نوسان و موج


نوسان و موج

آونگ درحال نوسان


به حركت هاي رفت و برگشتي، مثل حركت آونگ، حركت نوساني مي گويند.
جسم در حال نوسان را نوسانگر مي گويند.

دوره يا زمان يك نوسان: در حركت نوساني به مدت زماني كه طول مي كشد تا نوسانگر يك نوسان كامل انجام مي دهد، دوره مي گوييم.

دوره را با نماد T نشان داده مي شود.

يكاي اندازه گيري دوره: ثانيه (S).


نكته: هر چه نوسانگر تندتر نوسان كند، زمان هر نوسان آن كوتاه تر مي شود.


بسامد: به تعداد نوسان هايي كه يك نوسانگر در مدت يك ثانيه انجام مي دهد، بسامد يا فركانس مي گويند.
بسامد را با نماد f نشان مي دهند.

يكاي اندازه گيري: هرتز (Hz)


نكته: هر چه نوسانگري تندتر نوسان كند، زمان هر نوسان كم تر و بسامد آن بيش تر مي شود.
رابطه ي بين دوره و بسامد: دوره و بسامد در حركت نوسان ساده، وارون يكديگرند.


نكته 1: دوره نوسان آونگ ساده: زمان يك نوسان كامل در آونگ ساده بستگي به طول آونگ و شتاب جاذبه در محل دا ر د.


نكته 2: دوره نوسان دستگاه وزنه – فنر
دوره نوسان وزنه متصل به فنر به جرم وزنه وجنس فنر و ساختمان آن بستگي دارد.

m = جرم وزنه
k = ثابت فنر- ( به جنس فنر بستگي دارد )

توليد موج: اگر سنگ كوچكي را در آب آرام استخر يا بركه اي بياندازد، در محل برخورد سنگ با آب، دايره اي تشكيل مي شود كه شعاع آن به تدريج افزايش يابد، به عبارت ديگر در سطح آب «تك موجي» تشكيل مي شود كه به صورت دايره به هم ي جهت ها منتشر مي شود.


اقسام موج: امواج را علاوه بر دو حالت كلي مكانيكي و الكترو مغناطيسي به دو نوع طولي و عرضي نيز طبقه بندي مي شوند.

1) امواج طولي: «موجي است كه راستاي نوسان ذره هاي محيط، موازي با راستاي انتشار موج، باشد.»
اگر چند حلقه از فنري را متراكم كنيم و يكبار آن را رها سازيم، مشاهده خواهيم كرد كه اين حالت تراكم در طول فنر منتشر مي شود حلقه نوسان و موج هاي متراكم فنر پس از آزاد شدن، در اثر نيروي برگرداننده اي كه ايجاد شده منبسط مي شوند و انبساط آن ها سبب متراكم شدن تعدادي از حلقه هاي بعدي مي شود. و اين تراكم و انبساط در طول فنر منتشر مي شود.
راه تشخيص موج طولي: وقتي موج طولي در فنر منتشر مي شود، حلقه هاي فنر متناوبا به يكديگر نزديك و يا از يكديگر دور مي شوند وقتي به يكديگر نزديك مي شوند، حلقه هاي متراكم شده و وقتي از يكديگر دور مي شوند حلقه ها انبساط پيدا مي كنندو
«موج ها ي طولي در فنر با همين تراكم و انبساط ها قابل تشخيص است.»


2) امواج عرضي: «موجي است كه در آن امتداد ارتعاش و امتداد انتشار عمود باشد.»
يك طرف ريسمان يا فنر بلندي را به ديوار مي بنديم و طرف ديگر آن را به دست مي گيريم، به طوريكه ريسمان افقي قرار گيرد اگر انتهاي ريسمان را با يك تكان سريع كمي به بالا و پايين وضع تعادل به حركت در آوريم، يك تك موج در طول ريسمان منتشر مي شود، به طوريكه هر نقطه از ريسمان پس از دريافت موج به بالا و پايين حركت مي كند.


راه تشخيص موج عرضي: موج عرضي در طناب يا فنر با قله ها و دره هاي ايجاد شده قابل تشخيص است.

توجه: امواج عرضي نمي توانند در گازها و مايعات منتشر شوند.


چشمه ي موج: به جسمي كه در يك محيط موج ايجاد مي كند، يك چشمه ي موج مي گويند(مانند ديايازون)
جابه جايي موج در يك محيط را انتشار موج مي گويند. وقتي موج در يك محيط مثلا سطح آب يا در طول فنر منتشر مي شود، به هر ذره از محيط كه مي رسد آن ذره را وادار به حركت نوساني مي كند، بدون آن كه ذره همراه موج از جايي به جاي ديگر منتقل شود.

