سود/زیان غیرواقعی


هوالوکیل .
دفتر وکالت "وکیلِ قانون"
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.
قبول وکالت در امور و دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
(تلفن دفتر: 88354318 - 22124985 همراه: 09120897304)
صندوق الکترونیکی : [email protected]

سود/زیان غیرواقعی

پنجم – حق بردن سود

اشخاص از شریک شدن در شرکت ها و سرمایه گذاری در آن ها اهداف متعددی را دنبال می کنند . اما به نظر می رسد یکی از مهم ترین اهداف اشخاص از سرمایه گذاری در شرکت ها ، سود بردن و افزایش سرمایه است.

الف – ملاک تعیین کننده نحوه تقسیم سود

نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکا بستگی به نوع توافق آن ها خواهد داشت . شرکا می توانند در اساسنامه ترتیبی برای تقسیم سود و زیان بین خود پیش بینی کنند. بنابراین در وهله نخست باید به مقررات خاص اساسنامه یا شرکت نامه جهت نحوه تقسیم سود و زیان مراجعه نمود. هرچند ماده 108 قانون تجارت صرفاً از توافق در اساسنامه صحبت کرده اما به نظر می رسد که مانعی نباشد که شرکا در شرکتنامه نیز با یکدیگر در رابطه با نحوه تقسیم سود و زیان تراضی نمایند.

2- قوانین و مقررات

در وهله دوم ، اگرشرکا خودشان در مورد این موضوع سکوت نمودند ، این بدان معنا خواهد بود که مقررات قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط را در مورد نحوه تقسیم سود پذیرفتند. بنابراین در صورت عدم تراضی در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان ، طبق اصل و قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود عمل نموده و بدین ترتیب تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد .

به عنوان مثال فرض کنید شریکی 10 درصد( 10 میلیون تومان) از سرمایه 100 میلیونی شرکت را تامین کرده باشد . کل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی 5 میلیون تومان محاسبه می گردد. در این صورت سودی که به این شریک خواهد رسید درصورتی که خلاف آن در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ، به نسبت 10 درصد یعنی 500 هزار تومان خواهد بود . با این وجود شرکا می توانند با هم توافق کنند که چنین شخصی به جای 10 درصد سود به میزان بیشتر(مثلاً 30 درصد) یا کمتر( مثلاً 5 درصد) باشد . بدیهی است این میزان نمی تواند 0 و یا 100 درصد تعیین شود و بگویند وی اصلاً سود نبرد؛چراکه خلاف اصل شراکت خواهد بود.

ب – نحوه محاسبه سود

در قانون تجارت در باب نحوه محاسبه سود خالص و سود قابل تقسیم شرکت های با مسئولیت محدود مقرراتی وضع نشده است .بنابراین دراین خصوص باید مواد 90 ، 232 ،233، 234 ، 236 ، 237، 238، 239 و 249 قانون اصلاحی بخشی از مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی را رعایت کنند . سود خالص در سال مالی عبارت است از درآمد به دست آمده درهمان سال مالی منهای هزینه ها،استهلاکات واندوخته ها. هزینه های تاسیس شرکت نیز باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک گردد.

2- اندوخته احتیاطی

به موجب ماده 113 قانون تجارت ، مدیر یا مدیران شرکت باید هر ساله مبلغی را به عنوان سرمایه احتیاطی یا همان اندوخته قانونی که در لایحه اصلاحی نیز بدان اشاره شده شده است ، کنار بگذارد . این میزان حداقل یک بیستم از سود خاص سالانه شرکت است . این قاعده جنبه تکلیفی و آمره داشته و خلاف آن نمی توانند با یک دیگر توافق نمایند .بدین توضیح که شرکا در اساسنامه یا شرکت نامه نمی توانند از منظور کردن این سرمایه صرف نظر کنند یا میزان آن را به جای خداقل یک بیستم ، مثلاً یک سی ام در نظر بگیرند.این سود/زیان غیرواقعی روند تا جایی ادامه می یابد که مبلغ آن به یک دهم سرمایه شرکت برسد که در این صورت منظور کردن سرمایه احتیاطی ،اختیاری خواهد بود . در صورتی افزایش سرمایه شرکت ، باید کسر یک بیستم هم چنان ادامه یابد تا وقتی که اندوخته قانونی مجدد به یک دهم سرمایه برسد. مثلاً لگر سرمایه شرکت 100 میلیون تومان است و سود خالص سالانه 20 میلیون تومان محاسبه گردیده است ، شرکت باید هر سال 1 میلیون تومان برای مدت 10 سال کنار بگذارد تا بعد از 10 سال مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان سرمایه اختیاطی اندوحته شده باشد.

