تحلیل فراکتال چیست


سیگنال خرید بشقابی (DiB) : سیگنال خرید شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در بالای خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی قرمز بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست سبز باشد

به کارگیری آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال جهت شناسایی عناصر ناهنجار (As, Cd, Pb) در خاک و تعیین محدوده آن در ورقه 1:100000 خوسف

در این مقاله با تلفیق آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال نتایج آنالیز نمونه‌های رسوب آبراهه‌ای منطقه خوسف مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیز تطبیقی که به بررسی همزمان متغیر و نمونه می‌پردازد بر روی داده‌های 170 نمونه رسوب آبراهه‌ای که برای 20 عنصر آنالیز گشته‌اند انجام شده است. بر اساس خاصیت آنالیز تطبیقی و اجرای آن جدا شدن یک یا چند عنصر از اجتماع دیگر عناصر، بر وجود مقادیر غیرعادی در منطقه مورد مطالعه دلالت دارد به کارگیری این روش نشان می‌دهد که بعضی مناطق نسبت به عناصر Pb، As و Cd دارای آنومالی احتمالی می‌باشد. پس از انجام آنالیز تطبیقی و شناسایی نوع آنومالی، یافتن موقعیت‌های آنومال با تخمین شبکه m1000× m1000 و به­کارگیری هندسه فراکتالی بر روی داده‌های تخمین یافته صورت گرفته شد. در این راستا بهترین واریوگرام برای نمونه‌های برداشت شده در منطقه با استفاده از نرم افزار WinGslib محاسبه گردید. با استفاده از اطلاعات واریوگرام ترسیم شده، تخمین متناسب برای هر شبکه اعمال شد. به کارگیری روش فراکتال بر روی داده‌های تخمین یافته در شبکه جدید حاکی از وجود سه جامعه آماری در منطقه دارد که جامعه سوم تا حدودی برای عناصر Pb، As و Cd مقادیر آنومالی را نشان می‌دهد. حد جدایش این جوامع برای Pb در حدود ppm55 و برای As در حدود ppm2/7 و برای Cd دارای ppm88/0 ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of correspondence analysis and fractal geometry to detect anomalous elements (As, Cd, Pb) in soil and determine anomaly area in 1:100000 Khosf

نویسندگان [English]

 • F. Darabi-Golestan 1
 • A Hezarkhani 2
 • K. Seifpanahi-Shabani 3

In this paper, trying to study and combine fractal geometry and correspondence analysis for stream sediment samples of Khoosf area. About تحلیل فراکتال چیست 170 stream sediment samples analyzed for 20 elements, by correspondence analysis samples and variables considered simultaneously. According to correspondence analysis, separation of one or several elements from another element is the reason for anomalous value in the study area, a lot of samples led to this anomaly and show tendency towards elements. According to correspondence analysis at Khoosf area, Pb, Cd and As elements have been determined as anomaly. After kind of anomaly recognition, finding situation of anomaly by 1000m×1000m grid estimation and then using fractal geometry method on estimated data was done. By variography the best model have been fitted at WinGslib user friendly software. Afterward an estimated grid sampling was designed in the region by varigram specification. Three statistical datasets were determined by fractal geometry, and third dataset show the anomaly for Pb, Cd and As elements. The separation value for Pb, As and Cd respectively about 55, 7.2 and 0.88 ppm was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • correspondence analysis
 • separation value
 • fractal method
 • Khoosf area
 • variogram

مراجع

[1] جوزانی­کهن، گ (١٣٨٥) به­کارگیری روش فراکتالی عیار- محیط در جدایش آنومالی‌های ژئوشیمیایی از زمینه‌، دهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

[3] دارابی گلستان ف.، قوامی ر.ر.، خالوکاکایی ر (1389) تعین نوع آنومالی منطقه‌ای توسط آنالیز تطبیقی با تائید آنالیز ویژگی، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین.

[5] قوامی ریابی ر.، دارابی گلستان ف.، خالوکاکایی ر. و اسدی هارونی ه (1390) ارزیابی هاله­های لیتوژئوشیمیایی اولیه و ثانویه کانی­سازی دالی شمالی و تلفیق آن­ها با سایر اطلاعات اکتشافی به منظور هدایت عملیات اکتشافی، فصلنامه زمین­شناسی کاربردی سال 7 شماره 4: 318-311.

[6] کهرازه، م. گ.، جعفری، م. ر. و باقری­فر، ع (1389) اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمی رسوبات آبراه­­های منطقه‌ی شورچاه (جنوب­شـرق زاهدان) ، فصــلنامه زمین­شناسی کاربردی سال 6 شماره 1: 50-42.