هر موج داراي چهار ويژگي است:


1- سرعت انتشار: موج در هر محيط با سرعت معيني منتشر مي شود. سرعت انتشار در يك محيط به جنس و حالت محيط و شرايط فيزيكي آن بستگي دارد.


نكته: در محيطي كه شرايط فيزيكي در تمام جهات آن يكسان باشد(محيط همگن)، سرعت انتشار موج مقداري ثابت است.
نماد سرعت انتشار:V
يكاي اندازه گيري: متر بر ثانيه

2- بسامد (فركانس): تعداد نوسانهايي كه نوسانگر در مدت يك ثانيه انجام مي دهد.
نماد فركانس:f
يكاي اندازه گيري:هرتز Hz

3- طول موج: فاصله ي هر دو برجستگي(قله ي موج) پياپي، يا فاصله ي هر دو فرورفتگي(قعر موج) پياپي را طول موج مي نامند.
طول موج را با λ نشان مي دهند.

يكاي اندازه گيري: متر(m)4- دامنه موج: حداكثر فاصله اي كه مولكول ها از وضع تعادل خود مي گيرند، دامنه ي موج ناميده مي شود و معمولا با حروف A يا a نشان مي دهند.


معادله ي موج: در مثلث موج انگشت خود را روي كميتي كه مي خواهيد حساب كنيد نوسان و موج قرار دهيد و عمل رياضي باقيمانده را انجام دهيد.

مثال: يك خواننده نتي را با فركانس 256هرتز مي خواند. اگر سرعت صوت در هوا 340 متر بر ثانيه باشد، طول موج اين نت را محاسبه كنيد.


پاسخ: ابتدا انگشت خود را بر روي λ قرار دهيد، سپس عمل رياضي باقي مانده (تقسيم) را انجام دهيد.

موج ها با خود انرژي حمل مي كنند يعني با حركت خود، انرژي را از ذره اي به ذره ي ديگر انتقال مي دهند.
به عبارت ديگر، ذره هاي محيط با حركت نوساني خود، انرژي را ذره به ذره در محيط پيش مي برند.

آب لرزه (سونامي):
گاهي در اثر وقوع زمين لرزه در بستر اقيانوسها يا آتش فشان ها و لغزش هاي بزرگ زير دريا، امواج بسيار پر قدرتي به وجود مي آيند كه به آن آب لرزه يا سونامي (Tsunami) مي گويند. اين امواج در اثر حركت ناگهاني مقدار زيادي آب در امتداد قائم به وجود مي آيند و با سرعتي بسيار زيادتر از موج هاي سطح آب، منتشر مي شوند.


موج هاي صوتي:
هر صوتي داراي انرژي است و به صورت موج از چشمه هاي صوت انتشار مي يابد. موج هاي صوتي از نوع امواج طولي هستند.
موج صوتي را بايد توسط يك جسم مرتعش توليد كرد. به هرجسمي كه صوت توليد مي كند، چشمه صوت مي گويند.
حنجره انسان يك چشمه ي صوت است. با عبور دادن هوا از حنجره، تارهاي صوتي آن را به ارتعاش در مي آورد. وارتعاش تارهاي صوتي صوت را به وجود مي آورد. در واقع ارتعاش تارهاي صوتي به مولكولهاي هوا انرژي منتقل مي كند و موج صوتي توليد مي شود.


نكته: سرعت صوت در جامدها بيش تر از مايعات و در مايعات بيش تر از گازهاست، هر چه ماده متراكم تر باشد، سرعت صوت در آن بيش تر است. در مواد جامد مولكول ها نسبت به گازها به يكديگر نزديك ترند و در نتيجه سرعت صوت در آن ها بيش تر است.

موج هاي صوتي را برحسب بسامد آن ها به سه گروه تقسيم مي كنند.

به موج هاي صوتي كه بسامد آن ها در حدود 20 تا 20000 نوسان در ثانيه باشد، صوت مي گويند.
براي آنكه صوتي روي گوش انسان اثر بگذارد و شنيده شود، بايد بسامد آن در اين محدوده باشد، به اين محدوده، محدوده ي شنوايي انسان گفته مي شود.

صوت هايي كه بسامد آن ها كم تر از 20 هرتز باشد، فروصوت گفته مي شود.

صوت هايي كه بسامد آن ها از 20000هرتز بيش تر باشد، فراصوت گفته مي شود.