3- سود قابل تقسیم

شریک نباید تصور کند که آنچه که در انتهای سال مالی به عنوان سود دریافت می کند ، درآمد شرکت به نسبت سرمایه او در شرکت است. بنابراین اگر درآمد شرکت 300 میلیون تومان محاسبه گردد ، این درآمد ناخالص شرکت است . بنابراین از مبلغ مذکور باید یک سری هزینه ها کسر شود تا سود خالص به دست بیاید . پس از بدست آمدن سود خالص نیز هم چنان ممکن است سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد . به عبارتی دیگر ممکن است آنچه نهایتاً دست شریک را می گیرد ، مطابق با انتظار و محاسبات وی نباشد. به عبارت دیگر لزوماً نه درآمد بالا و نه درآمد پایین در سال مالی نباید باعث خوشحالی یا ناراحتی شریک شود. چه بسا در سالی که درآمد ناخالص شرکت بیش از سال مالی گذشته است اما پس از وضع هزینه ها و دیون و زیان ها و غیره ، مشخص می گردد که سود چندانی عاید شرکا نمی گردد .

سود قابل تقسیم از طریق سود حالص محاسبه می گردد. بدین توضیح که از سود خالص شرکت که به طریف فوق محاسبه گردیده است ، ابتدا زیان های سال های مالی گذشته و اندوخته های قانونی و سایراندوخته های اختیاری کسر می گردد . سپس به حاصل مذکور، سود قابل تقسیم سال های قبل که به هردلیل تقسیم نشده است ، اضافه می گردد. بعد این مبلغ نهایی بدست آمده با تصویب مجمع بین شرکا به نسبت تعیین شده برای سهم هر شریک ، پرداخت می گردد.

ج- مراجع محاسبه وتعیین سود قابل تقسیم:

1- مدیر یا مدیران

مدیر یا مدیران شرکت مکلفند پس از انقضای سال مالی ، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی در مورد فعالیت و وضع عمومی شرکت تهیه و آن را اقلاً 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار هیئت نظار قرار دهد. پس از آن نیز هیئات نظار باید آن را بررسی کرده و جهت اطلاع شرکا در مرکز شرکت قرار دهد. شرکا نیز تا 15 روز قبل از تشکیل مجمع می توانند به منظور بررسی اسناد مربوط به صورت دارایی ، ترازنامه و گزارش هیئت نظار به مرکز اصلی شرکت مراجعه نمایند.

2- مجمع عمومی سالانه

مجمع عمومی سالانه در وقت مقرر تشکیل شده وحساب های سال مالی را بررسی می کند . پس از تصویب آن ، در صورتی که احرازنماید سود قابل تقسیم وجود دارد ، مبلغی را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود ، تعیین می کند. هم چنین مجمع نحوه پرداخت سود را نیز تعیین می کند و اگر مجمع در این خصوص تصمیمی نگرفته باشد ، مدیر یا مدیران به این امر اقدام می کنند.در هر حال حداکثر ظرف مدت 8 ماده از تاریخ تصمیم مجمع مبنی بر تقسیم سود ، پرداخت صورت خواهد گرفت.

د- منافع موهوم و غیر واقعی

هر سودی که بدون رعایت این قانون و مراتب فوق تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی می گردد. به موجب ماده 115 قانون تجارت چنین مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند ، کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم می گردند.

ششم – حق بهره برداری از اموال پس از انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود متعدد است . برخی از آن ها با سایر شرکت ها مشترک بوده برخی دیگر اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود دارد که در ذیل بدان ها اشاره می گردد:

الف- موارد عمومی انحلال

1- اگر موضوع و هدفی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده است، غیرممکن شده یا آن موضوع انجام شده باشد.

2- وقتی برای شرکت مدت معینی تعیین شده باشد و آن مدت به اتمام برسد.

3- در صورتی که همه شرکا تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.

4- در صورتی که به هر علتی، از شرکای شرکت تنها یک نفر باقی بماند.

5- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

ب- موارد اختصاصی انحلال

1- اگر عده‌ای از شرکای شرکت که سهم‌الشرکه آنان از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. این اکثریت شامل اکثریت عددی شرکا نیست و حتی در صورتی که فقط یک نفر از شرکا که بیشتر از ۵۰ درصد از سرمایه شرکت را دارا باشد، چنین تصمیمی بگیرد، شرکت منحل خواهد شد، حتی در صورتی که تعداد شرکای شرکت بسیار زیاد باشد و آنها موافق انحلال شرکت نباشند.

2- اگر به علت ضررهایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال کند، در صورتی که دادگاه دلایل متقاضی را قابل پذیرش بداند و بقیه شرکا هم حاضر نباشند سهم شریک را که در صورت انحلال به او می‌رسد، پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.