[8] Abdi, H (2007c) Discriminant correspondence analysis, In N.J. Salkind (Ed.): Encyclopedia of measurement and statistics. Thousand Oaks (CA).

[9] Changjiang, Li (2003) Application of a fractal method relating concentrations and distances for separation of geochemical anomalies from background, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 77: 167–175.

[10] Changjiang, Li., Tuhua, Ma. & Junfa, Shi (2002) Application of a fractal method relating concentrations and distances for separation of geochemical anomalies from background, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 76: 127–135.

[11] Cheng, Q (1999) Spatial and scaling modeling for geochemical anomaly separation, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 65: 175–194.

[12] Cheng, Q., Agterberg, F.P. & Bonham-Carter G.F (1996) A spatial analysis method for geochemical anomaly separation, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 56:183- I95.

[13] Cheng, Q., Li, Q (2002) A fractal concentration–area method for assigning a color palette for image representation, Computers & Geosciences 28, 567–575.

[14] Clayton, V. Deutsch. & Andre, G. Journel (1998) GSLIB Geostatistical Software Library and User's Guide, New York- Oxford, Oxford University Press.

[15] Edward, H., Isaaks, & R., Mohan Srivastava (1989) Applied Geostatistics, New York- Oxford, Oxford University Press, 362. pp.

[16] Goovaerts, P (2008) AUTO-IK: A2Dindicator kriging program for the automated non-parametric modeling of local uncertainty in earth sciences, Computers & Geosciences, Vol. 35: 1255–1270.

[17] Greenacre. M.J (2007) Correspondence analysis in practice (2nd Edition), Boca Raton (FL): Chapman & Hall/CRC, 283. pp.

[18] Hassani, H., Daya, A.A. & Alinia, F (2009) Application of a Fractal Method Relating Power Spectrum and Area for Separation of Geochemical Anomalies from Background, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 3 (No. 4): 3307-3320.

[19] Mandelbrot, B.B (1983) The Fractal Geometry of Nature (updated and augmented edition), W.H. Freeman, San Francisco, CA, 468 pp.

[20] Sinclair, A. J (1974) Selection of Threshold Values in Geochemical Data Using Probability Graphs. Journal of Geochemical Exploration, Volume 3, pp. 129-149.

[21] Sumfleth, K. & Duttmann, R (2008) Prediction of soil property distribution in paddy soil landscapes using terrain data and satellite information as indicators, ecologic al indicators, Vol. 8: 485 – 501.

بیل ویلیامز تحلیل تکنیکال تحلیل فراکتال چیست اندیکاتور

بیل ویلیامز تحلیل تکنیکال اندیکاتور

ساعد نیوز: بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور استبیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از طریق پنج جنبۀ زیر تجزیه و تحلیل شود: که در این متن به آنها می پردازیم.

بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرها نیز یکی از زیرمجموعه های اندیکاتورها محسوب می شوند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می کنند و سعی دارند ما را از میزان هیجانات خریدوفروش در معاملات بورس آگاه تحلیل فراکتال چیست سازند.

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

 • اولین بعد بازار Space یا فاصله نام دارد که با اندیکاتور Fractal شناسائی می شود
 • دومین بعد بازار انرژی نام دارد که با اندیکاتور Awesome Oscillator شناسائی می شود
 • سومین بعد بازار نیرو نام دارد که با اندیکاتور Acceleration/Deceleration Oscillator شناسائی
  می شود
 • بعد چهارم بازار، Zone Trading است که ترکیب ابعاددوم و سوم است
 • بعد پنجم بازار نیز، Balance Trading می باشد

بیل ویلیامز برای تبیین این پنج بعد بازار ابتدا اقدام به معرفی دو گونه از شرایط بازار یعنی بازار “روند (Trend) و مسطح (Range) ” با معرفی یک اندیکاتور به نام تمساح کرده است.

اندیکاتور تمساح (Alligator)

این اندیکاتور از ترکیب سه میانگین متحرک ساده که هر یک نامی از اجراء دهان تمساح گرفته، تشکیل شده است شامل :

 • آرواره(Jaws) که میانگین متحرک ساده ۱۳ دوره ای است و با رنگ آبی در اندیکاتور مشخص شده است.
 • دندان(Teeth) که میانگین متحرک ساده ۸ دوره ای است و با رنگ قرمز در اندیکاتور مشخص شده است.
 • لب ها(Lips) که میانگین متحرک ساده ۵ دوره ای است و با رنگ سبز در اندیکاتور مشخص شده است.

