دارایی جاری چیست؟


حسابداری

ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)، ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌). در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌. معيار " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد. طبق‌ اين‌ قاعده‌، ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌ " بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ " آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

" مبلغ‌ بازيافتني‌ " دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌، مي‌باشد. " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ "بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر " دانست‌ .

در مورد داراييها، ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌ " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌، به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد، دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌ " ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ " در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌، همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.

مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

بهاي‌ جايگزيني‌ : عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌ : عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.

ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.

ارزش‌ منصفانه‌ ‌ : مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.

بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.

مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ دارایی جاری چیست؟ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.

ناخالص مبلغ دفتري : بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده

مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.

ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده : عبارت‌ است‌ از:

الف.در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و

ب‌.در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده : عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

حسابداری وحسابرسی

اصطلاح اموال، ماشين آلات و تجهيزات، تمام داراييهاي مشهودي را دربرمي گيرد كه عمر مفيد آنها بيش از يك سال است و در عمليات شركت مورد استفاده قرار ميگيرند و به منظور فروش، تحصيل نشده است.

هدفهاي حسابرسان از رسيدگي به اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات تعيين موارد زير است:

1. كفايت سيستم كنترل داخلي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات.

2. اعتبار اموال. ماشين‌آلات و تجهيزات ثبت شده (وجود و مالكيت)

3. ثبت دفاتر بودن تمام اموال. ماشين‌آلات و تجهيزات (كامل بودن ).

4. صحبت محاسبات رياضي مدارك اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات و جداول پيشتوانه آنها و انطباق مدارك مزبور با حسابهاي دفتر كل (صحت محاسبات رياضي) .دارایی جاری چیست؟

5. درستي ارزشيابي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات.

6 . كفايت افشا و چگونگي ارائه اموال، ماشين­آلات و تجهيزات، شامل روشهاي استهلاك مربوط.

تمایزحسابرسي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات با حسابرسي داراييهاي جاري

1 - يكي آن كه، هر يك از اقلام اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات، داراي ارزش ريالي به نسبت بالايي است و تعداد معاملات مربوط به مانه اين دارايي در ترازنامه، به نسبت، اندك مي‌باشد.

2 – ديگري آن كه حسابهاي اين دارايي از سالي به سال بعد، به ندرت تغيير مي‌كند.

3 – تمايز ديگر بين حسابرسي داراييهاي ثابت و حسابرسي داراييهاي جاري، اهميت انقطاع زماني معاملات پايان سال است.

ساير تدابير عمده كنترلي

1. تهيه حساب معين جداگانه براي هر يك از اقلام اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات.
2. يك سيستم صدور مجوز كه هر گونه تحصيل ماشين‌آلات و تجهيزات، اعم از خريد و اجاره بلند مدت يا ساخت.

3. استقرار يك سيستم گزارشگري كه مستلزم افشا و تجزيه و تحليل بموقع انحرافات مخارج مصوب و مخارج واقعي باشد.

4– تدوين دستورالعمل كتبي درباره تمايز مخارج سرمايه اي و مخارج جاري.

5 – برقراري سيستم خريد ماشين آلات وت جهيزات كه تنها از طريق دايره خريد صورت گيرد و مستلزم رعايت روشهاي استاندارد دريافت، بازرسي و پرداخت نيز باشد.

6. شمارش عيني داراييها در فواصل زماني متناوب.

7 . استقرار سيستم بركناري داراييها.

حسابرسي نخستين و حسابرسي هاي بعدي

در حسابرسي نخستين صاحبكاري كه قبلاً توسط حسابرسان مستقل حسابرسي نشده است، تجزيه و تحليل كامل اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات، بهترين نحوه برخورد مي­باشد. حسابرسان با بررسي دقيق تمام اقلام بدهكار و بستانكار حساب اين داراييها از زمان تحصيل تاكنون مي توانند از اعمال شدن يكنواخت روشهاي مناسب حسابداري براي ثبت اضافات و بركناريهاي اين گونه داراييها و تأمين ذخيره استهلاك كافي براي آنها، اطمينان يابند.

