research is to recognize the priorities of development of sport law system in the country. Study population consisted of some experts including university professors, sport attorneys and the others who have articles or thesis about sport law took part in this research. Using snow-ball sampling method, 75 persons participated in the study. After approving the validity and reliability of questionnaire (α=0/95), descriptive statistics and factor analysis have been used. In the section of barriers, educational barriers, legal barriers and human resource barriers had the highest priorities respectively, and in the section of solutions, human resource solutions, educational solutions and legal solutions had the highest priorities respectively. It should be mentioned that the structural-managerial dimension hadn’t any role in variables and as a result, it hasn’t any significant effect on sport law development. Totally, based on the results, some suggestions offered for developing sport law in Iran.

Keywords

 • Keywords: Priority
 • Development and Sport Laws

Full Text

شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

کیوان شعبانی مقدم[1]

محمد تقی حسن زاده[3]

تاریخ دریافت مقاله: 29/7/1394

تاریخ پذیرش مقاله:3/3/1395

مقدمه

ورزش در زمان حاضر نقش مهمی در زندگی انسان دارد. بازی­های ورزشی دیگر به جنبه تفریح و سرگرمی محدود نمی­گردد، بلکه به ابزاری محوری در تربیت نسل جوان و عاملی موثر برای سلامتی تبدیل شده، از آن به عنوان یکی از ضروریات زندگی یاد می­شود(ویکرو بریر [4] ،2014).

گذشته از آثار بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، ورزش از نظر ملی و سیاسی نیز جایگاهی پر اهمیت یافته است؛ تا آنجا که بسیاری از کشورها، سرمایه­های کلانی را در این مسیر صرف می­کنند(میسون و همکاران [5] ، 2006،57). این اهمیت روز افزون، حقوق­دانان را به توجه و تحلیل روابط و رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن واداشته است؛ تا آنجا که "حقوق ورزشی" به عنوان یکی از گرایش­های دانش حقوق برای مطالعه و بررسی جوانب حقوقی ورزش ایجاد شده است. لیکن ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپاست و رویه قضایی آن گونه که باید، به این پدیده مفید و مهم اجتماعی و مبارزه با خطرهای آن و تحلیل روابط حقوقی و تخلفات مرتبط با آن نپرداخته است (جانسون و هوی [6] ، 2011،224). علم حقوق برای تعیین حقوق افراد مورد استفاده قرار می گیرد و با همه جنبه های زندگی سرو کار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ارکان اصلی copy trading ورزش حرفه­ای، بسیاری از مردم زندگیشان را از طریق ورزش می­گذرانند و با آگاهی جامعه از حقوق فردی، کسانی که درگیر ورزش هستند نیز منافع خود را از طریق دانش حقوق حفظ می­کنند (شعبانی مقدم 1392،23). حقوق ورزشی عبارت است از: مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه ورزش. منظور ما از حقوق ورزشی، مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش اعم از ورزشکاران، تماشاگران، مدیران فنی، مدیریت­های ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی، فروشندگان لوازم ورزشی و بالاخره کارکنان سازمان های ورزشی حاکم است. این یک تعریف کلی است؛ یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم برکل ورزش (فیرلی و همکاران [7] ،2013،114). در واقع، حقوق ورزشی با تعیین قواعد و مقررات با اهداف متفاوتی سر و کار دارد (اسکالف و رابینسون [8] ،1978،49). برخی از مهمترین این اهداف عبارت اند از: پیشگیری از تخلف­ها و بروز حوادث ورزشی از طریق آگاهی دادن به فعالان عرصه ورزش در مورد پیامدهای حقوقی تخلف­ها و حوادث ورزشی؛ اِعمـال و اجرای حق بر پایه موازین حقـوقی در مواردی که حادثه ورزشی حقی را ایجاد کرده است؛ کمک به برقراری و حفظ نظم و انضباط در فعالیت های ورزشی؛ تبیین قلمرو وظائف و اختیارات مربیـان، معلمان و مدیـران ورزشی از منظر حقوقی؛ ارائه راه کـارهای حقـوقی در مورد حوادث ورزشی پس از رخداد؛ کمک به فراهم شدن محیطی مناسب برای ورزش در جهت جلب هرچه بیشتر افراد جامعه به ورزش و ایجاد اعتماد در خانواده‎ها- به طوری که این اعتماد عامل ترغیب و تشویق فرزندانشان به ورزش شود (آدلر [9] ،2011،722).

از دیدگاه حقوقی، قوانین ورزشی را می­توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

الف) گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی­های ورزشی را احاطه و اداره می­کند و در واقع، مبین قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه­ای از فعالیت های بدنی است، مانند اینکه در بازی فوتبال از هر تیم یازده بازیکن در برابر هم صف­آرایی می­کنند که یکی از آنان دروازه­بان است؛ بازیکنان حق ندارند با دست توپ را هدایت کنند؛ بازی باید در محدوده­ معین زمین ورزشی جریان یابد؛ حمله به دروازه­بان ممنوع است و . . تخلف از این قواعد، خطای ورزشی است و ضمانت اجرای ویژه­ای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد.

ب) گروه دیگر از قواعد که بعضی مراقبت­ها و احتیاط­های ویژه را بر بازیکنان تحمیل می­کند و هدف آن­ها تامین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام­جویی و سالم­سازی محیط ورزشی است. این دو گروه با هم ارتباط دارند و مجموع آن­ها، موضوع حقوق ورزشی قرار می­گیرد(کاتوزیان، 1378،40).

امروزه، زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی پیدا کرده اند و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. حقوق بر همه جنبه­های ورزش، سازمان های ورزشی، ورزشکاران، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است (ونگ [10] ،2010،275).