این اندیکاتور مانند دیگر اندیکاتور های بر مبنای خطوط میانگین متحرک، یک اندیکاتور تاخیری محسوب می شود به این معنی که معمولا” بعد از شروع روند، اخطار به شروع آن می دهد.اندیکاتور تمساح زمانی که چهار عنصر قیمت، لب ها، دندان و آرواره به ترتیب قرار بگیرند در یک روند بوده(تمساح در حال شکار است) و زمانی که داخل همدیگر بروند به معنی Range شدن بازار می باشد (تمساح در حال استراحت است). معمولا” تمساح بعد از یک استراحت، گرسنه شده و اقدام به شکار می کند و بعد از شکار نیز به استراحت می پردازد. به چارت زیر توجه نمائید که اندیکاتور تمساح، دو روند نزولی که بین آن تمساح استراحتی کوتاه می کند را نشان می دهد. در چارت زیر، مشاهده می نمائید که چهار عنصر مذکور به ترتیب قرار تحلیل فراکتال چیست دارند به گونه ای که قیمت در زیر لبها ، لبها در زیر دندان و دندان در زیر آرواره قرار گرفته است (در روند صعودی ترتیب قرارگرفتن آنها، معکوس می باشد به طوری که قیمت در بالای لب ها، لب ها در بالای دندان و دندان در بالای آرواره قرار می گیرد).

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز

فراکتال ها به صورت فلش هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع ها) قرار می گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می شود تا بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می شود:

 • Bullish Fractal، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.
 • Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

هر فراکتال که تشکیل می شود در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می کند و اگر نزولی باشد تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی اعتبار می نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.از طرفی فراکتال هایی که داخل خطوط الیگیتور تشکیل می شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می کند.

سیگنال مربوط به دومین بعد بازار،Awesome Oscillator

این اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای بیل ویلیامز است که با نام اختصاری AO در چارت نمایش داده می شود و فاصله ی بین دو میانگین متحرک ۳۴ دوره ای و ۵ دوره ای را با خطوط هیستوگرامی سبز و قرمز نشان می دهد که در آن، هر گاه طول یک کندل در چارت از طول کندل قبلیش بیشتر باشد خط هیستوگرام سبز شده و اگر طول یک کندل از کندل قبلیش کمتر باشد خط هیستوگرامی آن قرمز می شود. شکل زیر چارتی را نشان می دهد که این اندیکاتور به آن اضافه شده است.

در مجموع شش نوع سیگنال در خطوط هیستوگرامی سبز و قرمز این اندیکاتور به شرح زیر وجود دارد

سیگنال خرید بشقابی (DiB) : سیگنال خرید شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در بالای خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی قرمز تحلیل فراکتال چیست بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست سبز باشد

سیگنال فروش بشقابی (DiS) : سیگنال فروش شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در زیر خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی سبز بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست قرمز باشد.

سیگنال خرید تقاطع خط صفر (CrB) : این سیگنال زمانی حادث می شود که خطوط هیستوگرام، خط صفر را به سمت بالا قطع می کنند، در این حالت اولین خط سبز هیستوگرام سیگنال خرید است.

سیگنال فروش تقاطع خط صفر (CrS) : این سیگنال زمانی حادث می تحلیل فراکتال چیست شود که خطوط هیستوگرام، خط صفر را به سمت پائین قطع می کنند، در این حالت اولین خط قرمز هیستوگرام سیگنال فروش است.

سیگنال خرید قله های دوقلو (۲pB) : این سیگنال زمانی حادث می گردد که خطوط هیستوگرام دو قله در پائین خط صفر ایجاد نمایند به گونه ای که قله دوم نزدیک تر از قله ی تحلیل فراکتال چیست اول به خط صفر باشد.

سیگنال فروش قله های دو قلو (۲pS) : این سیگنال زمانی حادث می گردد که خطوط هیستوگرام دو قله در بالای خط صفر ایجاد نمایند به گونه ای که قله دوم نزدیک تر از قله ی اول به خط صفر باشد.

نکته مهم : سیگنالهای فوق از دو قانون مهم تبعیت می کنند : ۱- هر کدام از سیگنالهای فوق تنها زمانی معتبر می شوند که بعد از شکل گیری آنها، در چارت قیمت یک فرکتال در بیرون از آرواره تمساح (خط آبی) شکل گرفته باشد. ۲- در زمان ورود به بازار با پوزیشن خرید می بایست رنگ هیستوگرام در لحظه ورود به بازار سبز بوده و برای ورود به بازار با پوزیشن فروش باید رنگ هیستوگرام در لحظه ورود به بازار قرمز باشد.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می دهد.به عبارت دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می آید:

 • اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز تحلیل فراکتال چیست سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می کنیم.
 • اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

 • اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می شویم.
 • اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می شویم.
 • AC قبل از AO بازار را پیش بینی می کند و هرگاه AOواکنش نشان می دهد، قیمت شروع به حرکت می کند

Zone Trading : سیگنال مربوط به بعد چهارم بازار

بعد چهارم بازار در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز مربوط است به ترکیب دو اندیکاتور AO و AC به گونه ای که خطوط هیستوگرامی هر دو اندیکاتور یک رنگ باشند ( برای این حالت بهتر است چارت قیمت در حالت بار قرار بگیرد).