برنامه حسابرسي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات

1) شناختي از سيستم كنترل داخلي كسب كنيد.

حسابرسان براي مطالعه سيستم كنترل داخلي اموال، ماشين آلات و تجهيزات مي‌توانند از شرح نوشته، نمودگر سيستم يا پرسشنامه كنترلهاي داخلي استفاده كنند.

2) خطر كنترل را برآورد و آزمونهاي اضافي كنترلها را طراحي كنيد.

خطر كنترل مربوط به هر قلم صورتهاي مالي تنها زماني مي‌تواند كمتر از حداكثر برآورد شود كه آزمونهاي به عمل آمده نشان دهند كنترلهاي مربوط، طراحي شده است و به گونه اي مؤثر اعمال مي شود..

3) آزمونهاي اضافي كنترلها را اجرا كنيد.

هدف از آزمون كنترلهاي داخلي داراييهاي ثابت، تشخيص اعمال شدن يا نشدن كنترلهاي برقرار شده توسط صاحبكار بطور يكنواخت است؛

4. خطر كنترل را دوباره برآورد و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد.

ب آزمونهاي محتوا

5. صورت ريز تغييرات در اموال، ماشين آلات و تجهيزات متعلق به صاحبكار را دريافت و با دفاتر كل و معين مغايريت گيري كنيد.

6. اضافات طي سال اموال، ماشين آلات و تجهيزات را سندرسي كنيد.ميزان اين سندرسی دارایی جاری چیست؟ رسی رابرآ ورد حسابرسان ازخطر كنترل مربوط به مخارج داراييهاي ثابت تعيين مي كند.درفرآیند سند رسی کاربرگی برای تجزیه وتحلیل حسابهای کنترل دارایی های ثابت در دفتر کل تهیه می سود که ردیابی اقلام ثبت شده در این حسابها را به دفتر روزنامه ومدارک اولیه مانند قراردادها، اسناد مالکیت،دستورهای خرید،صورتحسابها و مدارک پرداخت وجوه نقد ومجوزهای مدیریت نشان می دهد

7خریدهای عمده داراييهاي ثابت را از نزديك مشاهده و بازرسي كنيد،واز ثبت آنها در دفاتر یا کارت اموال اطمینان حا صل نمایید

8 هزينه هاي تعمير و نگهداري را تجزيه و تحليل كنيد.واز انعکاس هزینه های سرمایه ای در بهای تمام شده دارایی وهزینه های جاری در سرفصل هزینه ها وتعمیر نگهداری اطمینان حاصل نمایید

9 . وضعيت داراييهايي كه مورد استفاده روزمره نيست و دلايل آن را پي جويي كنيد.

1 . داراييهاي ثابتي كه بطور موقت مورد استفاده قرار نمي گيرد.

2. ارزش داراييهاي ثابتي كه از رده خارج شده است يا به هر دليلي به نظر نمي رسد كه ديگر مورد استفاده عملي قرار گيرد.

3. در مورد داراييهايي كه به حال انتظار خدمت مي­باشد يا آنهايي كه فعلاً مورد نياز عملياتي نيست.

10. ذخيره استهلاك را آزمون کنید،یعنی استهلاک انباشته را از لحاظ صحت محاسبه استمرار رویه سنوات قبل مورد آزمون قرار دهید

11. بركناري طي سال داراييها را بازبيني كنيد.

هدف اصلي از اجراي اين روش، شناسايي مواردي است كه اين گونه داراييها بدون ثبت مناسب در اسناد و دفاتر حسابداري، جايگزين شده، فروش رفته، از رده خارج شده يا كنار گذارده دارایی جاری چیست؟ شده است.

يكي از راه هاي پيشگيري از بركناري داراييهاي ثابت بدون آن كه ثبت شود، برقراري سياستي است كه طبق آن، هيچ يك از داراييهاي كارخانه نبايد كنار گذارده شد. مگر اجازه آن قبلاً و با استفاده از دستور كارهاي با شماره رديف گرفته باشد.

12. مالكيت قانوني اموال، ماشين آلات و تجهيزات را اثبات كنيد.