كاربردهاي فراصوت:
1- امروزه فرا صوت و استفاده آن در صنعت پزشكي اهميت بسيار دارد. به عنوان مثال در پزشكي از فراصوت براي بررسي جنين در بدن مادر و اطلاع از وضعيت و اطمينان از سلامتي آن استفاده مي شود.
2- از فراصوت در جستجوي تومورها و ديگر عوامل غير طبيعي حفره شكمي و بررسي قلب استفاده مي شود.
3- امواج فرا صوت مي توانند دستگاههاي پزشكي و دندانپزشكي را تميز كنند.
4- از يك باريكه ي پر انرژي فراصوت براي بريدن بافتهاي بدن استفاده مي شود.

يك باريكه ي فراصوت مي تواند شكاف هاي ظريف (باريك) فلزات، آسفالت جاده ها يا لاستيك را آشكار سازد.

زمين شناسان باريكه ا ي از امواج فراصوت را به درون زمين مي فرستند نوسان و موج و با بررسي پژواك ها، مي توانند به نوع سنگ ها و مواد كاني زير زميني پي ببرند. همچنين مي توانند با مطالعه پژواك هاي فراصوت، در مورد احتمال وجود نفت در لايه هاي زير زمين نظر بدهند.

امواج الكترو مغناطيسي:
نوعي از امواج كه مي توانند در خلا منتشر شوند و نياز به محيط مادي ندارند را موج الكترو مغناطيسي مي نامند.
موج هاي الكترو مغناطيسي از بسامد هاي بسيار بالا(طول موج بسيار كوتاه كه پرتوهاي گاما نام دارند) تا بسامدهاي بسياركم (طول موج هاي بسيار بلند كه امواج راديويي نام دارند) را شامل مي شوند.

تفاوت موج هاي الكترو مغناطيسي و موج هاي صوتي:
1- سرعت موج هاي صوتي در هوا در دماي معمولي حدود 340 متر برثانيه است در حالي كه سرعت انتشار موج هاي الكترومغناطيسي در هوا حدود 000/000/300 متر بر ثانيه است.
2- امواج صوتي براي انتشار نياز به محيط مادي دارند در حاليكه امواج الكترو مغناطيسي از خلا نيز مي گذرند.
3- امواج صوتي از نوع امواج طولي و امواج الكترومغناطيسي از نوع عرضي هستند.

شباهت موج هاي الكترومغناطيسي و موج هاي صوتي:

هر دو با خود انرژي حمل مي كنند.


نكته: موج هاي الكترومغناطيسي را بر حسب بسامد و كاربرد آن ها نامگذاري مي كنند.
جدول زير انواع موج هاي الكترومغناطيس را از موج هاي بسيار كوتاه تا موج متوسط نشان مي دهد. به اين گستره، طيف الكترو مغناطيسي مي گويند.

نكته: موج هاي الكترو مغناطيس در اين طيف برحسب طول موج مرتب شده اند.

فیزیک نوسان و موج نظام قدیم حرف آخر

پکیج فیزیک نوسان و موج حرف آخر

پکیج فیزیک نوسان و موج حرف آخر نظام قدیم شامل بخش هایی است که برای آموزش مطالب فیزیک نوسان و موج نظام قدیم تولید شده است. که در سایت حرف آخر به شما ارائه می شود.

از مهمترین و سودمندترین محصولاتی که برای آموزش بهتر دروس تخصصی تولید شده اند، می توان به پکیج فیزیک نوسان و موج نظام قدیم حرف آخر اشاره نمود و در این قسمت ما در موسسه حرف آخرقصد داریم، این محصول را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، تا اطلاعات جامعی را در اختیار شما داوطلبین و محصلین عزیز قرار دهیم و بدین طریق بتوانید به راحتی و با اطمینان این پکیج را تهیه نمایید. محصول فیزیک نوسان و موج نظام قدیم با استفاده از آخرین و عالی ترین معلومات کنکور فیزیک تولید شده است تا شما داوطلبین عزیز با بهره نوسان و موج وری از مباحث آن نتایج بهتری بدست آورید.

فیزیک نوسان و موج نظام قدیم حرف آخر

فیزیک نوسان و موج نظام قدیم

از دغدغه های بزرگ داوطلبین کنکور یادگیری دروس تخصصی و بالابردن مهارت تست زنی در کنکور می باشد. فیزیک یکی از این دورس تخصصی دشوار و پرمحتوا است که یادگیری مباحث آن برای خیلی از دانش آموزان و داوطلبان سخت می باشد. همچنین این درس جز دروس تخصصی موجود در کنکور است. دانش آموزان و داوطبان کنکور برای دستیابی به نتیجه عالی و همچنین کسب درصد بالا در این درس باید از معتبرترین و مناسب ترین منبع های یادگیری استفاده کنند. مرجع های آموزشی فراوانی در رابطه با درس فیزیک وجود دارند و یکی از بهترین آنها، پکیج فیزیک نوسان و موج نظام قدیم می باشد که این محصول در قسمت فیزیک حرف آخر تولید و ارائه شده است. داوطلبین عزیز با استفاده از فیزیک نوسان و موج می توانند به بهترین منابع مطالعاتی کنکور دست یابند. به همین دلیل است که موسسه حرف آخر در ادامه بحث نوسان و موج فیزیک آخر قابلیت های مطالعاتی درس فیزیک را مورد بررسی و کاوش قرار می دهد تا شما بتوانید معلومات کاملی را در مورد این موضوع بدست آورید.

