جزئیات کانال افقیبه عکس‌های با منحنی قطع شده در سمت چپ هیستوگرام کلیپینگ، underexposed می‌گویند. در این عکس، حتی با نرم‌افزارهای ادیت عکس، نمی‌توان این جزئیات مناطق کاملاً سیاه را برگرداند.

لوله کشی گاز خانگی

لوله کشی گاز ساختمان ، یکی از مهمترین قسمت های یک ساختمانمحسوب می شود. همانطور که می دانید گاز کشی ساختمان تنها مربوط به لولهکشی گاز خانگی نیست. بلکه مواردی لوله کشی گاز صنعتی رانیز شامل می شود. در هنگام خبر کردن لوله کش گاز، باید فرد لوله کشبه قوانین گازکشی منازل و استاندارد لوله کشی گازتوکار یا روکار آشنایی داشته باشد. در ادامه به موارد دیگری ازجمله قیمت متری لوله کشی گاز، نرخ لوله کشی گاز، قیمتلوله کشی گاز خانگی با لوله پلاستیکی و لوله کشی گاز با لوله سفید میپردازیم .

انواع لوله کشی گاز ساختمان

لوله کشی گاز ساختمان از مواردی است که باید با حساسیت تمامانجام شود. لوله کشی گاز ساختمان با توجه به نوع ساختمان به صورت متفاوتیانجام می شود. برای مثال لوله کشی گاز صنعتی با لوله کشیگاز خانگی با لوله پلاستیکی قطعا تفاوت دارد. از این رو مهارت لوله کش درلوله کشی گاز خانگی با لوله پلاستیکی و لوله کشی گاز ساختمان توکار حرف اولو آخر را می زند.

لوله کشی گاز ساختمان توکار

یکی ازانواع تاسیسات گاز ساختمان، لوله کشی گاز توکار است.در لوله کشی گاز توکار، لوله‌های گاز در داخل دیوار و کف ساختمان قرارمی‌گیرند و قابل دیدن نیستند. لوله کشی توکار گاز زمانی قابل انجام استکه با بازکردن دریچه و یا با از بین بردن مانعی امکان دسترسی به لوله هاایجاد شود. در اجرای لوله کشی گاز توکار، از جوشکاری برق استفاده می شود و یابا استفاده از دستگاه رکتی فایر یا دینام جوش مراحل اتصال انجام می شود .

قیمت لوله کشی گازتوکار بسیار بالاتر از روکار است. زیرا نیاز به تخریب، اجرا و پر کردن وپوشاندن و عایق کاری لوله می باشد .

نکات مهم در لوله کشی توکار گاز خانگی

رعایت فاصله درنصب لوله ها

به طور معمول کانالهای افقی یا عمودی لوله های گاز از کانال های سایر تاسیسات جدا در نظر گرفته میشود. در صورتی که از کانال های مشترک برای لوله های آب، کابل برق و لوله های گازاستفاده می شود لازم است تا نکات ایمنی و عایق کاری ها انجام شود. طبقاستانداردهای مصوب باید لوله های گاز به فاصله حداقل ۱۰ سانتیمتر از سایر لوله هاو تاسیسات فاصله داشته باشد. در صورت نصب لوله های گاز در کانال افقی مستقل، پس ازعایق کاری لوله ها از ماسه خشک برای پر کردن کانال استفاده می شود .

لوله کشی گاز ازکف پارکینگ

یکی از مهم ترین نکاتدر مورد لوله کشی گاز از کف ساختمان و به خصوص پارکینگ است. با توجه به اینکه حرکتاتوموبیل ها در پارکینگ به کف و کانال ها فشار زیادی وارد می کند لازم است تا نکاتایمنی رعایت شود. پس از حفر کانال لوله گاز تو کار و نصب لوله ها عملیات عایق بندیانجام شده و کانال با ماسه پر می شود. نصب غلاف فلزی جهت محافظت از لوله های گازتوکار و کانال الزامی است. در صورت استفاده از غلاف های فلزی دیگر فشار وارده بهکف پارکینگ به لوله ها منتقل نخواهد شد.

لوله کشی گازروکار

به طورکل بهترین مدل گازکشی ساختمان، به صورت روکار است. این روش موجب دسترسی آسان‌تر،به لوله‌های گاز می‌شود. به همین علت از لحاظ ایمنی مورد تایید است. زیرا در صورتبروز ایراد می توانید با سرعت بیشتری به رفع مشکلات گاز بپردازید .

لوله کشی گاز روکار گزینه بهتری است یا توکار؟

لوله‌های که به صورتتوکاربه صورت لوله کشی از کف نصب می شوند، مقاومت بیشتری در برابر جزئیات کانال افقی ضربه، خوردگی وخرابی خواهند داشت. در حین ساخت و ساز، بهتر است از نوع توکار استفاده شود. لازماست که بیان کنیم لوله‌های توکار به دلیل نوع اجرا نمی توان بررسی کرد.همچنین قیمت لوله کشی گاز ساختمان بیشتر از نوع روکار است.همچنین گرفتن انشعابات به راحتی انجام می‌شود و به صورت دوره‌ای بازبینی می شود. .

اصول و قوانین لوله کشی گاز منازل

 • نحوه محاسبهمتراژ لوله کشی گاز باید به شکلی انجام شود که از کمترین میزان لوله در مسیراستفاده شود. همچنین پلان محل نصب لوله نباید در محیط های مرطوب باشد.بخش‌ مشترک لوله کشی گاز کل ساختمان، نباید از داخل ملک خصوصیافراد دیگر گذر کند .
 • انتخابقطر لوله باید بر اساس حداکثر میزان مصرف باشد. قطر لوله اگر متناسب با میزان مصرفخانوار انتخاب نشود. در این صورت ممکن است مشکلاتی از قبیل افت فشاردر گازرسانی یا قطعی گاز رو به رو شوید .
 • عایق کاریلوله گاز باید با استفاده از پرایمر و نوار پرایمر انجام شود. در ابتدا بایدلوله های توکار توسط متخصص، چربی زدایی و زنگ زدایی شوند. سپس بر روی سطحلوله، پرایمر زده شود .
 • عبور لولهگاز توکار از نقاط مرطوب و یا نقاطی که در تماس با آب هست، مجاز نمی باشد. درصورت اجبار و نبود راه دیگر، باید لوله کش گاز، نوار عایق بندی را 2 لایه افزایشبدهد .
 • در اجرای لولهگاز توکار که در زیر مصالح ساختمانی مدفون می شوند ، باید ازسایر لوله های تاسیساتی به ویژه کابل های برق ، حداقل 10 سانتیمترفاصله داشته باشند. در صورت عدم وجود فضا برای فاصله، باید لوله گاز را ازسایر لوله ها بوسیله عایق حرارتی و یا غلاف پی وی سی جدا کرد .
 • هیچ گاهدر هوای بسیار سرد زیر 5 درجه سانتی گراد و یا بارانی و یا هوای بسیار آلودهاقدام به پرایمر زدن لوله نکنید زیرا کارایی لوله بسیار کاهش پیدا خواهد کرد .
 • همچنین درهنگام نصب کنتور گاز خانه نیز باید از نزدیک نبودن سیم برقبه کنتور گاز اطمینان کسب کنید. فاصله استاندارد کنتور گاز حداقل10 سانتی‌متر است .