حسابرسان براي اثبات مالكيت صاحبكار بر داراييها به دنبال شواهدي چون سند مالكيت، بيمه نامه ها، برگه هاي تشخيص ماليات بر مستغلات و رسيد پرداختهاي به گروگيرندگان، مي باشند. به علاوه همين كه اجاره اي پرداخت نمي‌شود نيز نشانه مالكيت داراييهاست.

13. درآمد اجاره حاصل از اموال، ماشين آلات و تجهيزات صاحبكار را كه به ديگران اجاره داده شده است، بررسي كنيد.حسابرسان هنگام رسيدگي به درآمد اجاره زمين و ساختمان بهتر است كه نقشه محل مورد اجاره را تهيه يا دريافت و از محل نيز بازديد كنند.

نكته:چنانچه حسابرسي ضمني انجام شده باشد، حسابرسان بايد با بازديد از محل و مذاكره با مديريت صاحبكار، موضوع خالي ماندن فضاي قابل اجاره را در طول سال اثبات كنند.

14. مفاد قراردادهاي اجاره بلند مدت داراييهاي ثابت را، اعم از اجاره داده و اجاره شده، رسيدگي كنيد.

15 . روشهاي تحليلي را در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات اجرا كنيد.

یعنی همان کامل بودن وارزشیابی وتخصیص داراییهای ثابت مشهود می باشد

16 . چگونگي ارائه در صورتهاي مالي و كفايت افشاي مربوط به داراييهاي ثابت و درآمدها و هزنيه­هاي آنها را ارزيابي كنيد.

علاوه بر اين، ارائه مناسب و افشاي كافي معمولاً اصول زير را منعكس مي‌كند؛

الف – مباني ارزشيابي داراييها بايد به صراحت ذكر شود.

ب - داراييهاي گروگذارده شده براي دريافت وامها بايد به روشني مشخص شود.

پ – داراييهايي كه مورد استفاده نيست بايد جداگانه در ترازنامه ارائه شود.

استهلاك

ديدگاه كلي حسابرسان نسبت به استهلاك بازبيني و اثبات استهلاك توسط حسابرسان تحت تأثير دو عامل است كه در مورد اغلب هزينه هاي ديگر كاربرد ندارد.

1. يكي، بايد پذيرفت كه هزينه استهلاك، برآوردي است.2 دومين ويژگي غير عادي هزينه استهلاك آن است كه بر خلاف ساير هزينه.متداولترين روشهاي شتابدار محاسبه استهلاك، روشهاي درصدي از مانده نزولي و مجموع سنوات است.

هدفهاي حسابرسان از حسابرسي و استهلاك

الف ) پذيرفته شده بودن روشهاي مورد استفاده.

ب) يكنواختي كاربرد روشهاي مزبور

پ ) درستي و دقت محاسبات لازم تحت هر روش را تعيين نمايند.

برنامه حسابرسي هزينه استهلاك و استهلاك انباشته.

1 . بررسي سياست، استهلاك مديريت شركت

.2دریافت یا تهیه تجزیه وتحلیل استهلاک انباشته هر گروه داراییها از صاحبکار

3. اثبات ذخيره استهلاك

4. كاهش استهلاك انباشته بابت داراييهاي كنار گذاره شده را بازبيني و اثبات كنيد.

5 . بررسيهاي تحليلي را در مورد استهلاك اجرا كنيد.

آزمون ذخيره استهلاك

آزمون كلي ذخيره استهلاك سال مستلزم اجراي موارد زير توسط حسابرسان است:

1 . فهرست مانده حسابهاي دارایی جاری چیست؟ مختلف داراييها را در ابتداي دوره تهيه كنيد.

2 . داراييهاي كاملاً مستهلك شده را از ليست كسر كنيد؛

3 . نصب داراييهاي اضافه شده در طول سال را به ليست اضافه كنيد.

4. نصف داراييهاي كنار گذاره شده طي سال، بجز داراييهاي كاملاً مستهل شده، را از ليست كسر كنيد.

