بازار سرمایه ایران (بورس)


بررسی پیامدهای مالی افشا ریسک در بازار سرمایه ایران: مطالعه موردی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

گزارشگری و افشا در بازار سرمایه از طرف گروه‌های ذی‌نفع بخصوص سهامداران همواره مطالبه داشته است و آنها مبتنی بر اطلاعات افشا شده، انتظارات خود از ریسک و بازدهی را تغییر می‌دهند. بنابراین افشا دارای پیامدهای مالی برای شرکت‌ها است که مبتنی بر ادبیات تجربی هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام سه پیامد با اهمیت افشا و گزارشگری است. در این میان یکی از اطلاعات افشا شده شرکت‌ها، افشا ریسک در بازار سرمایه بخصوص برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است که منطبق با مقررات و بخشنامه‌های سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی افشا در قالب صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه و گزارش هیات مدیره به مجمع بازار سرمایه ایران (بورس) الزامی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی اثر افشا ریسک در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار بر هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام به‌عنوان سه پیامد با اهمیت افشا ریسک پرداخته شده است. برای این منظور داده‌های سالانه 18 بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 با استفاده از رگرسیون با داده‌های تابلویی تخمین و نتایج این بررسی نشان می‌دهد که فرضیه اصلی مبنی بر وجود پیامد اقتصادی افشا ریسک بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار، تایید می‌شود. همچنین افشا ریسک با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد، اما بین افشا ریسک و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

 • بانک
 • افشا ریسک
 • عدم‌تقارن اطلاعاتی
 • هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Financial Consequences of Risk Disclosure in the Iranian Capital Market: A Case Study of Banks Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Ali Rahmani 1
 • Gholamreza Solimani 2
 • Mandana Taheri 3

1 Professor, Accounting Department, Faculty of Social Sciences and Economics, University of Alzahra, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Accounting Department, Faculty of Social Sciences and Economics, University of Alzahra, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of management and accounting, University of Allameh Tabataba'i.Tehran.Iran

چکیده [English]

Interest groups, especially shareholders have demand for Disclosure and Reporting in the capital market and they change their expectations of risk and return based on disclosure of information. Therefore, disclosure has economic consequence for companies that according to the empirical literature, cost of capital, information بازار سرمایه ایران (بورس) asymmetry and stock liquidity, there are three important consequences of disclosure and reporting. One of the disclosures of companies is risk disclosure in the capital market, especially for banks and financial and credit institutions which it require in the form of financial statements and the Report of the Board to the Stock Forum based on complies with the regulations of the Stock Exchange and the Central Bank of Iran. In this paper, we survey the effect of risk disclosure in bank listed in stock market on cost of capital, information asymmetry and stock liquidity as three important of risk disclosure consequences. For this aim, by using the annual data of 18 banks listed in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1395 we estimate simple regression with panel data. The results show the main hypothesis (there is a consequential risk disclosure of the banks listed in the stock market), confirms. In addition, risk disclosure has a positive and significant relationship with cost of capital and information asymmetry, but there is no significant relationship between risk disclosure and stock liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bank
 • Risk disclosure
 • information asymmetry
 • cost of capital and stock liquidity
مراجع

باباجانی. جعفر، تحریری. آرش، ثقفی. علی، بدری. احمد، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود، پیشرفت‌های حسابداری، دوره ۶ شماره ۲، 1393.

برادران حسن‌زاده. رسول، محرومی. رامین، تاثیر افشای ریسک بر پیش‌بینی قیمت سهام به‌وسیله سود و ارزش شرکت‌ها، راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۶.

حیدری. مهدی، منصورفر. غلامرضا، رضائی فیروز‌جائی. مهدی، بررسی اثر کیفی اجزای افشای ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیرهای تعدیل‌گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیلگران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره ۱۸، شماره ۳، پائیز ۱۳۹۵.

ستایش. محمد حسین، کاظم‌نژاد. مصطفی، ذوالفقاری. مهدی، بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ۳، شماره ۹، 1390.

