قوانین معاملات


قوانين معاملات(مناقصه،مزايده و . )

متاسفانه تا كنون برنامه جامعي به جهت در دسترس قرار دادن قوانين مرتبط با مناقصه ، مزايده و يا مرتبط با معاملات خرد و كلان تهيه نشده و يا اگر تهيه شده در دستگاه همراه قابل استفاده نبوده است . با اين انديشه كه افراد علاقمند و مرتبط با اين قوانين خصوصاً كميسيون معاملات ، كميته هاي فني بازرگاني و امور حقوقي و قراردادها ، منبع سهل الوصولي داشته باشند اپليكيشن مذكور طراحي و تدوين گرديد . قابل توجه اینکه این برنامه برای اولین بار در ایران تهیه شده است و ادامه ،تکمیل و حتی تهیه نرم افزارهای مشابه منوط به حمایت شما عزیزان خواهد بود.

به واقع نرم افزار معاملات با هدف ارتقاء معلومات ، دسترسي ساده تر به قوانين و هم افزايي در همين زمينه راه اندازي گرديده است .بخش عمده اي از قوانين و موارد مندرج در اين نرم افزار به صورت آفلاين تعبيه گرديده است ليكن در مواردي كه حجم قوانين اجازه نمي دهد به سايتي كه بازهم به همين جهت طراحي گرديده متصل مي شود . عزيزان مي توانند قوانين مذكور را در همان صفحه به صورت PDF دانلود نمايند و براي هميشه در گوشي خود ذخيره نمايند.

از شما خواهشمنديم در كنار ما باشيد و با به اشتراك گزاري معلومات خود به واسطه صفحات گفتگو و انجمن ، از تجارب ديگران در اين زمينه نيز استفاده نماييد.

