خطوط عکس العمل


عکس:عزیز عباسی – خط در مبانی هنرهای تجسمی

تأثیر روش های رسم خط در سازه

رسم خطوط تأثیر عکس العمل، نیروی برشی، لنگر خمشی یا نیروی محوری در یک نقطه مشخص بر روی دهانه سازه، معمولا با استفاده از روش ایجاد جدول یا روش معادله خط تأثیر انجام می شود.

البته، یک روش سریع بر اساس اصل مولر-برسلاو نیز برای این کار وجود دارد که شکل تقریبی خط تأثیر را تعیین می کند.

رسم خط تأثیر با روش جدول:
به منظور رسم خطوط تأثیر با استفاده از روش «جدول بندی مقادیر» (Tabulate Values)، باید نکات زیر را مد نظر قرار داد:

 • اعمال نیروی واحد در نقاط مختلف عضو مورد تحلیل (فاصله x از مبدا فرضی) و استفاده از اصول استاتیک برای تعیین پارامتر مورد نظر (عکس العمل، نیروی برشی یا لنگر خمشی) در آن نقاط.
 • فرض مثبت بودن عکس العمل در جهت رو به بالا، هنگام ترسیم خط تأثیر نیروی عمودی عکس العمل در یک نقطه از تیر.
 • فرض مثبت بودن نیروی برشی و گشتاور خمشی مطابق با قواعد علامت گذاری در رسم نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی، هنگام ترسیم خط تأثیر این پارامترها.
 • مستقیم بودن تمام بخش های خطوط تأثیر در اعضای معین استاتیکی.
 • تشکیل جدول بار واحد در نقطه x نسبت به پارامتر محاسبه شده در نقطه مورد بررسی، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی.
 • ترسیم نقاط مختلف خط تأثیر با توجه به مختصات به دست آمده از جدول.

توجه داشته باشید که با تکرار و تمرین می توان نقاط انتهایی (تغییر روند خط تأثیر) را به سرعت تشخیص داد و مقادیر پارامترهای مورد بررسی را در نقاط محاسبه کرد.

این کار، میزان محاسبات مورد نیاز برای ترسیم خطوط تأثیر را کاهش می دهد. در بخش مثال ها، نحوه به کارگیری اصول بالا را نمایش خواهیم داد.

رسم خط تأثیر به روش معادلات خط تأثیر:
یکی دیگر از روش های رسم خطوط تأثیر، قرار دادن نیروی واحد در یک موقعیت متغیر (x) بر روی عضو باربر و محاسبه مقادیر عکس العمل (R)، نیروی برشی (V) و گشتاور خمشی (M) برای نقطه مورد بررسی به صورت تابعی از x است.

به این ترتیب، امکان ترسیم بخش های مختلف خط تأثیر با استفاده از معادلات به دست آمده فراهم می شود.

به کارگیری این روش، نیازمند آشنایی مناسب با نحوه تعیین پارامتریک عکس العمل، نیروی برشی و گشتاور خمشی است.

رسم خط تأثیر با SAP:
یکی از ساده ترین روش های رسم خط تأثیر و تحلیل سازه های تحت بارهای متحرک، استفاده از نرم افزارهای مهندسی عمران و سازه نظیر نرم افزار SAP2000 است.

این نرم افزار، امکان مدل سازی المان های سازه و اجرای تحلیل های متنوع را فراهم می کند. علاوه بر این، کاربر می تواند پس از تعیین مشخصات بارگذاری، با انتخاب گزینه «Influence Line»، خط تأثیر نیروی برشی، لنگر خمشی و نیروی محوری را مشاهده کند.

تصویر بالا، نمونه ای از خروجی تحلیل بار متحرک پل (سطح تأثیر و خط تأثیر) را نمایش می دهد. گرفتن این خروجی، تنها یکی از قابلیت خطوط عکس العمل ها و ویژگی های متنوع نرم افزار SAP2000 است.

رسم خط تأثیر به روش مولر-برسلاو:
در سال 1886 میلادی (1264 شمسی)، «هنریخ مولر-برسلاو» (Heinrich Muller Breslau)، روشی را برای ترسیم سریع شکل خط تأثیر ارائه داد.

این روش با عنوان «اصل مولر-برسلاو» (Müller Breslau’s Principle) شناخته می شود. بر اساس این اصل، مقیاس خط تأثیر یک پارامتر با مقیاس شکل جابه جایی تیر در هنگام اعمال آن پارامتر یکسان است.

