سفارش محدود و شکاف قیمت


کتابخانه دیجیتال پروان

پدیدآور اصلی حیدری، هادی Heidari, Hadi ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1396 موضوع ها کلید قدرت Circuit Breakers (CBs) / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / وضع وثیقه Collateral Requirement / متوقف کننده های معاملاتی Circult Breakers / اثر بازار Market Impact / نوع وثیقه Collateral Type شماره راهنما ‭44-50425

بررسی اثر نابرابری جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران Order Flow Imbalance Effect on Price Movement in Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی سید صالحی، محمد حسین Seyed Salehi, Mohammad Hossein ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1400 موضوع ها بازار سهام Stock Market / شکاف مظنه خرید و فروش Bid-Ask Spread / نابرابری جریان سفارش Order Flow Imbalance / دفتر سفارش Order Book / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange شماره راهنما ‭44-54246

تاثیر هیجانات بر نسبت قیمت به عایدی بازار سهام تهران The Effect of Investors' Sentiment on Price to Earning Ratio of the Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی قوام آبادی، سینا Ghavamabadi, Sina ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1400 موضوع ها نسبت قیمت به درآمد Price-to-Earnings Ratio / تحلیل احساسات Sentiment Analysis / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / اقتصاد رفتاری Behavioral Economics / بازار مالی Financial Market / تحلیل رفتاری Behavioral Analysis شماره راهنما ‭44-54656

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار و مطالعه موردی قیمت سهام شرکت تراکتورسازی تبریز با استفاده از شبکه های عصبی Prcdicting the Stock Total Index and Case Study of Stock Price of "Teractor Sazi" Company with Neural Networks

پدیدآور اصلی عبدلی، شیوا Abdili, Shiva ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1388 موضوع ها بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / شاخص Index / سهام Shares / معماری شبکه Network Architecture / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / روش خطی Linear Method / روش غیرخطی Nonlinear Method شماره راهنما ‭01-40225

بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس تهران The Magnet Effect of Price Limit in Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی علویان قوانینی، محمد Alavian Ghavanini, Mohammad ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1390 موضوع ها بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / اثر ربایش Magnet Effect / دامنه مجاز نوسان Price Limit / داده های با تواتر بالا High Frequency Data / اثر سفارش محدود و شکاف قیمت تکانه ای Momentum Effect شماره راهنما ‭44-42594

بررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران The Effect Of Economic Factors On Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی قنبری، آمنه Ghanbari, Ameneh ناشر دانشگاه صنعتی شریف سال انتشار 1392 موضوع ها قیمت سهام Stock Price / متغیرهای کلان اقتصادی Macroeconomic Variables / مدل تصحیح خطای برداری Vector Error Correction Model / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / هم انباشتگی Contegratio / ایران Iran / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / تجزیه واریانس Variance Decomposition شماره راهنما ‭01-45012

محتوای اطلاعاتی دفتر سفارشات محدود در بورس اوراق بهادار تهران The Information Content of an Open Limit-order Book in Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی بیریا، محمد رضا Biria, Mohammad Reza ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1395 موضوع ها بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / دفتر سفارشات محدود Limit Order Book / کشف قیمت Price Discovery / شفافیت قبل از معامله Pre-Trade Transparency / بازده کوتاه مدت آتی Future Short-Term Returns / محتوای اطلاعاتی Information Content شماره راهنما ‭44-48861

بررسی عوامل مؤثر بر نرخ تخفیف صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران Investigation the Effective Factors on Discount Rate of Exchange Traded Funds (ETFs) in Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی چوقادی، حمید رضا Choghadi, Hamid Reza ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1395 موضوع ها تخفیف Discount / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / صندوق سرمایه گذاری قابل معامله Exchange Traded Fund (ETF) / خالص ارزش دارایی Net Asset Value (NAV) / نرخ تخفیف Discount Rate / نرخ صرفه Premium Rate شماره راهنما ‭44-49348

بررسی کاربرد نظریه آشوب و ساختارهای غیرخطی در سری های زمانی مالی The Application of Chaos Theory and Nonlinear Structures in Financial Time Series

پدیدآور اصلی حسینی تاش، فاطمه سادات Hosseini Tash, Fatemeh Sadat ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1389 موضوع ها نظریه آشوب Chaos Theory / مدل غیرخطی Nonlinear Model / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / سری زمانی مالی Financial Time Series / پیش بینی متغیرهای مالی Forecasting Financial Variables شماره راهنما ‭01-41411