1- قوانین حاکمه و مصوب مجلس شورای اسلامی ایران

2- قوانین مصوب هیات وزیران

3- بخشنامه های مرتبط با مناقصه ، مزایده و قراردادهای دولتی و خصوصی

4- نظرات اصلاحی و یا لوایح ترمیم مجلس و هیات وزیران در خصوص قوانین اصلی

قانون معاملات زمین

ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمین های بدون بنا یا
دارای بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی
شهرها و در شهرک ها فقط برای یک بار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول
به ایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین می باشد.
هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد
رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت ممنوع است ،
در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو
سال محکوم می شوند و سر دفتر علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از شغل
سردفتری نیز محکوم خواهد شد.
مورد معامله نیز مجانا به ملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای
اجرای طرحهای مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات سالم و یا
ایجاد فضای سبز در اختیار سازمانهای ذیربط بگذارد.
تبصره 1 - معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از موسسات اعتباری مجاز
برای احداث ساختمان یا فعالیتهای ساختمانی در زمین مورد معامله و همچنین
انتقالات بلاعوض به دولت یا شهرداریها یا موسسات خیریه و عام المنفعه مندرج
در بند 4 ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقالات قهری همچنین تملیک
ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن به وسیله موسسات
اعتباری مجاز و وثیقه قرارداد زمین در قبال باقیمانده بهای آن نزد
فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این
قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداریها
بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یک بار
دیگر اجازه معامله داده می شود.
تبصره 3 - معاملات وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها
در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت مذکور در این
ماده نخواهد بود.
الف - معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته به آن برای
اجرای طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و تامین مسکن و احتیاجات عمومی و انجام
طرحهایی که طبق قانون اجرای آن به عهده وزارت مذکور می باشد.
ب - معاملات سایر وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی برای اجرای
طرحهای مصوب مربوط به خود.
این حکم شامل سازمانها و شرکتهای دولتی که به موجب قوانین خاص خود شمول
قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است نیز خواهد
بود.
ج - معاملات شهرداریها برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری .
د - معاملات شهرداریها به منظور اجرای طرحهای تهیه مسکن در صورتی که
به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
تبصره 4 - ضوابط مربوط به تناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در
آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 2 - وزارت مسکن و شهرسازی می تواند اراضی مورد نیاز جهت ایجاد
واحدهای مسکونی و سایر احتیاجات را به بهای عادله روز طبق قانون برنامه و
بودجه کشور از مالکان آن خریداری و بهای آن را به هر یک از مالکان تا دو
میلیون و پانصد هزار ریال نقد و بیمه را به اقساط پنجگانه در پنج سال به
بهره ای معادل بهره اوراق قرضه و معافیت از مالیات پرداخت نماید.
علاوه از مبلغ نقدی کلیه هزینه های سند انتقال را که قانونا به عهده انتقال
دهنده است وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده کسر
خواهد نمود.
ماده 3 - دولت می تواند اراضی متعلق به خود را که مورد نیاز بخش خصوصی
برای اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری باشد در صورتی که
طرح مربوط به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد به اجاره واگذار یا در
مواردی که ضرورت ایجاب نماید به بهای متناسب با هدف طرح به فروشد. هر گاه
مستاجر یا قوانین معاملات خریدار طرح مصوب را مطابق شرایط قرارداد اجرا ننماید با اخذ
معادل دو سال مال الاجاره و یا کسر بیست درصد از بهای زمین فروخته شده به
عنوان جریمه تخلف از شرط اجاره یا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخیص
و احراز تخلف از شرط و هم چنین نحوه ارزیابی و پرداخت بهای مستحدثات
ایجاد شده در زمین در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 4 - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در
شهرکها که پس از اجرای این قانون گواهی خاتمه ساختمان آنها صادر می شود از
شمول مقررات قانون روابط مالک و مستاجر مستثنی بوده و روابط مالک و
مستاجر در مورد این قبلی ساختمانها تابع احکام قانون مدنی و قرارداد
تنظیمی بین طرفین خواهد بود.
ماده 5 - اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری از تاریخی که جز
محدوده خدمات شهری اعلام و یا اجاره ساختمان یا ایجاد شهرک در آن صادر
می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در
اینگونه اراضی افزایش قیمت حاصل شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در صورتی که تامین تاسیسات شهری از قبیل آب ، برق و آسفالت به
عهده شهرداری یا سازمان های ذیربط باشد 70 درصد ارزش اضافی فقط برای یک
بار بر مبنای ارزش معاملاتی سابق و لاحق به حساب شهرداری محل از مالکین در
موقع انجام معامله دریافت می گردد.
ب - در صورتیکه تاسیسات شهری مذکور در فوق به وسیله مالکین تامین شده
باشد 30 درصد ارزش اضافی به ترتیب مقرر در بند الف این ماده به سازمانی
که اجازه ساختمان و یا ایجاد شهرک را صادر می نماید از طرف مالکین پرداخت
می گردد.
مالکین این اراضی می توانند مبالغ درصدهای ارزش اضافی مذکور را قبل از
انجام معامله نیز پرداخت نمایند.
کسانی که مجموع مالکیت آنها از اراضی مذکور بیش از یک هزار متر مربع
نباشد از پرداخت اضافه ارزش معاف هستند و در هر حال درصدهای ارزش اضافی
مذکور در فوق بر حسب مورد نسبت به مازاد از یک هزار متر مربع محاسبه و
دریافت می شود.
تبصره 1 - اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری که اجازه ساختمان
در آن برای ایجاد مراکز آموزشی و درمانی و سایر مراکز عام المنفعه صادر
می گردد از پرداخت درصدهای ارزش اضافی موضوع این ماده به تشخیص وزارت مسکن
و شهرسازی معاف می باشد.
تبصره 2 - مقررات مربوط به نحو احتساب و وصول و مصرف درصدهای ارزش
اضافی موضوع این ماده و تغییرات آن طبق آیین نامه ای که توسط وزارت مسکن و
شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مسکن
و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد رسید مشخص خواهد شد.
ماده 6 - از تاریخ اجرای این قانون به کلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی
بایر واقع بین محدوده خدماتی شهر و محدوده قانونی شهرها برای بار اول دو
برابر نرخ مقرر در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم و برای دفعات بعد هر
بار دو برابر نرخ قبلی حق تمبر تعلق می گردد. سایر احکام مندرج در متن
ماده 212 و تبصره آن و ماده 213 و تبصره های آن در این مورد نیز جاری
خواهد بود.
تبصره - منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین هایی است که در
تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده
214 قانون مالیاتهای مستقیم در آن ایجاد نشده باشد.
ماده 7 - آیین نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و
وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا می شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه 22/2/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قوانین معاملات