3- فوت شریک : اگر یکی از شرکا فوت کند؛ در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

پس از انحلال شرکت به هریک از دلایل اعم از عمومی و اختصاصی ، عملیات تصفیه امور شرکت آغاز می گردد. تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است حتی در مدت تصفیه ، مراجعه طلبکاران شرکت به شرکا بابت تادیه قروض شرکت امکان ندارد. با این وجود در شرکت با مسئولیت محدود ، همان طور که قبلاً نیز توضیح داده شد ، نهایت چیزی که شریک در هنگام انحلال به واسطه بدهی های شرکت از دست می دهد، سرمایه ایشان در شرکت است . چراکه طبق تعریف شرکت های با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکا به میزان آورده ای است که در شرکت آوردند. بنابراین بعد از انحلال و خاتمه تصفیه شرکت آن قسمت از دارایی شرکت که باقی مانده ،صرف بازگرداندن وجوه و مطالبات شرکا خواهد شد. هیچ یک از شرکا بعد از پرداخت سرمایه خود به شرکت به عنوان آورده ، دیگر ادعا و مالکیتی نسبت به آن نخواهد داشت .

چرا که این دارایی از این پس جزو دارایی شرکت که متعلق همه شرکا و طلبکاران شرکت است خواهد بود و شرکت شخصیت حقوقی با دارایی مستقل از شرکا خواهد داشت . در مقابل ایشان مالک سهم الشرکه شرکت خواهند شد. این سهم الشرکه برای ایشان حق وثیقه ایجاد نمی کند و نمی توانند به استناد آن نسبت به سایر طلبکاران شرکت از حق تقدمی برخوردار شوند. با این وجود طبق ماده ۲۱۱ قانون تجارت، آن قسمت از دارایی های شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست، بطورموقت بین شرکا می تواند تقسیم شود اما مدیر تصفیه باید بدهی هایی که هنوز زمان پرداخت آن سررسید نشده و همچنین معادل مبالغی را که بین شرکا در مورد آن اختلاف است ، کنار بگذارد و پس از آن عملیات تصفیه را شروع کند. بنابراین همان طور که ملاحظه می گردد قانون گذار خواسته یک حق اختصاصی را به آن ها بدهد.

اگر دارایی باقی مانده شرکت کفاف پرداخت همه مطالبات شرکا را بدهد که هیچ . درغیراین صورت هرکس به نسبت آورده خود از کل دارایی باقی مانده که ممکن است کل مطالباتش را دربرنگیرد ، دریافت کند . نسبت به باقی مطالبات خود طلبکار شرکت است . شریکی سرمایه غیرنقدی به شرکت آورده باشد و در ابتدا با توافق شرکا ارزیابی شده و سهم او تعیین شده باشد ، در صورت عدم کفایت دارایی نمی تواند عین آن مال را طلب کند. ایشان به نسبت میزان آورده خود از کل دارایی باقی مانده شرکت نسبت به این اموال مالکیت خواهد داشت. با این وجود به نظر می رسد شرکا می توانند از همان ابتدای تشکیل شرکت به موجب شرکت نامه یا اساسنامه شرکت یا حتی هنگام تقسیم دارائی ها بین شرکا توافق نمایند که چنین شخصی با پرداخت مابه التفاوت قیمت عین اموال بتواند عین مال خود را پس بگیرد.

نکته دیگر آن که متصدیان تصفیه علی الاصول مدیران شرکت هستند مگر این که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. ایشان زمانی می توانند نسبت به تقسیم دارایی شرکت بین شرکا خواه درضمن مدت تصفیه و خواه پس از آن اقدام نمایند که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از روزنامه ها ، این موضوع را را اعلان نموده از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله یک سال گذشته باشد.

امور و دعاوی شرکتهای تجاری

دعوای مطالبة سود سهام ضمن ابطال ترازنامة غیر واقعی

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: مطالبه سود واقعی ضمن تقاضای ابطال ترازنامه خلاف واقع

پرسش

دعوایی به خواسته مطالبه سود سهام یک شرکت سهامی خاص توسط یکی از سهامداران شرکت اقامه شده است. خواهان اظهار داشته که ترازنامه شرکت بر اساس دفاتر غیرواقعی تنظیم یافته است. در این وضعیت آیا دادگاه می‌‌‌‌‌تواند سود شرکت را حسب نظر کارشناس منتخب دادگاه تعیین کند؟

نظر هیئت عالی:

ترازنامه شرکت در مجمع عمومی عادی با رسیدگی به حساب و سود و زیان مالی قبل، صورت دارایی و مطالبات، دیون شرکت، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و امور مربوط به حساب‌های سال مالی تصویب می‌‌‌‌‌شود. چنان‌چه سهامدار شرکت سهامی خاص، مطالبه سود سهام را کرده و مدعی باشد که ترازنامه شرکت بر اساس دفاتر غیر واقعی تنظیم یافته است، باید ضمن طرح دعوای ابطال مصوبه مجمع عمومی و ترازنامه، سود واقعی سهام خود را نیز مطالبه کند، در این‌صورت دادگاه با رسیدگی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی، نسبت به دعوای خواهان، اظهارنظر مقتضی خواهد کرد. با این ترتیب صرفِ دعوای مطالبه سود سهام به نحوی که در سؤال ذکر شده با وجود ترازنامه، به میزان مازاد بر آن قابل استماع به نظر نمی‌رسد. مطابق بند (2) ماده 258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ارائه و انتشار ترازنامه غیر‌واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان شرکت مستوجب عقوبت کیفری است. بنابراین، نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 15 قانون تجارت، امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است. بنابراین، با توجه به این‌که هر سهامدار شرکت سهامی خاص ورقه تعهد سهام را امضا کرده و قائم‌مقام امضا‌کننده آن شده است و با عنایت به این‌که ترازنامه شرکت نیز از اسنادی است که پس از تهیه توسط هیأت مدیره شرکت به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است، درخواست سود شرکت خارج از ارقام مندرج در ترازنامه ممنوع بوده و دعوای مبتنی بر آن نیز اساساً مسموع نخواهد بود. بنابراین خواهان ابتدا باید دعوای ابطال ترازنامه را مطرح و پس از ابطال ترازنامه میزان سود واقعی را مطالبه کند و قبل از ابطال ترازنامه، دعوا به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست.