قیمت لوله کشی گاز به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت لوله کشی گاز به موارد متعددی وابسته است. درادامه مهم ترین عواملی که بر قیمت متری لوله کشی گاز تاثیر دارد را معرفیخواهیم نمود.

تعرفه لوله کشیگاز و پیچیدگی و حجم کار

لوله کش گاز پس ازبررسی محل می تواند به طور دقیق قیمت نهایی پروژه را اعلام کند. خیلی موارد رویبراورد نهایی قیمت ها اثرگذار است ولی مهم ترین ویژگی مربوط به حجم کار است. تعدادواحدهای یک ساختمان، متراژ واحدها و زیربنای کلی ساختمان، تعداد طبقات، انشعاباتمتعدد و ….. همگی روی نرخ لوله کشی گاز تاثیر می گذارد. مجموع پیچیدگیکار از طرق زیر، قیمت ها را افزایش می دهد :

 • متراژزیربنای ساختمان
 • تعداد ومتراژ واحدها
 • تعداداشنعابات در یک پروژه
 • زمانانجام کار

قیمت لوله گازخانگی یا صنعتی

یکی دیگر از مهم ترینموارد در تعیین قیمت لوله کشی گاز مربوط به قطر لوله های استفادهشده در ساختمان است. این امر با متراژ بنا و حجم کار نیز ارتباط دارد. قیمت متریلوله کشی گاز به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به عنوان مثال در اکثر مواردبرای گاز کشی صنعتی و خانگی، از لوله‌های فلزی استفاده می‌شود. در صورتیکه می‌توان برای گاز کشی خانگی با لوله پلاستیکی نیز بهره برد. عاملیمانند کیفیت لوله نیز بر قیمت متری لوله کشی گاز و قیمتخرده کاری‌ لوله کشی گاز اثر می گذارد .

لوله هایی کهقطر زیادتری دارند، قیمت بیشتری دارند. به این ترتیب بزرگی لوله ها و همچنین متراژاستفاده شده لوله روی قیمت ها تاثیر می گذارد. به طور معمول در ساختمان های بزرگتراز لوله هایی با قطر بیشتر برای لوله های اصلی استفاده می شود. به این ترتیب امکانگرفتن انشعابات بیشتر هم وجود دارد.

دستمزد لوله کشگاز

این کار یکی از حساسترین کارها در ساختمان سازی است. هر گونه اهمال و سهل انگاری در این مورد ایمنیساکنین را به خطر می اندازند. در این مورد نمی توانید روی نیروهای غیر متخصص وارزان قیمت حساب کنید. لازم است تا پروژه های لوله کشی گاز ساختمان های مسکونی،اداری، واحدهای تجاری، کارگاه ها و …. توسط لوله کش متخصص انجام شود. لوله کش ماهرباید به آخرین مصوبات و استانداردهای شرکت گاز، آگاهی داشته باشد. اخذ تاییدیهشرکت گاز بعد از پایان عملیات، الزامی است بنابراین از قبل با لوله کشی مجازهماهنگ کنید تا موقع اخذ تاییدیه با مشکل روبرو نشوید .

قیمت لوله کشیگاز و نقشه لوله کشی گاز ساختمان

به طور کلی همه لولهکشی ها طبق راهنمای نقشه انجام می شود. مالک یا لوله کش گاز نباید مسیر عبور لولهرا سرخود تغییر دهد. نرخ لوله کشی گاز ارتباط مستقیم با این نقشه دارد. درواقع از روی نقشه می توان پیچیدگی کار را مشخص کرد و تجهیزات مورد نیاز را خریداریکرد. نقشه به طور دقیق مسیر گازکشی ساختمان را مشخص می کند .

قیمت لوله کشیگاز و جابجایی انشعابات

در اغلب موارد همراهبا بازسازی منزل، تغییراتی در انشعاب لوله کشی گاز آشپزخانه انجاممی شود. گاهی لازم است تا اقدام به تغییر لوله کشی گاز ساختمان نمود.معمولا وقتی کابینت آشپزخانه جدید را سفارش می دهید این جا به جایی ها ضروری است.در پاره ای از موارد هم لازم است تا یک انشعاب جدید برای بخاری گازی ایجاد شود.

لوله کش گاز ماهر را سریعا خبر کنید

با توجه بهاهمیت لوله کشی گاز صنعتی و خانگی حتما باید اینکار، توسط لوله کش گازمعتبر و دارای مجوز انجام شود. لوله کش گاز که دارای تجربه و مهارت علمی وعملی در این زمینه باشد به راحتی در دسترس نیست . شرکت هوم سرویز با کمک گیری از بهترین هایاین رشته آماده خدمات رسانی به مشتریان با بهترین اجرت لوله کشی گازخانگی می باشد .

خردهکاری لوله کشی گاز را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

انواع پروژههای خرده کاری لوله کشی گاز و پروژه های لوله کشی گاز کلی ساختمان هاتوسط متخصصین هوم سرویز به بهترین نحوه ممکن انجام می شود. انواع خدمات مربوط بهکنتور، جابجایی لوله گاز،تغییر لوله کشی گاز ساختمان، تعمیر لوله کشیگاز و روکار خانگی توسط متخصصین هوم سرویز انجام می شود .

قیمت لوله کشی گازخانگی، در هوم سرویز بر اساس نرخ مصوب اتحادیه تعیین شده است. همچنین تمامینیروهای خدمات در هوم سرویز دارای مجوز از شرکت گاز و تاییدیه نظام مهندسی میباشند. در صورتی نیاز به خدمات نصب و تعمیرات لوله گاز کافیست به صورت کاملارایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید .

همیار شماییم تاپایان سرویس .

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس لوله کشی گاز خانگی و همچنین ارایه خدمات اجرای لوله کشی گاز نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تاسیسات ارائه می دهد که شامل نصب انواع شیرآلات اهرمی توکار و روکار, نصب و راه اندازی انواع فلاش تانک ساده، دوزمانه، آنتی باکتریال، اتوماتیک و. , نصب توالت فرنگی روکار و توکار تمام اتوماتیک و ساده , نصب سینک ظرفشویی روکار, نصب روشویی کابینتی، نصب آینه، نصب جا حوله ای و . , نصب تصفیه آب خانگی, سرویس و نگهداری تاسیسات استخر , تعمیر پمپ آب خانگی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

تشخیص کمردرد با سی تی اسکن (CT SCAN): مزایا، مراحل و مراقبت

توموگرافی رایانه‌ای (CT scan یا CAT scan) نوعی عمل تصویربرداری تشخیصی غیرتهاجمی است که از ترکیبی از رادیوگرافی و تکنولوژی رایانه برای تولید تصاویر افقی یا محوری از بدن استفاده می‌کند ـ به این تصاویر غالباً اسلایس گفته می‌شود. سی تی اسکن تصاویر دقیقی را از تمام بخش‌های بدن از جمله استخوان‌ها، عضلات، چربی و اندام‌های مختلف نشان می‌دهد. تصاویر سی تی اسکن از عکس‌های رادیوگرافی دقیق‌تر است و جزئیات بیشتری را نشان می‌دهد.