همان طور که گفتیم فیزیک از مباحث دشوار دروس تخصصی است که در کنکور نیز ارائه می شود و همچنین این درس، برای داوطلبین عزیز در بدست آوردن یک نتیجه عالی در کنکور اهمیت زیادی دارد. فیزیک شامل مباحث متنوعی است و از این مباحث نیز در کنکور سوال طرح خواهند کرد. ما در این بخش میخواهیم فیزیک نوسان و موج نظام قدیم را که در کنکور حدود 4 سوال از این مبحث قرار داده می شود، را مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه این مطلب دانش آموزان و داوطلبین کنکور می توانند اطلاعات مفصل و کاملی را بدست آورند. همچنین شما با بکارگیری فیزیک نوسان و موج نظام قدیم می توانید به سوالاتی که درباره این بخش پرسیده می شود، پاسخ صحیح بدهید و با استفاده از آن در حدود 12 درصد رتبه درس فیزیک خود را در کنکور ارتقا دهید.

انواع پکیج های فیزیک حرف آخر:

نحوه تهیه پکیج فیزیک نوسان و موج نظام قدیم حرف آخر

پکیج فیزیک نوسان و موج از بهترین محصولاتی است که توسط موسسه حرف آخر در رابطه با نظام قدیم تولید شده است. این محصولات از روی اطلاعات کنکوری قسمت نوسان گرفته شده است و برای شما داوطلبان عرضه نوسان و موج گردیده است. تا با اطلاعات کاملی که با استفاده از فیزیک حرف آخر بدست می آورید، به سطح بالایی از آمادگی برای شرکت در کنکور دست یابید. برای تهیه این پکیج و نیز دیگر محصولات می توانید از طریق سایت موسسه حرف آخر و فروشگاه آنلاین حرف آخر آن، اقدام به خرید نمایید .

فیزیک نوسان و موج حرف آخر دارای چه ویژگی هایی است؟

هریک از پکیج های آموزشی موسسه حرف آخر دارای قابلیت ها و کاربردهای منحصر به فردی است که داوطلبین را راغب می کند، از این محصول استفاده نمایند. بنابراین فیزیک نوسان و موج نیز از این قائله مستثنی نیست و این پکیج نیز دارای قابلیت های ویژه ای است که آن را از بقیه محصولات مشابه متمایز می کند. در این مطلب قصد داریم تعدادی از ویژگی های منحصر به فرد پکیج نوسان و موج فیزیک نظام قدیم را بیان نماییم و بدین وسیله اطلاعات ویژه ای را در اختیار شما داوطلبین عزیز قرار دهیم. از ویژگی های مهم این پکیج هزینه مناسب و همچنین کیفیت عالی این محصول می باشد. برای اطلاع از قیمت این پکیج و دیگر محصولات حرف آخر می توانید به قسمت هزینه محصولات در سایت مراجعه نمایید.

قابلیت دیگری که این پکیج دارد، استفاده از روش ها و شیوه های آموزشی جذاب و ویژه ای است که ما در ساخت پکیج حرف اخر در بخش نوسان و موج استفاده کرده ایم. در این محصول که با استفاده از انیمیشن و کشفیات ساخته شده است، بوسیله آن نیم کره راست در مغز داوطلبان فعال می شود و بدین ترتیب مطالب درس فیزیک را به خوبی یاد می گیرند و به حافظه خود می سپارند. در فیزیک نوسان و موج فرمول های دشوار و طولانی را حذف کرده و به جای آن از طرح کاملی که شامل همه مباحث مورد نیاز است، استفاده کرده ایم.

با استفاده از این پکیج می توانید در کنار استفاده از شیوه های یادگیری عالی و جدید از برنامه ریزی که بوسیله اساتید مجرب برای مطالعه شما قرار داده شده است و نیز مشاوره موسسه حرف آخر ، بهره ببرید. با استفاده از این پکیج شما داوطلبین عزیز می توانید، دیگر نگران تلف شدن زمان مطالعه خود نباشید و از وقت خود نهایت بهره را ببرید. همچنین می توانید خود را برای کسب بالاترین نتیجه و رتبه در کنکور آماده نمایید.