پدیدة ورزش به دلیل قدمت و سابقة تاریخی و همچنین نفوذ قابل توجه در روابط انسانی، ابعاد گوناگونی دارد. در حقیقت اثر ورزش در مباحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل توجه به نظر می رسد (حکمت نیا، 1388،55). حقوق ورزشی با لحاظ ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی، با اهداف متعدد به عرصه ورزش وارد گردیده است. با وجود این، درک و دانسته­های افرادی که در عرصه ورزش فعالیت دارند از حقوق ورزشی بسیار کم و ناچیز است. فروغی پور(1384) در مطالعه ای که به بررسی میزان آشنایی مربیان، معلمان و مدیران ورزشی شهر تهران با حقوق ورزشی پرداخته بود، بیان داشت که تنها 17 درصد از این افراد با مبحث حقوق ورزشی آشنایی دارند (فروغی، 1384،37). این درحالی است که مطالعات متعدد، مهمترین وظیفه مربیان و مدیران ورزش را وظیفه مراقبتی دانسته است که این وظیفه در هشت حیطه (احراز سلامتی، آموزش متناسب، بازدید و بررسی، سازماندهی و تجانس، نظارت برفعالیت­های ورزشی، توجه به شرایط جوی، کمک به ورزشکار مصدوم و اتخاذ تدابیر لازم) تقسیم شده است. آشنایی با موارد یاد شده از لحاظ حقوقی، ملاک آگاهی­های حقوقی و مسئولیت­های مدنی این افراد قلمداد شده است (آدلر،2011؛ جانسون و هوی،2011 و آقایی نیا 1386).

یکی از ارکان اساسی توسعه ورزشی هر کشور، توسعه نظام حقوقی آن است. در کشور ما نیز تلاش­هایی بدین منظور صورت گرفته است. آدرم (1389) در تحقیق خود با عنوان "بررسی و مقایسه میزان آگاهی مربیان چهار رشته منتخب ورزشی شهر اهواز با جنبه‌های حقوقی و قانونی ورزش"، ضمن بررسی مربیان چهار رشته ورزشی تکواندو، کشتی، فوتبال و بسکتبال، گزارش کرد که مربیان ورزشی نسبت به جنبه های قانونی و حقوقی ورزش آگاهی پایینی دارند. در تحقیقی دیگر، نتایج پژوهش بنیان و کاشف (1393) نشان داد که بیشتر مربیان ورزش به وظایف و مسئولیت های حقوقی در رویداهای ورزشی آگاهی داشتند. همچنین، بین دیدگاه زنان و مردان در مورد مسئولیت های حقوقی تفاوت معنی­داری وجود داشت؛ بدین معنی که مربیان ورزش زن نسبت به مرد آگاهی بیشتری درخصوص مسئولیت­های حقوقی داشتند. از لحاظ مدرک تحصیلی نیز مربیانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بودند، آگاهی بیشتری نسبت به دیگران داشتند و در نهایت، مربیانی که دارای سابقه متوسط به بالا (15 سال) بودند، به آگاهی­های حقوقی اشراف بیشتری داشتند (بنیان و کاشف، 1393،82). شیخوند (1390) در تحقیق خود با عنوان "بررسی حقوقی- جرم‌شناختی خشونت در ورزشگاه‌های کشور، اختصاص تنها یک بند از یک ماده قانون مجازات اسلامی به مبحث مهم حقوق ورزشی را ناکافی دانسته و خواستار تشکیل دادگاه های تخصصی کیفری در این زمینه شده است. قبادی سامانی (1392) در تحقیق خود با عنوان "مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی در نظام حقوقی ایران"، پرداختن به بحث حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی اقشار دخیل در امر ورزش را مسئله‌ای مهم و قابل توجه دانسته است، چرا که عدم آگاهی از مسئولیت‌ها و عواقب این صدمات، عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. او در تحقیق خود با تاکید بر آگاهی از مسئولیت مدنی، به بررسی مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی (مدیران فنی و مدیران اداری) در نظام حقوقی ایران، به عنوان سه قشر تاثیر گذار در امر ورزش پرداخته است. صوفی املشی (1390) در تحقیق خود با عنوان "وضعیت حقوق (مسئولیت مدنی) ورزشی در ایران" با تاکید بر رشته ورزشی فوتبال، ضمن تاکید بر بازنگری در قوانین و به دنبال آن اجرای دقیق قانون، بیان داشته که عدم آگاهی از مسئولیت توسط همه کسانی که به نوعی با فوتبال مرتبط هستند، سبب شده تا هر سال آمار تخلفات وعدول از قوانین بالا برود. بنابراین برگزاری کلاس های آموزش حقوق ورزشی و به دنبال آن اعطای مدارک مربوطه و لزوم داشتن این مدارک جهت شرکت در بازی ها، بازبینی قوانین موجود جهت جلوگیری از اثرات منفی بر روح وجسم ورزشکاران، اطلاع رسانی دقیق از مفاد مقررات فوتبال وکمیته های انضباطی مربوطه، توجه به هدف به جای وسیله، حذف بازیکنان مربیان و داوران که نسبت به مسئولیت های محوله عدول می کنند و یا حداقل نزول رده مشارکت در لیگ ها برای خاطیان را به عنوان راهکار پیشنهاد کرده است.

