اختیار معامله ارز


قرارداد های اختیار معامله (option)

قیمت‌گذاری برگ اختیار معامله

دکتر احمد یزدان پناه
ارزیابی اوراق بهادار واقعی (سهام، اوراق قرضه، . ) بحث خود را دارد و در کتب مدیریت مالی به طور مفصل درباره آنها بحث می‌‌‌شود.

دکتر احمد یزدان پناه
ارزیابی اوراق بهادار واقعی (سهام، اوراق قرضه، . ) بحث خود را دارد و در کتب مدیریت مالی به طور مفصل درباره آنها بحث می‌‌‌شود.

انواع دیگری از اوراق وجود دارند که به آنها اوراق مشتقه (derivative)می‌‌‌گویند (زیرا ارزش آنها از اوراق واقعی مشتق می‌‌‌شود) یکی از انواع این نوع اوراق اختیار معامله (option)نام دارد که در این قسمت به ارزش‌گذاری یا قیمت‌گذاری آن اشاره می‌‌‌شود. برگ اختیار معامله، اوراق بهادار مشتقه‌ای است که به دارنده آن این حق (ونه تعهد) را می‌‌‌دهد که به خرید یا فروش اوراق بهاداری معین با قیمت مشخص مبادرت نماید.
ارزش یک اختیار معامله در تاریخ انقضا
یک برگ اختیار معامله اروپایی را فقط در تاریخ انقضای آن می‌‌‌توان به اجرا درآورد، ولی یک اختیار معامله آمریکایی را می‌‌‌توان در هر تاریخی قبل از انقضای آن اجرا نمود (در اینجا اروپا و آمریکا به معنای جغرافیایی خود به کار نرفته اند).
برای شروع بحث فرض می‌‌‌کنیم که برگ اختیار معامله اروپایی است و برای سهامی‌‌‌به کار می‌‌‌رود که سود سهام به آن تعلق نمی‌‌‌گیرد. ارزش اختیار معامله خرید در تاریخ انقضای آن از رابطه زیر به دست می‌‌‌آید‌:
V=MAX(VS-E,0)
که در آن Vs قیمت بازاری یک سهم از آن سهام و E قیمت توافقی برگ اختیار معامله و نماد max به معنی حداکثر است و به معنی آن است که بین دو مقدار (Vs - E) و صفر هرکدام که بیشتر بود آن را باید برگزید.
مثال‌: فرض کنید یک سهم شرکت الف در تاریخ انقضاء 25 دلار است و قیمت توافقی اختیار معامله خرید آن 15 دلار است. بنابراین ارزش آن برگ اختیار معامله 10 = 15 - 25 دلار می‌‌‌شود. نکته آنکه ارزش این حق معامله فقط از تفاوت قیمت سهم و قیمت توافقی به دست آمد و چون ارزش اختیار معامله نمی‌‌‌تواند منفی باشد، لذا وقتی قیمت سهام زیر قیمت توافقی باشد، ارزش اختیار معامله را صفر منظور می‌‌‌نمایند. مثلا اگر در مثال بالا قیمت سهام 12 دلار بود، ارزش برگ حق معامله (3-) دلار می‌‌‌شد که آن را صفر به حساب می‌‌‌آورند.
در نمودار (۱) محور افقی ارزش سهام یا هر قراردادی را نشان می‌‌‌دهد و محور عمودی ارزش اختیار معامله را در تاریخ انقضا. وقتی ارزش سهام یا دارایی از قیمت توافقی بیشتر باشد برگ اختیار معامله ارزش مثبت پیدا می‌‌‌کند و به صورت خطی که مبین وجود تناظر یک به یک بین قیمت آن برگ با افزایش ارزش سهام است، در می‌‌‌آید. وقتی ارزش اوراق بهادار (سهام یا اوراق قرضه، . ) برابر یا کمتراز قیمت توافقی باشد، ارزش برگ اختیار معامله صفر است.


سود و زیان در اوراق اختیار معامله
برای تعیین سود یا زیان یک سرمایه‌گذار دارنده برگ اختیار معامله، باید به قیمت پرداخت شده برای آن برگ یا قرارداد که به آن (premium) می‌‌‌گویند، توجه کرد. اگر ارزش زمانی پول و هزینه‌‌های مبادلاتی را به حساب نیاورید، سود یا زیان سرمایه‌گذار مزبور عبارت است اختیار معامله ارز از ارزش برگ اختیار معامله در تاریخ انقضای آن منهای قیمتی که برای آن پرداخت شده است. در نقطه سر به سر ارزش اوراق بهادار باید به اندازه مبلغ پرداختی برای حق معامله (premium) از قیمت توافقی آن بیشتر باشد. این حالت در نمودار(الف -2) ترسیم شده است.