به منظور رسم صحیح شکل جابه جایی، باید ظرفیت نقطه مورد بررسی برای مقاومت در برابر پارامتر اعمال شده را نادیده گرفت تا تیر بتواند آزادانه، تحت تأثیر آن پارامتر جابجا شود.

در واقع، این روش از اصل کار مجازی برای ترسیم خط تأثیر استفاده می کند. روند تحلیل در روش مولر-برسلاو به صورت زیر است:

 • حذف قید در نقطه مورد نظر برای پارامتر مورد بررسی.
 • فرض صلبیت بی نهایت بخش باقیمانده المان مورد تحلیل.
 • دوران یا جابه جایی بخش آزاد در راستای مثبت به اندازه یک واحد.

سازه

در صورت نیاز به ترسیم خط تأثیر برای عکس العمل عمودی در A، ابتدا باید قید تکیه گاه را برای این پارامتر حذف کرد.

به این منظور، قرار دادن یک غلتک به جای تکیه گاه می تواند گزینه مناسبی برای این کار باشد.

دلیل استفاده از غلتک این است که تکیه گاه باید در برابر بارهای افقی مقاومت کند اما نیازی به مقاومت آن در برابر بارهای عمودی (مانند عکس العمل عمودی A) نیست؛ چراکه در این مثال، هدف از ترسیم خط تأثیر، مشاهده عکس العمل عمودی است.

به این ترتیب، اگر یک بار مثبت (رو به بالا) بر نقطه A اعمال شود، تیر مطابق با خط چین نمایش داده شده در تصویر زیر جابجا می شود.

سازه2

مطابق با اصل مولر-برسلاو، خط جابه جایی تیر در تصویر بالا، شکل کلی خط تأثیر برای Ay (عکس العمل عمودی A) در نقطه A را نمایش می دهد.

در مثال 1 (بخش مثال ها)، نحوه محاسبه مقادیر عددی برای این حالت توضیح داده شده است. در صورت نیاز به ترسیم خط تأثیر نیروی برشی در نقطه دلخواه (مانند نقطه C در تصویر زیر)، قید این بخش از تیر را باید به صورت غلتک در نظر گرفت.

استفاده از غلتک در نقطه میانی تیر باعث از بین رفتن مقاومت آن نقطه در برابر نیروی برشی می شود. این پیکربندی، امکان جابه جایی تیر در نقطه C را مطابق با جهت نیروی برشی اعمال شده فراهم می کند.

با اعمال نیروی برشی مثبت به تیر در نقطه C و اجازه به جابه جایی تیر مطابق با این نیرو، شکل کلی خط تأثیر به دست می آید.

در نهایت به منظور ترسیم شکل خط تأثیر برای گشتاور خمشی در یک نقطه دلخواه، تیر نمایش داده شده در تصویر زیر را در نظر بگیرید.

سازه3

به این منظور، قید تیر در نقطه C را حذف می کنیم و به جای آن یک مفصل قرار می دهیم. این مفصل در برابر نیروهای محوری و برشی مقاومت می کند اما هیچ مقاومتی در برابر گشتاور خمشی ندارد.

از این رو، در صورت اعمال گشتاور MC، تیر مطابق با خط چین های تصویر زیر جابجا خواهد شد. این خط چین ها، شکل کلی خط تأثیر را نمایش می دهند.

اثبات اصل مولر-برسلاو با استفاده از قضیه کار مجازی صورت می گیرد. اگر یک جسم صلب در حالت تعادل باشد، جمع تمام نیروها و گشتاورهای اعمال شده بر آن برابر با صفر خواهد بود. به همین ترتیب، در صورت اعمال کار مجازی نیز باید مجموع تمام نیروها و گشتاورها برابر با صفر باشد.

این توضیحات، مبنای اصل مولر-برسلاو هستند. البته در این بخش به اثبات این اصل نمی پردازیم و فقط تعدادی مثال تصویری را برای تشخیص بهتر شکل خط تأثیر پارامترهای بارگذاری در تیرهای متداول ارائه می کنیم.

خط حمایت و مقاومت

خطوطی فرضی مهمی هستند که در یک قیمت مشخص ، بازار در گذشته نسبت به آنها عکس العمل نشان داده،
و انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده نیز عکس العمل نشان دهند.

در واقع خطوط حمایت و مقاومت فقط یک عدد قیمت هستند که برای تریدرها در هنگام معامله مهم هستند.
به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارد خطوط مقاومت و به خطوطی که پایین تر از،
قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت میگویند.