 • سیگنال خرید زمانی حادث می گردد که حداقل دو هیستوگرام سبز رنگ متوالی در هر دو اندیکاتور شکل گرفته باشد به گونه ای تحلیل فراکتال چیست که در چارت قیمت، قیمت بسته شدن در Bar متقارن هیستوگرام دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن Bar متقارن هیستوگرام اول باشد.
 • سیگنال فروش زمانی حادث می گردد که حداقل دو هیستوگرام قرمز رنگ متوالی در هر دو اندیکاتور شکل گرفته باشد به گونه ای که در چارت قیمت، قیمت بسته شدن در کندل متقارن هیستوگرام دوم، پائین تر از قیمت بسته شدن کندل متقارن هیستوگرام اول باشد.
 • .تعداد خطوط هم رنگ معمولا” بین ۵ تا ۷ خط می باشند که بهتر است معامله پس از پنجمین خط هیستوگرامی هم رنگ بسته شود

سیگنال مربوط به بعد پنجم بازار: Balance Line Trading

بعد پنجم بازار در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز مربوط است به ترکیب اندیکاتور Alligator به عنوان Balance Line و بارهایی از چارت قیمت به عنوان Base Bar که در آن بالاترین قیمت کمتر از بالاترین قیمت در بار قبل ازآن می باشد (برای این حالت بهتر است چارت قیمت در حالت بار قرار بگیرد).

سیگنال خرید بالای خطوط اندیکاتور Alligator : برای این منظور فرض کنید از بارهای چارت قیمت در عکس زیر تنها بار شماره ۱ و بارهای قبل از آن را می بینید (بار شماره ۱ را Base Bar در نظر می گیریم زیرا بالاترین قیمت در آن کمتر از بالاترین قیمت در بار قبل از آن می باشد). در این حالت یک Buy Stop یک پیپ بالای High ی بارقبل از بار شماره۱ قرارمی دهیم، حال، بارشماره ۲ شکل می گیرد و چون High آن کمتر از High بار شمار ۱ است، این دفعه بار شماره ۲ را Base Bar در نظر می گیریم و Buy Stop قبلی را کنسل کرده و یک Buy Stop جدید، یک پیپ بالاتر از High ی بار شماره ۱ قرار می دهیم. این کار را تا زمانی که به Base Bar اصلی، یعنی بار B برسیم تکرار می کنیم (بار B به این دلیل Base Bar اصلی است چرا که وقتی بار شماره ۴ شکل می گیرد دیگر High آن کمتر از High ی بار B نیست) در این حالت Buy Stop را در بالای بار شماره ۳ قرار داده و تا زمانی که Base Bar تغییر نکند آن را کنسل نمی کنیم. حال بار شماره ۵ شکلمی گیرد هنوز به حد خرید در حال انتظار خود (Bye Stop) نرسیده ایم و بار اصلی نیز تغییر نکرده است. زمانیکه بار شماره ۶ شکل می گیرد وارد بازار شده ایم.

سیگنال خرید زیر خطوط اندیکاتور Alligator: فرض کنید به بار اصلی یعنی B رسیده ایم (در این حالت به ۲ بار احتیاج داریم که High ی آنها بیشتر تر از High بار B باشد که در شکل روبرو بارهای ۳ و ۱ هستند). وقتی بارهای ۴ و ۵ شکل می گیرند هنوز بار اصلی تغییر نکرده است و خرید در حال انتظار ما (Buy Stop) یک پیپ بالاتر از بار شماره ۳ قرار دارد. زمانی که بار شماره ۶ شکل می گیرد خرید در حال انتظار ما اجرائی می شود.

سیگنال فروش بالا و پائین خطوط اندیکاتور Alligator: بر عکس حالات گفته شده می باشد به گونه ای که برای فروش زیر خطوط اندیکاتور همانند خرید بالای این خطوط عمل کرده (با این تفاوت که در این حالت به جای یک High به یک Low که از Low کندل اصلی پائین تر باشد احتیاج داریم) و برای فروش بالای خطوط اندیکاتور نیز همانند خرید زیر این خطوط عمل میکنیم (با این تفاوت که در این حالت به جای دو High به دو Low که از Low کندل اصلی پائین تر باشند احتیاج داریم). شکل زیر مربوط به فروش بالای خطوط اندیکاتور Alligator می باشد.