همانطور که نمودار نشان می‌‌‌دهد، سرمایه‌گذار مزبور تا نقطه‌ای که افزایش قیمت اوراق بهادار برابر مجموع قیمت توافقی و قیمت پرداختی برای حق معامله باشد، متحمل ضرر می‌‌‌شود. از آن نقطه به بعد با افزایش قیمت اوراق بهادار، دارنده آن برگ اختیار معامله سود می‌‌‌برد.
در مورد writer یا فروشنده برگ اختیار معامله شکلی مخالف شکل قبلی باید ترسیم کرد. در قسمت ب از نمودار(2) فروشنده برگ اختیار معامله، قیمت برگ مزبور را دریافت می‌‌‌کند و تا وقتی ارزش اوراق بهادار را در زمان انقضای آن کمتر از مجموع قیمت پرداختی حق معامله و قیمت توافقی آن باشد، سود می‌‌‌برد و اگر عکس این باشد، فروشنده زیان می‌‌‌بیند و با افزایش قیمت

اوراق بهادار، این ضرر عمیق تر می‌‌‌شود. بنابراین، در معامله برگ اختیار معامله، سود و زیان سرمایه‌گذار و فروشنده در تاریخ انقضای تقابلی عمل می‌‌‌کند، یعنی معامله یک بازی با مجموع صفر است و هر سودی به هزینه یا زیان طرف دیگر معامله حاصل می‌‌‌شود.
رابطه نوسانات قیمت اوراق بهادار و اختیار معامله
معمولا مهمترین عامل ارزش‌گذاری برگ اختیار معامله، نوسانات قیمت سهام وابسته به آن است. به طور مشخص تر، هرچه احتمال نتایج و ثمرات مطلوب برای معامله اوراق بهادار بیشتر باشد، ارزش برگ اختیار معامله برای دارنده آن بیشتر می‌‌‌شود. اگر قیمت اوراق بهاداری یا یک قرارداد آتی تغییرات آنچنانی نداشته باشد، ارزش اختیار معامله آن نیز اندک خواهد بود.


مثال‌: جدول (۱) مبادله برگ اختیار معامله در مورد دو سهام A و B به نمایش می‌گذارد. ارزش انتظاری قیمت هر کدام از آن دو سهم در پایان دوره زمانی آنها، با هم برابر و معادل ۴۰ دلار است. اما عایدات احتمالی سهام B پراکنش بیشتری دارد. فرض کنید قیمت توافقی اختیار معامله‌ای برای خرید سهام A و سهام B در پایان دوره زمانی آنها یکسان بوده و معادل ۳۸ دلار باشد، بنابراین هر دو سهام در پایان دوره، ارزش انتظاری یکسانی دارند و برگ‌‌های اختیار معامله آنها نیز قیمت توافقی یکسان دارد.
ارزش انتظاری برگ اختیار معامله برای سهام A در پایان دوره عبارت است از:
۳/۳۰= حق معامله A
در صورتی که ارزش انتظاری برگ اختیار معامله برای سهام B عبارت است از‌:
۵/۸۰= حق معامله B
نقش مقدار پراکنش
بنابراین، بزرگ بودن اندازه پراکنش عواید احتمالی سهام B منجر به ارزش انتظاری بیشتری برای قیمت اختیار معامله در تاریخ انقضای آن شده است. این امر به نوبه خود به خاطر آن است که ارزش یک برگ اختیار معامله نمی‌‌‌تواند کمتر از صفر باشد. در نتیجه پراکنش بیشتر، مقدار بیشتر عواید مطلوب، به وسیله قیمت سهام منهای قیمت توافقی آنها اندازه گیری می‌‌‌شود. بنابراین، افزایش نوسانات سهام موجب افزایش نتایج و بازده مطلوب برای خریدار اختیار معامله می‌‌‌شود و در نتیجه ارزش آن برگ اختیار معامله را بالا می‌‌‌برد. نمودار ۳ این موضوع را به نمایش می‌گذارد.