طاهری. ماندانا، رحمانی. علی، سلیمانی امیری. غلامرضا، ارتباط ارزشی افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ۱۱، شماره ۱، پیاپی ۹۳، بهار ۱۳۹۸.

Acharya, V. V., & Yorulmazer, T. (2008). Information contagion and bank herding. Journal of money, credit and Banking, 40(1), 215-231.

Adelopo, I. (2017). Non-financial risk disclosure: The case of the UK’s distressed banks. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(2), 23-42.

Al-Maghzom, A., Hussainey, K., & Aly, D. A. (2016). Corporate governance and risk disclosure: Evidence from Saudi Arabia. Corporate Ownership and Control Journal, 13(2).

Ariffin, N. M., Archer, S., & Karim, R. A. A. (2009). Risks in Islamic banks: Evidence from empirical research. Journal of Banking Regulation, 10(2), 153-163.

Campbell, J. L., Chen, H., Dhaliwal, D. S., Lu, H. M., & Steele, L. B. (2014). The information content of mandatory risk factor disclosures in corporate filings. Review of Accounting Studies, 19(1), 396-455.

Easley, D., & O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. The journal of finance, 59(4), 1553-1583.

Gode, D., & Mohanram, P. (2003). Inferring the cost of capital using the Ohlson–Juettner model. Review of accounting studies, 8(4), 399-431.

Gopalan, R., Kadan, O., & Pevzner, M. (2012). Asset liquidity and stock liquidity. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(2), 333-364.

Hassan, M. K. (2008). The level of corporate risk disclosure in UAE. In Proceedings of the British Accounting Association conference, Paramount Imperial Horal, Blackpool.

Heinle, M. S., & Smith, K. C. (2017). A theory of risk disclosure. Review of Accounting Studies, 22(4), 1459-1491.

Kim, H., & Yasuda, Y. (2016). A new approach to identify the economic effects of disclosure: Information content of business risk disclosures in Japanese firms.

Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47(1), 241-276.

Kravet, T., & Muslu, V. (2013). Textual risk disclosures and investors’ risk perceptions. Review of Accounting Studies, 18(4), 1088-1122.

Lajili, K., & Zéghal, D. (2005). A content analysis of risk management disclosures in Canadian annual reports. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 22(2), 125-142.

Linsley, P. M., & Shrives, P. J. (2006). Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. The British Accounting Review, 38(4), 387-404.

Linsley, P., & Shrives, P. (2000). Risk management and reporting risk in the UK. Journal of Risk, 3, 115-129.

Maffei, M., Aria, M., Fiondella, C., Spanò, R., & Zagaria, C. (2014). (Un) useful risk disclosure: explanations from the Italian banks. Managerial Auditing Journal, 29(7), 621-648.

Miihkinen, A. (2013). The usefulness of firm risk disclosures under different firm riskiness, investor-interest, and market conditions: New evidence from Finland. Advances in Accounting, 29(2), 312-331.

Nekhili, M., Hussainey, K., Cheffi, W., Chtioui, T., & Tchakoute-Tchuigoua, H. (2016). R&D narrative disclosure, corporate governance and market value: Evidence from France. Journal of Applied Business Research (JABR), 32(1), 111-128.

Nelson, B., Wohlmannstetter, G., Ferron-Jolys, M. C., & Labuschagne, R. (2008). Focus on transparency-Trends in the presentation of financial بازار سرمایه ایران (بورس) statements and disclosure of information by European banks. KPMG, London.

No surprises: Working for better risk reporting. (1999). the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Oliveira, J., Lima Rodrigues, L., & Craig, R. (2011). Risk-related disclosures by non-finance companies: Portuguese practices and disclosure characteristics. Managerial Auditing Journal, 26(9), 817-839.

Said Mokhtar, E., & Mellett, H. (2013). Competition, corporate governance, ownership structure and risk reporting. Managerial Auditing Journal, 28(9), 838-865.

Solomon, J. F., Solomon, A., Norton, S. D., & Joseph, N. L. (2000). A conceptual framework for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform. The British Accounting Review, 32(4), 447-478.