خط حمایت و مقاومت

خط حمایت : پایین تر از قیمت Support

خط مقاومت : بالاتر از قیمت Resistance

واکنش بازار نسبت به این خطوط به این شکل است که روند حرکت قیمت در حول و حوش این نقاط، دچار تغییر میشود.
به بیان ساده تر، قیمت در زمانی که این به خطوط یا محدوده آنها برخورد میکند دچار تغییر جهت (برگشت) میشود.

خطوط حمایت و مقاومت یکی از مهمترین ابزار های کارآمد برای فعالیت در بازار های مالی است.
شناخت صحیح این خطوط برای معامله گر موفق جزو ضروریات میباشد.

زمانی که خط حمایت و یا مقاومتی شکسته میشود نقش آن بر عکس میشود.
یعنی زمانی که خط مقاومتی شکسته میشود آن محدوده از آن پس بصورت حمایت عمل میکند.

قیمت هایی که بصورت محدوده خطوط حمایت و مقاومت عمل میکنند:

 • نقاط برگشت بازار
 • قیمت های رند
 • پیوتهای روزانه
 • گپ ها یا شکافها
 • درصد های فیبوناچی

خطوط مقاومت و حمایت نقش مهمی در تحلیل ما در بازار فارکس دارند پس اگر میخواهید آموزش کامل و رایگان حمایت و مقاومت را مشاهده کنید حتما آموزش فارکس رایگان را مشاهده کنید.

مبانی هنرهای تجسمی (خط)

سلام خدمت دوستان عکاس
قرار بود در این بخش از مقالات، مبانی هنرهای تجسمی یا سواد بصری را با هم مرور کنیم. مرور دوباره این مطالب به بررسی و نقد ساختاری عکسهای خود و دوستان عکاسمان کمک خواهد کرد. در بخش دوم مطالب به مبحث خط می پردازیم.

خط:

خط در دیدگاه ریاضی از به هم پیوستن نقطه ها به وجود می آید. دارای طول و فاقد عرض است. نقطه، بر اثر نیرویی که از یک جهت به او وارد آمده، حالت ایستایی خود را از دست داده و به صورت یک عنصر فعال به نام خط در آمده است.

003

عکس: آرشیو

معصومه علیئی 2

عکس: معصومه علیئی

قاطع ترین عنصر بصری است که برای همگان آشناست، صریح، روشن و بدون ابهام است. از عناصر قدرتمند در ترکیب بندی عکس، خطوط هستند که با ممارست عکاس، تاثیر پویایی بر حس عکس و یا هدایت چشم مخاطب به عکس می گذارند. خط نشان دهنده جهت و موقعیت است و نیز مرز سطح را تشکیل می دهد و آنرا محدود می کند. جهت و راستا را می نمایاند، چه بر روی صفحه و چه در فضا؛ خط در خود انرژی و نیروی زیادی ذخیره دارد، و در موقعیت های متفاوت عکس العمل های گوناگونی از خود نشان می دهد. خطوط مختلف تاثیرات متفاوتی بر عکس می گذارند. اینکه چطور از خطوط بهره ببریم اتفاقی نیست، بلکه به زمان و تمرین احتیاج دارد.

همانگونه که در مبحث نقطه اشاره شد، عنصر خط نیز نسبت به زمان و مکان متغیر است. (قانون نسبیت) به عنوان مثال، اگر به یک ردیف درخت از فاصله دور نگاه کنیم، به صورت خطوطی منظم دیده میشوند. در حالی که هر اندازه به این درختها نزدیک شویم، خطوط نیز در واقعیت درخت، حل شده و در نهایت تنه درخت ها را می بینیم که خط نبوده و هر یک دارای حجمی استوانه ای هستند.

پرهام عاشوری 2

عکس: پرهام عاشوری

خط بیان کننده عواطف و احساسات، اندیشه و آرمان ذهنی، فضاسازی و پرسیکتیو است. گاهی فعال و پرانرژی، گاهی ساکن و ایستا و بی تحرک است؛ گاهی منفی است مانند فضای خالی بین دو سطح؛ گاهی مجازی است و به چشم دیده نمی شود بلکه احساس می شود مانند فاصله بین دو نقطه.