نموداری که در آن دو سهام A و B با توزیع گوناگون قیمت سهم در پایان دوره نشان داده شده اند، قیمت توافقی یعنی E برای هر دو یکسان است، بنابراین ارزش پایان دوره اختیار معامله نیز برای آنها یکی است. این موضوع به صورت خط پررنگی درآمده که شکل چوب هاکی به خود گرفته است. توزیع احتمال قیمت سهام در پایان دوره برای سهام B پهن تر از سهام A است، که حکایت از وجود نوسانات بیشتر در قیمت سهام B دارد. از آنجا که سهام B شانس بیشتری برای تامین یک عایدی بزرگ دارد، بنابراین برگ اختیار معامله آن نیز ارزش بیشتری دارد.
خلاصه آنکه‌: ارزش یا قیمت یک برگ اختیار معامله خرید با تغییرات در متغیرهای زیر تغییر خواهد کرد:

دوره مقدماتی آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)

دوره مقدماتی آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)

بازار اختیار معامله (آپشن) سکه طلا و سهام که از سال گذشته به ابزارهای مشتقه معاملاتی بازارهای مالی ایران پیوست، فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا با تدوین استراتژی معاملاتی متناسب با ریسک‌پذیری خود، به کسب سود بپردازند. اختیار معامله را می‌توان مهم‌ترین مکمل برای بازار آتی سکه و سهام و کاربردی‌ترین ابزار پوشش‌دهنده ریسک این دسته از دارایی‌ها دانست. برای نمونه، تطابق سررسیدهای اختیار معامله با آتی این امکان را فراهم می‌کند تا با پیاده‌سازی ده‌ها استراتژی متنوع، هم ریسک موقعیت‌های اخذشده در بازار آتی را کاهش داد و هم با تحلیل صحیح از روند بازار و تغییر نوسانات، روش‌های متنوعی برای اخذ بازدهی مطلوب بکار گرفت.

اختیار معامله در بازار سکه طلا، برخلاف اغلب ابزارهای مالی که به‌صورت یک‌طرفه معامله می‌شوند (مانند سهام، مسکن، ارز و کالا که کسب سود تنها با اخذ موقعیت خرید میسر می‌شود)، بازاری دوطرفه با تنوعی بی‌نظیر در امکان اخذ موقعیت‌هاست. علاوه بر این‌ها، همه فعالین بازارهای نقدی سکه (من‌جمله طلافروشان، صرافی‌ها و همه کسانی که در گاوصندوق خود سکه فیزیکی نگه می‌دارند) در کنار سرمایه‌گذاران بازار سهام با کمک این ابزار می‌توانند ریسک نوسانات شدید قیمتی در دارایی‌های خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند.

برخلاف سایر بازارها و ابزارهای مالی، مبانی اختیار معامله با مفهوم نوسانات گره عمیقی خورده است. به‌طوری‌که معامله‌گر می‌تواند تنها بادید نوسانی (و بدون داشتن تحلیل از روند تغییرات قیمتی بازار) استراتژی‌های متنوعی پیاده‌سازی کرده و در صورت صحت پیش‌بینی از تغییرات نوسانات بازار، به سود برسد. این تنها یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازار است.

بازار نوپای اختیار معامله سکه طلا با توجه به بلوغ کافی معامله گران آتی پس از یک دهه تجربه، به‌سرعت در حال بزرگ شدن است. فعالیت و کسب سود در چنین بازار تخصصی و مهمی مستلزم دانش کافی از روش‌های ارزش‌گذاری قراردادهای اختیار، توانایی تدوین استراتژی‌های صحیح معاملاتی و اطلاع از ریسک‌های بالقوه آن است. دوره پیشرفته اختیار معامله، به همه سؤالات پیرامون این مباحث پاسخ داده و سرمایه‌گذاران را برای آغازی قدرتمند در بازار جذاب اختیار معامله آماده می‌نماید.

هدف دوره

در این دوره آموزشی، دانش پذیران با معاملات اختیار معامله (آپشن) آشنا شده و قادر به شناخت آن در بازارهای آتی سکه و سهام بوده و پس از یادگیری مفاهیم و کسب دانش موردنیاز، قادر به فعالیت در این بازارها خواهند بود.

هزینه دوره و مدت دوره

کلاس مقدماتی آموزش معاملات اختیار معامله به صورت آنلاین و حضوری برگزار می‌شود.