اساتید متبحر پکیج فیزیک نوسان و موج نظام قدیم حرف آخر

موسسه حرف آخر در کنار تمام ویژگی هایی عالی مانند شیوه های یادگیری، طرح ریزی برای مطالعه و مشاوره خصوصی که در این پکیج در قرار داده شده است، برای تدریس از بهترین اساتید رشته فیزیک استاد کامیار استفاده نموده است. استاد کامیار با بهره گیری از تجارب و دانش خود شما دانش آموزان و داوطلبین عزیز را در راه رسیدن به موفقیت و دریافت بهترین نتیجه همراهی خواهد کرد. استاد کامیار با قدرت کلامی خود موفق شده اند، دشوارترین مطالب فیزیک را به دانش آموزان یاد بدهد و در ذهن آنها حک نماید. این پکیج شامل 9 دی وی دی می باشد که در ادامه مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد.

DVD1:

ـ کاربرد مثلثات در ریاضی

DVD2:

ـ معرفی کامل نوسان جلسه اول ( قسمت اول )

DVD3:

ـ معرفی کامل نوسان جلسه اول ( قسمت دوم )

ـ مسائل تکمیلی جلسه دوم ( قسمت اول )

DVD4:

ـ مسائل تکمیلی جلسه دوم ( قسمت دوم )

ـ مسائل ترکیبی جرم ، فنر و آونگ جلسه سوم ( قسمت اول )

DVD5:

ـ مسائل ترکیبی جرم ، فنر و آونگ جلسه سوم ( قسمت دوم )

DVD6:

ـ تعریف موج ها مکانیکی، تابع موج ( جلسه اول )

DVD7:

ـ سرعت و نقش موج جلسه دوم ( قسمت اول )

DVD8:

ـ سرعت و نقش موج جلسه دوم ( قسمت دوم )

ـ تداخل موج ها جلسه سوم ( قسمت اول )

DVD9:

ـ تداخل موج ها جلسه سوم ( قسمت دوم )

برای کسب بهترین نتیجه و بالاترین درصد در کنکور شما عزیزان کنکوری می توانید، با تهیه پکیج فیزیک نوسان و موج نظام قدیم به خواسته خود رسیده، چرا که تمام مباحث این بخش به طور کامل در این پکیج قرار داده شده است.

مشاوره حرف آخر: ۰۲۱۶۶۰۹۱۷۰۰ – ۰۹۱۰۶۸۰۰۷۴۷

توجه: جهت خرید این پکیج یعنی فیزیک نوسان و موج نظام قدیم باشماره تماس فوق در ارتباط باشید. مشاورین ما 24 ساعته آماده دریافت تماس های شما عزیزان هستند.

فیزیک نوسان،موج،اتمی،هسته ای حرف آخر

زیست شناسی دهم حرف آخر(نسخه vod)

فیزیک موج،اتمی،هسته ای حرف آخر یکی از از درس های شیرین و همچنین پیچیده برای رشته های تجربی و ریاضی می باشد. فیزیک دررشته تجربی دارای ضریب 6 و برای رشته ریاضی نوسان و موج با ضریب 9 در بین دروس عمومی و اختصاصی از اهمیت بیشتری برخوردار است.سوالات در رشته فیزیک سال به سال سخت تر و مفهومی تر می شود و داوطلبان زیادی تسلط روی این درس دارند ولی سره جلسه کنکور به دلیل استرس و شرایط ویژه ای که در آزمون هس تمام فرمول ها و نکات فیزیک را فراموش می کنند ولی حرف آخر با استفاده از الگوها و روش های بی نظیر سعی کرده دانش آموز مطالب را مفهومی و بدون حفظ کردن فرمول برای مسئله ها در کمترین زمان همه سوالات را حل کند.

ویژگی فیزیک موج ، اتمی،هسته ای دوازدهم

فیزیک حرف آخر توسط یکی از بهترین اساتید حرف آخر استاد پیمان کامیار تدریس شده است در فیزیک حرف آخر با ارائه نقشه راه در حل مسائل باعث مرتب سازی و انسجام دروس در ذهن دانش آموز شده است و دانش آموز در برخورد با تست ها با سرعت بدون اینکه فرمول ها و مفاهیم را فراموش کند پیچیده ترین سوالات را چون آب خوردن حل می کند. همچنین با استفاده از انیمیشن و تصاویر سعی شده است که دانش آموز تمام مباحث را به صورت شهودی یاد بگیرد و در حافظه بلند مدت و نیم کره راست داوطلبان حک می شود از ویژگی های دیگر فیزیک استفاده از استادیار که نقش دانش آموز را ایفا می کند و هر سوالی که مبهم باشد از استاد اصلی می پرسد تا استاد کامیار توضیحات را کامل تر کند که در این پکیج استاد منتظری که نقش دانش آموز یا استاد یار را بازی می کند.