تحلیل فراکتال چیست

همانطور که در مقاله هندسه در گذر زمان دیده اید، ما به بررسی هندسه در گذر زمان به صورت اجمالی پرداختیم تا شما را با ابعاد مهمی از هندسه آشنا کنیم. البته به علت طولانی شدن این سلسه مقالات از برخی از شاخه های هندسه سخنی به میان نیامد. اما در اینجا می خواهیم ارتباط هندسه با بازار را به صورت اجمالی که حوصله خواننده هم سر نرود بررسی کنیم. در مورد هندسه و ارتباط ان با بازار های مالی مطالب متنوعی وجود دارد اما آن که جان مطلب را ادا کند نادر است. برخی هندسه را در فراکتالی بودن بازار می بینند و برخی دیگر در اعداد و ارقام فیبوناچی و برخی نیز در اشکال هندسی و ارتباط این عناصر با همدیگر.
استاد ریاضیات انگلیسی به نام مندلبرو بخشی از هندسه را پایه گذاری کرد که فراکتال ها یا برخال ها نامیده شده اند. در این هندسه هر جز از یک کل شکلی متشابه کل است و با گسترش این جز کل های دیگری ساخته می شوند.

این هندسه پیشرفت های فراوان و کاربردهای بسیاری داشته است مانند بازی های کامپیوتری ، هواشناسی، جغرافیا، بررسی بازار و پیش بینی بازار بر اساس این نظریه. در زیر تصویری که بر اساس توسعه این هندسه برای خلق محیط بازی های کامپیوتری شکل گرفته است آورده شده است.

تصویر زیر نیز نمونه ای از بررسی بازار توسط این نوع از هندسه است.

در تصویر بالا شبیه ساز جزئی از بازار را ایجاد کرده است تا بر اساس توسعه این مدل بتواند آینده بازار را با تقریبی معقول شبیه سازی کند. البته روش های دیگری از استفاده از فراکتال ها در بررسی بازار وجود دارد که به احتمال زیاد با آن برخورد داشته اید.

اگر هم تازه آن را دیده اید و می خواهید که تجربه کنید می توانید در اندیکاتور های متا تریدر در بخش Bill Williams آن را فعال کنید و به بررسی آن بپردازید. نحوه شناخته شدن یک چرخش در نگاه فراکتالی اینچنینی از قاعده ای پیروی می کند که در تصویر زیر آمده است:

این یک قاعده کلی است. پس از این رو شما می توانید تمامی فراکتال ها را در یک بازه خاصی بررسی کنید و این بررسی خود را با نتایج اندیکاتور مقایسه کنید. حالت های دیگری نیز وجود دارند که از همین قاعده استحصال می شوند که در اینجا اورده نشده است.
بخش دیگری از هندسه که در اینجا مطرح می شود اعداد فیبوناچی است که آن نیز بخشی از هندسه و حساب است که در بخش های قبلی این سلسله مقاله به آن پرداخته شد. در اینجا نیز مختصری از فیبوناچی را از دید هندسی ان در بازار برای خواننده گرامی آورده ایم.
نسبت های فیبوناچی خارج قسمت تقسیم برخی از اعداد فیبوناچی به برخی دیگر هستند. نسبت های کمتر از یک برابر مقادیر زیر هستند.0.236-0.382-0.618-0.78.6 :
برای کسانی که با اعداد فیبوناچی آشنا نیستند ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که دنباله فیبوناچی دنباله ای است که اولین جمله ان یک است و در ادامه هر جمله از مجموع دو جمله قبل از خود تشکیل می گردد:
1, 1, 2(=1+1), 3(=2+1), 5(=3+2), 8(=5+3), 13(=8+5), …
در تصویر زیر من یک جدول در اکسل ایجاد کردم و به تحقیق در مورد این نسبت پرداختم:

همانطور که در جدول بالا می بینید وقتی که اعداد دنباله فیبوناچی را با اکسل تا 28657 بدست اوردم وقتی که هر جمله دنباله را به عدد قبل از خودش تقسیم می کنیم در نهایت به عددی اشنا همگرا می شود. بله عدد آشنایی که یونانیان ان را با نسبت طلایی شناخته بودند و آن را در معماری و … به کار می بردند.