به جز نقطه که اولین عنصر بصری خطوط عکس العمل است، خودش معنای فضا را ایجاد می کند و از عنصری بوجود نمی آید، بقیه عناصر بصری اولیه از همدیگر بوجود می آیند؛ از تکرار نقاط خط بوجود می آید، از تکرار خطوط سطح و از تکرار حداقل سه سطح القای حجم می شود.

SONY DSC

عکس: سید مجتبی مظلوم زاده

47109

عکس: آرشیو

ایجاد ریتم و حرکت درخطوط به اشکال گوناگونی صورت می پذیرد. تغییر اندازه ها و طول خطوط ، تغییر فاصله ها و نهایتا تغییر ضخامت خطوط می توانند عواملی باشند تا ریتم، بهتر ایجاد شود؛ خط ها از لحاظ بیان حالات روانی، دارای ویژگی هایی هستند، که در آفرینش های هنری مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرند. مثلا خط ضخیم، خشونت و سختی، خط راست و عمودی، ایستایی و مقاومت، و خط زیگزاک و شکسته، هیجان را القا می کنند. خطی که بر خط افقی عمود شده باشد بیان کننده تعادل بین دو عنصر متضاد است، یکی خط افق، که نشانگر آرامش، گستردگی و دیگری خط عمودی که بیان کننده، ایستایی و مظهر فشار قوه جاذبه زمین است. که ترکیب این دو خط با هم، از لحاظ بصری استحکام ویژه ای را القا می کند، که نشانی است نمادین از تجربه تعادل و ایستادن انسان بر سطح زمین.خطوط عکس العمل

55018

عکس: آرشیو

خطوط تجسمی بر اساس جهت حرکت مداوم در یک مسیر کلی به چند گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف) خطوط عمودی: مفهوم این خطوط می تواند ایستادگی، مقاومت، استحکام، نیرومند و مبین توازن و تعادل باشد. خطوط عمود این قابلیت را دارند تا حالات و احساسات مختلفی را درعکس پدید آورند. از حس قدرت گرفته تا حس رشد و شکوفایی.

این خطوط حس عظمت، جلال و تسلط را بر می انگیزند. استفاده بجا از این خطوط همچنین می تواند حس پایداری، آرامش، دوام و استحکام را القا کند، که در این صورت، مثل خطوط خطوط عکس العمل افقی عمل می کنند. همان طور که خطوط افقی با کادر افقی تشدید می شوند، خطوط عمود هم با استفاده از کادر عمودی برجسته تر خواهند شد. این باعث می شود بر ارتفاع شیء عمودی تاکید شود و بلند تر به نظر برسد. البته، در مواردی با توجه به مفهوم اثر میتوانید این قانون را بشکنید!

حسن خسرو آبادی

عکس: حسن خسروآبادی

خطوط عمود را تا جایی که امکان دارد، باید هم تراز و در توازی لبه های کادر عکاسی شود. اگر سوژه خیلی بلند است به صورتی که در کادر مخروطی میشود مرکز آن باید مسقیم باشد. رعایت توازی خطوط نیز به میزان شدن عکس کمک می کند. خطوط عمودی که با طرح و الگوی خاص تکرار می شوند، مخصوصا اگر در تضاد با اشکال و خطوطی باشند که در جهات دیگر قرار دارند؛ تاثیر زیادی بر مخاطب میگذارد.

آفتاب

عکس: سمیه سادات غلامی

ب) خطوط افقی: این خطوط حس آرامش، ثبات، پایداری، عدم تغییر، عدم تعلق به زمان و آسودگی را القا می کنند؛ گویا عکس یا بخشی از آن، در یک لحظه زمانی فریز شده و ساکن است؛ مثل دشت ها، اشیاء افتاده، افراد خوابیده و … این خطوط می توانند با عناصر پویا تر عکس ایجاد تضاد کنند.

54709

عکس: آرشیو

قرار دادن خط افق در بالای کادر حس مسافت را برجسته می کند و بر جزئیات پیش زمینه تاکید می کند، در حالی که قرار دادن خط افق در پایین، انزوا و تنهایی المان های خط افق را تشدید می کند. قرار دادن خط افق در وسط کادر هر چند که حکم شکستن یک قانون مقدس را دارد، اما برای گرفتن انعکاس ها مناسب است. عکاسان طبیعت از خطوط افقی برای ایجاد نوعی مسافت و وسعت دادن به منظره مورد نظرشان بهره می برند. افق های ناشکسته باعث می شوند عکس ساکن و راکد به نظر برسد و بهتر است آنها را با استفاده از اشکال دیگر بشکنید و به آن جذابیت ببخشید.