فیزیک موج ، اتمی،هسته ای حرف آخر

بودجه بندی فیزیک موج،اتمی،هسته ای دوازدهم در کنکور سراسری 99

موج(2 تا سوال رشته تجربی 2 تا سوال رشته ریاضی)

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای(3 تا سوال رشته تجربی و 4 تا سوال رشته ریاضی)

سرفصل هایو تعداد جلسات در دی وی دی های فیزیک موج،اتمی،هسته ای حرف آخر

دی وی دی 1

معرفی و سرعت انتشار در موج

موج های الکترومغناطیسی

دی وی دی2

تداخل امواج(رشته ریاضی)

ریسمان مرتعش – لوله های صوتی(رشته ریاضی)

دی وی دی3

فیزیک اتمی،کوانتوم و طیف

اثر فتوالکتریک(رشته ریاضی)

فیزیک هسته ای و پایداری

واکنش های هسته ای(رشته ریاضی

سایر پکیج های فیزیک جدید حرف آخر شامل موارد زیر می باشد:
  • فیزیک دهم حرف آخر
  • فیزیک یازدهم حرف آخر
  • فیزیک سینماتیک دوازدهم حرف آخر
  • فیزیک دینامیک دوازدهم حرف آخر
  • فیزیک نوسان دوازدهم حرف آخر

چطور با بهترین مشاورین ارشد موسسه حرف آخر در ارتباط باشم؟

دانش آموزهای عزیزی که می خواهند با موسسه حرف آخر پیش بروند حتما قبل از خرید پکیج های موسسه حرف آخر باید مشاوره بگیرند تا منابع های مخصوص با سطح و مقطع دانش آموز انتخاب شود و همچنین در طول این مسیر شامل مشاوره و برنامه ریزی رایگان شوند که برای ارتباط با دپارتمان موسسه حرف آخر کافی است با شماره های زیر تماس بگیرید.

ارتباط با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر و شرکت در طرح های کنکوری موسسه با شماره های زیر تماس بگیرید.

استفاده از نوسان نمای الیوت در امواج الیوت

مطالعه EWT برای بالا بردن استفاده از نوسان­ نمای الیوت در پایان اصلاح موج چهارم اضافه شده است. در بسیاری موارد نوسان­ نما به سمت صفر برمی ­گردد و برای زمان زیادی در زیر خط صفر باقی می­ ماند. در این مواردEWT این اطمینان را ایجاد می­ کند که موج چهارم کامل شده است.

استفاده از نوسان نمای الیوت در امواج الیوت

نمودار هفتگی داو جونز در بالا نشان داده شده است. نوسان­ نمای الیوت ۳۵/۵ به سمت صفر برگشته است. توجه کنید چگونه EWT همچنین زیر خط صفر است. زمانی که نوسان ­نما به سمت صفر برمی ­گردد منتظر بمانید تا EWT خط صفر را به سمت بالا قطع کند. این حالت قطعیت زیادی جهت اینکه موج چهارم پایان یافته است می­ باشد.

جایی که این مطالعه بسیار مفید واقع می­ شود در زمانی است که نوسان­ نما به زیر خط صفر می ­رود و برای مدتی آنجا می­ ماند. در این موارد شما به سادگی منتظر بمانید تاEWT اطمینان لازم را بوسیله حرکت به سمت بالای خط صفر ایجاد کند. صفحه بعد مثال دیگری را نشان می­ دهد.

مثالی که در ادامه می­ آید نمودار D-Mark در دسامبر ۹۶ می­باشد که در موج چهارم می ­باشد. نوسان­نمای ۳۵/۵ به سمت صفر می­ رود و در آن منطقه می­ ماند. اکنون شما باید منتظر بمانید تا EWT به زیر خط صفر برود تا تاییدی بر اتمام موج چهارم باشد. در این مورد زمانی که نوسان­ نما اطراف خط صفر است. ابزار EWT بسیار مفید است و کمک برای جلوگیری از ورود نادرست می­ کند.

استفاده از نوسان نمای الیوت در امواج الیوت

زمانی که بازار در رالی دارای ۵ موج می باشد شما باید منتطر بمانید تاEWT به سمت بالا خط صفر را قطع کند تا تاییدی بر پایان موج چهارم باشد. زمانی که بازار دارای یک حرکت رو به پایین دارای ۵ موج باشد شما باید منتظر باشید تا EWTخط صفر را به سمت پایین قطع کرده تا تاییدی بر پایان موج چهارم باشد.