بررسی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس تهران Analysis of five factor model of Fama and French in Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی بیک‌زاده مقدم، محمد رضا Beikzadeh Moghaddam, Mohammad Reza ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1396 موضوع ها بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / ارزش دفتری به ارزش بازاری Book to Morket Value / مدل پنج عاملی فاما و فرنچ Fama and French Five Factor Model / سود عملیاتی Operating Profit / اندازه بنگاه های اقتصادی Companies Size شماره راهنما ‭44-50007

بررسی اثر شوک‌های قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی بر بازده سهام صنایع مرتبط با کالاهای پایه در بورس اوراق بهادار تهران The Dynamic Effects of Oil Price Shock and Basemetals Price Shock on Tehran Stock Exchange Return and Commodity-based Industries Returns

پدیدآور اصلی غلامی، کریمه Gholami, Karimeh ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1397 موضوع ها بازده سهام Stock Return / صنعت Industry / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / تبای کالا Commodity Price / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / شوک قیمت نفت Oil Price Shocks شماره راهنما ‭44-51436

جابجایی ریسک و تأثیر آن بر عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران Risk Shifting and Mutual Fund Performance: Evidence from Iran

پدیدآور اصلی فلاح، محمد امین Fallah, Mohammad Amin ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1397 موضوع ها بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / صندوق سرمایه گذاری Mutual Fund / جابجایی خطرپذیری Risk Shifting / مدیریت فعال سبد مالی Active Portfolio Management / اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / صندوق های سرمایه گذاری ایرانی Iranian Mutual Funds شماره راهنما ‭44-52258

عوامل موثر بر بازده عرضه‌های اولیه بورس تهران Analysis of Factors Affecting IPO Initial Returns of the Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی کنعانی ترشیزی، مصطفی Kanani Torshizi, Mostafa ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1397 موضوع ها عرضه عمومی اولیه Initial Public Offering / قیمت گذاری پایین Underpricing / الگوریتم تاریخ مبنا Base Date Algorithm / فرضیه مذاکره Negotiation Hypothesis / بازده غیرعادی کوتاه مدت Initial Abnormal Return / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange شماره راهنما ‭44-52511

بررسی خواص فرکتالی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پدیدآور اصلی شیرزاد، ابوذر. ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1385 موضوع ها بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / سرمایه گذاری Investment / قدم زدن تصادفی Random Walk / توزیع لوی پایا Levy-Stable Distribution / خواص فراکتالی Fractality / مدل چندفراکتالی بازده دارایی Multifractal Model of Asset Returns / شاخص تعداد گذر Level Crossing Index شماره راهنما ‭44-37219

بررسی کارایی محدودیت نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش Propensity Score Matching Price Limit Performance in Tehran Stock Exchange via Propensity Score Matching

پدیدآور اصلی جلالی، ثمین Jalali, Samin ناشر دانشگاه صنعتی شریف سال انتشار 1393 موضوع ها دامنه مجاز نوسان Price Limit / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / فرابورس ایران Fara-Stock Exchange / میزان تمایل Property Score / وزن دهی معکوس احتمال Inverse Probability Weighting شماره راهنما ‭44-46779

بررسی ویژگی‌های‌ سهامی که قیمت آن‌ها به طور مکرر به حد نوسان قیمت برخورد می‌کند:شواهدی تجربی از بازار بورس اوراق بهادار تهران Characteristics of Stocks that Frequently Hit Price Limits: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)

پدیدآور اصلی موسوی، مجتبی Mousavi, Mojtaba ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1394 موضوع ها تحلیل برگشتی تابلویی Panel Regression / روش گشتاورهای تعمیم یافته Generalized Moments Methods / کلید قدرت Circuit Breakers (CBs) / دامنه مجاز نوسان Price Limit / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange شماره راهنما ‭44-48549

پیش بینی نسبت P/E به کمک تجزیه به عوامل تشکیل دهنده Forecasting P/E Ratio by Decomposing into Constituent Factros

پدیدآور اصلی لطفی، علی Lotfi, Ali ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1390 موضوع ها سری زمانی مالی Financial Time Series / نسبت قیمت به درآمد Price-to-Earnings Ratio / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / تحلیل برگشتی خطی Linear Regression / مدل سازی Modeling شماره راهنما ‭44-41828

اندازه گیری صرف ریسک با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران

پدیدآور اصلی محمد قشقایی، اشکان. ناشر سفارش محدود و شکاف قیمت سفارش محدود و شکاف قیمت دانشگاه صنعتی شریف سال انتشار 1391 موضوع ها ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital Asset Pricing Model (CAPM) / خطرپذیری بالاگذر Risk Permium / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange شماره راهنما ‭44-45021