با وجود این، مشکلات موجود در عرصه ورزشی بسیار بالاست. پرونده­های حقوقی ورزشی، راند خواری، قراردادهای غیر قانونی، ناتوانی در ارائه اعترضات به ناداوری­ها و . که ناشی از عدم آشنایی حقوق ورزشی است. اینک، این سوال پیش می­آید که آیا دانش ما از حقوق ورزشی ناچیز است؟ آیا نظام ورزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه حقوق ورزشی ناتوان است؟ آیا ساختار مدیریت حقوقی متزلزل و سست است؟ و آیا قوانین و مقررات حقوقی ورزشی بدرستی تعریف نشده­اند؟ باوجود توسعه چشمگیر و فزاینده حقوق ورزشی در جهان و تاسیس دانشکده­ها و دوره­های تحصیلی و تحقیقاتی در این زمینه (مانند مرکز حقوق ورزشی ژوهانسبورگ، دانشکده حقوق ورزش وینچستر و موسسه حقوق ورزشی سانتاکلارا و برنامه­های حقوق ورزشی مثل تولین [11] )، در کشور ما هنوز تلاش قابل قبولی برای گسترش علمی و کاربردی حقوق ورزشی صورت نگرفته است. گواه ادعای مذکور اینکه براساس سند تفصیلی طرح جامع ورزش کشور (1384)، تنها دو نفر از استادان رشته حقوق، در زمینه حقوق ورزشی مطالعات تخصصی داشته­اند. افزون براین، مواردی چون عدم وجود رشته دانشگاهی با نام حقوق ورزشی و یا دست­کم طراحی واحد درسی اجباری با این نام سبب شده اغلب فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی کشور با مشکلاتی در زمینه امور حقوقی خویش مواجه باشند (شعبانی مقدم، 1393،104).

باتوجه به تعداد زیاد استفاده­کنندگان از ورزش و لزوم پاسداشت حقوق آنان در همه ابعاد، بی­اعتنایی و کم­توجهی متخصصان حقوقی و ورزشی به مبحث بین­رشته­ای «حقوق ورزشی» می­تواند آسیب­هایی را برای کل سیستم ورزش کشور به بار آورد. از این رو، شناسایی کلیدی‎ترین مسائل و مشکلات مرتبط با حقوق ورزشی اهمیت ویژه‎ای دارد. منظور از نهادینه­سازی در این تحقیق، توسعه، بسط و استقرار همه ابعاد حقوق ورزشی در سطح جامعه و سازمان ها و کنشگران است. از سوی دیگر، بررسی و تدوین راهکارهایی برای توسعه و نهادینه‎سازی حقوق ورزشی اهمیت بالایی دارد و می­تواند راهکارهای اجرایی مفید و اثربخشی را در اختیار متخصصان حقوقی و ورزشی قرار دهد. بنابراین هدف از اجرای این تحقیق شناسایی موانع موجود در عرصه نهادینه شدن حقوق ورشی و ارائه راهکار توسعه بود.

روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نظر هدف انجام تحقیق، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان حقوق ورزشی (رؤسای کمیته انضباطی، مدرسان حقوق ورزشی در دانشگاه­ها، وکلای ورزشی و کلیه کسانی که در زمینه حقوق ورزشی مقاله و یا پایان نامه­ای نگاشته­اند) بود. نمونه گیری به صورت دسترس و به شکل گلوله برفی بود که طی آن 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اصلی بود که روایی صوری آن توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و حقوق تایید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ (95/0) مورد پذیرش قرار گرفت. بخش اول پرسشنامه شامل 12 سوال بود که در زمینه موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی تدوین گردید. در بخش دوم پرسشنامه نیز 11 سوال مبنی بر راهکارهای توسعه حقوق ورزشی آمد. پاسخ سوالات بر روی طیف 5 سطحی لیکرت قرار گرفت (1=خیلی کم، 2= کم، 3= متوسط، 4= زیاد و 5= خیلی زیاد). پایایی این دو بخش در جدول 1 و 2 آورده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آلفای ارکان اصلی copy trading کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و آزمون فریدمن برای اولویت بندی موانع و راهکارها) استفاده شد.

جدول 1: ضرایب پایایی و اعتبار برای پرسشنامه موانع حقوق ورزشی

ورزشکاران در شبکه های اجتماعی ۸۴ از شست

And here is a directory of picture very best we explain to in addition to demonstrate to your account. We obtain plenty of pictures nevertheless we all just screen this pictures we feel are the best picture.

This image is just regarding trial when you much like the images remember to purchase the first gif. Support the performer by simply buying the first dvd hence the vocalist can provide the very best pictures in addition to proceed functioning.

D8 B5 D9 88 D8 B1 D8 Ae D9 84 D9 81 D9 8a D8 A7 D8 Aa D8 A7 D8 B3 D9

D8 B5 D9 88 D8 B1 D8 Ae D9 84 D9 81 D9 8a D8 A7 D8 Aa D8 A7 D8 B3 D9

هرج‌و‌مرج ناخوشایند در مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی آن هم در حضور نمایندگان فیفا و میهمانان مختلف به تیتر یک اخبار رسانه‌های ورزشی کشور تبدیل شد. ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 8 آگوست 2022. سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ۰۲:۰۶. نوید معصومی حدود یک ماه قبل مشاهده پروفایل. 6,038 مشاهده 75 دیدگاه 27 25. فعالیت های روز گذشته ورزشکاران جهان در شبکه. ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی 24 فروردین 1400 رضا حسین زاده 04 14 2021 04:21 مشاهده پروفایل. مجموع مدال‌ها: 1. ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی؛ 17 اسفند 1396. به مناسبت میلاد فخر دو عالم، حضرت فاطمه زهرا، حضرت ام ابیها و روز مادر و زن، ورزشکاران ایرانی هم مانند مردم ایران زمین، مقام. ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی 10 اکتبر 2019 منبع خبر طرفداری ورزشی 19 07 1398 منبع خبر طرفداری ورزشی.