نظر اقلیت

با عنایت به این‌که حسب ادعای خواهان، در تنظیم ترازنامه شرکت، تقلب صورت گرفته و احتمالاً جرمی نیز به وقوع پیوسته است و با توجه به این‌که مطابق ماده 199 قانون آیین‌ دادرسی‌ مدنی در کلیه امور حقوقی، دادگاه هرگونه تحقیق لازم را برای کشف حقیقت انجام خواهد داد، دادگاه می‌‌‌‌‌تواند بدون توجه به ترازنامه شرکت و با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، میزان واقعی سود شرکت را احراز و مطابق آن حکم مقتضی صادر کند و نیازی به ابطال ترازنامه نیست.

هوالوکیل .
دفتر وکالت "وکیلِ قانون"
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.
قبول وکالت در امور و دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
(تلفن دفتر: 88354318 - 22124985 همراه: 09120897304)
صندوق الکترونیکی : [email protected]

لطفاً جهت هماهنگی و تعیین وقت ملاقات حضوری با شماره های فوق الذکر تماس حاصل فرمایید.
نشانی: تهران، ملاصدرا، شیخ بهایی جنوبی
.

««««««متن سوگند نامه وکیل»»»»»»

«در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص ، رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم»

نحوه محاسبه درصد سود یا زیان سرمایه گذاری

محاسبه سود یا زیان یک سرمایه گذاری به عنوان درصد اهمیت دارد، زیرا نشان می دهد که در مقایسه با سود مورد نیاز، چقدر به دست آمده است.

نحوه محاسبه درصد سود یا زیان سرمایه گذاری

یادگیری نحوه محاسبه درصد سود سرمایه گذاری شما ساده است و یک بخش مهم از اطلاعات لازم برای سرمایه گذار است.

برای محاسبه درصد سود سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باید ابتدا مقدار دقیق سرمایه گذاری یا قیمت خرید را تعیین کنند. در مرحله بعد، قیمت خرید از قیمت فروش سرمایه گذاری کم می شود تا سود یا زیان سرمایه گذاری را بدست آورید.

اگر سرمایه گذاران قیمت اصلی خرید را نداشته باشند، می توانند آن را از کارگزار خود دریافت کنند. شرکت‌های کارگزاری تاریخچه معاملات را به صورت کاغذی یا الکترونیکی برای هر معامله ارائه می‌دهند، این اطلاعات می تواند شامل قیمت خرید و فروش و همچنین جزئیات سرمایه‌گذاری باشد.

نکات مهم

 • در محاسبه درصد سود یا زیان سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باید ابتدا هزینه اصلی یا قیمت خرید را تعیین کنند.
 • در مرحله بعد، قیمت خرید از قیمت فروش سرمایه گذاری کم می شود تا به سود یا زیان سرمایه گذاری برسد.
 • سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اصلی سرمایه گذاری یا قیمت خرید تقسیم کنید.
 • در نهایت نتیجه را در 100 ضرب کنید تا درصد تغییر سرمایه گذاری را بدست آورید.

درصد سود یا زیان را مشخص کنید

 1. قیمت خرید را از قیمت فروش کم کنید. نتیجه آن سود یا ضرر شما از سرمایه گذاری است.
 2. سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اصلی یا قیمت خرید سرمایه گذاری تقسیم کنید.
 3. در نهایت، نتیجه را در 100 ضرب کنید تا به درصد تغییر سرمایه گذاری برسید.

اگر درصد منفی بدست آمد، نشان دهنده کاهش ارزش بازار نسبت به قیمت خرید اصلی است (که مبنای هزینه نیز نامیده می شود) و سود/زیان غیرواقعی در نتیجه ضرر سرمایه گذار است. اگر درصد مثبت بدست آمد نشان دهنده افزایش ارزش بازار یا قیمت فروش نسبت به قیمت خرید اصلی و در نتیجه سود سرمایه گذار است.