مصادیق تخلف در بازار بورس

شفافیت یکی از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در بورس به شمار می‌رود. در این بازار قیمت‌ها و گزارش‌های شرکت‌ها به صورت عمومی اعلام می‌شود و در دسترس همه قرار دارد. همه می‌توانند روند قیمت‌ها را مشاهده کنند و حجم معاملات هر نماد مشخص است. با این حال در بعضی از موارد، در این بازار نیز تبانی‌هایی می‌شود و شاهد دستکاری در معاملات بورس هستیم. تمامی این رفتارها تخلف محسوب می‌شوند و شخص خاطی مشمول جریمه‌های مشخصی خواهد شد. در ادامه مصادیق تخلف در معاملات بورس را بررسی می‌کنیم.

تخلف در معاملات بورس چگونه انجام می‌گیرد؟

تمامی معاملات بورس به صورت یکپارچه ثبت می‌شوند و نهادهای نظارتی با دقت بازار را تحت نظر دارند. در مورد خرید و فروش‌ها و قیمت‌گذاری‌ها احتمال رخ دادن خطا بسیار کم است اما با بعضی از تکنیک‌ها و سفارش‌های نامتعارف، امکان دستکاری در قیمت‌ها وجود دارد. موارد زیر از جمله مصداق‌های تخلف و دستکاری در معاملات بورس محسوب می‌شوند:

ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند

سهام هر نماد، در هر روز با قیمت خاصی معامله می‌شود که به آن مظنه جاری بازار می‌گویند. در صورتی که فرد یا افرادی سفارش‌هایی در حجم زیاد، با رقمی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری ثبت کنند، روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها تغییر خواهد کرد زیرا چنان که می‌دانید سفارش‌های با حجم بالا تاثیر بیشتری دارند.

مثال: طبق جدول زیر، بهترین قیمت فروش ۱۸۰۲۰ است که در بازه منفی سه معامله می‌شود. اگر فردی سفارشی با حجم بالا در قیمت ۱۹۴۸۰ ثبت کند، سهم را از منفی سه به مثبت پنج سوق می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌کنید سفارش‌های فروش با قیمت‌های پایین‌تر نیز ثبت شده‌اند. با این حال، سفارش‌های فرد مذکور در حجم بالا و با قیمت حداکثر آستانه مجاز ثبت می‌شود و با تغییر قیمت از منفی سه تا مثبت پنج، هشت درصد نوسان مثبت ایجاد می‌کند.

حتی اگر تغییر روند کمتر از مثالی که ذکر کردیم باشد، ممکن است ناظر بازار این گونه ثبت سفارش را تخلف بداند و با آن برخورد کند.

تغییر قیمت بازگشایی نماد (Top) و حذف سفارش در زمان پیش گشایش

قبل از بررسی این مورد، باید با مفهوم قیمت نظری گشایش آشنا شویم. ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ در بازار بورس به سفارش‌گذاری اختصاص داده شده است. مشتریان در این ۱۵ دقیقه سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند و معامله‌ای انجام نمی‌شود و به عبارتی، مرحله حراج ناپیوسته انجام می‌گیرد. در این مرحله می‌توان سفارشات را ویرایش یا حذف کرد اما مبادله انجام نمی‌شود. قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که این دو رقم با هم یکی شوند، معامله با قیمت گشایش نظری انجام خواهد گرفت.

در حقیقت، قیمت نظری گشایش (TOP) قیمتی است که سامانه معاملاتی tse با استفاده از سازوکار حراج و بر اساس سفارش‌های ثبت‌شده، برآورد و معین می‌کند. با این توضیح بدیهی است که با سفارش‌گذاری‌های هدفمند می‌توان قیمت نظری گشایش را تغییر داد و این تغییر به هر صورتی که انجام شود، تخلف محسوب خواهد شد.

در مواردی مشاهده می‌شود که در طول مدت سفارش‌گذاری قبل از شروع معاملات، مشتری برای سهمی سفارش‌چینی انجام می‌دهد و سپس همه یا بخشی از سفارش‌ها را حذف یا ویرایش می‌کند. در صورتی که این اقدام چندین بار تکرار شود، شائبه دستکاری در معاملات پدید می‌آید.