به طور کلی هنوز مشخص نیست که لئوناردو فیبوناچی از کجا به این سری مهم و ارزشمند دست یافته است اما می توان حدس زد که می تواند نتایج حاصل از مشاهدات وی از اهرام مصر باشد. لئوناردو فیبوناچی بلاشک از بزرگترین ریاضیدانان قرون میانه بوده است و کتاب های ارزشمندی را منتشر کرده است که به قرار زیر هستند:
1-LIBER ABACI (1202)
2-PRACTICA GEOMETRIAE (1220)
3-LIBER QUADRATORUM
این نسبت های بسیار مهم همانطور که می دانید در بازارهای مالی نیز استفاده فراوانی دارد. روش الیوت یا روش هارمونیک پترن بیشتر بر اساس همین مضارب است.در روشهای دیگر نیز به مراتب از انها استفاده می شود. در شکل زیر گونه ای از استفاده ساده از این ابزار را می بینید:

تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده: شهر نیاز به پویایی دارد، این پویایی لزوم برنامه ریزی درازمدت فراتر از چارچوب های محدود و بسته را برای آن ایجاب می کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحولات آن ضروری است. فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشریح محیط های جغرافیایی است که در برنامه ریزی شهری نیز کاربرد دارد. برنامه ریزی شهری براساس فرکتال نتیجه جغرافیای پست-مدرن است که ترکیبی از عناصر جدید و سنتی را در ساخت و سازهای شهری پیشنهاد می کند. درواقع بافت شهری با ساخت فرکتالی میتواند کارکرد شهرها را از نقطه‌نظر اجتماعی، اکولوژیکی و کالبدی در جهت مثبت بهبود بخشیده و پایداری شهری را تحقق بخشد. در این مقاله ابتدا هندسه فرکتال معرفی‌شده و سپس بُعد فرکتالی با توجه به تأثیرگذاری بر کلیت شهر و عناصر آن شرح داده می شود. در ادامه از ارتباط فرکتال با جغرافیا و زیرشاخه‌های آن (طبیعی و انسانی) بحث شده و به صورت خاص نقش و کاربرد فرکتال در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارائه می شود. در این اثنا ویژگی ها و گونه شناسی شهرهای با ساختار فرکتالی که در جریان تاریخ ساخته و پرداخته شده اند بیان شده و به تأثیر فرکتال بر توسعه شهرها اشاره می گردد و در نهایت به فرآیند و چگونگی برنامه ریزی و طراحی فضای شهری بر اساس هندسه فرکتال با تأکید بر علم جغرافیا پرداخته می شود. شهر نیاز به پویایی دارد، این پویایی لزوم برنامه‌ریزی درازمدت فراتر از چارچوبهای محدود و بسته را برای آن ایجاب می کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحولات آن ضروری است. فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشریح محیط‌های جغرافیایی است که در برنامه‌ریزی شهری نیز کاربرد دارد. برنامه‌ریزی شهر نیاز به پویایی دارد، این پویایی لزوم برنامه‌ریزی درازمدت فراتر از چارچوب‌های محدود و بسته را برای آن ایجاب می‌کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحولات آن ضروری است. فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشریح محیط‌های جغرافیایی است که کلیدواژه: شهر، جغرافیای پست مدرن، فرکتال، برنامه‌ریزی شهر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Fractal Geometry in Geography and Urban Planning

نویسندگان [English]

 • Ja'far Mirkatouli 1
 • Reza Bargahi 2
 • Seyedeh Zahra Aghili 3

Abstract: City need to dynamics, these dynamics require long-term planning frameworks beyond those required for closed that. In such thinking the direct control and monitor the dynamic changes that are necessary. Fractal is a suitable method and efficient in describing the geographic areas in which urban planning applications. The urban fabric of the building fractal from the standpoint of social and physical functioning cities can positively improve urban sustainability unity. At In this paper, fractal geometry and fractal geometry that are introduced and then given to the impact on the whole city, and elements it is described. Then the fractal relationship with the country and its branch and normal human and as discussed specific. The role and application of fractals in geography and urban planning is provided. Meanwhile the characteristics and typology of cities Fractal that has been made in the course of history and ultimately how urban planning and design based on Fractal geometry is discussed with emphasis on geography. fractal relationship with the country and its branch and normal human and as discussed specific. The role and application of fractals in geography and urban planning is provided. Meanwhile the characteristics and typology of cities Fractal that has been made in the course of history and ultimately how urban planning and design based on Fractal geometry is discussed with emphasis on geography.fractal relationship with the country and its branch and normal human and as discussed specific. The role and application of fractals in geography and urban planning is provided. Meanwhile the characteristics and typology of cities Fractal that has been made in the course of history and ultimately how urban planning and design based on Fractal geometry is discussed with emphasis on geography. Key words: city, Geography, Fractal, urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City
 • Geography
 • fractal
 • Urban planning

مراجع

1- ابوالحسنی، نسیم. 1391. بررسی امکان الگوسازی نظریه فرکتال­ها در طراحی و برنامه‌ریزی شهری جهت کاهش مشکلات حاشیه­های شهری، پنجمین کنگره­ی بین­المللی جغرافیدان اسلام.