رابطه قیمت اسمی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران The Effect of Nominal Price on Stock Returns in Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی محمدی سپه‌وند، علیرضا Mohammadi Sepahvand, Alireza ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1398 موضوع ها مطالعه رویدادی Event Study / مالی رفتاری Behavioral Finance / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / هم حرکتی Co-Movement / بازده غیرعادی تجمعی Cumulative Abnormal Return / قیمت اسمی Nominal Price / بخش شدن Stock Split شماره راهنما ‭44-52637

بررسی رفتار قیمت سهام شرکت ها پس از عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران : مقایسه شرکت های دولتی و خصوصی Performance Analysis for Initial Public Offerings in Tehran Stock Exchange – Comparison of Public and Private Offerings

پدیدآور اصلی یاری، علی Yari, Ali ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1390 موضوع ها خصوصی سازی Privatization / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / عرضه عمومی اولیه Initial Public Offering / قیمت گذاری پایین Underpricing / بازده اولیه Initial Return / بازدهی بلند مدت Long-Term Returns شماره راهنما ‭44-42894

مارکت اوردر (سفارش محدود و شکاف قیمت market order) یا سفارش بازار در ارز دیجیتال چیست؟

خبر " مارکت اوردر (market order) یا سفارش بازار در ارز دیجیتال چیست؟ از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ منتشر شد.

مارکت اوردر (market order) یا سفارش بازار در ارز دیجیتال چیست؟

سفارش بازار یا مارکت اوردر (market order) دستوری از جانب سرمایه گذار به یک کارگزاری برای خرید یا فروش سهام، سفارش محدود و شکاف قیمت اوراق قرضه یا دارایی های دیگر با بهترین قیمتِ در بازار مالی جاری است. معمولا سرمایه گذاران به صورت پیش فرض از این گزینه برای خرید و فروش استفاده می کنند. اگر دارایی موردنظر، سهامی با.