بازبيني و اثبات منابع طبيعي

تهي شدن (استهلاك) جنگل معمولاً بر اساس مقادير عيني كه از طريق ديد زدن بدست مي آيد، تعيين مي شود (ديد زدن يعني بازديد قطعه اي از جنگل به منظور برآورد چوب كل جنگل). تعيين مقادير عيني كانها و ذخاير نفت و گاز به منظور مبناي تهي شدن، بمراتب دشوارتر است. در اين گونه موارد، حسابرسان براي تعيين منطقي بودن كلي نرخهاي تهي شدن چنين منابعي معمولاً به نظرات كارشناساني دارایی جاری چیست؟ چون مهندسان معدن و زمين شناسان اتكا مي‌كنند.

مالكيت و بهاي تمام شده معادن را حسابرسان با رسيدگي به اسناد مالكيت، قراردادهاي اجاره، قبوض مالياتي، اسناد، مدارك پرداخت و ساير مدارك به همان طريقي اثبات مي كنند كه اموال، ماشين­آلات و تجهيزات يك شركت توليدي يا بازرگاني را اثبات مي نمايند.

بازبيني و اثبات داراييهاي نامشهود

رسيدگيهاي حسابرسان مي تواند با تجزيه و تحليل حسابهاي اين گونه داراييها شروع شود. اقلام بدهكار اين حسابها بايد به شواهد و مدارك پرداخت مربوط و به شواهد كتبي مربوط به حقوق مالكانه و مزاياي تحصيل شده، رديابي شود. اقلام بستانكار اين حسابها بايد با برنامه شركت براي استهلاك آنها مطابقت داده شود يا بايد به مجوزهاي لازم براي حذف آنها از حسابها رديابي گردد.

داراييهاي نامشهود بطور معمول به روش خط مستقيم و در طول عمر مفيد برآوردي آن كه نبايد بيش از 40 سال باشد، مستهلك مي‌شود.(FASB)

استهلاك براي حق اختراع طبق بند 2 پيوست استاندارد حسابداري شماره 17 20 سال

استهلاك براي نام‌ها و علائم تجاري استاندارد حسابداري شماره 17، 10 سال

استهلاك براي حق امتياز و فرانشيز استاندارد طي مدت اعتبار مستهلك مي شوند.

استهلاك براي مخارج نرم افزارهاي كامپيوتري 5 سال.

رسيدگي پيش از تاريخ ترازنامه به اموال، ماشين آلات و تجهيزات

معمولا به دلیل کم گردش بودن داراییهای ثابت در طول دوره های مالی بیشتر رسیدگیهای مربوط به دارایهای ثابت می تواند پیش از تاریخ ترازنامه انجام گیرد

نتيجه:

کيفيت حساب دارايي هاي ثابت محافظه كاري و بي طرفي در حساب دارايي هاي ثابت شركت مي تواند بر سود گزارش شده تأثيرداشته باشد. براي نمونه در نظر گرفتن عمر مفيد بالا براي داراييهاي ثابت مي تواند سود خالص را افزايش دهد بدون اينكه سودآوري و اقعي شركت بهبود يافته باشد

بررسي كيفيت حساب دارايي ثابت، مهمترين دارایی جاری چیست؟ زمينه هايي كه بايد مورد بررسي قرار گيرند عبارتند از:

1 . كفايت هزينه هاي استهلاك

2 . تغيير در روشهاي استهلاك

3 . شواهدي از دارايي هاي معيوب

4. عمر مفيد دارايي هاي ثابت شكرت.

5 . ظرفيت مورد استفاده (ماهنامه حسابداري تيرماه 1386)

نقش اطمينان بخشي حسابرسان در مقابل افراد تصميم گيرنده.

به دليل افزايش تقاضا براي خدمات اطمينان بخشي انجمين حسابداران رسمي آمريكا (AICPA)، كميته ويژه خدمات اطمينان بخشي را به وجود آورد اين كميته بر اساس نام رئيس اوليه آن «رابرت اليوت» كميته اليوت ناميده مي‌شود وظيفه اين كميته تحقيق و توسعه فرصتهاي جديد اطمينان بخشي براي جامعه حسابداران رسمي است تا از آن به افرادي كمك شود كه نيازمند اطلاعات مربوط و اتكا پذير براي تصميم­گيري خود هستند نمودار زير ارتباط خدمات اطمينان بخشي ، شهادت دهي و حسابرسي را نشان ميدهد.