مثلا تصور کنید یک مشتری در بازه زمانی ۸:۴۵ تا ۸:۵۵ برای خرید ۵۰۰ هزار سهم در حداکثر بازه قیمتی مجاز سفارش می‌گذارد و در ساعت ۸:۵۵ سفارش خود را حذف می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت نظری گشایش، یعنی همان قیمت سرخطی که در پنجره عمق بازار مشاهده می‌شود، ۹ درصد کاهش یابد. (از مثبت ۴ تا منفی ۵)

حذف سفارش در پیش‌گشایش و اقدام به سفارش‌گذاری در سمت مقابل در زمان معاملات پیوسته

یکی از مصداق‌های دستکاری در قیمت‌ها، ثبت سفارش برای ترغیب دیگران است. در این روش، ابتدا یک یا چند فرد به صورت هماهنگ سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند تا جهت معاملات را تغییر دهند. پس از این که سفارش‌های افراد دیگر ثبت شد و اقدام به معامله صورت گرفت، گروهی که قصد دستکاری در قیمت‌ها را دارند، سفارش‌های خود را حذف می‌کنند. این کار نیز عموما در مرحله پیش‌گشایش یا نیم ساعت اول یا به صورت کلی در زمان بازگشایی نماد انجام می‌شود و به دو شکل صورت می‌گیرد:

دستکاری معاملات در سمت خرید: مثلا فردی در زمان بازگشایی سهم، سفارش‌هایی با حجم بالا در کمترین حد آستانه مجاز منفی ثبت می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت نظری گشایش سهم از منفی ۱ به منفی ۴.۹ کاهش یابد. سپس سفارش‌های خود را حذف می‌کند و در زمان آغاز معاملات، دوباره برای خرید سهام همین نماد سفارش می‌گذارد. در این حالت خرید او با قیمت کمتری انجام می‌شود.

دستکاری معامله در سمت فروش: این حالت دقیقا برعکس مورد قبلی است. یعنی فردی در زمان بازگشایی بازار سفارش خرید با حجم سنگین و در بالاترین حد دامنه مجاز، یعنی مثبت ۵ درصد، ثبت و سپس آن را حذف می‌کند. مجددا یک سفارش در عمق مظنه سمت خرید ثبت و دوباره آن را حذف می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت بازگشایی افزایش یابد. سپس همین فرد در زمان آغاز معاملات، سفارش فروش ثبت می‌کند و سهام خود را با قیمت بالاتر می‌فروشد.

پوشاندن مظنه‌های بازار با ارسال بیش از ۲ سفارش خرید یا فروش با قیمت‌های متفاوت

همان طور که می‌دانید، تعداد معاملات نیز در قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. با توجه به این نکته، برخی افراد سفارش‌های خود را تقسیم می‌کنند. مثلا به جای ثبت یک سفارش برای ۱۰۰ هزار برگه سهام، ۱۰ سفارش مجزا و هر بار برای ۱۰۰۰ سهم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد معاملات در یک سهم افزایش می‌یابد و این مسئله بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

ثبت سفارش با اعداد خاص ممکن است از نظر ناظر بازار حاوی پیام‌هایی باشد و تخلف محسوب شود.

گاهی دیده می‌شود که افراد بین مظنه برتر اول و دوم تعداد بالایی سفارش با حجم کم ثبت می‌کنند تا مظنه دوم را پوشش دهند. به این شکل که دیگران امکان مشاهده فاصله قیمتی را به دست نمی‌آورند و شائبه دستکاری بازار ایجاد می‌شود.

نحوه دستکاری قیمت ها در بورس ارسال سفارش با حجم‌های نامتناسب نسبت به سایر مظنه‌ها

در این حالت، فرد یا افردای بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضای بازار، سفارش خرید یا فروش با حجم سنگین و با قیمت مد نظر خود قرار می‌دهند و زمانی که قیمت به حد مورد نظرشان نزدیک شد، سفارش را حذف می‌کنند.