لایه های خطوط افقی، ترکیب بندی را قوت می بخشند و می توانند در عکس ریتم و الگو بوجود آورند و به خودی خود مرکز و موضوع توجه عکس واقع شوند. از تراز بودن خطوط عکس العمل خطوط افقی و قانون یک سوم عکس غافل نشوید، مگر برای القای مفهومی خاص!

محسن رضاپور 2

عکس: محسن رضاپور

علی

عکس: علی چاوشی

ج) خطوط مایل: حالت تزلزل و فروپاشی خط عمود را بیان می کند. در یک اثر تجسمی برای نشان دادن تحرک ، پویایی، خشونت، عدم ایستایی، ناپایدار، عدم سکون و ثبات به کار می روند. این خطوط به یک ترکیب ایستا و ساکن تحرک و انرژی می دهند. ریتم خطوط قطری (مورب) عموماً چشم مخاطب را به سمت عکس می کشانند. این خطوط با قطع خطوط دیگر نقاط توجه در عکس بوجود می آورند و اغلب با اشاره بر پرسپکتیو به عکس عمق می دهند.

نباید با یک خط ناشیانه عکستان را دو نیم کنید بلکه لا به لای اشکال به دنبال انحنا ها و الگوها باشید. همچنین خط قطری نباید دقیقا از گوشه ای به گوشه ی دیگر برسد، بلکه بهتر است خارج از مرکز و به اطراف گوشه ها برسد.

مریم پژمان

عکس: مریم پژمان – نقش خط در هنر

قانون خط قطری میگوید: المان های مهم تصویر باید در امتداد خطی قطری قرار بگیرند.

بخاطر داشته باشید که خطوط مورب متعدد در جهات مختلف و در تقاطع با یکدیگر حس حرکت را به عکس شما می دهد اما اگر خیلی زیاد شوند گیج کننده و پر هرج و مرج خواهد شد. و نهایتا همچون خطوط افقی و عمودی، خطوط موربی که با الگوی خاصی در عکس تکرار شوند، می توانند فی نفسه موضوع اصلی عکس شما واقع شوند.

SONY DSC

عکس: الهه احسانی نیا – خط در عکاسی

akram rezai

عکس: اکرم رضایی

د) خطوط منحنی: خطوط منحنی، خطوط جذابی هستند و می توانند هدایتگر خوبی باشند. این خطوط مثل خطوط قطری حس تحرک را بوجود می آورند اما خلاف خطوط قطری که حس انرژی به تصویر می دهند، این خطوط حس آرامش را منتقل می کنند. این خطوط الزاما “s” شکل نیستند بلکه هر خط پیچ و تاب دار، یک خط منحنی ست.

این خطوط همچنین فرم را برجسته می کنند و به اشیای بی جان زندگی می بخشند. بخاطر بسپارید که همه خطوط در طبیعت متقارن نیستند. بنابرین اهمیت دارد که کدام قسمت ها را برای فوکوس انتخاب کنید و از کدام قسمت ها صرف نظر کنید.

در یک اثر تجسمی ممکن است برای نمایش حرکت سیال و مداوم، نرمی، لغزندگی، آرامش، ملایمت و ملاطفت به کار گرفته شود.

افشین رازی

عکس: افشین رازی

ه) خطوط زاویه دار یا زیگزاک به علت وجود دو نیروی همسان، که در یک نقطه همدیگر را تقویت می کنند، بیان کننده قدرت و تحرک بوده و از لحاظ بصری، نیروی کشش و جاذبه را القا می کند.

196_539

عکس: معصومه علیئی

خطوط می توانند در مسیر حرکت خود دارای شرایط زیر باشند :

 1. ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف ، تیره یا روشن شوند.
 2. به صورت خطوط باریک یا ضخیم یکنواخت باشند.
 3. می توانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده و یا متعدد باشند.
 4. می توانند در جهت مسیر اصلی خود به شکل زیگزاگ، شکسته و یا موجی در می آیند.
 5. می توانند به صورت منظم و یا نامنظم در مسیر اصلی حرکت خود تغییر جهت دهند.

که هر کدام از این موارد القای مفهومی خاص برای خط میکند.