جدول 1 - ارتباط بين خدمات حسابرسي، شهادت دهي و اطمينان بخشي را نشان ميدهد

دارایی ثابت چیست ؟

دارایی ثابت

دارایی ثابت به مفهوم املاک , دستگاه یا هر دارایی دیگر که از یک واحد اقتصادی برخوردار بوده و از آن با عنوان راهی برای کسب درآمد استفاده نمود این نوع در واقع دارایی هایی قابل لمس بوده که شرکت در اختیار داشته و در فرآیندهای درآمد زدایی از آن استفاده می کنند این نوع را نمی توان در طول سال مصرف و یا تبدیل به پول نمود این دارایی ها به دارایی های سرمایه ای نیز شهرت دارند زیرا آنها به طور معمول موجودیت فیزیکی ندارند بر عکس دارایی های نامشهود مانند , سرقفلی , حق نشر , مالکیت معنوی و علائم تجاری در ادامه به اطلاعات بیشتری در این خصوص می پردازیم . همراه بازرگانی امین باشید با :

  • دارایی ثابت چه اهمیتی در کسب و کار دارند ؟
  • دارایی جاری چیست ؟
  • دارایی های ثابت مشهود و نامشهود چیست ؟

فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

دارایی ثابت چه اهمیتی در کسب و کار دارد ؟

دارایی ثابت در کسب و کار و حرفه تاثیر بسزایی دارد بدین سبب که به عرضه گزارشات مالی نیروی بیشتری می بخشند سرمایه گزارها به طور معمول گزارشات مرتبط به دارایی های ثابت را به عنوان سلامت کسب و کار مد نظر قرار میدهند و این امر در تصمیم کسانی تصمیم گیرنده هستند نقش مهمی دارد مثلا هنگامی که صاحبان یک کسب و کار قرار باشد وامی بگیرد دارایی های او بررسی می شوند .

چند نوع دارایی داریم ؟

  • دارایی ثابت
  • دارایی جاری
  • دارایی فیزیکی
  • دارایی انتزاعی و نامشهود
  • دارایی عملیاتی و غیر عملیاتی

دارایی جاری چیست ؟

دارایی های جاری دارایی هایی بوده که شرکت ها بر این هدف اند که ظرف یکسال از تاریخ گزارش شده از آنها استفاده نموده و یا آنها را به فروش برسانند , وجه نقد , حسابهای دریافتی , و سرمایه گزاری های کوتاه مدت , کالاهای نهایی , مواد خام در این دسته قرار دارند بدین دلیل که شرکت ها این انتضار را دارا می باشند که هنگامی که آنها به فروش می رسند وجه نقد و پول کسب کنند به همین سبب حساب های دریافتی برای اینکه جاری شوند باید جریان ورودی نقدی به وجود آورند .

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود چیست ؟

دارایی های طولانی مدت که روال عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار میگیرند و مجددا برای فروش خریداری نمی شوند به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم می شوند .

دارایی ثابت مشهود چیست ؟

این نوع دارایی هایی هستند که موجودین عینی دارند مانند ماشین آلات و تجهیزات , زمین , ساختمان , دارایی های که ذکر شد نیز به سه دسته استهلاک پذیر ( دارای عمر اقتصادی معین و محدود ) , استهلاک ناپذیر ( دارای عمر نامحدود نانند زمین و…) دارایی جاری چیست؟ و نقصان پذیر ( مانند جنگل ها , ذخایر , مانبع طبیعی و….) دسته بندی می شوند .

دارایی نامشهود چیست ؟

دارای ثابت نامشهود دارایی های غیر جاری میباشد مه موجودیت عینی نداشته و در فرآیند واحد تجاری استفاده می شوند مانند , حق اختراع , حق چاپ , سرقفلی ع حق امتیاز و موارد مشابه را فهرست می کنند این نوع دارایی ها ذات طبیعت آنها فیزیک نیست این نوع از جمله مالکیت فکری , برند , ایده ها در کسب و کار در مقابل دارایی های پول و فیزیکی قرار می گیرند .