فرمول محاسبه درصد سود و زیان

درصد سود/ زیان سرمایه گذاری= قیمت فروش- قیمت خرید/قیمت خرید*100

 1. کم کردن مقدار خرید از فروش، مقدار سود یا زیان را محاسبه می کند.
 2. از تقسیم مقدار بدست آمده سود یا زیان حاصل بر قیمت خرید، رقم اعشاری بدست خواهد آمد. این اعشار سود بدست آمده را با مقدار اولیه سرمایه گذاری مقایسه می کند و نتیجه را به نمایش می گذارد.
 3. ضرب اعشار در 100 صرفاً برای جابه جایی اعشار و ارائه درصد سود یا زیان در مقایسه با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه است.

برای محاسبه درصد سود یا زیان بدون فروش سرمایه، روند مشابهی دارد. برای محاسبه بدون فروش سهام قیمت فعلی بازار، جایگزین قیمت فروش خواهد شد. نتیجه سود (یا ضرر) غیر واقعی خواهد بود، زیرا سرمایه گذاری هنوز فروخته نشده است.

دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا زیان

محاسبه سود یا زیان یک سرمایه گذاری به عنوان درصد اهمیت دارد، زیرا نشان می دهد که در مقایسه با سود مورد نیاز، چقدر به دست آمده است.

برای مثال، اگر دو سرمایه‌گذار هر کدام 500 دلار از سرمایه‌گذاری در یک سهام ، سود به دست بیاورند، هر دو سود یکسانی کسب کرده اند. در ابتدا، به نظر می رسد که هر دو سرمایه گذاری نتیجه یکسان داشته است. با این حال، اگر یک سرمایه‌گذار در زمان خرید سهام اولیه، 20000 دلار سرمایه گذاری کرده باشد و سرمایه‌گذار دوم تنها با 10000 دلار به این نتیجه رسیده باشد، سرمایه‌گذار دوم بهتر عمل کرده است زیرا پول کمتری در معرض ریسک قرارداده است.

همچنین، سرمایه‌گذار دوم می‌تواند 10000 دلار دیگر را (با فرض اینکه هر دو 20000 دلار برای سرمایه‌گذاری داشتند) در سهام دیگری سرمایه‌گذاری کرده و سود بیشتری کسب کند.

نمونه هایی از محاسبه درصد سود یا زیان

محاسبه درصد سود یا زیان در بسیاری از سرمایه گذاری ها قابل استفاده است. در زیر دو نمونه آورده شده است.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار 100 سهم از شرکت اینتل (INTC) را به قیمت 30 دلار برای هر سهم خریداری کرده است، یعنی سرمایه گذاری اولیه 3،000 دلار هزینه داشته است (قیمت 30 دلار * 100 سهم).

100 سهم به قیمت 38 دلار به ازای هر سهم فروخته شد، به این معنی که درآمد حاصل از فروش 3،800 دلار (38 دلار به ازای هر سهم * 100) خواهد بود. ارزش دلاری سود سرمایه گذاری 800 دلار (3،800 تا 3،000 دلار) خواهد بود.

محاسبه درصد سود به صورت زیر خواهد بود:

 • (درآمد حاصل از فروش 3800 دلار – هزینه اصلی 3000 دلار)/3000 دلار=0.2667 x 100 = 26.67%.

همچنین، سود را می توان با استفاده از قیمت هر سهم به شرح زیر محاسبه کرد:

 • (قیمت فروش 38 دلار – قیمت خرید 30 دلار) / 30 دلار = 0.2666 x 100 = 26.67%.

اگر سرمایه‌گذار بخواهد تعیین کند که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک دوره معین چگونه عمل کرده است، همان محاسبه اعمال می‌شود. داو شاخصی است که 30 سهام از معتبرترین شرکت ها در ایالات متحده را دنبال می کند.

به عنوان مثال فرض کنید که داو در 24000 باز شد و تا پایان هفته در 24480 بسته شد.

محاسبه درصد سود به صورت زیر خواهد بود:

 • (24,480 – 24,000) / 24,000 = 0.02 x 100 = 2%

ملاحظات ویژه: کارمزدمعاملات و سود سهام

سرمایه گذاری بدون هزینه انجام نمی شود و این باید در محاسبه درصد سود یا زیان اعمال شود. در مثال‌های بالا کارمزد کارگزار و کمیسیون یا مالیات در نظر گرفته نشده است.

برای گنجاندن هزینه های معامله، سود (قیمت فروش – قیمت خرید) را از هزینه های سرمایه گذاری کم کنید.

کارمزد ها

با استفاده از مثال شرکت اینتل، فرض کنید که از سرمایه گذار 75 دلار به عنوان کارمزد معاملات دریافت شده است. درصد سود به صورت زیر محاسبه می شود:

 • (( درآمد حاصل از فروش 3800 دلار – هزینه اصلی 3000 دلار) – 75 دلار) / 3000 دلار = 0.2416 x 100 = 24.16%.

می توان دید که کارمزد کارگزاری نرخ بازده سرمایه گذاری را بیش از 2٪ یا از 26.67٪ به 24.16٪ کاهش داد.