سی تی اسکن ستون فقرات

پرتوی انرژی در رادیوگرافی استاندارد بر روی بخشی از بدن که باید بررسی شود، متمرکز می‌شود. صفحۀ پشت بدن پرتوی انرژی را که پس از عبور از پوست، استخوان، عضله و بافت‌های دیگر تغییراتی کرده است، جذب می‌کند. هرچند رادیوگرافی استاندارد اطلاعات بسیاری را ارائه می‌دهد، اما جزئیات دقیقی از اندام‌های داخلی و ساختارهای دیگر در عکس رادیوگرافی دیده نمی‌شود.

پرتوی رادیوگرافی در سی تی اسکن به صورت حلقوی دور بدن حرکت جزئیات کانال افقی می‌کند و نماهای مختلف متعددی را از یک اندام یا ساختار ثبت می‌کند. اطلاعات رادیوگرافی به رایانه‌ای فرستاده می‌شود که داده‌های رادیوگرافی را تفسیر می‌کند و آنها را به صورت دوبعدی روی نمایشگر نشان می‌دهد.

سی تی اسکن را می‌توان با تزریق ماده حاجب یا بدون تزریق انجام داد. بیمار ماده حاجب یا کنتراست را می‌بلعد یا ماده در رگ بیمار تزریق می‌شود تا بافت یا اندام مورد نظر واضح‌تر دیده شود. چنانچه قرار باشد که سی تی اسکن با استفاده از ماده حاجب انجام شود، از بیمار خواسته می‌شود که از چند ساعت قبل از سی تی اسکن ناشتا باشد.

سی تی اسکن کمر و ستون فقرات نسبت به رادیوگرافی ستون فقرات اطلاعات دقیق‌تری را درباره مهره‌ها (استخوان‌های ستون فقرات) و بافت‌ها و ساختارهای دیگر به دست می‌دهد و بنابراین اطلاعات بیشتری درباره آسیب‌دیدگی‌ها و یا بیماری‌های ستون فقرات در اختیار پزشک قرار می‌گیرد.

رادیوگرافی، تصویربرداری روزنانس مغناطیسی (ام آر آی) ستون فقرات، میلوگرافی و توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) روش‌های مرتبط دیگری هستند که برای تشخیص مشکلات ستون فقرات به کار برده می‌شوند.

آناتومی ستون فقرات

ستون فقرات از سی و سه مهره تشکیل می‌شود که توسط دیسک‌های بین‌مهره‌ای از هم جدا می‌شوند. مهره‌های ستون فقرات را به قسمت‌های مختلف زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

 • ناحیه گردنی از 7 مهره در گردن تشکیل می‌شود.
 • ناحیه صدری از 12 مهره در ناحیه قفسه سینه تشکیل می‌شود.
 • ناحیه لومبار (کمری) از 5 مهره در بخش کمر تشکیل می‌شود.
 • ساکروم یا استخوان خاجی دارای پنج مهره کوچک و به هم جوش خورده است.
 • چهار مهره دنبالچه‌ای به هم جوش می‌خورند و یک استخوان به نام دنبالچه را شکل می‌دهند.

نخاع بخش مهمی از سیستم عصبی مرکزی است که در کانال مهره‌ای قرار دارد و از پایه جمجمه تا بالای کمر کشیده شده است. مهره‌های ستون فقرات و کیسه‌ای حاوی مایع مغزی ـ نخاعی نخاع را در میان می‌گیرند. نخاع پیام‌های حسی و حرکتی را بین مغز و اندام‌ها جابه‌جا می‌کند و بسیاری از رفلکس‌ها را کنترل می‌کند.

دلایل انجام سی تی اسکن ستون فقرات

دلایل انجام سی تی اسکن ستون فقرات

سی تی اسکن ستون فقرات به منظور ارزیابی ستون فقرات و تشخیص فتق دیسک، تومور و ضایعه‌های دیگر، شدت آسیب‌دیدگی، ناهنجاری‌های ساختاری مانند اسپینا بیفیدا (نوعی نقص مادرزادی ستون فقرات)، بدشکلی‌های عروقی یا عارضه‌های دیگر انجام می‌شود، به خصوص وقتی پزشک با استفاده از روش‌های تشخیصی دیگر مانند رادیوگرافی یا معاینه بالینی نتوانسته باشد به نتیجه‌ای قطعی برسد. CT ستون فقرات برای ارزیابی تاثیرگذاری درمان‌هایی مانند جراحی نیز توصیه می‌شود.

البته پزشکان انجام CT scan ستون فقرات را بنا به دلایل دیگری نیز توصیه می‌کنند.

آمادگی قبل از سی تی اسکن

چنانچه قرار باشد آنژیوگرافی توموگرافی رایانه‌ای (CTA) انجام شود، پزشک معالج دستورات لازم را برای آمادگی قبل از عمل اعلام می‌کند.

اقدامات احتیاطی

اگر باردار هستید یا فکر می‌کنید باردارید، حتماً موضوع را به پزشک معالجتان اطلاع بدهید تا در صورت لزوم از روش‌های تشخیصی دیگر استفاده کنند.

لباس مناسب

قبل از انجام سی تی اسکن لازم است که لباس‌هایتان را با گان مخصوص عوض کنید. وسایلتان را می‌توانید در کمد بگذارید. از آوردن هر گونه زیورآلات، گوشواره، پیرسینگ و اشیای باارزش به کلینیک خودداری کنید.

تزریق ماده حاجب

سی تی اسکن عموماً با تزریق ماده حاجب انجام می‌شود تا تصاویر واضح‌تری از داخل بدن به دست بیاید.

 • تزریق ماده حاجب حاوی ید برای برخی بیماران مناسب نیست. اگر مشکل کلیوی دارید، موضوع را به متخصص اطلاع بدهید. در این صورت می‌توانید سی تی اسکن را بدون تزریق انجام بدهید یا از روش تصویربرداری دیگری استفاده کنید.
 • قبل از انجام سی تی اسکن لازم است که فرم رضایت‌نامه‌ای را پر کنید که خطرات و عوارض جانبی احتمالی تزریق ماده حاجب در آن به دقت توضیح داده شده است. ماده حاجب معمولاً با استفاده از لوله‌ای کوچک به صورت وریدی تزریق می‌شود.
 • متداول‌ترین نوع سی تی اسکن با استفاده از ماده حاجب، کنتراست دوگانه است. ابتدا بیمار ماده حاجب خوراکی را می‌خورد، سپس ماده حاجب تزریق می‌شود. هرچه بیمار ماده حاجب بیشتری بخورد، تصویر واضح‌تری از دستگاه گوارشش به دست می‌آید.

آلرژی

هرگونه آلرژی و حساسیت به ماده حاجب را باید به متخصص کلینیک اطلاع بدهید. اگر سابقه واکنش شدید یا آنافیلاکتیک به ماده حاجب داشته باشید، ماده حاجب تزریق نخواهد شد. اگر واکنش‌هایتان در گذشته خفیف تا متوسط بوده باشد، احتمالاً لازم است که دارو قبل از سی تی اسکن مصرف کنید. پزشک هر گونه آمادگی و اقدام لازم را قبل از انجام سی تی اسکن توضیح می‌دهد.

خوردن و نوشیدن

اگر پزشک دستور سی تی اسکن بدون تزریق داده باشد، خوردن و آشامیدن و مصرف داروهای تجویزی قبل از سی تی اسکن ایرادی ندارد. اما اگر پزشک دستور سی تی اسکن با تزریق داده باشد، از سه ساعت قبل از سی تی اسکن نباید چیزی بخورید، البته نوشیدن مایعات شفاف توصیه می‌شود؛ همین‌طور می‌توانید داروهای تجویز شده را طبق معمول مصرف کنید.