سفارش بازار یا مارکت اوردر (market order) دستوری از جانب سرمایه گذار به یک کارگزاری برای خرید یا فروش سهام، اوراق قرضه یا دارایی های دیگر با بهترین قیمتِ در بازار مالی جاری است. معمولا سرمایه گذاران به صورت پیش فرض از این گزینه برای خرید و فروش استفاده می کنند. اگر دارایی موردنظر، سهامی با سرمایه بازاری بالا یا یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) محبوب باشد، خریداران و فروشندگانِ بیشتری وجود خواهند داشت. این یعنی یک سفارش بازار بلافاصله با قیمت نزدیک به آخرین قیمتی که سرمایه گذار مشاهده می کند پُر خواهد شد.سفارش محدود (limit order) که جایگزین اصلی سفارش بازار برای بیشتر سرمایه گذاران است، به کارگزار دستور خرید یا فروش در یک قیمت مشخص را می دهد.سفارش بازار، دستور خرید یا فروش اوراق بهادار به صورت آنی با قیمت جاری است.سفارش محدود، دستور خرید یا فروش با قیمت مشخص توسط سرمایه گذار است.سفارش های بازار، برای خرید یا فروش سهام با سرمایه بازاری بالا، قراردادهای آتی یا ETFها مناسب هستند.سفارش محدود، برای خرید یا فروش دارایی های با معامله ضعیف یا بسیار پُرنوسان مناسب تر است.سفارش بازار رایج ترین نوع تراکنش در بازار سهام است. این گزینه ی پیش فرض در بیشتر کارگزاری هاست.پیشنهاد مطالعه: Bitcoin ETF چیست؟ تاثیر ETF بر قیمت بیت کوینشناخت سفارش های بازاراگر از یک کارگزار آنلاین استفاده می کنید، با زدن گزینه های «خرید» یا «فروش»، فُرم سفارشی نمایش داده می شود که باید آن را پُر کنید. چه برای خرید، چه برای فروش، باید نماد سهم و تعدادِ مورد معامله را وارد کنید؛ نوع قیمت هم باید ثبت شود.نوع قیمت پیش فرض، قیمت «بازار» خواهد بود؛ پس این یک سفارش به قیمت بازار است. سرمایه گذار قیمت را تعیین نمی کند، اما نشان می دهد که خواهان خرید سهم یا ارز با قیمت جاری بازار است.گزینه های دیگری مانند «سفارش به قیمت پایانی بازار» هم وجود دارند که نشان می دهند شما قصد انجام تراکنش در آخرین لحظه را دارید. گزینه «سفارش محدود» هم وجود دارد که اجازه ی خرید در زیر یک قیمت تعیین شده یا فروش بالاتر از قیمت مشخص شده را به شما می دهد.گزینه ی سفارش به قیمت پایانی بازار برای کسانی است که فکر می کنند بهترین قیمت را در پایان روز خواهند داشت. سفارش محدود هم به شما اجازه می دهد با اطمینان از اینکه فرصت انجام سفارش از دست نمی رود، بروید و مقداری استراحت کنید.نکته مهم: اگر فکر می کنید قیمت یک سهم به زودی به سطح قابل قبول موردنظرتان می رسد، از سفارش محدود استفاده کنید؛ اگر به آن سطح نرسید، تراکنش انجام نخواهد شد.پیشنهاد مطالعه: آن چین دیتا چیست؟ تحلیل بازار رمزارزها به کمک آن چین دیتاچرا از مارکت اوردر استفاده کنیم؟مارکت اوردر رایج ترین و ساده ترین معامله در بازارها است. این سفارش در سریع ترین زمان ممکن با قیمت جاری انجام می شود و بیشتر اوقات اکثر خریداران و فروشندگان آن را برای انجام معامله انتخاب می کنند. به همین دلیل گزینه پیش فرضِ بیشتر پلتفرم های معاملاتی است.مارکت اردر معمولاً ارزان قیمت ترین گزینه است. برخی کارگزاری ها برای تراکنش های مربوط به سفارش محدود، هزینه هایی دریافت می کنند.مارکت اردر گزینه امنی برای سهام با سرمایه بازاری بزرگ است چون نقدشوندگی بالایی دارند؛ یعنی هر روز تعداد زیادی از سهام آن ها دست به دست می شود و تراکنش ها سفارش محدود و شکاف قیمت نسبتاً سریع انجام می شوند. قیمت نمایش داده شده در هنگام انتخاب گزینه های خرید یا فروش به قیمتی که درنهایت تراکنش انجام می شود نزدیک است؛ مگر اینکه بازار در آن لحظه دچار آشفتگی شود.پیشنهاد مطالعه: آشنایی با انواع نمودارهای قیمت بیت کوین در تحلیل تکنیکالنقطه ضعف مارکت اوردرمارکت اوردر در زمان معامله ی دارایی هایی که نقدشوندگی کمتری دارند، مانند سهام دارایِ سرمایه بازاری کم یا شرکت های مشکل دار، کمتر قابل اعتماد است. چون این سهام به صورت جزیی مورد معامله قرار می گیرند، شکاف پیشنهاد قیمت فروش و خرید بالا می رود؛ درنتیجه سفارش های بازار به کندی و با قیمت های ناامیدکننده پُر خواهند شد.مارکت اوردر درمقابل لیمیت اوردرسفارش های بازار پایه ای ترین معامله های خرید و فروش هستند. سفارش های محدود اختیار و کنترل بیشتری به سرمایه گذار می دهند.لیمیت اوردر به سرمایه گذار اجازه می دهد یک قیمت حداکثری قابل قبول یا حداقل قیمت فروش قابل قبول در هنگام ثبت سفارش تعیین کند. اگر دارایی به آن قیمت تعیین شده برسد، سفارش انجام خواهد شد.در موقعیت های زیر، سفارش های محدود ارجحیت بیشتری دارند:اگر سهام، معاملات کمی دارند یا قیمت شان با نوسان بالا همراه است؛ سرمایه گذار می تواند فروش را برای افزایش قیمت بعدی زمان بندی کند.اگر سرمایه گذار ازقبل قیمت قابل قبولی را تعیین کرده باشد. سفارش محدود آماده ی انجام است (اگر از کارگزاری آنلاین استفاده می کنید، گزینه «good for day» را فعال نکنید، مگر اینکه بخواهید سفارش تان در پایان روز معاملاتی بسته شود).