سفارش‌چینی یا مظنه‌چینی گسترده

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که فرد یا افرادی در قیمت‌ها یا مظنه‌های مختلف سفارش با حجم بالا ارسال می‌کنند و زمانی که قیمت آخرین معامله به هر یک از سفارش‌ها نزدیک شد، آن سفارش را حذف می‌کنند. این کار، در صورتی که به طرز محسوسی روی روند عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، مصداق دستکاری بازار محسوب می‌شود.

ثبت سفارش در صف‌های خرید و فروش با هدف افزایش حجم صف

در این حالت، فرد یا افرادی سفارش‌های سنگین در صف خرید یا فروش ثبت می‌کنند. زمانی که صف به سفارش نزدیک شد، آن سفارش را حذف یا ویرایش می‌کنند. طولانی کردن صف‌ها، اگر در دقایق پایانی روز معاملاتی انجام گیرد، ناظر بازار را بیشتر مشکوک می‌کند و احتمال این که تخلف محسوب شود بیشتر است.

انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی

انجام معاملات تغییر مالکیت نهایی، ممکن است در راستای تغییر قیمت‌ها صورت گرفته باشد. همچنین ممکن است فرد یا افرادی بخواهند با این روش رونق یا رکود بازار را به دیگران القا کنند. این کار نیز یکی از مصادیق دستکاری بازار محسوب می‌شود.

نکته: معامله یک فرد با خود ممنوع است و قطعا تخلف محسوب می‌شود.

انجام معاملات هماهنگ در راستای تغییر قیمت‌ها

روندهای بازار بورس بر اساس عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. با انجام معاملات هماهنگ‌شده و هدفمند، می‌توان روندها و قیمت‌ها را دست‌کاری کرد. این کار تخلف محسوب می‌شود و ناظر بازار با آن برخورد می‌کند. موارد زیر از جمله مصداق‌های معاملات هماهنگ هستند:

۱٫ ایجاد رقابت کاذب و هماهنگ‌شده که باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود.

 1. خرید یا فروش سهام شرکت‌های با سرمایه، سهم شناور یا حجم مبنای پایین توسط یک یا چند کد معاملاتی مشخص و افزایش یا کاهش قیمت‌ها از این طریق
 2. هر گونه معامله ساختگی بر خلاف اصول متعارف و گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار

نکته: طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، سهام‌دار یا سهام‌داران عمده که مالکیت ۱ تا ۲۵ درصد از سهام قوانین معاملات یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند، برای عرضه هر مقدار از سهام خود در بازار عادی باید از کمیته درج تاییدیه دریافت کنند. همچنین عرضه سهام توسط سهام‌دار یا سهام‌داران عمده ناشر در بازار بلوك بازار پایه فرابورس، تنها با دریافت تاییدیه کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید مبنی بر این که سهام خود را با هر تعداد اوراق بهادار، صرفا بر اساس روش مورد تایید کمیته درج عرضه می‌کنند، امکان‌پذیر است. در صورتی که این ماده قانونی رعایت نشود، مدیر عامل فرابورس می‌تواند معاملات را تایید نکند.

دستکاری در معاملات بورس چه عواقبی دارد؟

همان طور که اشاره کردیم، تمامی این تخلفات مشمول جریمه خواهند شد. در حالت کلی، هر رفتار و اقدامی که به فضای شفاف و منصفانه بازار آسیب برساند، تخلف محسوب می‌شود و ممکن است منجر به مسدود شدن دسترسی مشتریان در بورس شود. نهادها و واحدهای نظارتی همواره بازار را تحت نظر دارند و با استفاده از الگوریتم‌های شناسایی، سفارشات را رصد می‌کنند. در صورتی که یک تخلف شناسایی شود، قوانین معاملات نهاد ناظر دستوری مبنی بر مسدود‌سازی یا تذکر به مشتری را به کارگزاری ابلاغ می‌کند.

جرم دستکاری در قیمت بازار یا price manipulation crime در قانون نیز دیده شده و در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ به آن اشاره شده است. در این ماده قانونی «هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود» متخلف محسوب می‌شود. مجازات مربوط به این جرم نیز در همین ماده قانونی ذکر شده است. در مواردی که تخلفات سنگین‌تر باشد و اثر منفی بیشتری بر بازار داشته باشد، به تذکر و مسدود کردن دسترسی بسنده نخواهد شد. البته حقوق‌دانان جرم دستکاری قیمت‌ها را یک جرم مرکب می‌دانند که ابعاد مختلف و گستره وسیعی دارد و پیچیدگی بازار نیز باعث می‌شود تحلیل این جرم مشکل باشد.

مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار به این شرح است:

سه ماه تا یک سال حبس تعزیری

یا پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل‌نشده

سخن آخر

مصادیق دستکاری معاملات در بازار بورس را با هم بررسی کردیم و شکل‌ها و حالت‌های مختلف سفارش‌ها و معاملات ساختگی و هدفمند را مشاهده کردیم. لازم است فعالان و معامله‌گران بورس توجه داشته باشند که ناظر بازار وضعیت معاملات و سفارش‌ها را کاملا تحت نظر دارد و در صورت مشاهده هر یک از مصداق‌های ذکرشده، با فرد یا افراد متخلف برخورد می‌کند تا بورس یک فضای امن و منصفانه برای فعالیت‌های اقتصادی مولد باقی بماند. با استفاده از توضیحات فوق می‌توانید بدون تخلف و از راه‌های صحیح و اصولی، به کسب سود از بازار بپردازید.

نکات مهم برای خرید ملک

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

هنگامی که قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم می‌کنید، بهتر است داور هم انتخاب.

محاسبه کمیسیون املاک در سال 1401

محاسبه کمیسیون املاک در سال 1401

محاسبه کمیسیون املاک سال 1401 یا به عبارت دیگر کارمزد بنگاه‌ها یا مشاوران املاک مطابق با فرمول خاصی .

آموزش مهارت های مشاور املاک

آموزش مهارت های مشاور املاک

مشاور املاک‌، نماینده دو فرد در خرید یا فروش یک ملک می باشد. از طرف دیگر مشاور املاک می تواند به مال .

مشاعات ساختمان

مشاعات ساختمان

حتما در مورد مشاعات ساختمان و اختلاف‌ها و درگیری‌های پیرامون آن بسیار شنیده‌اید. در عصر آپارتمان‌نش .

فرآیند خرید و فروش املاک

فرآیند خرید و فروش املاک

اگر بخواهیم فرآیند خرید یک ملک اعم از آپارتمان، ویلایی، تجاری، و. را دسته بندی کنیم می توان حداق .

قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان

هر قراردادی با هر عنوانی که به موجب آن، مالک رسمی زمین متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در .

گواهی پایان کار ملک و ساختمان

گواهی پایان کار ملک و ساختمان

گواهی پایان کار ساختمان مدرکی است که بعد از به پایان رسیدن فرآیند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی .

وام های مسکن برای خرید خانه کدامند؟

وام های مسکن برای خرید خانه کدامند؟

وام مسکن انواع مختلفی دارد؛ وام های تسهیلاتی، راهی آسان و مطمئن برای خرید ملک.

اوراق تسهیلات مسکن یا اوراق تسه چیست؟

اوراق تسهیلات مسکن یا اوراق تسه چیست؟

اوراقی که به تسه مشهور است درواقع یک حق امتیاز برای دریافت وام مسکن.

قانون جدید چک

قانون جدید چک

اصلاح قانون صدور چک,سوم آذر ماه سال ۱۳۹۷ توسط رییس جمهور ابلاغ و بیست و یک همان ماه لازم الاجرا شد.ب .

دسته بندی

 • پروژه ها
 • گردشگری
 • آخرین اخبار
 • دانستنی ها
 • مناطق و محلات
 • مراکز رفاهی و درمانی
 • قوانین و نکات معاملات ملکی

مطالب جدید

انتخاب واحد در پهنه D چیتگر

انتخاب واحد در پهنه D چیتگر

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

درباره پروژه‌ها منطقه 22 بیشتر بدانیم!

درباره پروژه‌ها منطقه 22 بیشتر بدانیم!

شهرک صدرا

شهرک صدرا

نکات مهم در خرید زمین باغی

این روزها مردم بخاطر شلوغی شهر ها و آلودگی هوا، روی بر خرید خانه و آپارتمان و یا زمین هایی خارج از تهران آورده اند. همین امر سبب شده است که دلالان ملکی کلاهبردار بسیار زیاد شودن نکاتی که در زمینه خرید زمین باغی به آن توجه کنند شامل: منابع آب منطقه، ویزگی خاک زمین، امنیت محله برای ساخت ویلا، سند زمین. که بیار اهمیت دارد.