ابتلا به دیابت

دیابتی‌ها می‌توانند صبحانه یا ناهار سبکی را سه ساعت قبل از سی تی اسکن میل کنند. مصرف بعضی داروهای خوراکی دیابت باید از 48 ساعت قبل از سی تی اسکن قطع شود.

مصرف دارو

تمام بیماران می‌توانند داروهای تجویزیشان را طبق معمول مصرف کنند.

پزشک معالج توصیه‌های بیشتر درباره آمادگی قبل از سی تی اسکن را با توجه به مشکل خاص هر بیمار به او اعلام می‌کند.

مراحل انجام سی تی اسکن

مراحل انجام سی تی اسکن

سی تی اسکن به صورت سرپایی یا در قالب بخشی از طرح درمان بیماران بستری انجام می‌شود. مراحل سی تی اسکن معمولاً به شرح زیر است:

 • از بیمار خواسته می‌شود که لباس‌هایش را با گان عوض کند. بیمار می‌تواند وسایل شخصیش را در کمد بگذارد. همچنین به بیماران توصیه می‌شود که هیچ گونه زیورآلات و اشیای باارزش را همراه خود به کلینیک نیاورند.
 • اگر قرار باشد که سی تی اسکن با تزریق انجام شود، ماده حاجب در رگ دست یا بازو تزریق می‌شود. ماده حاجب خوراکی نیز به صورت محلول به بیمار داده می‌شود. همچنین تنقیه ماده حاجب نیز ممکن است.
 • بیمار روی تختی دراز می‌کشد که وارد دهانه مدور و بزرگ دستگاه سی تی اسکن می‌شود. برای جلوگیری از حرکت کردن بیمار حین اسکن از بالش و بند استفاده می‌شود.
 • متخصص به اتاق دیگری می‌رود که کنترل اسکنر در آن قرار دارد و بیمار را از دریچه تحت نظر می‌گیرد. اسپیکرهایی داخل اتاق اسکن قرار دارد تا متخصص بتواند با بیمار ارتباط برقرار کند و صدایش را بشنود. دکمه اضطراری نیز به بیمار نشان داده می‌شود تا اگر حین اسکن دچار مشکل شود، بتواند متخصص را مطلع کند. متخصص بیمار را تمام مدت تحت نظر دارد و با او حرف می‌زند.
 • وقتی اسکنر شروع به چرخیدن دور بدن بیمار می‌کند، اشعه ایکس در مدت زمان‌های کوتاه از بدنش عبور می‌کند. حین اسکن صداهایی شنیده می‌شود که کاملاً عادی است.
 • اسکنر اشعه ایکسی را که توسط بافت‌های بدن بیمار جذب شده است، شناسایی و به رایانه منتقل می‌کند. رایانه این اطلاعات را به تصویری تبدیل می‌کند که متخصص رادیولوژی می‌تواند آن تصویر را تفسیر کند.
 • بی‌حرکت ماندن بیمار در طول اسکن بسیار مهم است. ممکن است چند بار از بیمار خواسته شود که نفسش را نگه دارد.
 • اگر ماده حاجب به بیمار تزریق شود، ممکن است بیمار دچار عوارضی مانند گرگرفتگی، احساس کردن طعم شوری یا فلز در دهان، سردرد خفیف یا حالت تهوع و یا استفراغ شود. این عوارض موقتی است و به سرعت برطرف می‌شود.
 • از بیماران خواسته می‌شود که اگر حین تزریق دچار مشکلات تنفسی، تعریق، بی‌حسی یا تپش قلب شدند، مشکلشان را به سرعت اطلاع بدهند.
 • تخت اسکن بعد از اتمام اسکن از درون تونل بیرون می‌آید.
 • سرمی که برای تزریق ماده حاجب وارد رگ شده است، بعد از اتمام اسکن کشیده می‌شود.

هرچند عمل سی تی اسکن به خودی خود بدون درد است، اما بی‌حرکت دراز کشیدن برای مدتی طولانی کمی درد یا ناراحتی را به همراه دارد، به خصوص اگر بیمار به تازگی آسیب دیده باشد یا عملی تهاجمی مانند جراحی را پشت سر گذاشته باشد. متخصص نهایت تلاشش را می‌کند تا بیمار در طول اسکن راحت باشد و اسکن را با بیشترین سرعت ممکن انجام می‌دهد تا درد یا ناراحتی بیمار به حداقل برسد.

عوارض بعد از سی تی اسکن

اگر سی تی اسکن با تزریق انجام شده باشد، احتمال بروز واکنش‌ها یا عوارض جانبی کوتاه مدت ناشی از دریافت ماده حاجب وجود دارد؛ این عوارض شامل خارش، ورم، راش یا مشکل تنفسی می‌شود. چنانچه با این علائم مواجه شدید، حتماً موضوع را به پزشک معالجتان اطلاع بدهید.

اگر بعد از برگشت به خانه دچار درد شدید یا محل تزریق ورم کرد و قرمز شد، حتماً با پزشک معالجتان تماس بگیرید، چون این عوارض می‌تواند علامت عفونت یا واکنش دیگری باشد.

اگر سی تی اسکن بدون تزریق باشد، معمولاً مراقبت خاصی بعد از سی تی اسکن ستون فقرات نیاز نیست و می‌توانید تغذیه و فعالیت‌های عادیتان را ادامه بدهید، مگر آن که پزشک دستور دیگری داده باشد.

پزشک توصیه‌های اضافی را با توجه به وضعیت خاص هر بیمار به او اعلام می‌کند.

خطرات احتمالی سی تی اسکن

قبل از انجام سی تی اسکن از پزشک معالجتان درباره میزان تشعشع مورد استفاده در اسکن و خطرات احتمالی آن با توجه به وضعیت خاص خود سوال کنید. سابقه واکنش‌های خود در اثر دریافت تشعشع، مانند واکنش‌های مربوط به سی تی اسکن‌ها و دیگر جزئیات کانال افقی روش‌های رادیوگرافی را یادداشت کنید و به متخصص اطلاع بدهید؛ همچنین جواب آزمایش‌های قبلی را به همراه داشته باشید. اثر تجمیعی دریافت تشعشع در بررسی‌های رادیوگرافی متعدد و یا درمان‌های طولانی مدت می‌تواند خطرناک باشد.

اگر باردار هستید یا احتمال می‌دهید که باردار باشید، حتماً پزشک معالجتان را در جریان بگذارید. دریافت تشعشع در دوران بارداری ممکن است منجر به بروز نقص‌های مادرزادی شود. اگر انجام سی تی اسکن ستون فقرات در دوران بارداری لازم باشد، اقدامات احتیاطی رعایت می‌شود تا جنین حداقل تشعشع ممکن را دریافت کند.

همچنین اگر سی تی اسکن با تزریق در دوران شیردهی انجام شود، مادر تا 24 ساعت بعد از تزریق نباید به فرزندش شیر بدهد.