اگر سرمایه گذار بخواهد اطمینان داشته باشد که قیمت درهنگام نهایی شدن تراکنش، در کسری از ثانیه لغزش پیدا نمی کند. مظنه سهام نشان دهنده آخرین قیمت موردتوافق خریدار و فروشنده است. قیمت می تواند در تراکنش بعدی بالا یا پایین برود.سفارش محدود بیشتر توسط تریدرهای حرفه ای و تریدرهای روزانه مورد استفاده قرار می گیرد که با خرید و فروش سریع حجم های بزرگ سهام برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت نفع می برند.نکته مهم: تراکنش های سهام بزرگ مانند اپل و مایکروسافت تقریباً بلافاصله و بدون مشکل انجام خواهند شد؛ سهام کوچک تر و مبهم تر شاید اینطور نباشند.پیشنهاد مطالعه: آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)نمونه های مارکت اوردرمثلاً فرض کنید پیشنهاد قیمت خرید-فروش سهام صنایع الف به ترتیب 18.5 و 20 دلار است و 100 سهم برای فروش وجود دارد. اگر تریدر یک سفارش بازار برای خرید 100 سهم ثبت کند، اولین 100 سهم با قیمت 20 دلار انجام خواهد شد.سفارش 400 سهم بعدی با بهترین قیمت پیشنهادی برای فروشندگان 400 سهم بعدی انجام خواهند شد. اگر سهام، معاملات اندکی داشته باشد، احتمالاً 400 سهم بعدی با قیمت 22 دلار یا بیشتر معامله شوند.برای همین است که استفاده از سفارش محدود برای برخی تراکنش ها بهتر است. سفارش های بازار با قیمتِ تعیین شده توسط بازار پُر می شوند. سفارش های محدود کنترل بیشتری به معامله گر می دهند.ملاحظات خاص!هربار که یک تریدر به دنبال انجام سفارش بازار است، مایل است با قیمت درخواستی خرید کند یا با قیمت پیشنهادی بفروشد. پس فردی که سفارش بازار انجام می دهد، بلافاصله تسلیم دامنه پیشنهاد قیمت خرید-فروش می شود.به همین دلیل بد نیست قبل از ثبت سفارش بازار نگاهی به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیندازید (به ویژه اگر اوراق بهادار با معامله کم ترید می کنید). ناتوانی در انجام این کار می تواند هزینه زیادی برایتان داشته باشد. این مورد برای کسانی که معاملات زیادی انجام می دهند یا از سیستم ترید خودکار استفاده می کنند اهمیت دوچندانی دارد.پیشنهاد مطالعه: بررسی و شناخت انواع روش های ترید جهت تعیین استراتژی مناسبپرسش های پُرتکرار درباره مارکت اوردرسفارش بازار یا مارکت اوردر یعنی چه؟سفارش بازار دستوری از جانب معامله گر به کارگزار مبنی بر خرید یا فروش سهام یک دارایی با قیمت جاری بازار است. این رایج ترین راه خرید یا فروش سهام برای بیشتر سرمایه گذاران است.سفارش بازار چگونه کار می کند؟طبق تعریف، سفارش بازار دستور خرید یا فروش آنی با قیمت جاری بازار است. بیشتر شبیه خرید یک کالا بدون مذاکره و چانه زدن می ماند. بااین حال، در بازارهای مالی، یک قیمت منصفانه در هر لحظه توسط حجم سفارش های خرید و فروش تعیین می شود. شما قیمتی که در آن لحظه منصفانه است را مشاهده می کند.معامله گران می توانند به جای ثبت یک سفارش به قیمت بازار، سفارش محدودی ثبت کنند.تفاوت بین سفارش بازار و سفارش محدود چیست؟سفارش محدود به حداکثر قیمتی که سرمایه گذار مایل است برای خرید بپردازد، یا حداقل قیمتی که فروشنده قصد فروش دارد، گفته می شود. سفارش محدود تا زمان پُرشدن یا انقضاء، باقی می ماند.گزینه «good for day» یا معتبر تا پایان روز، باعث می شود یک سفارش آنلاین خرید یا فروش درصورت بسته شدن بازار انجام نشود.سفارش دسته ای چه فرقی با سفارش بازار دارد؟سفارش دسته ای (batch order) یک تراکنش پشت پرده است که توسط کارگزاری ها انجام می شود. آن ها در آغاز روز معاملاتی، سفارش های پیشین برای یک سهام را ترکیب کرده و آن ها را طوری جلو می برند و انجام می دهند که انگار یک سفارش است. معامله دسته ای تنها در ابتدای بازار و با سفارش هایی که بین روزهای معاملاتی ثبت شده باشد ممکن است.هر سفارش دسته ای شامل تعدادی سفارش بازار است که بین روز معاملاتی پیشین و روز معاملاتی جاری ثبت شده باشد.پیشنهاد مطالعه: 10 رمزارز برتر برای سرمایه گذاری در سال 2021شبیه سازی معاملات با 100 هزار دلار پول مجازیبا این شبیه ساز رایگان می توانید مهارت معاملاتی خودتان را محک بزنید و از اعتبار مجازی که در اختیارتان قرار گرفته است بهره ببرید. قبل از اینکه پول تان را در معاملات واقعی به خطر بیندازید، از این شبیه ساز برای یافتن چم وخم معامله و ریسک های موجود استفاده کنید. راهبردهای معاملات را تمرین کنید تا برای بازار واقعی آماده شوید.یادتان باشد که هیچ کدام از مطالب بالا توصیه سرمایه گذاری یا معامله نیستند و تنها برای آموزش و آشنا کردن شما با مفاهیم مختلف تهیه شده اند. مراقب پول های تان باشید و قبل از انجام معامله به خوبی از بازار موردنظر اطلاعات کسب کنید.این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.منبع

گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس

گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس

گپ یا شکاف قیمت یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست. بیاید با هم بررسی کنیم که گپ چیست و انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس را با هم بررسی کنیم.

شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است. در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت بالایی روز قبل شکاف یا گپ یا فضای بازی ایجاد می کند که در طول روز پر نمی شود.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که “شکاف ها همیشه پر می شوند.” اگرچه این عبارت سفارش محدود و شکاف قیمت همیشه درست نیست. بعضی ها پر می شوند و بعضی ها نه. در ادامه خواهیم دید که گپ ها بسته به این که چه نوعی از آنها و در کجا اتفاق بیافتند پیش بینی های مختلفی به ما ارائه می دهند.

انواع گپ قیمتی

سه نوع گپ در بازارهای مالی وجود دارد:

گپ شکست

گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.

شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.

گپ فرار

گاهی اوقات قیمت پس از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام گپ فرار را شکل می دهد. این نوع گپ محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همراه با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.

در روند صعودی این نوع گپ علامت تقویت قیمت و در روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در این جا نیز گپ فرار همانند یک خط حمایت در تصحیح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود. با اندازه گیری فاصله روند از نقطه ابتدایی شروع روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده را تخمین زد.

گپ خستگی

آخرین نوع گپ، گپ خستگی است که در انتهای حرکت قیمت ظاهر می شود. پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول روند شناسایی شد تحلیل گر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد. در نزدیکی آخر روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را جهت ادامه روند انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است وقیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد.

هنگامی که قیمت پایین تر از گپ خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر روند تلقی می گردد. این نمونه ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.

در آخر ذکر این نکته حیاتی است که اغلب کارگزاریهای فارکس لزوما کندل های صحیح را با صداقت به شما نشان نمی دهند بنابراین فهمیدن این موضوع که گپ مورد نظر ما از کدام یک انواع معرفی شده در این مقاله است، شاید کار راحتی نباشد! توصیه می کنیم در یکی از بروکرهای فارکس تایم ، هات فارکس یا آلپاری سرمایه گذاری کنید تا علاوه بر دریافت خدمات مناسب معامله گری، اطلاعات چارت را با اطمینان خاطر در متاتریدر دریافت کنید و به آسانی به تحلیل و معامله بپردازید.

ساختار بازار بیت کوین، زمان مناسبی برای خرید چه زمانی است؟

ساختار بازار بیت کوین، زمان مناسبی برای خرید چه زمانی است؟

در حال حاضر بیت کوین در محدوده 30000 تا 65000 دلار حرکت می کند. این حرکت تقریباً به دو چرخه نیمه سالانه تقسیم می شود که از آنجا قیمت از پایین به اوج حرکت می کند و بالعکس. قیمت در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و در چارچوب ساختار پرچم نزولی حرکت می کند، که پس از کاهش قیمت به 33000 دلار از منطقه اوج 65000 دلار شکل گرفت. قیمت در حال حاضر در پایین پرچم نزولی قرار دارد و به طور بالقوه می تواند تا ناحیه بالای 52000 دلار حرکت کند یا برای آزمایش پایین محدوده کاهش یابد. شخصاً، من فکر می‌کنم که قیمت همچنان می‌تواند حداقل به ناحیه 33000 دلار کاهش یابد تا شکاف (کمترین سالانه سال 2022) را که در اواخر ژانویه ایجاد شده بود پر کند، زیرا قیمت همچنان در یک ساختار نزولی در حال حرکت است و می‌توان پایین‌ها را دوباره آزمایش کرد. سفارشات محدود خرید اصلی من در پایین محدوده (محدوده 30000 دلار) تنظیم شده است. با این حال، دیروز سفارش محدود و شکاف قیمت شاهد یک الگوی فراگیر صعودی بودیم که در بازه زمانی روزانه شکل گرفت. بنابراین، اگر امروز شاهد حرکت صعودی قیمت باشیم، برنامه من ورود به یک لانگ کوچک با هدف 52000 دلار است.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,043 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج سفارش محدود و شکاف قیمت بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