اصول معامله ملکی

معامله ملکی اصول و توافق بین طرفین جهت خرید یا فروش ملک، زمین و یا خانه می باشد. در معمله ملکی باید به نکات زیر توجه کرد:
آثار قرار داد، شرایط تحویل، شرایط مربوط به تنظیم سند، ثمن معامله، موضوع و مشخصات مورد معامله و طرفین قرار داد.

نکات مهم در خرید خانه قولنامه ای

خرید آپارتمان و یا خانه قولنامه ای به کسی پیشنهاد نمی شود اما اگر قصد خرید ملکی قولنامه دار را دارید به نکات زیر توجه نمایید: کلیه قولنامه ها را درخواست کنید، استعلامات مورد نیاز و را پیگیری نمایید و با یک مشاور املاک امین کارهای خود را پیش ببرید .

نکات طلایی حقوقی

معامله و خرید آپارتمان در این روزها یک سرمایه گذاری بزرگ می باشد که ممک است با کمی بی دقتی کل سرمایه نابود شود به همین جهت به نکات زیر توجه نمایید:
سند دار بودن ملک، اطمینان از مالکیت فروشنده ملک، آزاد بودن ملک و بازدید از ملک با رعایت این نکات از آسیب ها جدی خرید ملک خود داری نمایید.

گروه مسکن پلاکینو، معتبرترین دپارتمان املاک منطقه، همین حالا با مشاورین ما تماس بگیرید تا بهترین موقعیت ملکی را در منطقه مورد علاقه خود به دست آورید.

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ | نصاب معاملات فصلی | قانون مناقصات + جدول

حد نصاب معاملات 1400 | سقف معاملات سال 1400 | حد نصاب معاملات فصلی | بخشنامه حد نصاب معاملات | معاملات کوچک 1400 | حد نصاب معاملات چیست

نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ – این نصاب همه ساله توسط هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد (تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳) و (ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳) تعیین میگردد. جدول نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ به صورت زیر میباشد:

جدول نصاب معاملات سال 1401 به همراه بخشنامه

دانلود بخشنامه حد نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱

بخشنامه نصاب معاملات ۱۴۰۱ | دانلود بخشنامه حد نصاب معاملات سال 1400 | بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک سال 1400 | حد نصاب معاملات فصلی سال 1400 | جدول حد نصاب معاملات | حد نصاب معاملات متوسط سال 1400

نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ در گزارشات و معاملات فصلی

هیئت وزیران طی مصوبه ای در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ را مشخص نمود. در این رابطه بخشنامه حدنصاب معاملات سال ۱۴۰۰ در راستای تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات توسط این هیئت تعیین شد.

جدول نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰

دانلود بخشنامه حد نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰

حد نصاب معاملات چیست؟

حد نصاب معاملات در گزارشات فصلی مبلغی است که هر ساله از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین میشود که انواع معامله در حد نصاب معاملات به شرح زیر است:

 • معاملات‌ کوچک
 • معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
 • معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

کاربرد نصاب معاملات در حسابداری معمولا چیست؟

 • ارسال گزارشات فصلی
 • ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه
 • انجام معامله و برگزاری مناقصات در شرکتها و موسسات وابسته به دولت

در گزارشات فصلی تا چه مبلغی را میتوان بصورت تجمیعی ثبت کرد؟

هنگام ارسال گزارشات خرید و فروش ، در صورتیکه مبلغ خریدهای انجام شده کمتر از ۵ درصد حد نصاب معامله کوچک آن سال باشد لیست گزارشات را میتوان بصورت تجمیعی ثبت کرد.

حد نصاب ثبت اموال چیست؟

طبق ماده ۱۲ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس در اجرای مقررات ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معامله کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

اعتقاد دارم هر فعالیتی رو دنبال میکنم آموزش و یادگیری شرط اول موفقیته، من و همکارانم رایا بیلان رو منبعی همیشه در دسترس برای حسابداران و مدیران مالی معرفی میکنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.