همایش حضوری دوره آنلاین
مدت دوره ۳ ساعت (۱ جلسه) ۳ ساعت (۱ جلسه)
هزینه دوره رایگان رایگان

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

سرفصل دوره ها

 • تعریف اختیار معامله
 • انواع اختیار
 • توضیح قیمت اعمال و قیمت پریمیوم و فاصله‌های قیمت اعمال
 • سبک اعمال و شرایط اعمال اختیار
 • توضیح اختیار معامله در سود، در زیان و بی‌تفاوت
 • حد سود و ضرر هر یک از طرفین معامله
 • وجه تضمین اولیه و جبرانی
 • تشریح تابلو معاملات و نمادهای معاملاتی
 • مرور کلی برخی استراتژی معاملاتی
 • سازوکارهای اجرایی بازار ایران (کارمزدها، مبلغ وجه تضمین و شرایط تغییر، شرایط کال مارجین شدن و …)
 • تسویه و تحویل، شرایط کدگیری و …

مدرس دوره: لیلی جعفری

 • دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
 • معامله گر آتی کالا در کارگزاری آگاه از سال ۹۳ تاکنون
 • تالیف مقالات تحلیلی و اقتصادی در ماهنامه تخصصی بورس،هفته نامه بورس، روزنامه اعتماد و سایت های اقتصادی

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره مقدماتی آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

قرارداد های اختیار معامله (option)

قرارداد های اختیار معامله (option)

قرارداد های اختیار معامله (option) اختیار معامله یا آپشن یکی از انواع اوراق بهادار مشتقه است. (آنها مشتقه هستند چون قیمت یک اختیار معامله ارتباط مستقیمی با قیمت چیز دیگری دارد). اختیار معامله قراردادی است که به خریداران حق خرید یا فروش دارایی پایه با یک قیمت اعمال معین و در یک تاریخ خاص را […]

قرارداد های اختیار معامله (option)

قرارداد های اختیار معامله (option)

قرارداد های اختیار معامله (option)

اختیار معامله یا آپشن یکی از انواع اوراق بهادار مشتقه است. (آنها مشتقه هستند چون قیمت یک اختیار معامله ارتباط مستقیمی با قیمت چیز دیگری دارد). اختیار معامله قراردادی است که به خریداران حق خرید یا فروش دارایی پایه با یک قیمت اعمال معین و در یک تاریخ خاص را می‌دهد ولی خریدار در اجرای آن تعهد ندارد. فروشنده نزد کارگزاری برای انجام کامل معامله (خرید یا فروش) اگر خریدار خواهان اعمال باشد تعهد می‌دهد . اختیاری که به دارنده آن اجازه می‌دهد که دارایی را به قیمت مشخص خریداری کند اختیار خرید نامیده می‌شود. اختیاری که به دارنده آن اجازه می‌دهد که دارایی را به قیمت مشخص به فروش برساند اختیار فروش نامیده می‌شود.

نکته مهم!

خریداران حق خرید و فروشندگان حق فروش اجباری ندارند که خرید یا فروش انجام بدهند. آنها می‌توانند اگر بخواهند از حقوق خود استفاده کنند. این ریسک خریداران اختیار معامله را محدود می‌کند، به این‌صورت که بیشترین ضرری که ممکن است متوجه‌ آنها باشد از دست دادن وثیقه یا وجه تضمین اختیار معامله است. اما فروشندگان حق خرید و فروشندگان حق فروش (کلن فروشندگان) مجبور هستند بخرند یا بفروشند. به این معنا که فروشنده ممکن است به قول خود برای خرید یا فروش عمل کند. این یعنی فروشنده‌ی اختیار معامله ریسک نامحدود دارد، یعنی ممکن است خیلی بیشتر از مبلغ وثیقه اختیار معامله را از دست بدهد.

خوش آمدید

این توضیحات و عنوان از ویرایش قالب ، قابل تغییر است.

لینک دوستان

امکانات وب

پر مخاطب ها

اختیار معامله یا معاملات آپشن چیست ؟

اختیار معامله

معاملات آپشن یک معامله ی ابزاری است که حق خرید و فروش اوراق بهادر خاصی را در یک تاریخ و قیمت مشخص به شما می دهد که این قرار های اختیار معامله در یک تاریخ و یک بازه ی زمانی که یک روز یا چند ماه باشد مناسب است.