D8 Af Da A9 D9 88 D8 B1 D8 A7 D8 B3 Db 8c D9 88 D9 86 D9 86 D9 85 D8

D8 Af Da A9 D9 88 D8 B1 D8 A7 D8 B3 Db 8c D9 88 D9 86 D9 86 D9 85 D8

حیدری، اکبر و خطیبی، سمیه و حیدری، رها،1399،نقش بشردوستانه و مسئولیت اجتماعی ورزشکاران شاخص در شبکه های اجتماعی در طول دوره همه گیری ویروس کرونا در رفع نیازهای تحصیلی دانش اموزان مناطق محروم. دراگان اسکوچیچ ، سرمربی تیم ملی ایران در مصاحبه با برنامه فوتبال برتر ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ شبکه سه سیما گفت: از فدراسیون توقع دارم با تیم‌ های قوی بازی دوستانه داشته باشیم. رونالدو بیش از ۴۸۵ میلیون دنبال‌کننده در ۳ شبکه اجتماعی توئیتر، فیس‌بوک و اینستاگرام دارد. در رده دوم این فهرست لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا با فاصله قرار دارد. مهاجم بارسا ۲۶۵.

D9 86 D8 B4 D8 A7 D8 B7 60 D8 Af D9 82 D9 8a D9 82 D8 A9 D9 81 D9 8a

D9 86 D8 B4 D8 A7 D8 B7 60 D8 Af D9 82 D9 8a D9 82 D8 A9 D9 81 D9 8a

والپیپر زیبای گنید امام حسین نگارخانه سجود نگارخانه سجود

والپیپر زیبای گنید امام حسین نگارخانه سجود نگارخانه سجود

%d8%a7%d8%ba%d9%86%d9%8a%d8%a9 %d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9 %d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab %d8%b9%d9%86%

d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86 %d8%a7%d9%87%d9%86%da%af اى كلام. الطريقه الاوله. d8%a7%d8%ba%d9%86%d9%8a%d8%a9 %d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9 %d8%b1%d9%88% subscribe channel. new admin.

نقش فین‌تک در حل چالش‌های بازار سرمایه

فریدون رهنمای رودپشتی، رئیس چهارمین کنفرانس سالانه فناوری مالی که امروز به میزبانی فرابورس ایران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت نقش فناوری مالی در توسعه کسب‌وکارها، اظهار کرد: امروزه اگر کسب‌وکاری بخواهد با تحول همراه شود و بازارساز باشد باید ابزارهای مناسب در اختیار داشته باشد که یکی از بهترین ابزارها در این زمینه، فین‌تک است.

به گزارش دیوان اقتصاد، رئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی بازارساز و دبیرکل انجمن مهندسی مالی ایران، فناوری مالی را زمینه‌ساز کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دانسته و اظهار داشت: عمق توسعه‌یافتگی یک بازار می‌تواند از توسعه کسب‌وکارهای مالی مورد قضاوت قرار گیرد.

رهنمای به نقش بازار سرمایه در حل چالش‌های پیش روی فین‌تک پرداخت و گفت: بحث رگولیشن مربوط به فناوری مالی نیز از چالش‌های مهم ماست؛ هر کشوری که بخواهد از فین‌تک برای توسعه اشتغال، رشد کسب‌وکارها، افزایش تولید ناخالص داخلی و … استفاده کند بی‌شک نیازمند تدوین قوانین مشخص در این زمینه است که ارکان بازار سرمایه اعم از سازمان بورس و فرابورس می‌توانند در این حوزه کمک کنند.

اهمیت وجود زیرساخت برای ورود افراد به بازار سرمایه

در بخش دیگری از چهارمین کنفرانس سالانه فناوری مالی، سروش خواجه‌حق‌وردی معاون عملیات بازار فرابورس ایران با تاکید بر روند رو به رشد فین‌تک در سال‌های اخیر عنوان کرد: این حوزه به ویژه در زمینه فناوری بیمه، پرداخت، حوزه نظارتی بازار سرمایه، امنیت سایبری و بلاک چین فعالیت دارد.

معاون عملیات بازار فرابورس ایران با اشاره به اهمیت وجود تکنولوژی و زیرساخت برای ورود افراد به بازار سرمایه، گفت: در سال ۹۹ شاهد حضور افراد تازه‌وارد زیادی در بازار سرمایه بودیم که ایده سرمایه‌گذاری نداشتند و مایل بودند از شخص دیگری آن را دریافت کنند و از این رو رشد قارچ‌گونه گروه‌های وی آی پی، آگهی‌های مشاوره حتی در سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور و … رخ داد. این در حالی بود که تکنولوژی و زیرساخت مناسب برای ورود این حجم از افراد به بازار سرمایه نداشتیم.

حق‌وردی به استفاده بورس‌های بزرگ دنیا از جمله نزدک از فین‌تک اشاره کرد و در زمینه روند فعلی حاکم بر بازار سرمایه در زمینه فین‌تک گفت: اکنون در بازار سرمایه داده‌ها از فرمت پی دی اف به فرمت اچ تی ام ال تبدیل شده‌اند و شرکت‌های دیتا پراسسینگ فعالیت پررنگی پیدا کرده‌اند.

معاون بازار فرابورس با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در بازار سرمایه نیز اظهار کرد: اخیرا فین‌تک‌ها از داده‌های تحلیل احساسات شبکه‌های اجتماعی و آژانس‌های خبری برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده می‌کنند.

حق‌وردی با اشاره به اینکه پلتفرم‌های آنلاین معاملاتی بازارگردان‌ها ذیل فین‌تک قرار دارد، افزود: این پلتفرم‌ها می‌تواند معاملات الگوریتمی را فراهم توسعه بخشد و در تکنولوژی الگوریتمی، بازارگردان می‌تواند سفارش را در دو سمت دفتر سفارش به صورت لحظه‌ای بگذارد.