سود سهام

اگر سرمایه گذاری انجام شده هر گونه درآمد یا توزیعی مانند سود سهام را پرداخت کرد، این مبلغ باید به مقدار سود اضافه شود. سود سهام، مبلغ نقدی است که به سهامداران پرداخت می شود و بر اساس هر سهم تنظیم می شود.

با استفاده از مثال اینتل، فرض کنید این شرکت 2 دلار سود به ازای هر سهم پرداخت کرده است. از آنجایی که سرمایه گذار دارای 100 سهم بود، اینتل 200 دلار پرداخت می کرد که به طور مساوی به چهار پرداخت سه ماهه تقسیم می شد.

درصد سود به صورت زیر محاسبه می شود:

 • (( درآمد فروش 3800 دلار – هزینه اصلی 3000 دلار) + 200 دلار) / 3000 دلار = 0.3333 x 100 = 33.33%.

با فرض اینکه کارمزد کارگزاری وجود نداشته باشد و سهام به مدت یک سال نگهداری شود، می‌توان مشاهده کرد که سود سهام درصد بازده سرمایه‌گذاری را بیش از 6 درصد یا از 26.67 درصد به 33.33 درصد افزایش داد.

اگر سهام به مدت یک سال نگهداری نمی شد و در عوض، برای دو فصل نگهداری می شد، ما 100 دلار به مقدار سود اضافه می کردیم (به جای 200 دلار) زیرا پرداخت های سه ماهه سود سهام 50 دلار خواهد بود.

سرمایه گذاران می توانند با ترکیب هزینه های تراکنش، کارمزد حساب، کمیسیون و درآمد سود سهام، به دید دقیق‌تری از سود یا زیان خود در سرمایه‌گذاری دست یابند.

سود خالص غیر واقعی بیت کوین!

سود خالص غیر واقعی بیت کوین!

علیرغم رکود مداوم بازار، تقریباً نیمی از بیت کوین‌ها در سود خالص غیر واقعی نگهداری می‌شوند. در نمای ۶M و ۱Y، نمودار قیمت بیت کوین زمستان کریپتو را به رخ می‌کشد. نوامبر گذشته قیمت ۶۸ هزار دلار بود. با این حال، از اواسط ژوئن امسال، محدوده آن حدود ۲۰ هزار دلار است. اما امروز، کمی بیش از نیمی از دارندگان سود خالص غیر واقعی در دست دارند.

نیمی از بیت کوین‌ها با سود خالص غیر واقعی نگهداری می‌شوند

قیمت بیت کوین هفته گذشته و از چهارشنبه ناگهان افزایش یافت. پادشاه PoW در اوج افزایش در روز جمعه یک درصد افزایش دو رقمی را ثبت کرد و از آن زمان به بعد به افزایش خود ادامه می‌دهد. پس از بهبودی در بالای سطح ۲۰,۰۰۰ دلار در این هفته، ۱۶۰ میلیون دلار معامله شورت بیت کوین لیکویید شد.

اما حتی قبل از این رالی، نزدیک به ۵۰ درصد از دارندگان بیت کوین در قلمرو سود مثبت یا غیر واقعی بودند. این بر اساس یک معیار زنجیره‌ای به نام سود یا زیان خالص غیر واقعی (NUPL) است. تحقق نشده با غیر واقعی به این معنی است که این معیار برای کسانی است که هنوز نفروخته اند. این معیاری است که نشان می‌دهد در صورت فروش با میانگین قیمت فعلی بازار، سود می‌برند یا ضرر می‌کنند.

طبق برخی برآوردها، از چهارشنبه هفته گذشته، درست قبل از افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین در هفته، ۴۷ درصد یا تقریباً نیمی از دارندگان بیت کوین در سود بودند. در حال حاضر، این تعداد حتی بیشتر شده است. برآورد دیگری از اوایل سود/زیان غیرواقعی این هفته، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های CryptoQuant شاخص NUPL در -۰.۰۷ است.

NUPL توضیح می‌دهد که آیا دارندگان بیت کوین سود میبرند یا در ضرر هستند. زمانی که این عدد مثبت باشد، سرمایه‌گذاران بیشتری سودهای محقق نشده نگه می‌دارند و زمانی که منفی است، زیان‌های محقق نشده بیشتری را نگه می‌دارند. با این عدد بسیار نزدیک به ۰، درصد بیت کوینی که در سود نگهداری می‌شود تقریباً برابر با درصدی است که با ضرر نگه داشته می‌شود، اگر دارنده در روزی که معیار اندازه‌گیری شده است بفروشد.