سرمایه در گردش و سرمایه ثابت

از چه کسانی مشورت نگیریم؟ + صوتی

سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از جمله اصطلاحات بسیار رایج در حسابداری و مدیریت مالی است. ابتدا لازم است دارایی جاری و دارایی ثابت را بشناسیم.

به سرمایه در گردش دارایی جاری هم گفته می شود. یک شرکت علاوه بر داشتن دارایی در گردش بدهی جاری هم دارد.

آیا با تعریف سرمایه در گردش خالص آشنا هستید؟

میزان واقعی دارایی‌های نقد یا نزدیک به نقد یک مجموعه است. نقدینگی که بتواند هزینه ها و نیازهای روزمره مجموعه را تامین کند.

سرمایه در گردش مثبت به این معنا است که شرکت می‌تواند بدهی‌های کوتاه‌ مدت خود را در موعود مقرر بپردازد.

دارایی جاری مثبت به این معنا است که شرکت می‌تواند بدهی‌های کوتاه‌ مدت خود را در موعود مقرر بپردازد.

دارایی جاری منفی نیز از ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه‌ مدت است.

نرخ دارایی جاری شما اگر بین ۱/۲ تا ۲ باشد، بدان معناست که مجموعه ی شما نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی‌ها را دارد. نرخ دارایی جاری زیر ۱ به این معناست که مجموعه شما دارایی جاری منفی دارد و به‌زحمت می‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند.

سرمایه در گردش

تعریف سرمایه در گردش

دارایی هایی که به صورت منقول و منطقی بتوان در دوره مالی مورد دارایی جاری چیست؟ نظر قابل تبدیل به پول شود.

پس پول، سرمایه گذاری کوتاه مدتی که بتوان به سادگی قابل تبدیل به نقدینگی باشد، موجودی انبار در صورتی که در مدت زمان کوتاه قابل فروش و تبدیل به نقدینگی شود.و حسابهای دریافتنی،همه ی این ها جزء دارایی های جاری محسوب می شوند.

تعریف دارایی ثابت

به دارایی هایی اطلاق می شود که نمی توان بر ارزش آن افزود مثل ابزار کار، ساختمان، مواد خام، و .

به همین خاطر باید به سرمایه در گردش خالص دارایی جاری چیست؟ توجه نمود. یعنی اختلاف بین دارایی جاری وبدهی جاری

پرداخت بدهی جاری-دارایی جاری = فرمول سرمایه در گردش

راه‌های زیادی برای ارزیابی سرمایه در گردش وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نرخ تغییرات، صورت دارایی‌های شرکت، نرخ حساب‌های بستانکاری، نسبت جاری، نسبت سرمایه، و حساب‌های پرداختنی.

در حسابداری و در مبحث سرمایه، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دو مفهوم کلیدی می باشند. نقش هایی را که سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در فرآیند حسابداری ایفا می کنند، از یک دیگر کاملا متمایز است. جهت شناخت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، ابتدا بایستی آن ها را تعریف کرد و وجوه تمایز آن ها را شناسایی نمود.

تعریف سرمایه در گردش و سرمایه ثابت

در یک تعریف خلاصه و مفید، سرمایه ثابت به دارایی های ثابت واحد تجاری اطلاق می گردد که عمر مفید آن ها طولانی است، ارزش پولی آن ها زیاد است و امکان نقد شوندگی سریع آن ها کم است و نقش پایدار و با ثباتی را در راهبرد تجاری یا تولیدی شرکت ایفا می نماید.

شکل ۱: سرمایه در گردش و سرمایه ثابت هر دو از مفاهیم حسابداری هستند.

سرمایه ثابت را می توان سخت افزار واحد تجاری و در مقابل، سرمایه در گردش را نرم افزار واحد تجاری تلقی نمود.

سرمایه در گردش از منظر حسابداری، عبارت است از دارایی های جاری منهای بدهی های جاری، و منظور از دارایی های جاری، آن گروه از دارایی ها است که شامل نهاد های نقدینگی واحد تجاری، مانند حساب بانک ها، حساب صندوق و سایر حساب های نقدی و موجودی کالا و حساب های دریافتنی منهای حساب های پرداختنی می گردد.

سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، هردو از ارکان حسابداری در هر واحد تجاری می‌باشند. سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، هریک اقلامی از حساب ها را در بر می گیرند.

سرمایه ثابت شامل زمین، ساختمان، ماشین آلات و سرمایه گذاری های طولانی مدت می باشد. اقلامی که سرمایه در گردش را در بر می گیرند، شامل حساب های نقدی، یعنی بانک ها و صندوق و موجودی کالا و حساب بدهکاران می گردند.

کار کردهای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در فرآیند فعالیت واحد تجاری از هم متفاوت است. و سرمایه ثابت غالبا به صورت دارایی های ثابت و بلند مدت در روند تولید یا تجارت به طور ثابت و مستمر دخالت دارند. واغلب ارزش ریالی ثابت است ومعمولا افزایش یا کاهشی یا تبدیل و تبدلی را در بر ندارد. سرمایه در گردش بر خلاف سرمایه ثابت، در یک دوره مالی معین، دائما در حال افزایش و کاهش می باشد؛ و نیز در ترکیب های مختلف از دارایی های جاری، جا به جا می‌شود.

نقش سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در تجزیه و تحلیل مالی

تقسیم مجموع دارایی های نقد شونده بر مجموع بدهی های جاری را نسبت سرمایه در گردش یا نسبت آنی می گویند.

نسبت کالا به سرمایه در گردش

همان طور که گفته شد، سرمایه در گردش مابه‌التفاوت دارایی جاری و بدهی جاری می باشد. از تقسیم موجودی کالای واحد تجاری بر سرمایه در گردش، نسبت کالا به سرمایه در گردش، بدست می آید. اگر این نسبت بیشتر از یک باشد، گویای کندی گردش کالا و محدودیت توان خرید مجدد کالا و برای واحد تجاری می باشد. و اگر این نسبت کمتر از یک باشد، فرصت واحد تجاری برای خرید کالا بیش تر است.

menu خدمات مالي و حسابرسي بهين تراز سپهر زنجانخدمات مالي و حسابرسي بهين تراز سپهر زنجان

یکی از دسته‌های اصلی حساب‌ها در ترازنامه دارایی های جاری است که نماینده ی ارزش کل همهٔ دارایی‌هایی است که می‌توان انتظار داشت در مدت کمتر از یک سال تبدیل به وجه نقد می‌شوند.

دارایی های جاری به آن دسته از داراييهايي كه بيشترين قابليت نقد شوندگي را دارا هستند، می گویند. میتوان از میان دارایی های جاری به تنخواه گردان ، موجودي نقد ، سرمايه گذاري كوتاه مدت يا موقت ، سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي ، حسابهاي دريافتني ( بدهكاران ) ، ارزش خالص بازيافتني ، اسناد دريافتني ( سفته ، برات ) ، موجودي كالا و مواد ( مانده مواد ـ كالاي در جريان ساخت ـ كالاي ساخته شده ـ قطعات و لوازم خانگي ـ موجودي ملزومات ) ، پيش پرداخت اثاثه ، پيش پرداخت هاي ( كوتاه مدت ) ، پيش پرداخت هزينه بيمه ، پيش پرداخت بيمه اموال و غيره ، درآمد اجاره دريافتني اشاره کرد. مثال های فوق، مثالهایی درباره دارایی های جاری میباشد.

دارایی جاری به وجوه نقد و سایر دارایی‌هایی که انتظار می‌رود در جریان عملیات جاری واحد، ظرف یک سال تبدیل به وجه نقد گردند، فروخته شوند یا به مصرف رسند، گفته می‌شود. در یک واحد خدماتی کوچک دارایی‌های مذکور علاوه بر وجوه نقد، شامل حساب‌ها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد و هزینه‌های پیش‌پرداخت شده است.


کلیه دارایی‌هایی را که نمی‌توان آنها را در سر فصل دارایی‌های جاری طبقه بندی نمود، یعنی انتظار نمی‌رود که در طی یک دوره مالی قابلیت تبدیل شدن به نقد را داشته باشد و یا تبدیل به کالا شده، بفروش رسیده و وجه آن دریافت گردد، دارایی‌های غیر جاری نامیده می‌شود .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.