3- پارسی­پور، حسن و محمدحسن ضیاءتوانا. 1392. پست­مدرنیسم و شهر با تأکید بر الگوها و طرح­های برنامه­ریزی شهری، مجله­ی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال چهارم، شماره­ی سیزدهم.

4- پورجم علویچه و قدس سیاهکوهی. 1381. بعد فرکتالی رد زلزله، ابزاری برای تعیین زمان اولین رسید، فیزیک زمین و فضا، جلد 28، شماره 2.

5- پیر بابایی، محمدتقی و صمد نگین تاجی. 1387. مدل‌های فراکتالی در معماری بومی ایران (نمونه­ی موردی: روستای ماسوله)، اولین کنفرانس بین‌المللی سکونت­گاه­های سنتی زاگرس.

6- توسلی، محمود و ناصر بنیادی. 1371. طراحی فضای شهری. جلد 1و2. تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

8- حسین­زاده دلیر، کریم؛ محمدرضا پورمحمدی؛ بهمن هادیلی و سهیلا چوب‌ساز. 1391. تحلیل الگوی توسعه­ی پراکنده کلان­شهر تبریز با استفاده از مدل شانون و تعیین جهت­گیری توسعه­ی فیزیکی آن، فصل‌نامه­ نقش جهان، سال دوم، شماره­ 2.

9- حسین­زاده دلیر، کریم و حسن هوشیار. 1384. مدرنیسم و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی ایران، فصل­نامه جغرافیا و برنامه­ریزی، دانشگاه تبریز، شماره 19.

10- رفیعی، امیررضا و عبدالهادی دانش­پور. 1385. پست­مدرنیته و نگرش­های جدید معناشناختی در شهرسازی، مجله­ی فلسفه، شماره­ 12.

13- سالینگاروس، نیکوس ا و ویکتور پادرن. 1998. اکولوژی و درک فرکتالی در معماری نوین، ترجمه­ی شادی پاکزاد، فصل­نامه­ی مبانی نظری، هنر و معماری خانه.

15- شیعه، اسماعیل. 1385. مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی شهری. چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

16- فلاح، حسین و محمدعلی اشرف گنجوی. 1384. هویت مکانی یک فضای شهری، همایش عمران و معماری و شهرسازی کرمان.

18- قرخلو، مهدی و سعید زنگنه شهرکی. 1388. شناخت الگوی رشد کالبدی- فضای شهر با استفاده از مدل‌های کمی، مجله­ی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 20، شماره­ 2.

19- کرم، امیر. 1389. نظریه­ی آشوب، فرکتال (برخال) و سیستم‌های غیرخطی در ژئومورفولوژی، فصل‌نامه­ی جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره­ 8.

21- گودرزی، غزاله. 1391. بررسی الگوهای پراکندگی شهری در مدیریت بحران از طریق هندسه­ی فرکتال، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران.

22- مدنی­پور، علی. 1392. طراحی فضاهای شهری: نگرشی بر فرایند اجتماعی مکانی. ترجمه­ فرهاد مرتضایی. شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران.

23- محمدی، محمود و یونس چنگوایی. 1391. بررسی چالش‌های توسعه­ی شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، فصلنامه برنامه­ریزی فضایی جغرافیا، سال دوم، شماره­ی دوم، صص 63-80.

24- مشهودی، سهراب. 1386. مبانی طرح­های سیال شهری. چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری.

26- مهاجری، ناهید. 1387. پایداری کالبدی در شهرهای سنتی ایرانی اصل انسجام و پیچیدگی در طراحی شهری- ساختار فرکتالی، تهران، نشریه­ی علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره­ی دهم، شماره­ی3.

27- مهد­­ی­زاده، جواد و دیگران. 1386. برنامه­ریزی راهبردی توسعه­ی شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران(. چاپ دوم، تهران، شرکت طرح و نشر پیام سیما.

30-Batty, M. 1991. Cities as fractals: simulating growth and form. In Fractals and Chaos, edited by T. Grilly, R. A. Earnshaw, and H. Jones (New York: Springer)

32-Batty, M. and Longley, P. 1994. Fractal Cities: A geometry of form and function, Academic Press, San Diego, CA and London.