در هر دو مورد منتظر بمانید تا نوسان­ نمای ۳۵/۵ به سمت صفر برگردد قبل از اینکه نوسان­ نمای ۳۵/۵ به سمت خط صفر برگردد. ابزار EWT می­ تواند هر وقت که بخواهد خط ضرر را قطع کند. این اتفاق نمی­ افتد.

توالی کارها به صورت زیر است: در یک موج چهارم اجازه دهید تا نوسان ­نمای ۳۵/۵ به سمت خط صفر برگردد. این مساله در ۹۴% موارد رخ می­ دهد. طمانی که نوسان­ نمای ۳۵/۵ این کار را انجام می­ دهد سپس EWTرا جهت تایید پایان موج چهارم کنترل کنید که مثال آن را در بالا نشان داده شده است.

T. J. S ELLIPSE

قبل از اینکه ترند اصلی ادامه یابد چه مقدار نوسان قیمت اصلاح شد؟ این سوالی است که همه تریدرها در یک زمان یا زمان­ های دیگر در مورد آن سوال می­ کنند. در این موارد مطالعات اصلاحی فیبوناچی کمک خواهد کرد. به هر حال می­ تواند سطوحی مانند ۲۵% اصلاحی یا ۵۰% اصلاحی را نشان دهد.

اگر یک سطح خوب کار نکند تریدرها به سطح بعدی نگاه خواهند کرد و آماده خواهند بود.

مطالعه جدید تحت عنوان T. J. S ELLIPSEیک راه حل تکنیکال به این سوال داده است. جزئیات آن در صفحه بعدی بحث شده است. شما باید ویدئو سمینار ۱۹۹۷ را ببینید که در آنجا جزئیاتی را که نمی­ توان بر روی کاغذ توضیح داد بیان کرده ­ام. آنها می­ توانند کیفیت ترید شما را بالا ببرند.

استفاده از نوسان نمای الیوت در امواج الیوت

مطالعه جدید، نوسان اولیه را در نظر می­ گیرد و سطوح زمان و قیمت را که می­ تواند اصلاح موج اولیه در آن متوقف شود را نشان می­ دهد.

اگر سطوح قیمت و زمان نگه داشته شوند نوسان اولیه در جهت مسیر ترند اولیه ادامه می­ یابد. سطوح زمان و قیمت که در نمودار نشان داده شده­ اند به شکل یک بیضی هستند. به همین دلیل به آن بیضیT. J. S می­ گوییم.

چگونه این بیضی محاسبه می­ شود:

کاربر یک نوسان (LowوHigh) را شناسایی می ­کند. این نوسان برای مشخص کردن اندازه و قدرت بازار به کار برده می­ شود. با به کار بردن GET آن پیشرفته یک راه پیش­ بینی­ کننده برای بیضی را محاسبه می­ کند تا قیمت­ ها را مهار کند. به طور عینی بیضیT.J.S ادامه خواهد داشت تا قیمت­ ها به آن برسند. زمانی که قیمت­ها به بیضی برسند بیضی حرکت را متوقف خواهد کرد و یک سطوح قیمتی و زمانی قوی را ایجاد می­ کند.

در این زمان برای اینکه بیضی قیمت­ ها را نگه دارد بسیار حیاتی است. اگر موفق به این کار شد سپس نوسان اولیه ادامه خواهد داشت.

لطفا به نوار سمینار نگاه کنید. ما چندین حالت و مثال را شرح دادیم و توضیح بسیار روشنی را دادیم. شما نیازمند چند ساعت وقت هستید تا به ویدئو سمینار ۱۹۹۷ نگاه کنید. اگر این بیضی­ها درست استفاده شوند می­ توانند نقطه غیر قابل باوری برای تریدرها باشند.

بیضیB بیضی است که از نوسان Bایجاد شده است.

این بیضی قیمت­ ها را نگه داشته و نوسانB می­تواند ترند خود را تا پایین ادامه دهد

استفاده از نوسان نمای الیوت در امواج الیوت

بیضیC بیضی است که از نوسان Cتولید شده است.

این بیضی قیمت­ ها را نگه داشته و نوسان Cمی ­تواند ترند خود را تا پایین ادامه دهد.

زمانی که بازار حرکت خود را ادامه می­دهد نوسان جدید ایجاد می­ شود. برای هر نوسان جدید نرم ­افزار می­تواند یک بیضی جدید ایجاد کند. همان زمانی که بیضی متناطر با هر بیضی متوقف کننده یک نوسان اولیه می ­تواند در مسیر خود ادامه یابد.

بیضیD از نوسان Dایجاد شده است. بعد از توقف قیمت در بیضیD نوسان Dدر ترندش بالاتر ادامه مسیر می­دهد.