هنگام خرید در اختیار معامله شما توانایی این را دارید که دارایی پایه را معامله کنید ولی لزوما موظف نیستین که آن را انجام بدهید در معاملات آپشن در برخی از جوامع ها معامله گران ها در کنار هم قرار می گیرند و درباره ی موضوعاتی مثل استراتژی های معاملات آپشن صحبت می کنند.

اختیار خرید

اختیار خرید این انتخاب را به شما می دهد که در مدت زمان مشخصی که یک اوراق بهادار که با قیمت تعیین شده را خریداری کنید که به قیمتی که شما پرداخت میکنید قیمت اعمال می گویند. در این معاملات به پایان اعمال اختیار خرید تاریخ انقضا می گویند.

اختیار فروش

اختیار فروش برعکس اختیار خرید است زیرا در این معامله به جای داشتن حق خرید اوراق بهادار، به شما یک حق فروش تعل می گیرد که می توانید آن را با قیمتی که اعمال شده به فروش برسانید. ramzgosha-academy

نحوه تعیین کردن قیمت آپشن ها

قیمت آپشن را میتوان بر اساس روش های مختلف محاسبه کرد ولی قیمت معاملات آپشن بر دو اساس : ارزش ذاتی و ارزی زمانی انجام می شود

ارزش ذاتی

ارزش ذاتی یک آپشنی است که پتانسیل سود آن بر اساس تفاوت قیمت اعمال و قیمت فعلی دارایی است

ارزش زمانی

برای سنجیدن چگونه اختیار معامله ارز تاثیر گذاشتن نوسانات بر قیمت دارایی تا تاریخ انقضا انجام می شود

قیمت سهام و قیمت اعمال و تاریخ انقضا میتواند در قیمت گذاری آپشن ها تاثیر داشته باشد

قیمت سهام قیمت اعمال بر ارزش ذاتی و تاریخ انقضا بر ارزش زمانی تاثیر می گذارد

مزایا و معایب معاملات آپشن

معاملات آپشن علاوه بر مزایا یک سری معایبی هم دارد که با شناخت میتواند از اشتباهات جلوگیری کند و با ضرر کمتری روبرو شد. با رمزگشا همراه باشید

مزایا معاملات آپشن

در معاملات آپشن انعطاف پذیری و نقد شوندگی وجود دارد که وقتی با دیگر سرمایه گذاری در اختیار معامله مقایسه کنیم میتوانیم با مقدار کمتری سرمایه گذاری کنیم.

معایب معاملات آپشن

پیش بینی کردن نغییر قیمت در سهام کار مشکل و دشواری است و اگر تحلیل شما درباره ی یک اوراق بهادار اشتباه باشد اختیار معامله ارز ،در معامله آپشن ضررهای زیادی میتوانید ببینید پس باید در معاملات آپشن دقت بیشتری کرد و تحلیل های درستی ارائه داد تا کمتر دچار ضرر باشیم.

اختیار معامله در بورس

اختیار معامله خرید در بورس با نماد حرف (ض) و اختیار معامله فروش با نماد حرف (ط) نشان داده می شود.

که به ابتدای بخش نماد های شرکت هایی که امکان اختیار دارند اضافه می شود.

در دی ماه سال 1395 اختیار معامله خرید فقط برای شرکت های : فولاد مبارکه اصفهان ، ایران، شرکت صنایع مس انجام می شود

برخی از مهمترین تفاوت های اختیار معامله با معاملات سهام

ابزارهای مالی

اولین تفاوت که در بازار اختیار معامله نسبت به معاملات سهام وجود دارد تعهد است به این معنا که در این بازار فروشنده متعهد می‌شود در حالی‌که خریدار اختیار متعهد نیست بلکه صاحب اختیار است. برای مثال فروشنده اختیار خرید متعهد به تحویل سکه در تاریخ سررسید بوده و فروشنده اختیار فروش متعهد به پرداخت وجه نقد در روز تحویل است. اما خریداران اختیار معامله مختار هستند که اختیار معامله را بر حسب منافع خود اعمال کنند یا خیر.

2-وجه تضمین در قرارداد

دومین تفاوت بازار اختیار معامله و معاملات سهام، وجه تضمین در قرارداد اختیار معامله است. وجه تضمین در بازار اختیار معامله توسط فروشندگان پرداخت می شود زیرا تنها آن ها هستند که در این قرار متعهد می شوند.