تا صد برابر سرمایه سود و زیان در ارز های دیجیتال

دغدغه اصلی تمام سرمایه گذاران تسلط داشتن بر سود و زیان سرمایه و دارایی هایشان است. سرمایه گذاران کریپتویی نیز از این امر مستثنی نیستند. تریدرهای ارز دیجیتال همیشه به دنبال راهی برای به حداکثر رساندن سود خود و حذف زیان از معاملات شان هستند. رویای رسیدن به سود تا صد برابر سرمایه در دنیای ارز دیجیتال چندان دور از تصور نیست. ارزش کاردانو در سال 2021 حدود 577.78 درصد افزایش یافت. این ارز بیشترین بازدهی را در سال 2021 داشت و همین امر باعث شد به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

بدون داشتن اطلاع دقیق از میزان سود و زیان یک معامله، اکثر تریدرها سود 50 درصد را هدف قرار می دهند. شما می توانید سود 100٪ را نیز هدف قرار دهید. حتی می توانید درصدهای بالاتری را هدف قرار دهید. این درصد واقعاً به میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد.

سود و زیان ارزهای دیجیتال

هدف از سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال

سود و زیان سرمایه در بازه های زمانی طولانی نسبت به سرمایه گذاری های کوتاه مدت می تواند به طور چشمگیری بیشتر باشد. به طور معمول، سرمایه گذاران بلندمدت سرمایه گذاری های خود را برای چندین سال یا چند دهه نگه می دارند تا بازده خود را افزایش دهند. بنابراین، اگر باور دارید فناوری مبتنی بر بلاک چین در آینده بیشتر شکوفا خواهد شد، سرمایه گذاری در کریپتو برای درازمدت می‌تواند یک گزینه عالی باشد.

مدت زمان هودل کردن یا نگهداری ارز دیجیتال

یکی از نکاتی که برای سود/زیان غیرواقعی کنترل سود و زیان سرمایه باید به آن توجه شود، مدت زمان مناسب برای هودل کردن یک ارز دیجیتال است. این نوع سرمایه گذاری در کریپتو زمانی است که انتظار دارید قیمت ارز دیجیتال مورد نظر شما در طول زمان افزایش یابد. معمولاً این نوع سرمایه گذاری باید حداقل بین 6 ماه تا 1 سال حفظ شود. در برخی موارد، سرمایه گذاران بلندمدت کریپتو قصد دارند سرمایه گذاری های خود را برای چندین دهه حفظ کنند.

محاسبه سود سرمایه گذاری بلند مدت

پیش بینی ارزش ارزهای دیجیتال در سال های آینده

بر طبق مطالعات یک چهارم سرمایه گذاران بیت کوین معتقدند قیمت بیت کوین در پنج سال آینده به بیش از 110000 دلار خواهد رسید. این سود/زیان غیرواقعی نوسانات چیز جدیدی نیست و به همین دلیل است که کارشناسان می گویند سرمایه گذاران جدید کریپتو باید در تخصیص بخشی از سبد خود به ارزهای دیجیتال بسیار محتاط باشند.

محاسبه سود و زیان تجارت کریپتو

محاسبه میزان سود و زیان (profit and loss) به شما کمک می کند تا سبد سهام خود را متعادل کنید. اما چگونه باید این محاسبات را انجام دهید؟

آنچه که برای محاسبه سود و زیان تجارت کریپتو لازم است تسلط بر اعداد است. علاوه بر این، همیشه باید در نظر داشته باشید که هدف اصلی شما در تجارت ارز دیجیتال، کسب سود است.

محاسبه سود و زیان معمولاً یکی از سخت ترین کارها برای تریدرها است. با این وجود، لازم نیست از روش های پیچیده استفاده کنید. هزاران تریدر ارزهای دیجیتال بیشتر از درآمدشان پول از دست می دهند. این می تواند به دلیل عوامل متعددی از جمله تجارت سکه بدون استفاده واقعی و عدم کسب سود به موقع باشد.

فروش دارایی با سود

هنگام شروع اجرای استراتژی های سود و زیان تجارت کریپتو، این را در نظر داشته باشید که هرگز قرار نیست دارایی خود را با ضرر بفروشیم.

روش های مختلف محاسبه سود و زیان در کریپتو

روش های مختلفی برای محاسبه سود و زیان شما در تجارت ارز دیجیتال وجود دارد. می توانید با استفاده از استراتژی های زیر مبلغی که به دست آورده اید و مبلغی که در معاملات ارزهای دیجیتال از دست داده اید، را محاسبه کنید.

1. قیمت فروش را از قیمت تمام شده کم کنید

این یکی از ساده ترین راه ها برای محاسبه سود و زیان شما در کریپتو است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مبلغی را که با آن ارز دیجیتال خود را فروخته اید از مبلغی که آن را خریده اید کم کنید.

2. از سود غیر واقعی استفاده کنید

ارزش ارزهای دیجیتال و سود و زیان در این بازار با نوسان زیادی همراه است. از این رو گاهی اوقات، کاربران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تنها به دریافت مقداری سود و خروج سریع از بازار فکر می کنند.

نظارت مداوم بر بازار به تریدرها کمک می کند تا از نزدیک از میزان سود و زیان خود آگاه باشند. با این حال، وسواس در مورد نوسانات مداوم در بازار می تواند یک تریدر را از دیدن روند کلی باز دارد. گاهی باید به اهداف بزرگتر فکر کنید و سود اندکی که به دست آورده اید را به صورت دارایی دیجیتالی هودل کنید.