چنانچه سی تی اسکن همراه با تزریق باشد، خطر بروز واکنش آلرژیک به ماده حاجب وجود دارد. بیماران باید هرگونه حساسیت یا آلرژی به داروها را به پزشک اطلاع بدهند. مطالعات نشان می‌دهد که 85 درصد بیماران واکنش شدیدی به مواد حاجب بر پایه ید نشان نمی‌دهند، بااین حال اگر سابقه واکنش نشان دادن به ماده حاجب دارید و یا دچار مشکلات کلیوی هستید، موظفید پزشک معالجتان را در جریان بگذارید. حساسیت به غذاهای دریایی مانعی برای تزریق ماده حاجب حاوی ید محسوب نمی‌شود.

بیماران دچار نارسایی کلیه یا دیگر ناراحتی‌های کلیوی باید پزشک را از بیماری خود مطلع کنند. ماده حاجب گاهی اوقات باعث نارسایی کلیه می‌شود. عوارض بیماری کلیوی و مواد حاجب در دهه گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، چرا که بیماران کلیوی پس از دریافت ماده حاجب، بیشتر مستعد آسیب‌دیدگی کلیه هستند. همچنین بیمارانی که متفورمین (گلوکوفاژ) مصرف می‌کنند، باید موضوع را قبل از تزریق ماده حاجب به پزشک اطلاع بدهند، چون ممکن است دچار عارضه نادری به نام متابولیک اسیدوز بشوند. از بیماران خواسته می‌شود که مصرف متفورمین را از 48 ساعت قبل از سی تی اسکن تا 48 ساعت بعد از آن متوقف کنند. قبل از آن که بیمار مصرف متفورمین را دوباره شروع کند، آزمایش خون برای بررسی عملکرد کلیه انجام می‌شود.

با توجه به شرایط خاص هر بیمار احتمال بروز خطرات دیگری نیز وجود دارد. نگرانی‌ها و سوالات خود را قبل از موافقت برای انجام سی تی اسکن با پزشک در میان بگذارید.

تلگرام تعدای از کانال ها با محتویات غیراخلاقی را مسدود کرد

تلگرام تعدای از کانال ها با محتویات غیراخلاقی را مسدود کرد

شبکه اجتماعی تلگرام تعدادی از کانال ها با محتوبات محتویات غیر اخلاقی این شبکه را فیلتر کرد.

به گزارش گروه شبکه های اجتماعی خبرگزاری برنا، مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال هایی با محتوای غیر اخلاقی را متوقف کرد که تعدادی از این کانال ها هم ایرانی بودند.
تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد می یابند.

کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانالها و ربات ها ممنوع است.

در کانال هایی تلگرام فیلتر کرده کاربران با این پیام مواجه می شوند:

This channel is blocked because it was used to spread pornographic content.

صفر تا صد هیستوگرام در عکاسی + آموزش تفسیر

نورپردازی درست تاثیر بسیار زیادی در کیفیت عکس دارد. می‌دانستید با دوربین‌های عکاسی دیجیتال و امروزی، تنها با نگاه کردن به نمودار هیستوگرام و بدون نگاه کردن به منظره‌یاب می‌توانید عکسی با نورپردازی مناسب بگیرید؟

هیستوگرام نمودار ساده‌ای است که با تفسیر آن در هر عکس، می‌توان جزئیات کانال افقی به میزان نوردهی و رنگ‌های آن پی برد و با دقت بیشتری ادیت عکس را انجام داد. این کار ممکن است برای عکاسان آماتور و مبتدی دشوار باشد؛ چرا که هنوز دانش تفسیر هیستوگرام را ندارند. اگر شما هم جز این دسته از عکاسان هستید این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله، صفر تا صد هیستوگرام در عکاسی را یادمی‌گیرید و در انتها می‌توانید همانند عکاسان حرفه‌ای از این ابزار کاربردی و مهم برای بهتر شدن عکس‌های خود استفاده کنید.

صفر تا صد هیستوگرام در عکاسی + آموزش تفسیر

هیستوگرام و کاربرد آن در عکاسی + انواع حالت‌ها

گاهی عکسی با دوربین می‌گیرید و تمام رنگ‌ها و نور آن، عالی به نظر می‌رسد اما هنگامی که عکس را در مانیتور دیگری می‌بینید یا آن را چاپ می‌کنید، با عکس کم‌نور یا پرنورتری روبرو می‌شوید؛ پس اگر نمی‌توان به آنچه که چشممان در تصویر می‌بیند، اعتماد کنیم، چگونه باید تنظیمات نوردهی را انجام دهیم؟

جواب ساده است: با توجه به هیستوگرام در عکاسی!

قبل از هر چیزی بدانید که کلا نمودارهای هیستوگرامی درواقع نمودارهای گرافیکی و منحنی‌هایی هستند که برای ساده نشان دادن کمیت و کیفیت در هر پروژه‌ای، روی محورهای افقی و عمودی کشیده می‌شوند.

هیستوگرام‌ها با تحول دیجیتال وارد دنیای عکاسی شدند و کاربرد بسیار مهمی پیدا کردند. به زبان ساده، نمودار هیستوگرام در عکاسی نشان‌دهنده چگونگی نوردهی و میزان رنگ عکس است و اطلاعات فراوانی را در اختیار عکاسان قرار می‌دهد. برای آموزش هیستوگرام در عکاسی نیازی به دانش ریاضی ندارید و تنها با چند تمرین عملی و آشنایی با اشکال این نمودار می‌توانید آن را تفسیر کنید.

هیستوگرام یا نمودار نوردهی عکس، در دوربین‌های دیجیتالی یا نرم‌افزارهای ویرایش عکس مانند فتوشاپ یا لایتروم به کمک عکاسان آمده است. هیستوگرام را در سه حالت می‌توانید ببینید:

1. هیستوگرام در حالت عکس‌برداری زنده (LIVE)

بسیاری از دوربین‌های عکاسی قبل از فشار دادن دکمه شاتر و گرفتن عکس، هیستوگرامی از آنچه که روی سنسور ثبت خواهد شد، به شما نشان می‌دهند. این گزینه به شما امکان می‌دهد تا قبل از عکاسی، از دامنه نورهای درون عکس خود مطلع شده و امکان اصلاح تنظیمات دوربین را داشته باشید.


2. هیستوگرام پس از عکاسی

حالت دیگر پس از گرفتن عکس با دوربین است که می‌توانید هیستوگرام آن عکس را تماشا کنید. دوربین‌ها، هیستوگرام هر عکس را در صفحه مانیتورشان به شما نشان می‌دهند.


3. هیستوگرام در برنامه‌های ویرایش عکس

با باز کردن عکس در نرم‌افزارهای ادیت عکس هم می‌توانید هیستوگرام آن و هر تغییری که در نور آن می‌دهید را ببینید.


آموزش هیستوگرام در عکاسی

هیستوگرام در عکاسی میزان روشنایی هر عکس را از سیاه (با صفر درصد روشنایی) تا سفید (100 درصد روشنایی) روی یک نمودار نشان می‌دهد.

اگر به تصویر زیر دقت کنید، یک محور افقی در آن خواهید دید. هر چه روی این محور از سمت چپ به راست بروید، تنالیته‌های روشن‌تری را خواهید یافت. به‌طور کلی سمت چپ هیستوگرام، نشان‌دهنده تنالیته‌های تاریک، میان آن نشان‌دهنده تنالیته‌های میانی و سمت راست، نشان‌دهنده تن‌های روشن است.