Uyar, A., & Kılıç, M. (2012). Value relevance of voluntary disclosure: evidence from Turkish firms. Journal of Intellectual Capital, 13(3), 363-376.

Zhang, C. H., & Zhang, S. S. (2014). Confidence intervals for low dimensional parameters in high dimensional linear models. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 76(1), 217-242.

Babajani. J., Tahriri. A., Saqafi. A., & Badri. A. (2014). Information asymmetry and earnings management: evidence from companies listed on Tehran stock exchange (TSE). Journal of Accounting Advances (J.A.A), 6 (2), 1-26. [In Persian].

Baradaran Hassanzadeh, R., & Mahroomi, R. (2018). The Effect of Risk Disclosure on the Share Price Anticipation based on Earnings and Firm Value. Financial Management Strategy, 5(4), 189-209. [In Persian].

Heidari, M., Mansourfar, G., & Rezaei, M. (2016). The Qualitative Effect of Risk Disclosure Components on Information Asymmetry, Regarding To the Moderating Variables, Firm-Riskiness, Economic Downturn and Institutional Analysts in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 18(3), 391-414. [In Persian].

Setayesh, M. H., Kazemnejad, M., & Zolfaghari, M. (2011). Investigating the effects of disclosure quality on stock liquidity and cost of capital of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 3(3), 55-74. [In Persian].

دوره های ویژه در مرکز مالی ایران

تصویر بوت کمپ بورس 360

مرکز مالی ایران سازمانی پیشرو است که با هدف توسعه آموزش در بازار سرمایه ایران، ایجاد شبکه‌ای از دانش و ارائه آموزش‌های پیشرفته و خدمات حرفه‌ای در بازارهای مالی با ترکیب سهامداری بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران، بورس کالای ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده و به یاری خداوند منان توفیق آن را داشته که با دریافت مجوزهای آموزشی مختلف از نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده بیمه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان بازوی آموزشی بازار سرمایه نقش موثری را در این حوزه ایفا نماید.

فروشگاه

برخی محصولات که دسترسی به آن‌ها سخت و گاها بسیار زمان‌بر است؛ مانند منابع آزمون‌های داخلی و بین‌المللی، کتاب‌های منبع تدریس اساتید در دوره‌های آموزشی و محصولات مرتبط برای کسب دانش در بازار سرمایه را می‌توانید به راحتی از قسمت فروشگاه تهیه نمایید.

فیلم‌های آموزشی

برای افرادی که زمان لازم برای حضور در دوره‌های آموزشی را ندارند، ظرفیتی در مرکز مالی ایران به عنوان بسته‌های آموزشی به صورت پلتفرم ویدیویی فراهم گردیده است تا دانش‌پذیران امکان مشاهده ویدیوهای آموزشی در زمان دلخواه را داشته باشند.

سهامداران

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وفق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ تاسیس شده و به انجام امور پس از معاملات بازارهای بورس یا خارج از بورس می‌پردازد. امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال، مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات بر عهده این شرکت قرار گرفته است. این شرکت از طریق افزایش کارایی پایاپای و تسویه معاملات و کاهش هزینه‌های معاملاتی، کاهش ریسک جعل، سرقت و مفقودی اوراق بهادار نقش شایانی را در کارآمدی اوراق بهادار ایفا می‌کند.

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه 1384 در سال 1391 تاسیس شده و فعالیت عملیاتی خود را در زمینه انجام معاملات نقدی، قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله و به منظور مرتفع سازی نیازهایی چون خرید و فروش منابع انرژی، تامین مالی برای تولیدکنندگان و تامین منابع انرژی برای توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آغاز کرده است.

شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) نیز با هدف گسترش بازار اوراق بهادار و تنوع بخشی به دارایی‌های مالی منتشره و مورد مبادله در بازار سرمایه در سال 1387و به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه 1384 تاسیس شد. مدل ایجاد فرابورس، الهام گرفته از برخی بورس‌های پیشرفته، بورس‌هایی با ساختار مشابه و نیز تجربیات موجود در حوزه بورس اوراق بهادار تهران است. مهمترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه به حساب می‌آید که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند، است؛ لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه‌ای است که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع‌ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند.