محاسبه سود تحقق نیافته

برای توضیح این روش محاسبه سود و زیان فرض کنید مقداری اتریوم را به قیمت 2000 دلار خریداری کرده اید. در صورتی که قیمت ETH به 2200 دلار افزایش یابد، به این معنی است که شما 200 دلار درآمد داشته اید. تنها تفاوت این مدل با روش تفریق در این است که شما هنوز دارایی خود را نفروخته اید. در واقع این همان سود تحقق نیافته شماست.

3. برای دریافت درصد سود، از ضریب درصد سود استفاده کنید

معمولا سود و زیان حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال به صورت درصد بیان می شود. قیمتی که ارز دیجیتال خود را با آن (قیمت اولیه) خریداری کرده اید در ضریب درصد مربوطه ضرب کنید. درصد سود بین 10 تا 50 درصد به این صورت بیان می شود:

  • 1.1 برای 10٪
  • 1.2 برای 20٪
  • 1.3 برای 30٪
  • 1.4 برای 40٪
  • 1.5 برای 50٪

  بیایید فرض کنیم که Cardano (ADA) را با قیمت اولیه 2 دلار خریداری کرده اید. شما می خواهید فقط 10 درصد از سود این تجارت را به دست آورید و از بازار خارج شوید. کاری که شما انجام خواهید داد این است که قیمت اولیه خود (قیمتی که ADA خود را با آن خریداری کرده اید) در درصد سود مربوطه برای 10% ضرب کنید. یعنی 2 دلار (قیمت اولیه) ضرب در 1.1 . این معادله به شما 2.2 دلار می دهد، که 2 دلار سرمایه شما و 0.2 دلار نیز همان 10 درصد سود است.

  همچنین اگر می‌خواهید 50 درصد سود از این تجارت کسب کنید، می‌توانید به همین روش سود خود را محاسبه کنید. در این حالت، محاسبه 2 دلار در 1.5 = 3 دلار خواهد بود. سرمایه 2 دلاری خود را حذف کنید. چیزی که برای شما باقی می ماند 50 درصد سرمایه است که 1 دلار است.

  محاسبه سود ارزهای دیجیتال

  قاعده کلی محاسبه سود و زیان در این روش این است که به ازای هر 10 درصد عدد "0.1" را به ضریب خود اضافه کنید. به این ترتیب، می توانید با انجام این کار سود 100% را نیز محاسبه کنید: 2 دلار در 2 = 4 دلار.

  4. از یک صفحه شطرنجی استفاده کنید

  برای محاسبه سود و زیان خود از یک صفحه شطرنجی استفاده کنید. می توانید همه چیز را در مورد سودهایی که به دست آورده اید و ضررهایی که از معاملات کریپتو با آن مواجه شده اید سازماندهی کنید. مانند:

  • نام سکه هایی که معامله کردید
  • واحدهای تریدینگ
  • مبلغی که برای خرید سکه صرف شده است
  • مبلغی که سکه ها را فروختید
  • تاریخی که آنها را معامله کردید

  در آخر برای تعیین سود و زیان سرمایه گذاری خود قیمتی که سکه ها را با آن خریده اید و قیمت فروش را بررسی کنید. به این ترتیب معلوم می شود که پول بدست آورده اید یا از دست داده اید. از آنجایی که ممکن است خطر از دست دادن پول را داشته باشید، باید پشتوانه مالی را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، GetCash.com هنگامی که به مقداری پول اضافی نیاز دارید، به شما کمک می کند. درخواست سرمایه خود را در سایت بگذارید تا با وام دهندگان تایید شده در شبکه آنها ارتباط برقرار کنید.

  نمونه یک ماشین حساب آنلاین

  5. محاسبه سود و زیان با استفاده از ماشین حساب های ارزهای دیجیتال

  در نهایت میتوانید برای محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری خود از برخی از ماشین حساب های آنلاین ارزهای دیجیتال استفاده کنید. به این ترتیب میزان درآمد و همچنین مقداری را که در تجارت کریپتو از دست داده‌اید، بررسی کنید. این ماشین حساب ها می توانند سود و زیان شما را در تجارت کریپتو بررسی کنند.

  کلام آخر

  دانستن نحوه محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری در تجارت ارز دیجیتال، شما را به یک سرمایه گذار حرفه ای تر تبدیل می کند. دانش محاسبه درآمد و ضرر یکی از مهارت های ضروری است که به شما برای کسب سود بیشتر کمک خواهد کرد. به این ترتیب شما میتوانید از قبل درباره هدفی که می خواهید به آن برسید و میزان ریسک قابل تحمل برای سرمایه گذاری خود برنامه ریزی کنید. علاوه بر این، می توانید برای کسب سود بیشتر و جلوگیری از از دست دادن پول، حرص و طمع خود را کاهش دهیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.