محور افقی را با اعداد بین 0 تا 255 شماره‌گذاری می‌کنند. انتهای سمت چپ عدد صفر و انتهای سمت راست عدد 255 را نشان می‌دهد. ناحیه میانی هم تن‌های خاکستری را نشان می‌دهد که با عدد 128 نمایش داده می‌شود.

محور عمودی هم نشان می‌دهد که چه میزان یا تعداد پیکسلی در آن نقطه و با آن تنالیته وجود دارد.


دقت کنید که آنچه از هیستوگرام در عکاسی می‌گوییم مربوط به عکس‌های با فرمت JEPG است. اگر با فرمت خام عکس می‌گیرید، با دامنه دینامیکی بیشتری روبرو خواهید بود و همین موضوع به شما اجازه می‌دهد تا در ویرایش تصویر به‌راحتی ایرادهای هیستوگرام را برطرف کنید.

حالا بیایید کمی دقیق‌تر به بررسی هیستوگرام در عکاسی بپردازیم.

کانال‌های هیستوگرام

هیستوگرام‌ها معمولاً اطلاعات سه رنگ قرمز، سبز و آبی را نمایش می‌دهند و به هیستوگرام‌های RGB معروف هستند. آنجایی که رنگ هیستوگرام سفید می‌شود، به معنی نشان دادن همزمان این سه کانال رنگی است.

هر هیستوگرام در عکاسی از چندین نمودار تشکیل شده است که با رنگ‌های مختلف مشخص شده‌اند. سه تا از این نمودارها، کانال‌های رنگی قرمز، سبز و آبی را بر این اساس نشان می‌دهند. قسمت خاکستری نمودار، محل همپوشانی هر سه کانال را نشان می‌دهد. زرد، فیروزه‌ای و سرخابی هم در قسمت‌هایی ظاهر می‌شوند که دو کانال با هم همپوشانی دارند.


انواع هیستوگرام با نوردهی متفاوت

هیستوگرام وابسته به نوردهی است. هر شکل از منحنی هیستوگرام، اطلاعات جداگانه‌ای به شما می‌دهد؛ این اطلاعات را جزئیات کانال افقی می‌توان انواع هیستوگرام در عکاسی نامید. برخی از عکاسان به تماشای هیستوگرام در عکاسی عادت دارند و به‌راحتی می‌توانند عکس‌های خوب و بد را تنها با مشاهده این نمودار گرافیکی مشخص کنند.

به‌طور معمول، یک هیستوگرام ایده‌آل، بیشتر تنالیته‌ها را در قسمت میانی نمودار دارد و در لبه‌های انتهایی راست و چپ، هیچی یا تعداد کمی از تن‌ها یافت می‌شود . در یک هیستوگرام بد ، نمودار به سمت چپ یا راست و لبه‌ها کشیده شده است که نشان‌دهنده اوراکسپوژر یا آندراکسپوژر ( فرانوردهی و فرونوردهی) شدن عکس است. گاهی نیز حالت کلیپینگ در عکس را نشان می‌دهد.

هیچ عکاسی از دیدن این منحنی در عکسش خوشحال نخواهد شد! حالت کلیپینگ (در اصطلاح عکاسی) در هیستوگرام زمانی رخ می‌دهد که یکی از قله‌های منحنی به یکی از دو انتها چسبیده باشد یا توسط یک طرف قطع شده باشد.

کلیپینگ در عکس

حالت کلیپینگ در عکس‌هایی با نوردهی بیش از حد یا بسیار تاریک اتفاق می‌افتد و در این حالت هیستوگرام به شما می‌گوید که قسمتی از اطلاعات این عکس از بین رفته است؛ اطلاعاتی که در ادامه قله منحنی بوده اما قطع شده و دیگر وجود ندارد.

به خاطر داشته باشید که فقط برای عکس‌های خام و با فرمت Raw که چنین هیستوگرامی دارند، می‌توان در نرم‌افزارهای ادیت عکس، اصلاح انجام داد. برای عکاسی با فرمت JEPG قبل از ثبت عکس و با تغییر تنظیمات نوردهی، می‌توان از برش بخشی از هیستوگرام و ایجاد حالت کلیپینگ جلوگیری کرد. در ادامه عکس‌هایی را با حالت‌های مختلف هیستوگرام در عکاسی خواهید دید.

عکس با نوردهی کم (Underexposure)

در عکس اول، با صحنه‌ای تاریک و کم‌نور روبرو هستید که فاقد هر نوع جزئیات روشن است. هیستوگرام این عکس، به وضوح به سمت چپ کشیده و حتی قسمتی از قله انتهایی آن بریده یا همان کلیپینگ شده است.


به عکس‌های با منحنی قطع شده در سمت چپ هیستوگرام کلیپینگ، underexposed می‌گویند. در این عکس، حتی با نرم‌افزارهای ادیت عکس، نمی‌توان این جزئیات مناطق کاملاً سیاه را برگرداند.


عکس با نوردهی بیش از حد (Overexposure)

تصویر زیر بیش از حد نوردهی شده است. در این تصویر، هیچ بخش تاریک و سیاهی وجود ندارد و بخش زیادی از آن، کاملاً سفید بوده و هیچ جزئیاتی ندارد. هیستوگرام آن هم به سمت راست کشیده شده است. در این هیستوگرام، تن‌های میانی مربوط به کت شخص هستند که رنگ اصلی کت (رنگ مشکی) را نشان نمی‌دهند.


به عکس‌های با منحنی قطع شده در راست هیستوگرام، overexposed گفته می‌شود.


گاهی وجود مناطق کاملاً سفید در بعضی از عکس‌ها، طبیعی است. به طور مثال، در عکس‌های تبلیغاتی همانند عکس زیر، نقاط کاملاً سفید وجود دارد و هیچ بخش تیره‌ای در میان تن‌ها دیده نمی‌شود. برش هیستوگرام آن هم در سمت راست نمودار وجود دارد. آیا این عکس از نظر نوردهی، عکس بدی است؟ خیر. در واقع هیستوگرام در عکاسی معیار کاملی برای قضاوت در مورد خوب بودن یا بد بودن نوردهی عکس نیست. در نتیجه خوب بودن هیستوگرام در عکاسی به نوع عکسی که می‌گیرید، بستگی دارد.


برای از بین بردن این حالت هیستوگرام در عکاسی می‌بایست تنظیمات نوردهی دستی مانند دیافراگم، ISO یا سرعت شاتر را تغییر دهید.

عکس با نوردهی متعادل

همانطور که در عکس پایین می‌بینید، به‌ندرت در سمت چپ هیستوگرام (جایی که رنگ سیاه نشان داده می‌شود) تنالیته‌ای وجود دارد. یعنی هیچ جزئیاتی در سایه‌های این عکس گم نشده است. سپس به اولین قله می‌رسیم که مربوط به رنگ کت مشکی شخص بوده و با اینکه تاریک است اما هنوز جزئیات کافی دارد. آخرین رنگ این قله، آبی است که مربوط به شال گردن مرد درون تصویر است.