معاون عملیات بازار فرابورس ایران در ادامه به بحث معامله‌گری جمعی یا اجتماعی (Social Trading) پرداخت و آن را شکلی از سرمایه‌گذاری تعریف کرد که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد رفتار معاملاتی متخصصان را مشاهده و از آن‌ها تقلید کنند.

وی در تشریح مزایای این شکل از معامله‌گری عنوان کرد: افرادی که آموزش ندیده‌اند، می‌توانند از آن استفاده کنند و از سوی دیگر از سوی سرمایه‌گذاران نیز در خصوص اینکه افراد متخصص صرفا سیگنال نمی‌دهند بلکه در عمل، بر اساس نظرات‌شان معامله می‌کنند، اعتماد شکل می‌گیرد.

به گفته حق‌وردی از معایب این نوع معامله‌گری نیز باید به وجود امکان دستکاری بازار و همچنین امکان تاثیرگذاری افراد با دنبال‌کنندگان زیاد بر روند بازار اشاره کرد.

تحول صنعت مالی و بانکداری با فین‌تک

سعید مستشار معاون مالی و اداری بانک مرکزی به عنوان دیگر سخنران چهارمین کنفرانس سالانه فناوری مالی، در تشریح اقتصاد دیجیتال عنوان کرد: در اقتصاد دیجیتال، خلق ارزش مبتنی بر فناوری دیجیتال شکل می‌گیرد و در این نوع از اقتصاد، کسب‌وکارهایی دوام می‌یابند که به طور مستمر فعالیت‌های نوآورانه داشته باشند، از سوی دیگر چرخه عمر محصولات در این نوع اقتصاد کوتاه است و همواره باید این چرخه به‌روز شود.

معاون مالی و اداری بانک مرکزی اضافه کرد: داده‌محوری نیز از ویژگی‌های مهم اقتصاد دیجیتال است به طوری که داده‌ها مهم‌ترین دارایی در این اقتصاد به شمار رفته و مبنای خلق ارزش هستند.

مستشار در ادامه به نقش فین‌تک در اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: فین‌تک‌ها با سه روش «کاهش هزینه بازیگران و افزایش کیفیت ارائه سرویس‌های مالی»، «هوشمندی در ارزیابی ریسک (توانایی استارتاپ‌ها در ارزیابی خطرها و ریسک‌ها)» و «ارزش‌آفرینی برای مشتریان»، صنعت مالی و بانکداری را متحول کرده‌اند.

مستشار در ادامه به کاربردهای فین‌تک به طور مشخص در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: فین‌تک می‌تواند در حوزه نظارت هوشمند و خدمات نوین مثل کپی تریدینگ و الگوریتم‌ها بسیار کمک‌کننده باشد. در حال حاضر نیز در حوزه نظارت هوشمند، احراز هویت الکترونیک و … گام‌های خوبی از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه برداشته شده است.

گفتنی است مهدی معدنچی دبیر علمی کنفرانس علمی فین‌تک در چهارمین کنفرانس سالانه فناوری مالی که در فرابورس ایران میزبانی آن را بر عهده داشت ضمن ابراز امیدواری از دستیابی کنفرانس به اهداف خود در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، عنوان کرد: ثمره برگزاری سه دوره از این کنفرانس تا کنون این بوده که سمت‌وسوی پژوهش‌ها و محیط آکادمیک به این سو سوق داده شده است.

وی اضافه کرد: اکنون در دانشگاه‌های ایران مقاله‌های زیادی در سطح تحصیلات تکمیلی و به طور مشخص رساله‌های پرشماری در مقطع دکتری به موضوع فناوری مالی می‌پردازند.

در ادامه این کنفرانس، پژوهشگران و دانش‌آموختگان حوزه‌های مرتبط با فین‌تک و بازار سرمایه به ارائه و تشریح نتایج و یافته‌های مقالات و پژوهش‌های خود پرداختند.

خرید سیب ارزان از باغدار

خرید سیب ارزان از باغدار

معمولا باغداران تمایل زیادی به این موضوع دارند که قبل از رسیدن فصل برداشت سیب،همان پای درخت سیب های خود را به خریداران بفروشند.چراکه این کار باعث کاهش هزینه های حمل و نقل و همچنین هزینه نگهداری می شود.

علاوه بر آن خرید سیب ارزان از باغدار باعث می شود قیمت سیب در زمان فروش متعادل تر شود و باغدار نیز سریعتر و در زمان برداشت به پول برسد.

حال اگر دید خریدار سیب بخواهیم نگاه کنیم، خرید عمده سیب از پای درخت مزایای بسیاری برای خریدار خواهد داشت.

زیرا می تواند بدون واسطه و مستقیم سیب خود را با قیمت ارزان از باغدار خرید کند و آن را در سردخانه نگه دارد.

و هنگامی که قیمت سیب بالا رفت اقدام به فروش محصول نماید.

خرید سیب ارزان از باغدار

خرید سیب ارزان از باغدار توسط بازرگانی کارا

فروش و خرید عمده سیب در بازرگانی کارا انجام می شود.

این مجموعه در فصل تابستان اقدام به خرید سیب در پای درخت از باغداران معتبر می نماید.این امر باعث حذف واسطه ها می شود و قیمت فروش و خرید سیب ارزان تر می شود.

به همین جهت خریداران و مشتریان صادراتی با خیال راحت می توانند بدون صرفه هزینه های اضافی اقدام به خرید سیب ارزان نمایند.

خرید سیب ارزان از باغدار و عرضه آن با قیمت پایین به مشتری های گرامی، اولین و بزرگترین هدف بازرگانی کارا می باشد.

شما مشتریان عزیز و گران قدر می توانید جهت خرید عمده سیب قرمز و خرید عمده سیب زرد با کارشناسان فروش ما در این مرکز تماس بگیرید.

و ضمن برخورداری از مشاوره رایگان از تخفیف های ویژه ما نیز بهره مند شوید.