وجه تضمین

وجه تضمین به چه معناست؟

در قراردادهایی مانند اختیار معامله برای آنکه طرفین قرارداد درآینده از معامله سرباز نزنند، در شرط ضمن عقد، تعهد می‌کنند مبلغی را نزد اتاق پایاپای گذاشته و به تناسب تغییرات قیمت آینده، این مبلغ را تعدیل نمایند. به مبلغی که نزد اتاق پایاپای گذاشته می‌شود، وجه تضمین می گویند.

3-به روز رسانی معاملات

سومین تفاوت بازار اختیار معامله نسبت به معاملات بازار سهام نحوه به روز رسانی حساب خریدار و فروشنده است. در بازار اختیار معامله، پس از پایان جلسه معاملاتی تنها مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود و دیگر حساب‌ها نسبت به قیمت پایانی (تسویه) بروزرسانی نمی‌شود. تا زمانی که موقعیت‌ها باز هستند هیچ بروزرسانی صورت نمی‌گیرد و تنها وجه تضمین لازم روزانه اعلام می‌شود تا موجودی حساب فروشنده از ۷۰ درصد وجه تضمین لازم کمتر نشود.

در معاملات سهام به روز رسانی حساب پس از انجام معامله صورت خواهد پذیرفت و با درخواست سرمایه گذار نسبت به واریز مبلغ معامله توسط کارگزار مربوطه اقدام خواهد شد.

4-ریسک در قرارداد

چهارمین تفاوت قرارداد اختیار معامله و معاملات بازار سهام از منظر ریسک است. ریسک در قرارداد اختیار معامله نسبت به معاملات بازار سهام بیشتر است علت آن نیز عدم تعهد یکطرفه در قرارداد اختیار معامله است.

رییسک

5-کارمزد پرداختی

پنجمین تفاوت میان قرارداد اختیار معامله و معاملات سهام از منظر کارمزد پرداختی توسط طرفین معامله است. میزان کارمزد پرداختی در قرارداد اختیار معامله 160 تومان و این میزان کارمزد در معاملات سهام 1.5 درصد است.

6-حجم ثبت سفارش

ششمین تفاوت قرارداد اختیار معامله و معاملات بازار سهام در میزان حجم ثبت سفارش است. در قرارداد اختیار معامله حداکثر حجم سفارشی که سرمایه گذار می تواند نسبت به آن اقدام کند 100 قرارداد است اما در معاملات سهام محدودیتی وجود ندارد.

7-دامنه نوسان قیمت

هفتمین تفاوت میان قرارداد اختیار معامله و بازار سهام در دامنه نوسان قیمت است. در قرارداد اختیار معامله این نوسان قیمت نامحدود است اما در بازار معاملات سهام حداکثر مثبت 5 و حداقل منفی 5 درصد است.

8-وابستگی در قرارداد

هشتمین تفاوت قرارداد اختیار معامله و معاملات بازار سهام همانطور که پیش از این نیز در گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان به آن پرداخته شد، مشتقه بودن قرارداد اختیار معامله است. زیرا این قرارداد برای انجام شدن نیازمند یک دارایی پایه (مانند طلا، یا محصولات کشاورزی و…) است اما معاملات سهام به تنهایی قابل معامله هستند.

9-قابلیت بیمه

نهمین تفاوت میان قرارداد اختیار معامله و معاملات سهام، قابلیت بیمه در قرارداد اختیار معامله است. آپشن ها می‌توانند به‌عنوان بیمه به‌گونه مختلف در سناریوهای معاملاتی مورداستفاده واقع شوند. این قابلیت چندگانه در اختیارات، تاثیر بسیار بزرگی در بازار نسبت به سرمایه‌گذاری‌های قدیمی دارد. شما به کمک اختیارات می‌توانید جهت حفاظت از سقوط قیمت بازار یک سهام خریداری شده و یا افزایش قیمت بازار یک سهام فروخته شده استفاده کنید.

بیمه در قرارداد اختیار معامله

گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان(متیس) معتقد است که پیش بینی آینده بازار، استمرار در انجام این نوع معاملات، توانایی تحلیل بازار و نگاه رو به جلو عواملی هستند که موجب می شوند اشخاصی که در این نوع معاملات وارد می‌شوند بتوانند در بلندمدت سود خوبی کسب کنند و قدرت ارزش گذاری ابهامات آینده را در خود تقویت کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.