با حرکت به سمت چپ، شاهد کاهش رنگ‌های روشن‌تر از کت هستیم. واضح است که اگر عکس را بررسی کنیم، کت تقریبا تیره‌ترین عنصر عکس است و هر بخش دیگری از تصویر به‌طور قابل توجهی روشن‌تر است.
سپس می‌بینیم که هیستوگرام، دوباره به سرعت بالا می‌رود. این مقادیر نشان‌دهنده پس‌زمینه نسبتاً روشن است که بیشترین بخش این عکس را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر هیستوگرام آن را در تن‌های میانی قرار داده و قله‌ای زیبا دارد.

به تدریج، با روشن‌تر شدن تن‌های تصویر، مقدار آن‌ها کاهش می‌یابد. اطلاعات مربوط به روشنایی صورت و آسمان در این قسمت نشان داده شده‌اند. هر دو این مناطق کوچک، به طور قابل توجهی، روشن‌تر از پس‌زمینه هستند. در نهایت، با برجستگی نمودار به پایان می‌رسد که مربوط به روشن‌ترین نقاط در بالای عکس و دوربین است.


هیستوگرام در عکس با کنتراست کم و زیاد

در عکس‌هایی با کنتراست کم ، هیچ‌گونه نقاط بسیار تاریک یا بسیار روشن وجود ندارد و معمولاً نور ملایم و یکنواختی در سرتاسر تصویر دیده می‌شود. منحنی هیستوگرام در این عکس‌ها، بیشتر شبیه به یک U برعکس است که در وسط تصویر قرار گرفته و به دو انتها نمی‌رسد. عکس‌هایی که روزهای ابری گرفته می‌شوند، چنین ویژگی دارند.


در عکس‌هایی که کنتراست بسیار بالاست و بیشتر نقاط تصویر بسیار روشن یا تاریک هستند، نمودار هیستوگرام شامل دو قله در دو انتهای راست و چپ می‌شود. به‌طور معمول عکس‌هایی که در روزهای آفتابی بدون ابر چنین هیستوگرامی دارند.


هیستوگرام عکس‌های کم‌نور و پرنور

عکس‌های پرنور مثل پرتره‌هایی که در زمینه سفید و با چندین منبع نوری روشن شده‌اند، هیستوگرامی شبیه به عکس‌های اورکسپوژر دارند. با این تفاوت که قله در انتهای سمت راست قطع نشده و منحنی به سمت پایین کشیده شده است. انتهای سمت چپ تصویر هم عدد صفر را نشان نمی‌دهد و مقادیری از تن‌ها را می‌توان همچنان در آن مشاهده کرد.

هیستوگرام عکس‌های کم‌نور هم دقیقاً برعکس، هیستوگرام عکس پرنور است و منحنی آن در سمت چپ قرار گرفته شده است.


هیستوگرام در دوربین عکاسی

اکثر دوربین‌های دیجیتال مدرن دارای چهار هیستوگرام هستند. اولین مورد، هیستوگرام سفید است که روشنایی کلی یک صحنه را نشان می‌دهد. این هیستوگرام معمولاً دارای یک صفحه‌نمایش سیاه و سفید است. سه هیستوگرام دیگر، هیستوگرام‌های رنگی هستند که نشان‌دهنده پیکسل‌های حساس به قرمز، سبز و آبی روی حسگر دوربین‌اند. این هیستوگرام‌ها عموماً به رنگ مربوط خودشان، نمایش داده می‌شوند.

اگر می‌خواهید ببینید که هیستوگرام عکس شما چگونه است و حالت کلیپینگ را نشان می‌دهد یا نه، می‌توانید هنگام تماشای تصاویر در دوربین، گزینه نمایش هیستوگرام را فعال کنید.

نحوه فعال کردن هیستوگرام در هر دوربینی متفاوت است اما به طور معمول با فشار دادن یکی از دکمه‌های ناوبری بالا یا پایین می‌توانید هیستوگرام هر عکس را مشاهده کنید.

برای استفاده از گزینه هیستوگرام زنده در دوربین‌های DSLR، باید تصویر را از LCD دوربین تماشا کنید و قید منظره‌یاب را بزنید. در این حالت عکس تصویر هیستوگرام در گوشه‌ای از LCD دوربین به شما نمایش داده می‌شود. فعال کردن این گزینه به‌خصوص برای تصویربرداری بسیار عالی است.

هیستوگرام در دوربین کانن

برای تماشای هیستوگرام در دوربین‌های کانن، می‌بایست از دکمه‌های ناوبری در پشت دوربین استفاده کنید. در قسمت نمایش عکس‌ها، روی تصویر مورد نظر بروید و یکی از دکمه‌های بالا یا پایین را بزنید تا هیستوگرام آن به شما نمایش داده شود. در قسمت تنظیمات دوربین کانن می‌توانید نحوه نمایش هیستوگرام را شخصی‌سازی کنید.

هیستوگرام در دوربین نیکون

در دوربین‌های نیکون، ابتدا باید LCD دوربین را روشن کرده یا دوربین را به حالت زنده قرار دهید. سپس دکمه info را فشار داده تا هیستوگرام نمایش داده شود.

پیدا کردن نقاط پرنور در دوربین

برای پیدا کردن نقاط بسیار روشن هیستوگرام در عکاسی می‌توانید وارد منوی دوربین شده و قسمت‌ هایلایت‌ها (Highlights) را فعال کنید. سپس عکس مورد نظر را باز کنید؛ با زدن یکی از دکمه‌های میانبر، قسمت‌های بیش از حد نورخورده برای شما مشخص می‌شوند و می‌توانید جای قسمت برش‌خورده هیستوگرام را روی عکس پیدا کنید.


بررسی هیستوگرام‌های RGB در دوربین

با مشاهده هیستوگرام کانال‌های رنگی می‌توانید انحراف و کجی ایجاد شده در عکس را پیدا کنید. این موضوع برای عکس‌های مهم و رنگی بسیار کمک‌کننده است. پس تنها به هیستوگرام سفید توجه نکنید و شکل منحنی‌ها را در هیستوگرام‌های رنگی قرمز، سبز و آبی دنبال کنید.

گاهی برش در هیستوگرام سفید دیده نمی‌شود اما در یکی از هیستوگرام‌های رنگی می‌توانید برش یا کلیپینگ را ببینید. در صورتی که تمام این منحنی‌ها، شبیه به هم باشند، می‌توان گفت که از هر رنگ تنالیته‌های مناسبی در عکس وجود دارد.

تست آموزش هیستوگرام در عکاسی

حالا که همه چیز را درمورد نمودار هیستوگرام فهمیدید، یک تست ساده برای شما در نظر گرفته‌ایم تا خودتان را محک بزنید. به ما بگویید که هیستوگرام‌های زیر متعلق به کدام عکس داده شده است. می‌توانید جواب خود را در کامنت‌ها برای ما بنویسید.

یادگیری طراحی چهره (و 3 نکته کاربردی)

طراحی چهره

طراحی چهره، یکی از هنرهای پرطرفدار در رشته ی طراحی و نقاشی است. اگر شما هم به این هنر علاقه دارید اما نمی دانید که از کجا و چگونه شروع کنید، می توانید از این مطلب استفاده کنید. در اینجا چند اصل ساده و اساسی آورده شده است که طراحی را برای شما بسیار راحت تر می کند. ابتدا چند نکته برای طراحی چهره انسان آورده شده است و پس از آن مراحل انجام اینکار بصورت گام به گام آموزش داده شده است.