آشنایی با تایم فریم معاملاتی و اهمیت آن در بازارهای مالی

معامله‌گران به‌منظور کسب سود در بازارهای مالی، باید بتوانند روندهای موجود را به‌خوبی شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها عمل کنند. جملاتی معروف و کلیشه‌ای در این زمینه وجود دارد که گفته‌اند: «همیشه بر اساس روند بازار، معامله کنید»، «هرگز برخلاف روند وارد معامله نشوید» و اینکه «روند بهترین دوست شماست». ولی بازه زمانی هر روند چه مدت است؟ منظور از معامله نوسانی، کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت چیست؟ برای پاسخ به این سوالات، ابتدا باید با مفهوم بسیار مهم «تایم فریم» آشنا شویم. در این مقاله از آکادمی مزدکس به بررسی کامل موضوع تایم فریم معاملاتی خواهیم پرداخت.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یکی از اصلی‌ترین اجزاء تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. همان‌طور که می‌دانیم، هر نمودار از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است. بُعد زمان می‌تواند ارکان اصلی copy trading به کوتاهی ۱ ثانیه و یا به درازا چندین ماه باشد. منظور از تایم فریم یا دوره زمانی، در واقع همان بُعد زمانی در نمودارهای قیمتی است. به عبارت دیگر، ما با تغییر تایم فریم نحوه نمایش قیمت در مقیاس‌های زمانی مختلف را انتخاب می‌کنیم. فرقی نمی‌کند که از چه نوع نموداری (کندل،‌ میله‌ای، حجمی، منحنی و …) استفاده می‌کنیم.

با انتخاب تایم‌ فریم شما مقیاس شکل‌دهی آن‌ها را مشخص می‌کنید. به عنوان مثال، در تایم فریم یک روزه، تمامی کندل‌ها نوسان قیمت ۱ روز را نشان می‌دهند و در تایم فریم ۴ ساعته، هر کندل نمایانگر نوسان قیمت در ۴ ساعت است. این موضوع در مورد تمام تایم فریم‌ها نیز صدق می‌کند. بنابراین، تایم فریم را می‌توان بخشی از زمان دانست که معامله‌گر آن را برای تحلیل رفتار بازار انتخاب می‌کند.

معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

همان‌طور که بیان شد، تایم فریم همان بازه‌های زمانی موردنظر ما، برای نمایش تغییرات قیمت روی نمودار قیمت/زمان است. بسته به نوع پلتفرم مورداستفاده، تنوع تایم فریم‌های ارائه شده هم ممکن است متفاوت باشد. ولی به‌صورت کلی، تایم فریم‌ها را می‌توان در دسته‌های مختلف ثانیه، دقیقه، ساعت و روزانه طبقه‌بندی کرد.

برحسب‌ ثانیه‌برحسب دقیقهبرحسب ساعتبرحسب روز
۱ ثانیه۱ دقیقه۱ ساعتهروزانه
۵ ثانیه۳ دقیقه‌۲ ساعتههفتگی
۱۰ ثانیه۵ دقیقه‌۳ ساعتهماهانه
۱۵ ثانیه۱۵ دقیقه‌۴ ساعته
۳۰ ثانیه۳۰ دقیقه
۴۵ دقیقه

همان‌طور که مشخص است، هرچه تایم فریم طولانی شود، تحلیل کلی‌تر و زمان‌دارتر می‌شود. از سوی دیگر، تایم‌ فریم‌های پایین‌تر نیز برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت مناسب هستند.

تقسیم‌بندی دیگر تایم فریم معاملاتی

در بخش قبل تقسیم‌بندی فنی/زمانی از تایم فریم ارائه شد. بااین‌حال، نوعی دسته‌بندی دیگری از تایم فریم یا همان دوره‌های زمانی را نیز می‌توان ارائه کرد. بر اساس این دسته‌بندی، تایم فریم جنبه زمانی خود را از دست داده و عوامل دیگری مانند افق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیز در آن مطرح می‌شود. برخلاف تقسیم‌بندی قبلی، این نوع تقسیم‌بندی مرزبندی کاملاً مشخص و واضحی ندارد.

کوتاه مدت

تایم فریم کوتاه مدت می‌تواند بین ۱ ساعت تا ۱ هفته باشد. در این تایم فریم هدف ما سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فقط معامله‌گر هستیم. به این سبک معامله اصطلاحاً «نوسان‌گیری» گفته می‌شود. چراکه هدف از معامله تنها کسب سودهای کوچک در زمانی کوتاه است. برخی ترجیح می‌دهند دسته‌ دیگری به نام «روزانه – Intraday» را نیز اضافه کنند. این دسته فقط محدود به معاملات زیر ۱ روز می‌شود. ولی به صورت کلی، آن‌ها را نیز می‌توان جزو تقسیم‌بندی کوتاه مدت قرار داد.

مزایای معامله کوتاه مدت:
 • امکان کسب سود سریع
 • فرصت‌های معاملاتی بیشتر
 • از دست ندادن فرصت‌های کوچک معامله
معایب معامله کوتاه مدت:

۱. زمان‌گیر بودن: شما باید به‌صورت تمام وقت مراقب معامله خود باشید و پوزیشن خود را در صورت لزوم تغییر دهید.

۲. کارمزد قابل توجه معاملات: معاملات کوتاه مدت عموماً با سود ناچیزی همراه هستند. در این میان، کارمزدهای مربوط به معاملات نیز بیشتر به چشم می‌آیند. چراکه بخشی از سود احتمالی شما صرف پرداخت کارمزدها خواهد شد.

۳. استرس زیاد: نوسانات مقطعی بازار و تماشای نمودار قیمت‌ها می‌تواند اضطراب و استرس در شما ایجاد کند.