بازار سرمایه در استانه تحلیل رفتن است؟/ روند بورس مثبت خواهد شد؟

بازار سرمایه در استانه تحلیل رفتن است؟/ روند بورس مثبت خواهد شد؟

به تعریف عمومی در صورتی که شرکت‌های بورسی رشد و توسعه پیدا نکنند و از طرف دیگر کوچک شوند به این معنا است که در حال تحلیل رفتن هستند و ورشکستگی نیز حالت حاد آن است.

نگارعلی_ این روزها روند قیمت‌ها در بازار های مالی صعودی شده است به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۳ هزار تومان نزدیک شده است و قیمت هر قطعه سکه نیز از ۱۵ میلیون تومان گذشته است و در بازار خودرو و مسکن نیز روند قیمت‌ها برای هفته ها صعودی بوده است.

با وجود روند صعودی بازارهای مالی در هفته ها و ماه‌های اخیر اما روند قیمت‌سهام‌ها در بازار سرمایه کماکان منفی است و این بازار در حال سپری کردن روزهای سرخ یکی پس از دیگری است.

نرخ تورم عامل محرک بازار سرمایه

با توجه به منفی بودن نرخ سرمایه گذاری ثابت برای ده سال و عدم راه افتادن خط تولید جدید در شرکت‌ها و همچنین بازسازی خطوط تولیدی قدیمی، شرکت‌ها از رشد و توسعه بازمانده‌اند و در نتیجه رشدی صورت نمی‌گیرد تا به واسطه آن ارزندگی سهامی افزایش یابد و در نتیجه تنها تورم است که بازار سرمایه و قیمت سهام‌ را در کشور ما جابه‌جا می کند.

تجربه تلخ مردم در از دست دادن سرمایه‌های خود در سال‌های گذشته و از طرف دیگر بازدهی بالای دارایی های مشهود مانند خودرو، مسکن، طلا و سکه بدون خطر از دست دادن سرمایه، تقاضا برای خرید سهام را این روزها در بازار سرمایه کاهش داده است و در نتیجه این بازار از سایر بازارهای مالی عقب مانده است.

اقتصاد ایران در پرتگاه ورشکستگی؟

میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های بورسی در حال ورشکستگی هستند یا خیر؛ گفت: در صورتی که شرکت‌های بورسی رشد و توسعه پیدا نکنند و از طرف دیگر کوچک شوند به این معنا است که در حال تحلیل رفتن هستند و ورشکستگی نیز حالت حاد آن است.

وی در ادامه افزود: ورشکستگی به این معنا است که شرکت به مرور زمان درآمدش کم می‌شود و دیگر نخواهد توانست پاسخ بدهکاران را نیز بدهد و به زبان عامه مردم شرکت در حال آب رفتن است و به تعبیر دیگر زمانی که شما می‌بینید سهام شرکتی در چنین حالتی در حال رشد کردن است آنچه این اتفاق را رقم می‌زند تورم است و در اثر رشد واقعی اتفاق نیافتاده است.

رادپور در ادامه افزود: اگر ورشکستگی را به این منظور بگیریم که شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کنند علی الخصوص تعهدات طلبکاران و تامین کنندگان مواد اولیه و حتی مشتریان بله این امکان وجود دارد که شرکت‌های بورسی ما به سمت ورشکستگی حرکت کنند. مشخصا چنین شرکتی که نتواند بدهی خود را پرداخت کند و رشد کند نسبت پوشش نرخ بهره آن پایین خواهد آمد و پایین آمدن این نسبت به عملکرد مالی این شرکت برمی‌گردد و در شرکت‌های ما به طور متوسط عنصر رشد کم رنگ شده است و نه تنها کم رنگ شده است بلکه منفی نیز شده است و این شرکت‌ها به لحاظ توانمندی مالی در حال تضعیف هستند و به سمت ورشکستگی حرکت می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: از طرف دیگر ممکن است ما در محیطی قرار بگیریم که خیلی وام گرفتن جذاب باشد و شرکت‌ها ریسک مالی خود را به شدت بالا خواهند برد و همین عامل نیز احتمال وقوع ورشکستگی را بالا می‌برد و حتی این اتفاق در شرکت‌های خوب نیز احتمال رخ دادن دارد.