37538

عکس:عزیز عباسی – خط در مبانی هنرهای تجسمی

5 اصل کلیدی برای بهبود ترکیب بندی در عکاسی منظره

فرقی نمی‌کند که یک عکاس منظره حرفه‌ای باشیم یا تنها کسی باشیم که عکس گرفتن را دوست دارد و هر منظره زیبایی که در اطرافش می‌بیند را ثبت می‌کند؛ در هر سطحی که باشیم عکاسی از منظره یک روش عالی برای تقویت توانایی ما در ترکیب بندی است. با اینکه بعضی از سوژه‌های عکاسی به عکس‌ العمل سریع عکاس و یک شکار لحظه سریع نیاز دارند، برخی از سوژه‌های عکاسی منظره با سکون همراه بوده و به عکاس اجازه می‌دهند تا با تمرکز بیشتری ترکیب بندی را انجام دهد. از این رو در ادامه این مقاله نکات مهمی را برای ترکیب بندی در عکاسی منظره توضیح می‌دهیم تا بتوانیم از این پس، ترکیب‌های خیره‌کننده‌ای را ثبت کنیم.

استفاده از گیاهان برای کادربندی عکس

5 اصل کلیدی برای بهبود ترکیب بندی در عکاسی منظره

کادربندی به معنای استفاده از اشیای موجود در پس‌زمینه برای نمایش سوژه اصلی است. برای کادربندی در عکاسی منظره می‌توانیم از عناصر موجود در طبیعت مانند درختان و گیاهان استفاده کنیم. کادربندی به ما کمک می‌کند تا تعادل بیشتری در عکس‌مان ایجاد شده و در نتیجه منظره چشم‌نوازتری را ثبت کنیم. البته کادربندی تنها به استفاده از گیاهان محدود نمی‌شود و از عناصر دیگری هم می‌توانیم برای این منظور استفاده کنیم. برای مثال به عکس‌های زیر توجه کنید.

افزودن به عمق عکس با استفاده از یک نقطه محو

افزودن به عمق عکس با استفاده از یک نقطه محو مربوط به ۵ اصل کلیدی برای بهبود ترکیب بندی در عکاسی منظره

نقطه محو، نقطه گریز یا نقطه فرار به نقطه یا نقاطی فرضی در عکس گفته می‌شود که در آن به نظر می‌رسد دو خط موازی به هم می‌رسند یا همگرایی می‌کنند. در حقیقت چنین نقاطی به یک عکس دوبعدی کمک می‌کنند تا عمق بیشتری را نشان بدهد. بنابراین یک راهکار عالی برای ایجاد ترکیب بندی در عکس‌هایمان استفاده از همین نقاط می‌باشد. برای مثال بیایید به عکس‌های زیر دقت کنیم که چطور با استفاده از نقطه محو، یک دیدِ عمیق از منظره به ما می‌دهند.

نشان دادن عظمت منظره با استفاده از بازتاب

اکثر ما تاکنون نام قانون یک‌سوم در عکاسی را شنیده‌ایم؛ در حقیقت طبق این قانون توصیه می‌شود که برای داشتن ترکیب بندی و هارمونی بیشتر در عکس، خط افق را در یک‌سوم پایین یا یک‌سوم بالای تصویر قرار دهیم.

اما همیشه اینطور نیست و گاهی‌اوقات استفاده از خط افق در مرکز تصویر، ترکیب بهتری را ایجاد می‌کند؛ پس این سوال بوجود می‌آید که چه زمان بهتر است از خط افق در مرکز تصویر استفاده کنیم؟ قبل از پاسخ به این سوال یک بار دیگر به عکس بالا دقت کنید.

در واقع زمانی که بازتاب یک منظره را در سوژه‌ی عکاسی خود داریم، می‌توانیم خط افق را در مرکز تصویر در نظر بگیریم؛ چراکه در این حالت آرامش و عظمت منظره پیشِ رویمان دوچندان می‌شود.

استفاده از خطوط مورب

استفاده از خطوط مورب مربوط به ۵ اصل کلیدی برای بهبود ترکیب بندی در عکاسی منظره

اگر از خطوط مورب به درستی استفاده کنیم، می‌توانیم اثر جادویی آن‌ها را در عکس خود ببینیم. گاهی‌اوقات در عکاسی منظره نیاز داریم نگاه بیننده را به قسمتی از تصویر هدایت کنیم و خطوط مورب این امکان را برای ما فراهم می‌کنند. با اینکه نقاط محو یا کادربندی چنین امکانی را به ما می‌دهند اما خطوط مورب همیشه در دسترس هستند و استفاده از آن‌ها راحت‌تر است. برای مثال به عکس‌های زیر دقت کنید که چطور با استفاده از خطوط مورب نگاه ما را در طول تصویر به حرکت درمی‌آورند.