خرید و فروش >

ماشین حساب

یونی سواپ یک صرافی غیر متمرکز است که با رمزارزی به نام یونی و با نماد UNI فعالیت می‌کند. این پلتفرم هم مانند دیگر شبکه‌های بلاک چین به کاربران اجازه می‌دهد به صورت مستقیم و بدون واسطه با ارزهای دیجیتال معامله کنند. البته بلاک چین یونی سواپ یک شبکۀ مستقل نیست و به صورت مهمان در بلاک چین اتریوم فعالیت می‌کند.

یونی سواپ یک بلاک چین کدباز است که یعنی همه کاربران می‌توان بدون محدودیت، کدهای موجود در آن را مشاهده کنند. سرمایه‌گذاری در این پلتفرم مانند باز کردن حساب پس‌انداز در بانک‌ها است. شما قبول می‌کنید که برای مدتی سرمایه خود را از شبکه خارج نکنید و شبکه هم در ازای آن به شما یونی پاداش می‌دهد.

مزایای یونی

  • در پلتفرم یونی سواپ بخشی به نام «مشتری‌ات را بشناس» طراحی شده است تا معاملات به صورت کاملا شفاف و غیر متمرکز انجام شود. اینکه می‌خواهید بدانید با چه کسی معامله می‌کنید یا نه انتخاب شما است.
  • از آنجایی که یونی سواپ در بلاک چین اتریوم مهمان است شما می‌توانید در این شبکه با اتریوم- 20 (Erc-20) هم معامله کنید.
  • یونی سواپ ذاتا یک صرافی است. یعنی در این شبکه به راحتی می‌توانید با پرداخت کارمزد خیلی کم ارز دیجیتال خود را به ارزهای دیگر تبدیل کنید.

خرید یونی (UNI)

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال که متخصصان در حوزه ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند، قیمت یونی در سال 2022 با افزایش چشم‌گیر مواجه خواهد شد. متخصصان می‌گویند یونی در انتهای سال 2022 ارزشی بین 17.90 دلار تا 31.96 دلار خواهد داشت که این رقم نسبت قیمت فعلی آن وسوسه برانگیز است.

اگر به نمودار قیمتی این رمزارز از ابتدای راه‌اندازی آن تا حالا هم نگاه کنیم؛ شیب نمودار یونی در یک بررسی کلی مثبت بوده است. البته هیچ کوینی در بازار ارزهای دیجیتال از افت قیمت‌های ناگهانی در امان نیست اما آنچه نمودارها تا به اینجا نشان داده‌اند خرید یونی مسیر امیدوار کننده بوده است.

خرید و فروش UNI را در اکسیر، قدیمی ترین بازار ارز دیجیتال ایران، تجربه کنید!

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش UNI را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد های جهانی برای شما فراهم کرده ایم. برای خرید و فروش رمز ارز UNI در اکسیر باید با اطلاعات حقیقی یک حساب کاربری بسازید و پس از احراز هویت و شارژ ریالی حساب خود از روش های زیر برای مبادله UNI استفاده کنید:

دراین روش شما می توانید بدون درگیری به مفاهیم پیچیده مانند شکاف قیمت، بهترین قیمت بازار و . با روش های امن و ساده به خرید و فروش UNI بپردازید.

دراین روش شما به بازار حرفه ای اکسیر وارد شده و می توانید زیر نظر مستقیم اکسیر با روش های تضمین شده به صورت فرد به فرد با دیگر کاربران وارد معامله شده و به خرید و فروش UNI بپردازید.

با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌ لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و اپلیکیشن اکسیر می توانید علاوه بر یونی اقدام به خرید و فروش بیت کوین ، تتر ، اتریوم و سایر رمزارزهای مهم بازار کنید.

