شکاف وتحلیل شکاف


ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی

چکیده:
هدف: پژوهش شکاف وتحلیل شکاف حاضر با هدف ارزیابی مولفه‌های عملکرد، به ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد در سال 1388 با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف پرداخته است.
روش تحقیق: یکی از مدل‌های بسیار توانای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جوانب سازمان به طور متعادل و متوازنی بررسی می­شود. لذا، در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن ابعاد کارت امتیازی متوازن، معیارها و ابعاد موجود برای ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد استخراج شده است و از مدل تحلیل شکاف به عنوان ابزاری جهت تعیین میزان شکاف میان انتظارات و ادراکات استفاده گردیده است. سپس با کمک تکنیک‌ تاپسیس فازی اهمیت هر یک از شاخص‌ها تعیین شده است و در نهایت با توجه به وزین نمودن شکاف هر یک از ابعاد، شاخص‌ها رتبه بندی شدند.
یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده در بعد مالی شاخص‍‌ استفاده از منابع خریداری شده جدید، در بعد مشتری شاخص توسعه مجموعه کتابخانه از بعد سخت افزاری، در بعد فرایند داخلی شاخص‌ روند آموزشی کارمندان و در بعد رشد و یادگیری مخارج آموزش کارمندان دارای بیشترین شکاف وزین شده می باشند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد کتابخانه های عمومی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

  • کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد
  • کارت امتیازی متوازن
  • مدل تحلیل شکاف
  • تاپسیس فازی

عنوان مقاله [English]

An Integrated Balanced Score Card and Gap Analysis Model for Performance Measurement Using Fuzzy TOPSIS

تحلیل شکاف ابزاری در تحلیل استراتژیک چیست؟ (GAP ANALYSIS)

همان طور که می دانیم و در ادبیات مدیریت استراتژیک می خوانیم، شالوده اصلی برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی وضعیت موجود، بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان از یکسو و به تصویر کشیدن آینده مطلوب در قالب تدوین چشم انداز و مقاصد استراتژیک از سوی دیگر و در نهایت پیدا .

- همان طور که می دانیم و در ادبیات مدیریت استراتژیک می خوانیم، شالوده اصلی برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی وضعیت موجود، بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان از یکسو و به تصویر کشیدن آینده مطلوب در قالب تدوین چشم انداز و مقاصد استراتژیک از سوی دیگر و در نهایت پیدا کردن راهی برای رسیدن به این آینده مطلوب است که در اصطلاح به آن استراتژی گفته می شود.

عصر بانک"؛ امروزه برای تدوین استراتژی از ابزارهای گوناگونی استفاده می شود که از معروف ترین آنها می توان به ماتریس SWOT، تدوین و تحلیل سوالات بحرانی، ماتریس های ارزیابی داخلی و خارجی اشاره کرد.

یکی از بهترین و ایده آل ترین ابزارهای موجود برای برنامه ریزی استراتژیک روش تحلیل شکاف (GAP ANALYSIS) است.

در این روش همان طور که در شالوده مبحث برنامه ریزی استراتژیک عنوان شد هدف، شناسایی و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود سازمان و وضعیت مطلوب آن در حوزه مربوطه و نیز یافتن راهکارهای نو و مناسب برای پوشش این شکاف است.

تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز

خاستگاه شکاف تبیینی در دوگانه انگاری خاصیت است و دوگانه انگاری خاصیت نیز با طرح کریپکی با یکی دانستن «واقعیت» و «ظهور» حالت ذهنی شکل می‌گیرد و در ادامه توماس نیگل نیز واقعیت آگاهی را در گرو خواصی کیفی و اول شخصی آن می‌داند و در نهایت لِوین [1] مسئله شکاف تبیینی یا چگونگی ظهور آگاهی اول شخص از ساختار فیزیکی مغز را اعلام می‌دارد. به نظر چالمرز [2] مسئله دشوار آگاهی یا خاستگاه شکاف تبیینی، خاصیت پدیداری تجربه است. او سه اصل روش شناختی ارائه می‌دهد تا زمینه را برای تدوین قانون روان - فیزیکی و رفع شکاف تبیینی فراهم کند. در این مقاله اصول و مبانی چالمرز را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که او برخلاف دعوی اولیه‌اش به مقتضیات مسئله شکاف تبیینی پایبند نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Status of Explanatory Gap in Chalmer's Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Sanaee 1
  • Hamid Reza Ayatollahy 2

1 PhD student in Philosophy, Allameh Tabatabaei University

2 Professor of Philosophy, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The source of explanatory gap is property dualism. Property dualism is shaped by the distinction between appearance and reality and was first introduced by Kripke. Thomas Nagel has also said that the reality of consciousness is dependent upon its subjective and qualitative properties while Levine proclaims the problem of explanatory gap or the question of how subjective consciousness arises from the physical structure of the brain. In Chalmers' view the hard problem of consciousness or the source of explanatory gap is the phenomenal property of experience. He represents three methodological principles that will provide the context for psychophysical law and solve the problem of explanatory gap. In this article, we consider the principles of Chalmers and then explain why Chalmers loses his commitment to the constraints and requisites of primary schemata of a given theory.

شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش‌های مرسوم

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‎هاي شکاف عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و روش اصلی پژوهش حاضر، روش پیمایش بوده است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به کمک نرم‌افزار PLS و آمار‌های مختلف صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی است که 395 نفر از میان آنان و از روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل مختلفی تعیین شده و سپس به اتکای تحلیل عاملی تاییدی نهایی شده است؛ و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که «شکاف عملکرد» در سه بُعد سبک راهبری، محیط کاری و مدیریت نیروی انسانی قابل توضیح است؛ براساس یافته‌های مذکور در بعد اول، مولفه‌های «رویکرد استراتژیک»، «محیط کار تعاملی و شفاف»، «سبک تفویض اختیار» و «بازخورگیری از ذی‌نفعان»، در بعد دوم، مولفه‌های «مدیریت عملکرد»، «نظام استخدام و انتصاب»، «کارآمدی ابزارهای انگیزش شغلی»، «آموزش اثربخش»، «نظام جبران خدمت» و «دانش تخصصی» و در نهایت شکاف وتحلیل شکاف در بعد سوم، مولفه‌های «انتظام اخلاقی و اطلاعاتی»، «فرهنگ مشارکتی» و «دانش‌محوری» تایید شدند. بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی، درجه تناسب مدل ارائه شده مشخص و برازش آن مدل با مقدار قوی 0.6 مورد تایید قرار گرفت.

The purpose of this study was to identify the dimensions and components of the performance gap in the social security organization. The main method of this study was survey method. Data collection by questionnaire and the analysis is done with the help of PLS software. The statistical population of the study includes all employees of different levels of social security organization that 395 of them were selected randomly as the sample. Data collected through exploratory factor analysis were analyzed and then finalized the reliance on the confirmatory factor analysis; The research findings indicate that the "performance gap" can be explained in three dimensions: leadership style, work environment, and manpower management; Based on the findings in the first dimension, the components of the "strategic approach", "interactive and transparent شکاف وتحلیل شکاف work environment", " "style of authority" and "feedback from stakeholders", the components of second dimension are, "performance management", "recruitment and appointment system", "the effectiveness of job incentive tools", "effective training", "compensation system" and "specialized knowledge , and Finally, the components of the third dimension are, "moral and informational discipline", "participatory culture" and "knowledge-based" were confirmed. In this way, while developing the final model of the performance gap in the Social Security Organization, and the provided model had a good fit in terms of the experts' perspective with a strong 0.6 value.