۴. سود ناچیز: تجربه نشان داده بیشترین سودها در روندهای بلندمدتی کسب می‌شوند و احتمال از دست دادن موج‌های صعودی در معامله‌گران کوتاه مدت بالا است.

۵. فرصت ارکان اصلی copy trading ناچیزی برای تصمیم‌گیری درمورد هر معامله وجود دارد.

معامله میان مدت

معامله میان مدت را می‌توان چیزی بین ۱ هفته تا چندین ماه دانست. معاملات میان مدت در بازار را می‌توان یک سرمایه‌گذاری تعریف کرد. علاوه بر این، در نگاه میان مدت می‌توان رویکرد تحلیل بنیادی (فاندامنتال) را نیز در کنار تحلیل تکنیکال به‌کار گرفت. در صورتی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، در نگاه میان مدت عموماً از تایم‌فریم روزانه برای تحلیل استفاده می‌شود.

مزایای معامله میان مدت:
 • برای طیف وسیعی از افراد مناسب است
 • عملکرد بر اساس روندهای بازار سنجیده می‌شود
 • فرصت بیشتری برای به نتیجه رسیدن تحلیل وجود دارد
 • اضطراب و استرس کمتری خواهید داشت
معایب معامله میان مدت:
 • مستلزم تحلیل بلندمدت‌تری است
 • برخی متغیرهای اقتصادی کوچک و بزرگ و تهدیدات سیستماتیک و غیرسیستماتیک ممکن است در میان مدت متوجه دارایی شما شود
 • نیاز به صبر بیشتر است
نگاه بلند مدت

نگاه بلندمدت می‌تواند یک سال و یا بیشتر باشد. در این شرایط باید قواعد مربوط به چینش سبد دارایی را رعایت کنید. در صورتی که از تحلیل تکنیکال ارکان اصلی copy trading استفاده می‌کنید، بهتر است از تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه استفاده کنید. البته استفاده از تایم فریم روزانه نیز همچنان معتبر و متداول است.

مزایای معامله بلند مدت:
 • سرمایه‌گذاری شما بدون استرس روزانه خواهد بود
 • تراکنش کمتر که به معنای پرداخت کارمزد کمتر است
 • فرصت بیشتری برای بررسی هر تصمیم و معامله وجود دارد
 • برای سرمایه‌های سنگین و چشمگیر مناسب است.
 • هرچه افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، احتمال دریافت سودهای چشمگیر نیز افزایش می‌یابد.
معایب معامله بلند مدت:
 • ممکن است ماه‌های زیادی سرمایه شما راکد بماند
 • مستلزم صبر بسیار زیادی هستند
 • باید از دقت تحلیل بلندمدت خود مطمئن باشید

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

مؤلفه زمان، ‌ یکی از اصلی‌ترین ارکان تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که در بخش‌های قبل متوجه شدیم، با تعیین تایم فریم در نمودارهای تحلیل تکنیکال، در واقع واحد زمانی هریک از نقاط نمودار (هر کندل) را مشخص می‌کنیم. بنابراین، تغییر تایم فریم تمام تحلیل را متحول خواهد کرد.

روندهای قیمتی را می‌توان به سه دسته اصلی ۱. بلندمدت، ۲. میان مدت، ۳. کوتاه مدت طبقه‌بندی کرد. بااین‌حال، بازارها به‌صورت هم‌زمان در چندین تایم فریم یا بازه زمانی فعال هستند. به عبارت دیگر، بسته به بازه زمانی انتخابی، ممکن است روند قیمت دارایی مورد نظر شما صعودی، خنثی و یا نزولی شود. یعنی ممکن است روند اصلی (بلندمدت) قیمت یک دارایی صعودی باشد، ولی در یک روند خنثی میان مدت قرار گرفته و در عین حال، نوسان کوتاه مدتی آن منفی باشد! این موضوع نه‌تنها غیرعادی نیست، بلکه وقوع آن هم بسیار محتمل است.

به‌طور معمول، معامله‌گران مبتدی و تازه‌کار فقط روی تایم فریم‌های کوتاه مدت تمرکز دارند و از روندهای اصلی و بلندمدت غافل می‌شوند. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران نیز ممکن است روندهای بلندمدت را به‌خوبی شناسایی کنند، ولی از اهمیت پیدا کردن روندهای کوتاه مدت برای ورود غافل باشند. بنابراین، شناخت تایم فریم‌ها و روندها در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد و تأثیر چشمگیری در موفقیت و یا شکست معاملات خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

به عنوان یک قاعده کلی، هرچه تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد، سیگنال ارائه شده معتبرتر خواهد بود. هرچه به سمت تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر حرکت کنید، نمودار شما پر از سیگنال‌های غیرمعتبر خواهد شد. بسیاری از تحلیل‌های انجام شده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت شکست می‌خورند. در یک حالت ایده‌آل، معامله‌گران در ابتدا باید وضعیت نموداری را در تایم فریم‌های بالا بررسی کنند تا جهت و روند کلی حرکت قیمت مشخص شود. هنگامی که روند قیمت مشخص شد، معامله‌گران می‌توانند بر اساس تایم فریم‌های میان مدت و کوتاه مدت معاملات را انجام دهند.