آزمایش، آزمایش و باز هم آزمایش

آخرین و مهم‌ترین اصل ترکیب بندی در عکاسی منظره، آزمون و خطا است. گاهی‌اوقات وقتی با یک منظره زیبا روبه‌رو می‌شویم بهتر است همه قانون‌ها را کنار گذاشته و ترکیب‌های مختلف را امتحان کنیم. همانطور که رعایت کردن قانون یک‌سوم همیشه نتیجه خوبی ندارد، برخی مواقع لازم است قانون‌ها را کنار گذاشته و تنها آزمایش کنیم. آزمایش کردن ترکیب بندی‌های مختلف به ما این امکان را می‌دهد تا ترس خود را کنار گذاشته و با دید بازتری به سوژه‌ی عکاسی خود نگاه کنیم. بنابراین شاید بهتر باشد بعضی وقت‌ها همه اصول را فراموش کرده و بگذاریم طبیعت با ما سخن بگوید و خودش را به بهترین شکل، در کادر دوربین‌مان جا بدهد.

سخن پایانی

هر کسی در عکاسی می‌تواند سبک خودش را داشته باشد؛ به‌خصوص عکاسی منظره به ما این امکان را می‌دهد تا ماجراجویی بیشتری داشته و موارد مختلفی را امتحان کنیم. دانستن نکات مهم ترکیب بندی در عکاسی منظره به ما کمک می‌کند هنگام رویارویی با سوژه‌های طبیعی، راحت‌تر یک ترکیب زیبا را ایجاد کنیم. با این حال گاهی‌اوقات لازم است دل را به دریا زده و ناگفته‌ها را امتحان کنیم. البته باید در نظر داشته باشیم که برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه‌ای به تمرین و آگاهی بیشتری نیاز داریم.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

businessman with financial symbols coming from hand

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ این سوال بسیاری از سرمایه گذاران بازار بورس می باشد حتی اگر از قدیمی های بازار سهام باشید اگر با روش های تحلیل آشنا نباشید قطعا نمی دانید حد حمایت و مقاومت سهم چیست؟ حدود و یا خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در ادامه اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب می نمایید.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از آن جهت حائز اهمیت می باشد که در آن ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. بطور کلی می توان گفت که از اتصال نقاط حداقلی (مینیمم) خطوط حمایت و از اتصال نقاط حداکثری (ماکزیمم) خطوط مقاومت بدست می آید.

سرمایه گذاران حرفه ای خوب می دانند که نه تنها در بازار بورس بلکه در تمام بازار ها هرگاه میزان تقاضا زیاد شود ، افزایش قیمت خواهیم داشت و زمانی قیمت ها کاهش می یابد که عرضه افزایش یابد.

اما زمانیکه میزان عرضه و تقاضا تقریبا یکسان باشد، ممکن است در قیمت ها به دلیل کش مکش های میان خریدار و فروشنده نوساناتی را مشاهده نماییم.

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش تقاضا می باشد و همانطور که در قسمت بالا اشاره کردیم افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت می شود و به همین دلیل است که سطوح حمایت برای سرمایه گذاران بازار بورس جذاب بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در حقیقت در سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال حجم تقاضا نسبت به میزان عرضه افزایش یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

منظور از سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال ، عرضه شدید از سوی سهامداران می باشد. این سطوح برای سهامدارانی که قصد فروش دارایی خود را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد. به عبارتی در این سطوح بر خلاف سطوح حمایت ، میزان عرضه نسبت به تقاضا افزایش‌ می یابد و همین امر موجب کاهش قیمت سهام و ادامه روند نزولی می‌شود.

نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس

با مطالعه مطالب فوق تا حدودی با معنا و مفهوم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (سطوح حمایت و مقاومت) آشنا شدید، اما در این بخش از مقاله قصد داریم به بیان نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس بپردازیم.

اگر حد حمایت با خطوط عکس العمل توجه به شرایط گفته شده در محدوده ای بشکند و قیمت سهام در پایین این محدوده قرار بگیرد تحلیلگران بورسی آن خط را به عنوان مقاومت جدید سهم می شناسند. عکس این مطلب برای حالت مقاومت صدق می کند.

نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس

نکته : از مهمترین و معتبرترین خطوط حمایت و مقاومت، خطوطی هستند که همچون فلش سمت چپ نمودار بالا خطوط مقاومت بوده و در سمت دیگر نمودار (همچون فلش سمت راست نمودار بالا) به حمایت تبدیل شده است. به عبارت ساده تر خطوط مهم حمایت و مقاومت

در یک ناحیه حمایت باشد و در بخش دیگر مقاومت و بالکعس.

چگونه اعتبار حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم؟

برای اینکه بتوانیم یک خط حمایتی را رسم کنیم باید یک محدوده حمایتی داشته باشیم از این رو عبارت نقطه حمایتی صحیح نمی باشد و به عبارتی در نظر گرفتن یک نقطه می تواند اشتباهات محاسباتی را برای تحلیلگران بوجود آورد. دو روش اساسی برای خطوط عکس العمل تشخیص اعتبار حمایت و مقاومت وجود دارد.

می توان گفت قدرت تحلیل زمانی بیشتر است که شیب‌ خط افقی‌ تر باشد به عبارت ساده تر ، شیب بیشتری داشته باشد. جهت بررسی خطوط حمایت و مقاومت و یا محدوده آن باید واکنش سهم به این محدوده را بررسی نمود. به تصاویر زیر بنگرید می توانید نمونه ای از خطوط مقاومت و حمایت برخی از سهم ها مشاهده نمایید.

خطوط سبز ، خطوط حمایت و خطوط قرمز رنگ خطوط مقاومت را نشان میدهند.

خطوط حمایت و مقاومت بیمه کوثر

خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان

خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان

آشنایی با انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

در کل سه نوع خطور حمایتی و مقاومتی تحت عناوینی همچون : خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی ، خطوط حمایت و مقاومت نزولی و خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی وجود دارد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

در خرید و فروش سهام ، ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت بسیار حائز اهمیت می باشد تحلیلگرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کنند می توان گفت همه روزه خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و با توجه به آن سطح قیمت ها را تحلیل می کنند.

سرمایه گذاران جهت کسب سود حداکثری بازار بورس قبل از اقدام به انجام معاملات برخط خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

یکی از انواع خطوط حمایت و مقاومت ، خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی می باشد. به زبان ساده می توان گفت در یک نمودار ، از اتصال پایین ترین نقطه ها به یکدیگر، خطوط حمایت افقی Support line و از اتصال بالاترین نقاط ،خطوط مقاومت Resistance line افقی تشکیل می شود.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. از اتصال بالا و بالاترین نقاط و امتداد آنها خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد و بالعکس از اتصال پایین و پایین ترین نقاط و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

 • Resistance = مقاومت
 • Support = حمایت
 • HH=Higher High
 • HL=Higher Low

خطوط حمایت و مقاومت نزولی (دینامیک)

و از انواع دیگر خطوط حمایت و مقاومت، خطوط حمایت و مقاومت نزولی می باشد که از اتصال نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود. در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low خط حمایت نزولی تشکیل خواهد شد و از اتصال نقاط High و lower High ها خطوط مقاومت ایجاد می شود.خطوط عکس العمل

 • LH = Lower High
 • LL = Lower Low

بررسی روانشناسی حمایت و مقاومت

از طریق حجم معاملات ، چگونگی انجام شدن معاملات اخیر و طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت مشخص می شود.

زمانی برای سهم اعتبار ایجاد می شود که زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد. برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه نمایید :

اگر معاملات به مدت 21 روز روند خنثی و مستقیم داشته باشد و پس از آن ، قیمت سهم رشد نماید، آن ناحیه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری نسبت به اینکه سه روز در آنجا معامله انجام شود، پیدا می کند.

روش دیگر برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ، حجم معاملات می باشد به این صورت که اگر حجم معاملات و سطح حمایت هر دو بالا باشند به این معناست که سرمایه گذاران بیشتری تمایل به خرید آن سهم دارند و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

به منظور بررسی این سطوح ، نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد بسیار حائز اهمیت می باشد.

همانطور که گفته شد روش سوم برای تعیین میزان اعتبار حمایت و مقاومت، بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجایی که همه چیز وابسته به عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) می باشد عکس العمل آنها قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

اکنون خلاف این موضوع را در نظر بگیرید ، قیمت سهام افت کند عکس العمل سرمایه گذاران بگونه ای می باشد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده و قیمت ها دوباره رو به افزایش باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.