سوالات متداول

برداشت رمزارز از کیف پول اکسیر

برای برداشت رمزارز از کیف پول خود در اکسیر و ارسال آن به آدرس دیگر، ابتدا به بخش کیف پول رفته، در جلو رمزارز مورد نظر خود گزینه برداشت را انتخاب کنید. بعد از ورود به بخش برداشت، آدرس کیف پول مقصد و مقدار رمز ارز مورد نظر خود جهت انتقال را وارد کنید و. ادامه مطلب

سطح کاربری و ویژگیهای هر سطح

همانند تمام اکسچنج های استاندارد و معتبر دنیا، در اکسیر نیز کاربران با توجه به میزان فعالیت و حجم مبادلات و همچنین سابقه عضویت، می تواند به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. کاربران در سطح بالاتر از کارمزد کمتر و سقف برداشت بیشتر برخوردار می شوند. این شرایط تابع زمان و سیاست های اکسیر بوده. ادامه مطلب

insufficient balance هنگام استفاده از API

ممکن است کاربرانی از بات های Trading بر روی پلتفورم اکسیر استفاده می کنند، بعضا در هنگام گذاشتن سفارش از طریق API، با پیغام insufficient balance مواجه شوند. پیغام داخلی insufficient balance در اکسیر، توسط سرویس تطابق سفارشات (Real-time Matching Engine) ارسال می شود که بمنظور مدیریت ریسک معاملات، دارایی حاصل از یک معامله (Order. ادامه مطلب

من تازه کارم، از کجا شروع کنم؟

برای خرید و فروش بیت کوین ابتدا باید در اکسیر عضو شوید. برای آموزش نحوه عضویت در اکسیر به اینجا بروید. پس از عضویت در اکسیر وارد حساب کاربری خود شوید در بخش خرید و فروش می توانید با ریال، بیت کوین بخرید و یا بیت کوین موجود در کیف پول خود را بفروشید و. ادامه مطلب

مدت زمان تایید واریز تومان به حساب کاربری

واریز تومان به اکسیر به صورت واریز از طریق درگاه بانکی انجام می‌پذیرد. در روش درگاه، درصورتیکه از طریق کارت بانکی ثبت شده شما در اکسیر انجام شود، واریز وجه شما بلافاصله به حساب شما در اکسیر منظور خواهد شد. ادامه مطلب

خرید و فروش حرفه‌ای اکسیر

برای پاسخ به نیاز تریدر‌های حرفه‌ای در زمان نوسان قیمت ارزهای دیجیتال، همانند تمام اکسچنج‌های معتبر دنیا، اکسیر هم دارای بازار خرید و فروش حرفه‌ای و ابزارهای مورد نیاز آن می باشد. در این بازار شما می توانید سفارش های خرید و فروش خود را به آسانی مدیریت و سفارش های خرید و فروش فعال. ادامه مطلب

اپلیکیشن موبایل اکسیر

نسخه اندروید اپلیکیشن موبایل اکسیر در دسترس شما عزیزان می باشد. توسعه داده شده با آخرین فن آوری های روز دنیا سریع، امن و آسان در استفاده سهولت در دسترسی به حساب کاربری (استفاده از pin code جهت ورود به حساب کاربری) اتاق گفتگوی بین کاربران برای تبادل تجربه ها و تحلیل بازار امکان فعال. ادامه مطلب

نمودار شمعی(CandleSticks)

نمودار شمعی (CandleSticks) در نمودار مبادله چیست؟ در نمودارهای شمعی (Candle Sticks)، ۴ پارامتر بالاترین، پایین ترین، قیمت شروع و قیمت پایانی در یک محدوده زمانی خاص نمایش داده می شود. بدنه (Real Body): قسمت پهن شمع که کاربر از طریق آن میتواند بازشدن(Opening) قیمت و بسته شدن (Closing) قیمت شمع را در بازه تعریف. ادامه مطلب

API های پلتفورم اکسیر

API ها (Application Programming Interface) رابط‌ های نرم‌افزاری هستند که ارتباط بین نرم‌افزارهای مختلف را پیاده‌سازی می‌کنند. تیم برنامه نویسی اکسیر، برای سهولت کار برنامه نویسان و کاربران علاقه مندی که قصد دارند از سرویس های اکسچنج اکسیر دربرنامه های کاربردی دیگری استفاده کنند، اقدام به تهیه API لازم در این خصوص نموده است. شما. ادامه مطلب

کارمزد انتقال رمزارز متعلق به کیست؟

بطور سفارش محدود و شکاف قیمت کلی عملیات انتقال یک رمزارز بر روی شبکه بلاکچین و برقراری امنیت و حصول اطمینان از صحت تراکنش ها بر عهده ماینرها می‌باشد. کارمزدی که بواسطه این تراکنش ها در نظر گرفته می‌شود، جهت ایجاد انگیزه در ماینرها بمنظور تامین هزینه‌های ماینرها و برای حفظ امنیت و سرعت بخشیدن به همین نقل و انتقالات. ادامه مطلباشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.