بنابراین، در پاسخ به این سؤال که بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال کدام است، نمی‌توان پاسخ واضحی را ارائه کرد. چراکه تقریباً همه چیز به شرایط بستگی دارد. انتخاب و سلیقه شخص معامله‌گر و استراتژی معاملاتی شخصی او تأثیر زیادی در انتخاب بازه زمانی دارد. شاید بهترین انتخاب این باشد که از ترکیبی از چند تایم فریم برای معاملات خود استفاده کنید. در ادامه چند مثال از کاربرد تایم فریم‌ها را بررسی می‌کنیم:

 • یک معامله‌گر نوسان‌گیر که برای تصمیم‌گیری روی نمودارهای یک‌روزه تمرکز دارد، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای پیدا کردن روند اصلی استفاده کرده و سپس از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روندهای کوتاه‌مدت و نقطه ورود استفاده کند.
 • یک معامله‌گر روزانه می‌تواند از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای برای معامله استفاده کند. او همچنین ممکن است از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روند اصلی قیمت استفاده کرده و سپس با استفاده از نمودارهای ۵ دقیقه‌ای (و یا حتی کوتاه‌مدت‌تر)، ارکان اصلی copy trading نقطه ورود خود را انتخاب کنند.
 • یک سرمایه‌گذار بلندمدت احتمالاً بیشتر روی نمودارهای هفتگی تمرکز دارد. ولی در عین حال، از نمودارهای ماهانه برای تشخیص روند بلندمدت و از نمودارهای روزانه برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم‌ها

انتخاب هرکدام از این تایم فریم‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها بسته به سلیقه و ترجیح خود معامله‌گر است. خیلی از معامله‌گران،‌ به‌خصوص افراد مبتدی‌، تنها با اتکا به یک تایم فریم معامله می‌کنند. اکثر آن‌ها به تایم فریم روزانه (۱ روزه) متکی هستند. این بازه زمانی اعتبار زیادی در تحلیل‌ها دارد و استفاده از آن نیز مزایای متعددی به همراه دارد. با این حال، به‌عنوان یک قانون کلی، بهتر است بگوییم معامله‌گران تایم فریم موردعلاقه خودشان را انتخاب می‌کنند. افراد حرفه‌ای‌تر از تایم فریم‌های بالاتر برای تشخیص روند و از تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. درهرحال، مراقب باشید بیش از حد درگیر سیگنال‌های متعدد نمودارهای کوتاه‌مدت نشوید. این روندها بیشتر برای تایید و یا رد تحلیل‌های سطوح بالاتر کاربرد دارند.

چطور تایم‌فریم مناسبمان را انتخاب کنیم؟

همان‌طور که بیان شد، انتخاب تایم فریم تا حد بسیار زیادی به خود معامله‌گر بستگی دارد. بنابراین، معامله‌گران ممکن است رویکردهای مختلفی نسبت به انتخاب آن داشته باشند. در ادامه ۲ نوع رویکرد نسبت به انتخاب بازه زمانی تحلیل و معامله را به شما معرفی می‌کنیم.

معامله‌گران تازه‌کار چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ممکن است روزها، هفته‌ها و شاید ماه‌ها را صرف یافتن استراتژی و پارامترهای پول‌ساز خود کنند. مثلا آن‌ها ممکن است نمودارهای ۳۰ ثانیه‌ای و یا ۵ دقیقه‌ای را امتحان کنند. سپس به شاخه دیگری پریده و به اندیکاتورها روی بیاورند.

زمانی که هیچ‌کدام از این روش‌ها جواب نداد، ممکن است تصور کنند اشتباه شده و مجدداً تمام این مسیر را از نو تکرار کنند. مسئله اینجاست که تفکر پشت این تلاش مستمر برای یافتن تایم فریم مناسب از پایه اشتباه است. به یاد داشته باشید که هر سیستم یا تکنیک معاملاتی (و یا احتمالاً هر بازاری) دارای یک تایم فریم بهینه است. اگر موضوع یافتن بازه زمانی ایده‌آل برای شما منطقی به نظر می‌رسد، توصیه می‌کنیم در رفتار خود تجدیدنظر کنید. چرا که احتمالاً وارد یک بازی بی‌پایان خواهید شد که هیچ‌وقت نمی‌توانید تایم فریم موردنظر خود را پیدا کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

معامله‌گران حرفه‌ای شاید تنها ۳۰ ثانیه را صرف پیدا کردن تایم فریم کنند. انتخاب تایم فریم برای آن‌ها به سیستم معاملاتی، تکنیک و یا بازار بستگی ندارد. انتخاب تایم فریم برای معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس شخصیت معاملاتی آن‌هاست.

برای مثال، معامله‌گرانی که چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند، از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌ استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، آن‌هایی که تنها ۱ یا ۲ معامله در طول روز انجام می‌دهند، احتمالاً‌ بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری را انتخاب کنند. بنابراین، معامله‌گران حرفه‌ای بسته به هدف و نوع معامله خود، تایم فریم مناسبی را انتخاب می‌کنند.

تفاوت تایم‌ فریم ها در چیست؟

همان‌طور که بیان شد، تفاوت اصلی تایم فریم‌ها در نحوه نمایش ساختار نمودارهای زمان/قیمت است. ما در واقع با تغییر تایم فریم، واحد زمانی نمودارها را انتخاب می‌‌کنیم. بنابراین کل نمایش نمودارهای تکنیکال تغییر پیدا می‌کند. بر همین اساس، با تغییر تایم فریم، تمام تحلیل‌ها و سیگنال‌های دریافت شده روی نمودار هم تغییر خواهد کرد.

جمع‌بندی

معامله‌گران با صرف زمان برای تجزیه و تحلیل تایم فریم‌های مختلف، می‌توانند شانس خود را برای موفقیت در بازارهای مالی تا حد زیادی افزایش دهند. بررسی نمودارهای بلندمدت به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرضیه‌های خود را تایید کنند. با این حال، بررسی این نمودارها می‌تواند به شما این هشدار را دهد که وضعیت تکنیکالی آنها در تایم فریم‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. در انتها، یک روش هوشمندانه این است که از ترکیب تایم فریم‌های مختلف برای بررسی فرضیه‌های مختلف استفاده کنید و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.