شاخص کل بورس مثبت خواهد شد؟

میثم رادپور در ادامه افزود: به هر حال با وجود تورمی که داریم بازار سرمایه رشد بازار سرمایه ایران (بورس) عقب مانده خود را جبران خواهد کرد اما در این مسیر آنقدر که تقاضا مهم است ارزندگی اجناس مهم نیست. فاکتور تورم ارزش دارایی های مالی را علاوه بر دارایی های مشهود بالا خواهد برد و قیمت ذاتی اسمی آنها را رشد خواهد داد اما در حال حاضر در بازار سرمایه تقاضایی نیست که این رشد را مشهود کند و اگر اعتمادی که مردم ما به دارایی های مشهود داشتند به بورس داشتند در همین لحظه شاخص کل بورس ما به شدت رشد می‌کرد.

بازار سرمایه ایران (بورس)

چشم انداز

تبدیل شدن به بزرگ‌ترین و معتبرترین مجموعه توسعه نرم‌افزار حوزه مالی و بورس (بازار سرمایه) در ایران

ماموریت

توسعه نرم‌افزارهای با کیفیت در سطح کلان و رفع نیاز مشتریان بازارهای سرمایه و بازارهای مالی با ارائه محصولات متنوع

شعار سازمان

«اعتماد کاربران، اعتبار ما»

مشتریان

کارگزاری دنیای نوین

کارگزاری تامین سرمایه نوین

کارگزاری امین آوید

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری کارآمد

کارگزاری نگاه نوین

بانک دی

موسسه ملل

بانک پارسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

کارگزاری پارسیان

توسعه ابزار بازار سرمایه به‌ منظور تسهیل فرآیندهای معاملاتی بازار سرمایه و ارائه خدمت به سازمان‌های فعال در زمینه مالی و بورس مانند شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و … تأسیس شده است.

با توجه به مسیر پیش‌روی بازار سرمایه ایران و نیاز آن به فناوری‌های مدرن، ما با استفاده از دانش فعالان در حوزه بازار سرمایه و حوزه فناوری اطلاعات، به فعالیت موثر در این حوزه پرداختیم و تاکنون چندین محصول نوآورانه را به بازار ارائه کرده‌ایم تا گامی در راستای ایفای نقش واقعی این بازار در اقتصاد کشور برداریم.

آخرین اخبار بورس

پس از مجمع پر حاشیه؛ بازگشایی پترول انجام نشد

پس از مجمع پر حاشیه؛ بازگشایی پترول انجام نشد

اکوایران: امروز، یکشنبه 20 شهریور، با اطلاعیه‌ای که توسط ناظر بازار روی سامانه معاملاتی قرار گرفت قرار شد نماد پترول بدون دامنه نوسان بازگشایی شود اما با وجود اینکه این اطلاعیه در ساعت 10و 30 دقیقه صبح منتشر تا پایان بازار این اتفاق برای این نماد رخ نداد و همچنان نماد بسته ماند تا حواشی مجمع ادامه دار باشد.

تحلیل شاخص صنعت شیمیایی بورس تهران / شاخص شیمیایی یا شاخص کل؛ مسئله این است

تحلیل شاخص صنعت شیمیایی بورس تهران / شاخص شیمیایی یا شاخص کل؛ مسئله این است

اکوایران: در این هفته شاخص شیمیایی‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم و با مشاهده ظاهر امر به این نکته پی می‌بریم که علاوه بر این که صنعت شیمیایی بزرگترین صنعت بازار کشور است نمودار و عملکرد تکنیکالی شاخص صنعت شیمیایی مشابه شاخص کل است. اما با اختلافات جزیی که با اغماض می‌توان آن را پذیرفت.