1. Talbot C. Theories of performance: Organizational and Service Improvement in the Public Domain. 2010. Oxford: Oxford University Press.
2. Enos D. Performance Improvement: making it happen. 2007. New York: Taylor & Francis Group.
3. Addison R M, Haig C. The Performance Architect’s Essential Guide to the Performance Technology Landscape. 2006. In J. A. Pershing (Ed.). Handbook of human performance شکاف وتحلیل شکاف technology: principles, practices and potential (3rd ed.). (pp. 35-54). San Francisco, Pfeiffer.
4. Gilmore E R, Pershing J A. Don’t miss! Identify all causes of that performance gap: A review of literature supporting a refinement of Wile’s HPT model. 2001. The annual meeting of the International Society for Performance Improvement, San Francisco.
5. While D. Why Doers Do. Performance and Instruction, 1996; 35 (1): 30-35.
6. Pershing J. Handbook of human performance technology: principles, practices and potential (3rd ed.). 2006. San Francisco: Pfeiffer.
7. Rossett A. Analysis and More. 2006. In J. Pershing (Ed.). Handbook of Human Performance Technology: Principles, Practices and Potential (3rd ed.) (pp. 208-222). San Francisco, Pfeiffer.
8. Khoshmashraban Z. Designing the implementation of a human performance technology (Hpt) model: A study in Sina Bank. Master's Degree, Tehran University, 2013.
9. Ferond C. The origins and evolution of human performance technology. 2006. In J. A. Pershing (Ed.), Handbook of human performance technology: principles, practices and potential (3rd ed.). (pp. 155-187). San Francisco, Pfeiffer.
10. Sabbaghian Z, Akbari S. A Comprehensive Training in Organizations (with Adult Education Approach). 2th ed. 2015. Tehran: Samt Publication.
11. Rothwell, William. Beyond Training and Development: The Groundbreaking Classic on Human Performance Enhancement. 2005. New York: American Management Association.
12. Khorasani A, Vafaeezadeh M. Human Performance Technology: Basics and principles. 2016. Tehran: Ostadan Publication.
13. Picolo J, Machado D, Tontini G, Dockhorn M, Gava S. Using Improvement Gap Analysis for the management of trade-offs of operational strategies. Gest. Prod. 2016; 23(1): 48-59.
14. Fasset . Gap Analysis Report. 2002. Gauteng: Management Consulting Learnership Project.
15. AHRQ. Gap Analysis. Pediatric Toolkit for Using the AHRQ Quality Indicators. 2018. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality
16. Russell-Brown P. Gap Analysis; Final Report. 2016. Kingston: Ministry of Health.
17. Center for Public Health Leadership. Gap Analysis. 2014. Harvard: School of Public Health.
18. UCLA Health. Course Planning Tip Sheet: Gap Analysis. 2016. Los Angeles: UCLA Nursing.
19. WHO. Gap Analysis. Pandemic Influenza Preparedness Framework Partnership Contribution. 2013. Geneva: World Health Organization.
20. Currie, Graham. Gap Analysis of Public Transport Needs: Measuring Spatial Distribution of Public Transport Needs and Identifying Gaps in the Quality of Public Transport Provision. Journal of the Transportation Research Board, 2004. 1895 (1): 137-146.
21. PCG Education. Data Gap Analysis. 2010. Washington: Public Consulting Group.
22. Murray J. The Gap Analysis Process to Improve IT Management. 2000. Florida: CRC Press
23. Mohammadi Sabet M, Fayyazi B, Shah Hoseini M. Designing a model for human performance technology: A study in SAPCO. Iranian journal of management sciences. 2016; 42 (11): 99-124.
24. Rezaee M. Review the gap between the existing and desirable performance of the Balanced Scorecard system: A study in National Iranian Copper Industries Co (nicico). International Conference on Economic Management Accounting and Social science. 2014 May 31. Rasht Iran.
25. Faghihi A, Alizadeh M. Validity in qualitative research. Journal of Organizational Culture Management. 2005; 2 (3): 5-19.

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحدد از ضریب جینی کشورهای جهان؛ سازمان ملل: شکاف درآمدی آمریکا، ترکیه و مالزی بیشتر از ایران است

جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد متوسط ضریب جینی ایران شکاف وتحلیل شکاف به ۴۰.۹ واحد رسیده است و ایران از نظر شکاف درآمدی بین ۱۵۶ کشور جهان وضعیت بهتری از آمریکا دارد.

سازمان ملل: شکاف درآمدی آمریکا، ترکیه و مالزی بیشتر از ایران است

به گزارش ایرنا، سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های توسعه انسانی ضریب جینی ۱۵۶ کشور جهان از جمله ایران را اعلام کرده است.

ضریب جینی ارقامی بین ۰ تا ۱۰۰ را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد.

سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۲ متوسط ضریب جینی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ را ۴۰.۹ اعلام کرده است.

ایران میان ۱۵۶ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۱۱۲ قرار گرفته است.

*شکاف درآمدی در آمریکا، ترکیه و مالزی بیشتر از ایران

بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در آمریکا به عنوان بزرگترین کشور صنعتی جهان بیشتر از ایران است. سازمان ملل ضریب جینی آمریکا را ۴۱.۵ اعلام کرده است.

برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: ترکیه با ضریب جینی ۴۱.۹، برزیل با ضریب جینی ۴۸.۹، مالزی با ضریب جینی ۴۱.۱ و مکزیک با ضریب جینی ۴۵.۴.

سازمان ملل: شکاف درآمدی آمریکا، ترکیه و مالزی بیشتر از ایران است

آفریقای جنوبی نیز با ضریب جینی ۶۳ بیشترین شکاف درآمدی را در بین کشورهای جهان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ داشته است. اسلواکی با ضریب جینی ۲۳.۲ به عنوان کشوری شناخته شده است که کمترین شکاف درآمدی را طی شکاف وتحلیل شکاف سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ داشته است.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۱ یک درصد جمعیت ثروتمند ایران ۱۸.۲ درصد از کل درآمد کسب شده در این سال را به خود اختصاص داده است. همچنین ۱۰ درصد جمعیت ثروتمند ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۱.۷ درصد از کل درآمد کسب شده در این دوره را به دست آورده‌اند.

میزان درآمد ۴۰ درصد جمعیت فقیر جامعه طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ نیز تنها ۱۶.۳ درصد از کل درآمد کسب شده در این دوره برآورد شده است. بر این اساس درآمد ۴۰ درصد جمعیت کمتر از درآمد یک درصد ثروتمند طی این سال‌ها بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.