3 نکته کلی برای طراحی چهره

1- رسم چهره را با کشیدن یک شبکه شروع کنید. با استفاده از مداد، شبکه ای از خطوط عمودی و افقی بکشید تا تناسبات و فرم چهره ترسیم شود. با رسم یک دایره یا بیضی شروع کنید و سپس با کشیدن خط عمودی و خطوط افقی، مکان های اصلی ترین قسمت های صورت مانند ابروها، چشم ها، بینی، لب ها و پایین چانه را مشخص کنید. به این ترتیب قادر خواهید بود فاصله بین قسمت های صورت را کنترل کنید و چهره ای متقارن داشته باشید. پس از پایان کار، به سادگی خطوط افقی و عمودی را پاک کنید.

2- چهره را به کمک خطوط افقی، به سه قسمت تقسیم کنید. این سه قسمت نشانگر خط ریشه ی مو تا ابرو، خط ابرو تا پایه ی بینی و پایه ی بینی تا انتهای چانه می باشد. رعایت قانون یک سوم به شما کمک می کند تا نسبت متعادلی به چهره خود بدهید.

توی این پک های فوق العاده، انواع نقاشی رو با بهترین اساتید ایرانی و خارجی یاد می گیری، طوری که توی هیچ کلاس دیگه ای یاد نخواهی گرفت! با هنرت حسابی بدرخش!

3- شیوه ی رسم قسمت های مختلف صورت را تمرین کنید. قبل از اینکه اولین چهره ی کامل خود را بکشید، ابتدا نقاشی روی تک تک ویژگی های صورت را تمرین کنید. بنابراین بصورت جداگانه نحوه ی کشیدن چشم ها، بینی، لب ها و گوش ها را بیاموزید. پس از آموزش قسمت های مختلف چهره، به سراغ کشیدن چهره ی کامل بروید.

در این قسمت روش طراحی چهره به صورت گام به گام توضیح داده شده است.

روش کلی طراحی چهره بصورت گام به گام

برای ترسیم چهره می توانید به سادگی مراحل ساده ی زیر را دنبال کنید:

1- ابتدا خطوط طراحی چهره را رسم کنید. اولین گام کشیدن سر چهره مطابق تصویر بالا است. دایره را با یک خط عمودی (که خط وسط صورت خواهد بود) و یک خط افقی (که قسمت بالای آن محل چشم ها را مشخص می کند) به چهار قسمت تقسیم کنید. با کمک خطوط افقی، سر را به سه قسمت مساوی که شامل خط ریشه مو تا خط ابرو، خط ابرو تا پایه بینی و پایه ی بینی تا انتهای چانه است، تقسیم کنید. برای مشخص کردن اندازه ی چشم ها، خط افقی را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید. توجه داشته باشید که فاصله بین دو چشم، برابر یک چشم است.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

2- خط مو و گوش ها را ترسیم کنید. یک خط افقی کم رنگ را کم کم زیر خط ابرو مشخص کنید تا قسمت بالای گوش ها مشخص شود. گوش ها را با کشیدن خطوط منحنی از پایین آن خط به سمت بالای خط بینی رسم کنید. جزئیات گوش ها را پر کنید. خط مو را با پر رنگ کردن خط افقی بالا (که نشاندهنده ی خط مو است)، رسم کنید.

3- چشم ها را بکشید. پس از مشخص کردن خط چشم ها از روی قسمت بالای خط افقی، اندازه ی چشم ها را مشخص کنید. برای تعیین اندازه ی دقیق چشم ها، خط افقی را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنید به گونه ای که فاصله ی بین دو چشم، به اندازه ی یک چشم باشد.

 • برای کشیدن چشم ها یک شکل بیضی رسم کنید (که دو گوشه ی آن متفاوت باشد). گوشه ی خارجی چشم را با زاویه ی بسته و گوشه ی داخلی آن را با زاویه ی باز مشخص کنید. سپس یک دایره بزرگ و یک دایره کوچکتر برای عنبیه و مردمک اضافه کنید. توجه داشته باشید که قسمتی از مردمک باید زیر پلک پنهان باشد در غیر اینصورت، چشم ها حالت متعجب و وحشت زده پیدا می کنند.
 • جزئیات کانال افقی جزئیات کانال افقی
 • پس از مشخص کردن خطوط ابتدایی، به سراغ جزئیات بروید. توجه داشته باشید که لبه ی بالایی چشم ها از لبه های پایینی تیره تر هستند. برای زیباتر شدن کار، سایه ها را با استفاده از یک محو کن، محو نمایید. مژه ها را با اندازه و حجم واقعی بکشید و در کشیدن آنها، اغراق نکنید.

4- ابروها را بکشید. ابتدا مسیر ابروها را با خطوط منحنی کم رنگ ترسیم کنید و در همین حین به ضخامت ابروها، حالت و جهت آنها، فاصله ی ابروها از هم و فاصله ی آنها از چشم ها توجه کنید. پس از در نظر گرفتن ضخامت ابروها، یک سایه ی ضخیم تر ترسیم کنید و ابروها را با توجه به رویش موهای ابرو، با نوک مداد بصورت خطوط حالت دار ترسیم کنید.

5- بینی را بکشید. قسمت بالای بینی باید از خط چشم شروع شود و نوک آن باید هم راستای خط پایینی گوش ها باشد. از خط بینی شروع کنید و یک مخروط مثلثی شکل بکشید. هنگامی که نوک بینی را ترسیم کردید، قسمت بالایی آن را بکشید. سایه زیر بینی و فاصله بین چشم ها را با روشن تر کردن تیغه بینی بین دوچشم نسبت به فرو رفتگی چشم ها، مشخص نمایید. از زیر نوک بینی به آرامی سایه بزنید تا دو سوراخ کوچک بینی ایجاد شود. فرم پره های بینی را مشخص کنید و با استفاده از پاک کن مدادی، نورهای روی بینی را مشخص نمایید.

6- لب ها را بکشید. شکل لب ها را بین نوک بینی و پایه چانه، ترسیم کرده و به لب پایین، نسبت به قسمت بالای آن حجم بیشتری بدهید. گوشه های دهان باید با مراکز مردمک چشم ها هم راستا باشد. برای کشیدن فرم لب ها، یک بیضی کوچک با گوشه های تیز و بسته ترسیم کنید و طول و عرض آن را به چهار قسمت تقسیم نمایید. سپس با سایه زدن لب بالایی شروع کنید. توجه داشته باشید که لب بالا، کمی تیره تر از لب پایین باشد. پس از آن سایه زنی لب پایین را شروع کنید. خطوط سایه زنی را که از مرکز لب ها به سمت خارج بزنید تا لب ها برجسته تر بنظر برسند.

7- جزئیات نهایی را به چهره خود اضافه کنید. در انتهای کار هر گونه جزئیات باقیمانده مانند خطوط چهره، کک و مک یا موهای صورت را اضافه کنید. مطمئن شوید که خط فک به درستی گرد شده باشد. با کشیدن مدل موی دلخواه، نقاشی خود را به پایان برسانید.

پکیج آموزش حرفه ای طراحی چهره (مبتدی تا پیشرفته)

آموزش مبتدی تا پیشرفته طراحی چهره

آموزش مبتدی تا پیشرفته طراحی چهره توسط خانم دکتر نسیم غفاری در هنر فردی قرار گرفت-برای خرید کلیک کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.