وکغدیر در بورس تهران عرضه می شود / جزئیات ارزش گذاری وکغدیر

وکغدیر در بورس تهران عرضه می شود / جزئیات ارزش گذاری وکغدیر

طبق اطلاعیه سامانه کدال در ارتباط با ارزش گذاری سهام شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر، هر سهم این شرکت 33 هزار و 852 ریال ارزش گذاری شد. با اتمام ارزش گذاری این شرکت نماد وکغدیر یک قدم دیگر به عرضه خود نزدیک تر شد.

پیش بینی بورس امروز 20 شهریور 1401 / عامل نزول بازار سهام چیست؟

پیش بینی بورس امروز 20 شهریور 1401 / عامل نزول بازار سهام چیست؟

اکوایران: نزول شاخص‌های بورس و رشد قیمت دلار نشان از انتظارات منفی معامله‌گران نسبت به نتیجه مذاکرات برجامی دارد.

دلار ربع سکه 48 هزار تومان/ سایه سنگین بازارساز در بازارها

دلار ربع سکه 48 هزار تومان/ سایه سنگین بازارساز در بازارها

بازار ارز دیروز در بالای مقاومت های مهم قرار گرفت ، دلار سلیمانیه نیمه کانال ۳۰ هزار تومانی را فتح کرد، دلار هرات به بلکه بالای ۳۰ هزار تومان رسید و دلار تهران نیز توانست خود را بالای مقاومت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی نگه دارد.

تحلیل بنیادی سهام بانک ملت / رشد 322 درصدی سود خالص و افزایش درآمد 50 درصدی وبملت در سال جاری

تحلیل بنیادی سهام بانک ملت / رشد 322 درصدی سود خالص و افزایش درآمد 50 درصدی وبملت در سال جاری

صورت‌های مالی بانک ملت بازار سرمایه ایران (بورس) نشان از روند رو به رشد درآمدزایی و سودآوری این بانک در سال اخیر و سال جاری دارد. سود خالص بانک ملت در سال 1400 به نسبت سال قبل آن 50 درصد افزایش یافته و در بهار امسال نیز سود خالص فصلی به نسبت بهار سال قبل رشد 322 درصدی را تجربه کرده است. روند درآمد ماهانه این بانک نشان از تداوم این رشد در صورت های مالی آتی دارد.

پیش بینی بورس فردا 20 شهریور 1401 / آیا هدف بعدی شاخص سطح یک میلیون و 350 هزار واحدی است؟

پیش بینی بورس فردا 20 شهریور 1401 / آیا هدف بعدی شاخص سطح یک میلیون و 350 هزار واحدی است؟

اکوایران: شاخص سطح حمایت 200 روزه را از دست داده است و برگشت به بالای این سطح ممکن است برای شاخص بسیار سخت باشد.

افت شاخص بورس / سقوطِ بازارِ جا مانده

افت شاخص بورس / سقوطِ بازارِ جا مانده

اکوایران: در روز شنبه شاخص‌ کل بورس تهران نزول کرد و شاهد خروج پول حقیقی از بازار سهام برای یازدهمین روز پیاپی بودیم. این در حالی است که ناظران معتقدند قیمت‌های بازار سهام از تورم جا مانده است.

 چه خبر از کدال؟ / مهم‌ترین گزارش‌های مالی شنبه 19 شهریور 1401

چه خبر از کدال؟ / مهم‌ترین گزارش‌های مالی شنبه 19 شهریور 1401

اکوایران: سامانه کدال بورس پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است که به‌ عنوان سازمان اطلاع‌رسانی ناشران نیز شناخته می‌شود. ناشران که همان شرکت‌های عضو بازار مالی بورس، فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای ماهانه، سه ماه و سالانه و انتشار اطلاعات موثق در سایت کدال هستند.

ورود سهامداران جدید به بورس / احراز هویت 149 هزار سهامدار در سجام

ورود سهامداران جدید به بورس / احراز هویت 149 هزار سهامدار در سجام

اکوایران: تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان می‌دهد که در مرداد ماه سال جاری بیش از ۱۴۹ هزار احراز هویت توسط سهامداران در سامانه (سجام) صورت گرفته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.