36-Chen Y.G. 2009. Analogies between urban hierarchies and river networks: Fractals, symmetry, and self-organized criticality. Chaos, Soliton & Fractals, 40(4).

37-Czerkauer-Yamu, C., and Frankhauser, P. 2010. A Multi-Scale (Multi-Fractal) Approach for a Systemic Planning Strategy from a Regional to an Architectural Scale, reviewed paper.

38-Frankhauser, H., and Tannier, V. 2005. Vers des déplacements péri-urbains plus durables: propositions de modèles fractals opérationnels d’urbanisation, Research program PREDIT, intermediate report. Besancon.

39-Frankhauser. Y. 2008. Fractal geometry for measuring and modelling urban patterns. The Dynamics of Complex Urban Systems, proceedings.

40-Goodchild, M. and Mark, D. 1987. The Fractal Nature of Geographic Phenomena. Annals of the Association of تحلیل فراکتال چیست American Geographers 77(2).

41-Han, J, Hayashi, Y, Cao, X., and Imura, H. 2009. “Application of an integrated system dynamics and cellular automata model for urban growth assessment: A case study of Shanghai, China” Landscape and Urban Planning 91.

آموزش تحلیل تکنیکال با بیل ویلیامز

یک تاجر با ملیت آمریکایی که مولف کتاب های روانشناسی تجارت ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج و مرج در تجارت بورس ، کالا و بازارهای ارز و همچنین اندیکاتورهای نظیر اندیکاتور فراکتال می باشد. بیل ویلیامز که با بررسی و تحلیل داده های سهام، نظریه خود را مطرح نمود. آقای ویلیامز یک نظریه منحصر بفردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و […]

 • تعداد دانشجو: ۱۴۹
 • مدت زمان : ۲ ساعت
 • تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸

سرفصل های دوره

لیست ویدئوهای دوره

یک تاجر با ملیت آمریکایی که مولف کتاب های روانشناسی تجارت ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج و مرج در تجارت بورس ، کالا و بازارهای ارز و همچنین اندیکاتورهای نظیر اندیکاتور فراکتال می باشد. بیل ویلیامز که با بررسی و تحلیل داده های سهام، نظریه خود را مطرح نمود. آقای ویلیامز یک نظریه منحصر بفردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هرکدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده ای در مورد سهام (ویکی پدیا)،کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد و اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فراکتال را توسعه داد. آموزش استراتژی بیل ویلیامز در این زمینه توضیحات و آموزش های لازم را ارائه می دهد.
استراتژی معاملاتی فراکتال،یک استراتژی بسیار عالی می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است.با شناخت ساختار اولیه بازار ،تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال ،شما را در مسیری درست هدایت می کند.

چناچه علاقه مند به فعالیت در بازار های مالی هستید، به شما دوره جامع آموزش فارکس ، مادر بازارهای مالی را پیشنهاد می کنیم.

مخاطبین دوره استراتژی بیل ویلیامز :

 • علاقه مندان به بورس
 • کسانی که به دنبال کسب درآمد از بورس هستند.
 • همه افراد اعم از افرادی که برای اولین بار می خواهند وارد بازار سرمایه شوند و همچنین افرادی که در این بازار فعالیت دارند.
 • و….

آنچه با خرید دوره استراتژی بیل ویلیامز به دست می آورید:

 • دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
 • آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
 • به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال
 • متخصص شدن در زمینه بورس
 • اشتغال و در آمد زایی
 • کسب مهارت های لازم برای فعالیت در زمینه بورس
 • و …

پیش نیاز:

 • آموزش بورس هیچ گونه پیشنیازی ندارد و با گذراندن این دوره به طور کامل با الگوی بیل ویلیامز آشنا می شوید.

سرفصل های آموزش بیل ویلیامز:

 • معرفی استراتژی بیل ویلیامز
 • معرفی اوسیلاتور AO (Awesome Oscillator)
 • روش های سیگنال گیری با استفاده از استراتژی بیل ویلیامز
 • تعیین حد ضرر با استفاده از استراتژی بیل ویلیامز

مزایای خرید دوره استراتژی بیل ویلیامز :

 • تمامی آموزش ها 3 ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
 • چنانچه سورس و فایل های جانبی برای دوره موجود باشد، همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
 • با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
 • ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی ، صدا و تصویر ، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
 • ویدئو های آموزشی ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.
 • بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد
 • کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

چنانچه از این آموزش راضی بوده و لذت بردید و علاقه مند به یادگیری این حوزه و کسب درآمد از آن هستید؛ می توانید دوره جامع و حرفه ای آموزش بورس را مشاهده و تهیه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.