مسیر بیضی (سایه):

زمانی که ابزار نوسان و موج بیضی اضافه می­ شود نرم­ افزار شروع به کشیدن مسیر آن می­ کند تا حرکت قیمت را قطع کند.

مثال: مسیرهای رسم شده برای بیضی:

مثالی که در زیر آمده است نشان می­ دهد که چگونه ابزار بیضی مسیر رسم شده ­ای را که تلاش می­ کند حرکت قیمت را قطع کند نشان می­ دهد.

استفاده از نوسان نمای الیوت در امواج الیوت

زمانی که سایه رسم شده به قیمت می ­رسد فورا کانال رگرسیون ترند برای تایید تغییر جهت واقعی در قیمت بکار ببرید. این تکنیک با جزئیات زیاد در ویدئو سال ۱۹۹۷ بحث شده است. من سعی کردم به بهترین نحوه در این مقاله توضیح دهم اما این کاملا مشابه ارائه در سمینار نیست.

استفاده از بیضی کوتاه مدت و معمولی

مطالعه بیضی سه حالت دارد: معمولی، کوتاه مدت و بلند مدت . در حال حاضر بلندمدت اطلاعات با ارزشی ایجاد نمی کند.

از ۹ مورد از ۱۰ مورد نوع معمولی می تواند بکار رود. در همه بحث های ما از تنظیمات معمولی استفاده می شود .

حالتی وجود دارد که نیازمند استفاده از حالت کوتاه مدت بیضی می باشند. زمانی است که نوسان نمای ۷۰/۱۰ بالای باند قوی آن باشد و بازار در موج سوم قوی باشد. ما توصیه می کنیم از بیضی های کوناه مدت استفاده کنید به مثال های زیر توجه کنید.

قیمت خودرو ۲۰ شهریور / نوسان برجامی در بازار خودرو

رکود این روزهای بازار خودرو عمیق تر از گذشته شده است،‌ با این وجود حداقل اثر این رکود را نمی توان در کاهش قیمت ها مشاهده کرد. نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو، مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه، وعده ورود خودروهای وارداتی به ایران تا آذر ماه و . هیچ یک نتوانست به کاهش محسوس قیمت ها در بازار خودرو منتج شود. امروز هم بازار خودرو همانند روزهای گذشته بود و به جز تغییر قیمت در برخی از مدل‌ها، شاهد اتفاق خاصی نبودیم.

قیمت خودرو ۲۰ شهریور / نوسان برجامی در بازار خودرو

اقتصادآنلاین- پرهام کریمی؛ بازار خودرو همانند سایر بازارها چشم به آینده برجام دارد و تا زمانی که تکلیف آن مشخص نشود،‌ نمی‌توان انتظار تغییر محسوسی در روند بازار را داشت. هر چند که سیاست‌گذاران سعی می کنند که با رویکردهایی همچون واردات خودرو، افزایش تیراژ تولید و فروش خودرو در سامانه یکپارچه کمی از التهاب بازار بکاهند اما باید قبول کنیم که فعلاً همه چیز به برجام گره خورده است. بنابراین در شرایطی که اخبار امیدوارکننده ای از برجام شنیده نمی شود، نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.

قیمت ایران خودرو

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در نسخه فول ۲ میلیون کاهش قیمت به ثبت رساند و به ۳۵۷ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما هم روند کاهشی خود را متوقف کرد و با وجود کاهش ۳۰ میلیونی از اواخر مرداد، چند روزی است که بدون تغییر به معاملات ادامه می دهد.

دیگر خودروی خانواده پژو یعنی پژو پارس XU7 هم با کاهشی دو میلیونی معاملات امروز را پشت سر گذاشت و ۳۰۵ میلیون تومان معامله شد.

تارا دنده ای جدیدترین محصولات ایران خودرو که مدت زیادی است بین قیمت ۴۴۰ تا ۴۵۵ میلیون تومانی نوسان دارد،‌ امروز روندی کاهشی داشت و قیمت ۴۴۲ میلیون تومانی را با ۶ میلیون کاهش به ثبت رساند.

قیمت ایران خودرو

قیمت سایپا

برای گروه محصولات سایپا امروز هم مطابق روزهای گذشته بازار اتفاق خاصی رخ نداد. در این روزها حتی خودروی کوییک معمولی که نوسانات قیمتی نسبتا زیادی داشت تغییری در قیمت خود ندارد و همچنان با ثبات قیمتی مواجه است.

البته باید در نظر داشت قبل از ورود به این موج ثبات قیمت ها روند قیمتی اکثر مدل خودروهای گروه سایپا کاهشی بوده و این سکون نیازمند شوکی برای شروع مجدد کاهش یا افزایش قیمت ها است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.